Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 17. veljače 2023.
POLJ-2022-2-1

ISSN 1334-0557

JESENSKA SJETVA, stanje 10. studenoga 2022.

 

U 2022. u usporedbi s 2021. povećala se površina zasijana žitaricama, za 5,1%. Povećane su i površine zasijane ozimim ječmom, za 12,5%, i ozimom pšenicom, za 5,0%.

U strukturi ukupnih površina zasijanih žitaricama u 2022. najviše su zastupljeni ozima pšenica, sa 67,7%, i ozimi ječam, s 25,4%.

 

Smanjena sjetva uljane repice

Površina zasijana uljanom repicom, koja u ukupno zasijanoj površini u 2022. sudjeluje s 5,3%, manja je za 10 tisuća hektara.

Ukupne površine zasijane u jesenskoj sjetvi povećane su za 0,8% u usporedbi s prethodnom godinom.

1. POVRŠINE U JESENSKOJ SJETVI POD ŽITARICAMA I ULJANOM REPICOM,
STANJE 10. STUDENOGA 2022.

  Zasijana površina, tis. ha Ukupno zasijano,
indeksi
2022.
2021.
2021. 2022.
Ukupno – zasijano u jesen (žitarice i uljana repica) 260 262 100,8
Žitarice – ukupno 236 248 105,1
Od toga:      
Pšenica, ozima1) 160 168 105,0
Ječam, ozimi 56 63 112,5
Uljana repica 24 14 58,3

1) Podaci se odnose na meku i tvrdu pšenicu, ozimu (merkantilna i sjemenska).

G-1. JESENSKA SJETVA ŽITARICA I ULJANE REPICE

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci o jesenskoj sjetvi temelje se na podacima izvještaja o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71), koje je proveo Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) te na temelju Uredbe (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva i delegirane Uredbe (EU) br. 1557/2015 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. o statistici usjeva.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvještajem o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji prikupljaju se podaci o površinama zasijanima u jesenskoj sjetvi. Podaci se iskazuju u hektarima. Ti podaci prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i s pomoću mrežne aplikacije.

Podaci za poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su s pomoću telefonske ankete na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su odobrena sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama.

U uzorak je odabrano oko 22 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (bazama i registrima iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalim relevantnim izvorima). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Podaci o površinama odnose se na stanje 10. studenoga 2022.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo NKD-a 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

 

Kratice

 
   
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti