Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 30. lipnja 2022.
POLJ-2022-2-3

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2022.

 

Povećana sjetva pšenice

Procjenjuje se da je površina zasijana pšenicom u 2022. veća za 16 tisuća hektara, odnosno za 11,1% u usporedbi s godinom prije.

Smanjena sjetva uljane repice

Procjenjuje se da je površina zasijana uljanom repicom manja za 6 tisuća hektara, odnosno za 20,0% u usporedbi s godinom prije.

1. PRVA PROCJENA POVRŠINA VAŽNIJIH USJEVA U 2022.

  2021.1) 2022. Indeksi
2022.
2021.
tis. ha
Pšenica – ukupno2) 144 160 111,1
Kukuruz – ukupno3) 288 290 100,7
Soja 86 87 101,2
Uljana repica 30 24 80,0
Suncokret 41 41 100,0
Šećerna repa 10 9 90,0
Krumpir3) 9 9 100,0

1) Konačni podaci
2) Meka pšenica (ozima, jara, sjemenska i tvrda pšenica)
3) Merkantilni i sjemenski

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama o zasijanim površinama za važnije ratarske usjeve odnose se na stanje 1. lipnja. Ti su podaci prve informacije koje objavljuje Državni zavod za statistiku o stanju zasijanih površina na kraju proljetne sjetve. Obuhvaćeni su sljedeći usjevi: pšenica, kukuruz, soja, uljana repica, suncokret, šećerna repa i krumpir.

Podaci o zasijanim površinama za važnije usjeve procijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

-     rezultata Izvještaja o jesenskoj sjetvi u 2021. (obrazac PO-21)

-   raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Obuhvat je selektivan. Podaci se prikupljaju izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku.

Izvještajne jedinice jesu također obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a njihovi podaci prikupljeni su uz pomoć anketara.

 

Kratice

EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti