Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. svibnja 2022.
POLJ-2022-1-5/1

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U PRVOM TROMJESEČJU 2022.

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u prvom tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. porasle su za 20,8%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. porasle su za 11,4%.

Cijene biljnih proizvoda više su za 35,2% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. više su za 12,7%.

Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. najviše je utjecao porast cijena žitarica, za 57,0%, industrijskog bilja, za 34,1%, i vina, za 14,3%, koje imaju najveći udio u biljnoj proizvodnji u prvom tromjesečju 2022.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda porasle su za 9,8% u usporedbi s 2015., a u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. porasle su za 10,2%. Na porast cijena stoke, peradi i stočnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. utjecale su veće cijene u svim skupinama stočarstva i cijene stočnih proizvoda.

U skupini proizvoda koje imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su porasle cijene goveda, za 22,5%, cijene mlijeka, za 6,8%, i cijene svinja, za 4,8%.

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u prvom tromjesečju 2022. u usporedbi s 2015. veće su za 45,3%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2021. veće za 40,2%. Na navedeni porast utjecao je porast cijena u svim skupinama inputa I.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD PRVOG TROMJESEČJA 2021. DO PRVOG TROMJESEČJA 2022.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
I. − III. 2022.
Ø 2015.
I. − III. 2022.
I. − III. 2021.
Ukupno 120,8 111,4
Ukupno bez voća i povrća 118,7 116,6
Biljni proizvodi 135,2 112,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća 140,7 131,4
Žitarice 202,1 157,0
Industrijsko bilje 149,0 134,1
Krmno bilje 123,0 85,6
Povrće, cvijeće i sadnice 121,5 105,0
Povrće 115,6 101,9
Cvijeće i sadnice  122,4 105,5
Krumpir (uključujući sjemenski) 217,2 239,5
Voće 170,0 72,7
Vino 108,3 114,3
Maslinovo ulje 105,4 96,5
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 109,8 110,2
Živa stoka i perad  110,1 112,2
Goveda  125,9 122,5
Svinje 93,4 104,8
Konji 160,8 145,9
Ovce i koze  133,4 123,9
Perad  104,0 103,1
Ostale životinje 114,6 114,6
Stočni proizvodi 109,4 107,7
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 111,2 106,8
Jaja, konzumna 104,8 113,7
Ostali stočni proizvodi1) 83,6 108,3

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

  Indeksi
I. − III. 2022.
Ø 2015.
I. − III. 2022.
I. − III. 2021.
Input I, ukupno 145,3 140,2
Sjeme i sadni materijal  129,4 111,5
Energija i maziva 148,1 162,1
Gnojivo 218,2 268,7
Sredstva za zaštitu bilja 117,8 103,9
Veterinarske usluge 110,6 101,7
Stočna hrana  144,1 125,2
Održavanje opreme 113,1 104,2
Održavanje zgrada 121,7 110,2
Ostale usluge 103,4 102,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te u ni kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
Eurostat  Statistički ured Europske unije 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti