Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. studenog 2022.
POLJ-2022-1-5/3

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U TREĆEM TROMJESEČJU 2022.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u trećem tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. porasle su za 46,0%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 27,5%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. više su za 56,6%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 29,4%.

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine cijene su porasle u svim najvažnijim skupinama biljnih proizvoda. Na porast cijena biljnih proizvoda najviše je utjecao porast cijena u skupinama žitarica (za 67,6%), povrća (za 16,5%), industrijskog bilja (za 12,9%) i vina (za 8,9%).

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 24,5% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 23,0%.

U skupini proizvoda koji imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. najviše su porasle cijene svinja (za 35,6%), cijene mlijeka (za 28,1%), cijene goveda (za 11,8%) te cijene konzumnih jaja (za 56,2%). I u svim ostalim skupinama u stočarstvu cijene su porasle.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u trećem tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. više su za 60,4%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. za 44,8%, na što je najviše utjecao porast cijena energije, gnojiva i stočne hrane.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD TREĆEG TROMJESEČJA 2021. DO TREĆEG TROMJESEČJA 2022.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
VII. − IX. 2022.
Ø 2015.
VII. − IX. 2022.
VII. − IX. 2021.
Ukupno 146,0 127,5
Ukupno bez voća i povrća 148,6 130,3
Biljni proizvodi 156,6 129,4
Biljni proizvodi bez voća i povrća 163,5 134,1
Žitarice 191,2 167,6
Industrijsko bilje 174,3 112,9
Krmno bilje 135,5 98,3
Povrće, cvijeće i sadnice 134,3 116,4
Povrće 134,1 116,5
Cvijeće i sadnice  142,8 113,2
Krumpir (uključujući sjemenski) 163,9 124,0
Voće 126,6 105,2
Vino 115,7 108,9
Maslinovo ulje 125,0 112,9
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 124,5 123,0
Živa stoka i perad  121,6 118,8
Goveda  115,7 111,8
Svinje 129,0 135,6
Konji 176,4 113,0
Ovce i koze  127,1 112,3
Perad  120,2 117,3
Ostale životinje 141,2 124,6
Stočni proizvodi 129,1 130,1
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 128,4 128,1
Jaja, konzumna 139,3 156,2
Ostali stočni proizvodi1) 116,6 106,4

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
VII. − IX. 2022.
Ø 2015.
VII. − IX. 2022.
VII. − IX. 2021.
Input I, ukupno 160,4 144,8
Sjeme i sadni materijal  138,2 118,6
Energija i maziva 184,6 179,5
Gnojivo 246,0 235,6
Sredstva za zaštitu bilja 118,6 103,8
Veterinarske usluge 114,0 104,5
Stočna hrana  158,4 132,8
Održavanje opreme 121,9 111,2
Održavanje zgrada 134,5 117,3
Ostale usluge 105,5 102,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti