Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 16. rujna 2022.
POLJ-2022-3-7

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I KORIŠTENJE MLIJEKA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U 2021.

 

Ukupna proizvodnja mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u 2021. u odnosu na 2020. smanjila se za 15,9%, odnosno za oko 69 000 tona. Istodobno se i količina mlijeka koju su gospodarstva predala u otkup mljekarama smanjila za 15,0%, odnosno za oko 39 000 tona.

Smanjenje proizvodnje mlijeka odrazilo se i na izravnu prodaju mlijeka, koja se smanjila za 4,3%. Potrošnja mlijeka u svježem stanju u kućanstvima smanjila se za 12,9%, dok se ukupna količina mlijeka upotrijebljena za ishranu stoke smanjila za 24,5%. Količina mlijeka prerađenoga na gospodarstvu u odnosu na prethodnu godinu smanjila se za 16,4%.

Što se tiče mliječnih proizvoda, ukupna proizvodnja svježeg sira smanjila se za 13,4%, dok se istodobno proizvodnja ostalih sireva smanjila za 11,2%. Proizvodnja vrhnja smanjila se za 21,2%, maslaca za 9,1%, dok se proizvodnja ostalih proizvoda smanjila za 16,6%.

1. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI NA OBITELJSKIM POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA U 2021.1)

      Količina, t Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Raspoloživost i korištenje      
Ukupna proizvodnja mlijeka (kravlje, ovčje i kozje) 432 007 363 505 84,1
Dano u otkup mljekarama  260 693 221 706 85,0
Kućna potrošnja  35 586 30 994 87,1
Izravna prodaja (na gospodarstvu, tržnici, darovano i sl.) 22 809 21 822 95,7
Upotrijebljeno za ishranu stoke, cjelovito mlijeko 63 604 48 051 75,5
Upotrijebljeno za preradu na gospodarstvu 46 832 39 147 83,6
Razlika i gubici 2 483 1 785 71,9
Ostvareni proizvodi      
Vrhnje 1 084 854 78,8
Maslac 33 30 90,9
Svježi sir 2 931 2 537 86,6
Ostali sirevi 1 264 1 123 88,8
Ostali proizvodi (jogurt, kiselo mlijeko i sl.) 380 317 83,4

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Metodologija za provedbu istraživanja o mlijeku i mliječnim proizvodima temelji se na Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Podaci o godišnjoj proizvodnji mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima prikupljaju se u sklopu redovitoga godišnjeg istraživanja o broju stoke i stočnoj proizvodnji koje se provodi na uzorku.

Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2020. izabran je na bazi Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava i ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu – Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice za Godišnji izvještaj o stočarstvu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava jesu poljoprivredna kućanstva koja se bave uzgojem stoke i peradi.

Ukupna količina mlijeka koje su mljekare otkupile od proizvođača (podatak SLKM-a objavljen u Priopćenju 1.1.25. Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda u 2020.) veća je od podatka navedenog u ovom Priopćenju jer su ovdje uključena samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) tretiraju se kao povjerljivi u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Ukupna proizvodnja mlijeka obuhvaća kravlje, ovčje i kozje mlijeko dobiveno mužnjom. Količine raspoloživog mlijeka i način korištenja izraženi su u tonama. Koeficijent za preračun mlijeka iznosi 1,03 (1 l = 1,03 kg).

Mlijeko dano u otkup obuhvaća isporuke mljekarama svih tipova mlijeka (kravlje, ovčje i kozje).

Kućna potrošnja obuhvaća cjelovito mlijeko konzumirano na gospodarstvu (samo za ljudsku potrošnju).

Izravna prodaja obuhvaća prodaju na gospodarstvu ili tržnici te darivanje cjelovitog mlijeka za ljudsku potrošnju izravno krajnjim potrošačima.

Mlijeko za ishranu stoke obuhvaća cjelovito mlijeko korišteno na gospodarstvu kao stočna hrana (čisto ili pomiješano s ostalom stočnom hranom).

Stavka razlika i gubici obuhvaća statističku razliku i gubitke mlijeka tijekom procesa proizvodnje.

Ostvareni proizvodi obuhvaćaju vrhnje, maslac, sireve i ostale proizvode dobivene preradom mlijeka na gospodarstvu. Količina je izražena u neto iznosu u tonama.

 

Kratice  
kg   kilogram
l litra
NN Narodne novine
SLKM  Središnji laboratorij za kontrolu kvalitete mlijeka
t tona

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti