Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 24. veljače 2023.
POLJ-2022-1-6

ISSN 1334-0557

INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2022.

Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaćaju proizvode biljne i stočne proizvodnje. U proizvode biljne proizvodnje ubrajaju se žitarice, industrijsko bilje, krmno bilje, povrće, cvijeće i sadnice, krumpir (uključujući sjemenski), voće, vino i maslinovo ulje od sirovina iz vlastite proizvodnje. Proizvodi stočne proizvodnje jesu goveda, svinje, konji, ovce i koze, perad, ostale životinje, mlijeko, konzumna jaja i ostali stočni proizvodi.

U usporedbi s 2015. prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u 2022. porasle su za 41,7%, dok su u usporedbi s 2021. porasle za 22,2%.

Na porast cijena poljoprivrednih proizvoda u 2022. u usporedbi s 2015. utjecale su cijene biljnih proizvoda, koje su više za 52,4%, te cijene stoke i stočnih proizvoda, koje su više za 24,8%.

Cijene biljnih proizvoda porasle su za 21,7% u odnosu na 2021. Na taj porast utjecale su veće cijene u svim skupinama, a ponajprije velik porast cijena žitarica, za 55,6%, vina, za 8,5%, industrijskog bilja, za 9,7%, i povrća, za 20,9%, koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji.

Cijene stoke i stočnih proizvoda više su za 23,2% u odnosu na 2021. Od važnijih proizvoda stočarstva, porasle su cijene u skupini mlijeka, za 23,8%, svinja, za 28,7%, goveda, za 20,1%, peradi, za 15,6%, i konzumnih jaja, za 46,9%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji čine proizvodi utrošeni za tekuću proizvodnju i usluge održavanja opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge. U 2022. cijene tih dobara i usluga veće su za 57,9% nego u 2015., a za 40,5% u usporedbi s 2021.

G-1. INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja Indeksi
 2022.
Ø 2015.
 2022.
2021.
Ukupno 141,7 122,2
Ukupno bez voća i povrća 143,5 125,0
Biljni proizvodi 152,4 121,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća  159,8 126,3
Žitarice 205,3 155,6
Industrijsko bilje 173,5 109,7
Krmno bilje 115,7 108,5
Povrće, cvijeće i sadnice 129,4 112,9
Povrće 136,5 120,9
Cvijeće i sadnice 120,8 103,4
Krumpir (uključujući sjemenski) 191,1 147,7
Voće  138,6 103,5
Vino 113,0 108,5
Maslinovo ulje 114,6 108,6
Živa stoka, perad i stočni proizvodi  124,8 123,2
Živa stoka i perad 123,0 121,1
Goveda 127,3 120,1
Svinje 119,5 128,7
Konji 173,9 125,0
Ovce 132,5 119,8
Perad 117,9 115,6
Ostale životinje 131,0 122,3
Stočni proizvodi  127,3 126,1
Mlijeko 127,1 123,8
Konzumna jaja 134,3 146,9
Ostali stočni proizvodi1) 110,6 109,0

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
 2022.
Ø 2015.
 2022.
2021.
Input I, ukupno 157,9 140,5
Sjeme i sadni materijal 135,6 115,9
Energija i maziva 173,0 169,4
Gnojivo 246,1 215,6
Sredstva za zaštitu bilja 118,2 103,7
Veterinarske usluge 113,1 103,4
Stočna hrana  156,1 130,9
Održavanje opreme 119,6 109,3
Održavanje zgrada 131,0 115,3
Ostale usluge  105,2 102,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Izvor i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Bazna godina za izračun indeksa cijena jest 2015.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda prikupljaju se na temelju tromjesečnih istraživanja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda, čije izvještajne jedinice čine pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo − odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima) te ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode, a razvrstani su u druge djelatnosti prema NKD-u 2007. Obuhvat je selektivan. Uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici s 5 i više zaposlenih.

Cijene dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju dobivaju se iz ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeksi cijena u poljoprivredi obuhvaćaju cijene poljoprivrednih proizvoda i cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda uključuju cijene biljnih i stočnih proizvoda (stoke, peradi i stočnih proizvoda).

Input I uključuje cijene dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice

Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti