Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. travnja 2022.
OEN-2022-2-1/2

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U VELJAČI 2022.
PRVI REZULTATI

U veljači 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 492 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G.1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, VELJAČA 2020.-VELJAČA 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Ukupna bruto proizvodnja 1.258 1.757 1.828 1.566 1.388 1.698 1.549 1.218
Hidroelektrane 529 976 1.037 935 565 973 760 467
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 491 505 466 380 513 364 448 469
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 83 86 84 75 92 97 95 86
Vjetroelektrane 145 186 232 165 208 253 235 188
Sunčane elektrane  2 1 2 4 2 2 3 4
Geotermalne elektrane 8 3 7 7 8 9 8 4
Ukupna neto proizvodnja 1.217 1.725 1.786 1.541 1.354 1.664 1.512 1.185
Hidroelektrane 525 973 1.025 933 563 970 753 465
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 464 482 443 364 488 343 426 447
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 75 81 79 70 87 88 88 79
Vjetroelektrane 144 185 231 164 206 252 234 187
Sunčane elektrane  2 1 2 4 2 2 3 4
Geotermalne elektrane 7 3 6 6 7 7 7 3
Uvoz 887 736 988 943 770 968 916 872
Izvoz 602 853 1.131 1.000 581 916 716 550
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 15 6 2 5 22 9 26 15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1.487 1.602 1.641 1.479 1.521 1.707 1.686 1.492

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja mil. m3 71 69 70 63 60 61 61 56
  TJ (GOM) 2.813 2.738 2.798 2.523 2.418 2.446 2.410 2.211
Uvoz mil. m3 179 205 180 164 193 188 207 195
  TJ (GOM) 6.974 7.945 7.077 6.352 7.699 7.497 8.238 7.794
Izvoz mil. m3 1 2 2 2 6 6 9 31
  TJ (GOM) 50 88 86 75 242 227 342 1.223
Promjena zaliha mil. m3 -87 -83 -65 -70 -67 -85 -117 -81
  TJ (GOM) -3.293 -3.157 -2.479 -2.636 -2.534 -3.259 -4.430 -3.082
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 336 355 313 295 314 328 376 300
  TJ (GOM) 13.030 13.752 12.268 11.436 12.409 12.975 14.736 11.864

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

u tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 47 47 48 42 47 48 48 42
Uvoz - - - 182 - - - -
Izvoz 40 136 39 33 39 63 39 20
Promjena zaliha -76 -118 7 189 -13 -45 6 19
Prerada u rafinerijama 83 29 2 2 21 30 3 2

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

u tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 115 41 10 16 34 44 10 12
Uvoz 202 234 257 199 313 312 203 289
Izvoz 142 76 61 72 97 102 76 71
Promjena zaliha -51 -5 32 -58 5 25 -50 -6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 226 204 174 201 245 229 187 236

3.2.1. MOTORNI BENZIN

u tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 25 20 1 1 5 13 2 3
Uvoz 9 5 31 7 38 30 6 43
Izvoz 14 8 7 6 8 11 7 6
Promjena zaliha -11 -9 1 -26 8 -1 -26 12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 31 26 24 28 27 33 27 28

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

u tis. tona

Opskrba Plinsko dizelsko gorivo
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 50 12 2 1 10 6 1 1
Uvoz 162 202 204 163 221 235 170 207
Izvoz 66 54 44 47 68 71 60 56
Promjena zaliha -12 19 38 -24 8 34 -11 -17
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 158 141 124 141 155 136 122 169

3.2.3. LOŽIVA ULJA

u tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja 9 2 2 9 9 21 4 5
Uvoz 3 3 2 2 1 1 2 3
Izvoz 33 5 3 12 6 13 3 4
Promjena zaliha -25 -3 -1 -2 - 6 -5 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 3 2 1 4 3 8 5

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

u tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I.  II.
Proizvodnja 31 7 5 5 10 4 3 3
Uvoz 28 24 20 27 53 46 25 36
Izvoz 29 9 7 7 15 7 6 5
Promjena zaliha -3 -12 -6 -6 -11 -14 -8 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 33 34 24 31 59 57 30 34

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 79 73 - 98 76 73 5 94
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 12 10 -57 37 9 15 -57 40
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 67 63 57 61 67 58 62 54

4.2. KOKS

u tis. tona

Opskrba Koks
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I.  II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 4 3 1 2 2 3 1 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 4 3 1 2 2 3 1 3

4.3. MRKI UGLJEN

u tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2020. 2021. 2021. 2022.
XI. XII. I. II. XI. XII. I. II.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 - - - 1 - - 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -4 -2 - - - -1 -1 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 6 2 - - 1 1 1 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti