Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. rujna 2022.
POLJ-2022-1-12

ISSN 1334-0557

CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021.

Prikazani su podaci o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka za 2021. za Republiku Hrvatsku HR _NUTS 2021. – HR _NUTS 2.

Prema prikupljenim podacima, prosječna cijena kupljenih oranica u Republici Hrvatskoj u 2021. iznosila je 27 595 kuna po hektaru, livada 18 204 kune po hektaru, a pašnjaka 18 516 kuna po hektaru.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2021. iznosila je 27 869 kuna po hektaru, livada 19 276 kuna po hektaru, a pašnjaka 11 557 kuna po hektaru.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2021. iznosila je 40 793 kune po hektaru, livada 16 456 kuna po hektaru, a pašnjaka 25 313 kuna po hektaru.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2021. iznosila je 23 872 kune po hektaru, livada 19 021 kunu po hektaru, a pašnjaka 17 111 kuna po hektaru.

1. PROSJEČNE CIJENE KUPLJENOG ZEMLJIŠTA

     2020. 2021.
Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska
Oranice 25 930 26 416 33 640 22 518 27 595 27 869 40 793 23 872
Trajni travnjaci                     
livade 17 289 18 868 13 957 ... 18 981 18 204 19 276 16 456 ... 19 021
pašnjaci 15 651 10 720 20 423 16 986 18 516 11 557 25 313 17 111

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija – Porezne uprave. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava provodi se svake tri godine na uzorku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za istraživanje Zemljišne cijene u 2021. – privremeni podaci. Podaci za 2021. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.

Podaci se daju o cijenama određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o cijenama kupljenoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija prometa nekretnina Porezne uprave.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 
ha hektar
HR _NUTS 2021. – HR_ NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. - statističke regije 2. razine 

 

Znakovi  
ne raspolaže se podatkom 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti