Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. veljače 2023.
POLJ-2022-1-5/4

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u četvrtom tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. porasle su za 56,1%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 21,7%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. više su za 61,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 16,7%.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene su porasle u svim najvažnijim skupinama biljnih proizvoda. Na porast cijena biljnih proizvoda najviše je utjecao porast cijena u skupinama žitarica (za 37,9%), industrijskog bilja (za 6,5%), vina (za 4,8%), voća (za 11,7%) i povrća (za 23,6%).

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 42,4% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 37,8%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. najviše su porasle cijene mlijeka (za 43,5%), cijene svinja (za 57,2%), cijene goveda (za 21,3%), cijene peradi (za 26,0%) te cijene konzumnih jaja (za 71,1%).

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u četvrtom tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. više su za 65,6%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 29,0%, na što je najviše utjecao porast cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD ČETVRTOG TROMJESEČJA 2021. DO ČETVRTOG TROMJESEČJA 2022.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
X. − XII. 2022.
Ø 2015.
X. − XII. 2022.
X. − XII. 2021.
Ukupno 156,1 121,7
Ukupno bez voća i povrća 161,3 123,8
Biljni proizvodi 161,8 116,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća 172,3 118,1
Žitarice 229,1 137,9
Industrijsko bilje 173,2 106,5
Krmno bilje 164,4 148,2
Povrće, cvijeće i sadnice 128,4 113,0
Povrće 139,1 123,6
Cvijeće i sadnice  119,7 104,6
Krumpir (uključujući sjemenski) 195,2 110,9
Voće 139,1 111,7
Vino 110,9 104,8
Maslinovo ulje 101,0 106,7
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 142,4 137,8
Živa stoka i perad  134,4 131,8
Goveda  135,9 121,3
Svinje 134,8 157,2
Konji 185,0 118,4
Ovce i koze  146,1 116,6
Perad  129,2 126,0
Ostale životinje 135,2 121,8
Stočni proizvodi 153,1 145,5
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 152,8 143,5
Jaja, konzumna 167,4 171,1
Ostali stočni proizvodi1) 116,7 108,4

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
X. − XII. 2022.
Ø 2015.
X. − XII. 2022.
X. − XII. 2021.
Input I, ukupno 165,6 129,0
Sjeme i sadni materijal  142,5 115,9
Energija i maziva 175,0 148,7
Gnojivo 260,3 143,5
Sredstva za zaštitu bilja 118,6 103,8
Veterinarske usluge 115,1 104,3
Stočna hrana  169,0 137,8
Održavanje opreme 126,2 113,9
Održavanje zgrada 137,6 117,5
Ostale usluge 107,6 104,7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti