Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 30. studenog 2022.
IND-2022-6-1

ISSN 1334-0557

INPUTI SIROVINA I MATERIJALA U INDUSTRIJSKU PROIZVODNJU U 2021. − privremeni podaci

 

U 2021. ukupna vrijednost utroška sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju od poduzeća koja su se bavila industrijskom proizvodnjom u Republici Hrvatskoj iznosila je 60 014 milijuna kuna prema obuhvatu Godišnjeg izvještaja o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije za 2021. U usporedbi s ukupnom vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda sirovina (outputa), prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2021.1), od ukupno 153 350 milijuna kuna koje su ostvarila ta poduzeća, vrijednost inputa sirovina i materijala utrošenih za spomenutu industrijsku proizvodnju sudjeluje s 39,1% u vrijednosti outputa industrije. Drugim riječima, ukupna vrijednost prodaje industrijskih proizvoda koju su ostvarila poduzeća u 2021. veća je za 93 336 milijuna kuna (60,9%) od izdataka za utrošene sirovine i materijale u industrijskom procesu za proizvodnju tih proizvoda, prema gruboj bilanci inputa-outputa.

 

1) Vidi Komentar i Metodološka objašnjenja u Priopćenju IND-2022-5-1 Proizvodnja i prodaja industrijskih proizvoda (PRODCOM) u 2021.

G-1. USPOREDBA VRIJEDNOSTI UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA TE PRODAJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2021.

Vrijednost utrošenih sirovina i materijala kao inputa u industrijsku proizvodnju u 2021. prema potrošnji industrijskih područja NKD-a 2007. najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 55 832 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 3 947 milijuna kuna i u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 227 milijuna kuna, dok je najmanja u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša i iznosi 8 milijuna kuna.

Ako usporedimo potrošnju po industrijskim odjeljcima NKD-a 2007. (od 05 do 36), najveća vrijednost utroška sirovina i materijala ostvarena je u odjeljku 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda (11 594 milijuna kuna), u odjeljku 19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (8 730 milijuna kuna), a najmanja vrijednost utroška sirovina i materijala ostvarena je u odjeljku 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (5 milijuna kuna).

Ako analiziramo vrijednost utroška sirovina i materijala za industrijsku proizvodnju u 2021. prema podrijetlu sirovina i materijala, utrošeno je 6,7% (4 025 milijuna kuna) vlastito proizvedenih sirovina i materijala, a 93,3% (55 990 milijuna kuna) utrošenih sirovina i materijala nabavljeno je na tržištu od trećih osoba, od toga 48,2% (28 916 milijuna kuna) na domaćem tržištu, a 45,1% (27 074 milijuna kuna) na inozemnom tržištu (uvoz).

Najveću vrijednost utroška sirovina i materijala u Republici Hrvatskoj u 2021. imali su Grad Zagreb u iznosu od 10 915 milijuna kuna i Primorsko-goranska županija u iznosu od 10 184 milijuna kuna. Najmanje vrijednosti utroška sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u 2021. ostvarene su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u iznosu od 79 milijuna kuna i u Ličko-senjskoj županiji u iznosu od 191 milijuna kuna.

Podaci o vrijednosti utroška sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u 2021. dobiveni su obradom Godišnjeg istraživanja o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije za 2021. (IND-21/REPRO), kojim je obuhvaćeno 3 000 industrijskih lokalnih jedinica pravnih osoba i obrtnika s 10 i više zaposlenih. Posebno ističemo da je istraživanje REPRO za 2021. imalo potpuno isti obuhvat kao već spomenuto godišnje istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2021. kako bi se postigla usporedivost i konzistentnost podataka za potrebe analize inputa-outputa na razini proizvoda/sirovina.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA PREMA PODRIJETLU U 2021.

1. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PREMA POTROŠNJI U INDUSTRIJSKIM PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. U 2021.

tis. kuna

    Vrijednost utroška sirovina i materijala prema NRMI-ju 2016.
ukupno vlastito proizvedene sirovine nabavljene na tržištu od trećih osoba
ukupno na tržištu na domaćem tržištu na inozemnom tržištu
Republika Hrvatska 60 014 156 4 024 521 55 989 635 28 916 007 27 073 628
B Rudarstvo i vađenje  226 884 147 745 79 139 78 936 203
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 222 024 147 745 74 279 74 076 203
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 4 860 - 4 860 4 860 -
C Prerađivačka industrija 55 832 035 3 453 338 52 378 697 25 750 923 26 627 774
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 11 594 474 809 257 10 785 217 7 146 041 3 639 176
11 Proizvodnja pića 1 365 442 185 093 1 180 349 605 522 574 827
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 123 309 - 123 309 120 605 2 704
13 Proizvodnja tekstila 508 811 20 205 488 606 43 768 444 838
14 Proizvodnja odjeće 1 041 751 18 441 1 023 310 63 518 959 792
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 921 034 - 921 034 46 413 874 621
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 3 277 299 741 548 2 535 751 2 161 628 374 123
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 216 396 136 086 2 080 310 717 899 1 362 411
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 860 726 31 170 1 829 556 488 964 1 340 592
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 8 729 872 - 8 729 872 6 124 305 2 605 567
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 722 361 36 006 2 686 355 1 373 942 1 312 413
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 790 769 - 1 790 769 222 926 1 567 843
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2 947 885 29 218 2 918 667 564 103 2 354 564
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 099 800 1 184 747 1 915 053 1 015 964 899 089
24 Proizvodnja metala 1 347 508 29 037 1 318 471 788 724 529 747
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 3 479 661 43 417 3 436 244 1 522 091 1 914 153
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 202 328 310 1 202 018 107 844 1 094 174
27 Proizvodnja električne opreme 3 167 229 61 299 3 105 930 884 726 2 221 204
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  1 565 728 - 1 565 728 652 659 913 069
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 306 240 1 306 239 66 039 240 200
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 463 967 - 463 967 215 672 248 295
31 Proizvodnja namještaja 1 512 122 106 578 1 405 544 489 604 915 940
32 Ostala prerađivačka industrija 344 579 20 925 323 654 110 018 213 636
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 242 744 - 242 744 217 948 24 796
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 946 837 423 438 3 523 399 3 078 714 444 685
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 946 837 423 438 3 523 399 3 078 714 444 685
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 8 400 - 8 400 7 434 966
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 8 400 - 8 400 7 434 966

G-3. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA INDUSTRIJE PREMA ODJELJCIMA POTROŠNJE I PODRIJETLU SIROVINA ZA PODRUČJE C NKD-a 2007. U 2021.

Područje C Prerađivačka industrija
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame 
  i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

G-4. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA (INPUT) ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2021.

2. VRIJEDNOST UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE PREMA POTROŠNJI U INDUSTRIJSKIM PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2021.

tis. kuna

Županija Vrijednost utroška sirovina i materijala prema NRMI-ju 2016.
ukupno vlastito proizvedene sirovine nabavljene na tržištu od trećih osoba
ukupno na tržištu na domaćem tržištu na inozemnom tržištu
Republika Hrvatska 60 014 156 4 024 521 55 989 635 28 916 007 27 073 628
Zagrebačka županija 4 608 249 395 456 4 212 793 1 817 153 2 395 640
Krapinsko-zagorska županija 2 017 332 74 028 1 943 304 492 074 1 451 230
Sisačko-moslavačka županija 4 117 939 161 306 3 956 633 3 302 500 654 133
Karlovačka županija 1 526 162 60 892 1 465 270 871 993 593 277
Varaždinska županija 5 597 405 255 532 5 341 873 1 733 726 3 608 147
Koprivničko-križevačka županija 1 781 764 175 213 1 606 551 775 047 831 504
Bjelovarsko-bilogorska županija 1 391 072 69 666 1 321 406 855 709 465 697
Primorsko-goranska županija 10 184 273 357 427 9 826 846 6 964 477 2 862 369
Ličko-senjska županija 190 857 37 342 153 515 134 312 19 203
Virovitičko-podravska županija 642 375 85 383 556 992 463 564 93 428
Požeško-slavonska županija 482 955 116 287 366 668 189 821 176 847
Brodsko-posavska županija 1 696 108 98 662 1 597 446 755 743 841 703
Zadarska županija 1 124 239 61 773 1 062 466 345 497 716 969
Osječko-baranjska županija 3 968 672 681 642 3 287 030 2 112 824 1 174 206
Šibensko-kninska  županija 489 512 31 876 457 636 169 562 288 074
Vukovarsko-srijemska županija 1 081 913 78 231 1 003 682 666 642 337 040
Splitsko-dalmatinska županija 2 159 837 455 093 1 704 744 1 174 076 530 668
Istarska županija 2 888 311 399 339 2 488 972 607 166 1 881 806
Dubrovačko-neretvanska županija 79 261 5 147 74 114 50 187 23 927
Međimurska županija 3 055 294 290 629 2 764 665 1 039 536 1 725 129
Grad Zagreb 10 914 605 133 597 10 781 008 4 391 519 6 389 489
Slobodne zone 16 021 - 16 021 2 879 13 142

G-5. VRIJEDNOST UTROŠENIH SIROVINA I MATERIJALA PO ŽUPANIJAMA I PODRIJETLU U 2021.

01 Zagrebačka županija 09 Ličko-senjska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 10 Virovitičko-podravska županija 18 Istarska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 11 Požeško-slavonska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
04 Karlovačka županija 12 Brodsko-posavska županija 20 Međimurska županija
05 Varaždinska županija 13 Zadarska županija 21 Grad Zagreb
06 Koprivničko-križevačka županija 14 Osječko-baranjska županija 30 Slobodne zone
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 15 Šibensko-kninska županija    
08 Primorsko-goranska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija    

3. NAJVAŽNIJE UTROŠENE SIROVINE I MATERIJALI ZA POTREBE INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE IZABRANE PREMA VRIJEDNOSTI U 2021

tis. kuna

KPD 2015. Naziv prema KPD-u 2015. ukupno Vrijednost utrošenih sirovina i materijala, tis. kuna
vlastite sirovine nabavljene od trećih osoba na tržištu
ukupno domaće sirovine inozemne sirovine
061010 Nafta i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova 6 147 687 - 6 147 687 5 859 912 287 775
062010 Prirodni plin, ukapljeni ili u plinovitom stanju 3 950 588 162 920 3 787 668 3 787 668 -
014120 Sirovo kravlje mlijeko 1 681 148 73 879 1 607 269 1 123 372 483 897
022012 Trupci listača, osim tropskog drveća 1 492 153 - 1 492 153 1 487 272 4 881
201610 Polimeri etilena, u primarnim oblicima 1 327 052 41 055 1 285 997 103 958 1 182 039
101112 Svinjsko meso, svježe ili hlađeno 911 463 51 332 860 131 350 631 509 500
235111 Cementni klinker 902 487 836 632 65 855 55 114 10 741
244225 Aluminijska folija, debljine <= 0,2 mm 865 352 - 865 352 347 034 518 318
383222 Sekundarne sirovine od željeza i čelika 733 989 29 037 704 952 669 201 35 751
139119 Ostale pletene ili kukičane tkanine, uključujući pleteno umjetno krzno 708 154 12 444 695 710 4 019 691 691
243411 Hladnovučene žice od nelegiranog čelika 699 726 - 699 726 104 468 595 258
205942 Antidetonatorski preparati; aditivi za mineralna ulja i slični proizvodi 671 241 - 671 241 21 290 649 951
151131 Goveđa koža, bez dlake, cijela 657 712 - 657 712 4 380 653 332
241031 Toplovaljani plosnati proizvodi od nelegiranog čelika, dalje neobrađeni, širine >= 600 mm 558 956 - 558 956 262 805 296 151
011112 Pšenica, osim tvrde 539 130 749 538 381 524 300 14 081
161023 Drvo, kontinuirano oblikovano po dužini bilo kojeg ruba ili lica (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene, te rubne letvice i vijence), od drugih vrsta drva 486 423 352 953 133 470 60 499 72 971
222219 Ostala ambalaža od plastike 472 656 28 936 443 720 260 719 183 001
011120 Kukuruz 443 843 83 604 360 239 357 957 2 282

G-6. USPOREDBA UKUPNE VRIJEDNOSTI UTROŠKA SIROVINA I MATERIJALA (INPUT) S UKUPNOM VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (OUTPUT) PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. I ŽUPANIJAMA U 2021.

01 Zagrebačka županija 09 Ličko-senjska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 10 Virovitičko-podravska županija 18 Istarska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 11 Požeško-slavonska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
04 Karlovačka županija 12 Brodsko-posavska županija 20 Međimurska županija
05 Varaždinska županija 13 Zadarska županija 21 Grad Zagreb
06 Koprivničko-križevačka županija 14 Osječko-baranjska županija 30 Slobodne zone
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 15 Šibensko-kninska županija    
08 Primorsko-goranska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija    

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sadržava prve rezultate Godišnjeg istraživanja o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) za 2021. (u nastavku teksta: istraživanje REPRO za 2021.). Rezultati su agregirani iz podataka prikupljenih na razini Nomenklature sirovina i materijala za industriju – NRMI 2016., koja je sastavni dio Statističkih standarda za Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/REPRO) za 2021. Republike Hrvatske. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je četirima industrijskim područjima djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07.). Ta definicija industrije usklađena je s definicijom svih granskih istraživanja industrije Državnog zavoda za statistiku te s definicijom koja se upotrebljava za statistike industrije EU-a.

Pravna osnova istraživanja REPRO

Godišnje istraživanje REPRO za 2021. proveo je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i prema spomenutim statističkim standardima. Obveza davanja podataka temelji se na članku 45. Zakona o službenoj statistici.

Pokazatelji istraživanja REPRO o utrošku sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje (iz PRODCOM-a)

Prvi rezultati odnose se na najnovije podatke statistike potrošnje industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata spomenutog istraživanja REPRO za 2021. Rezultati istraživanja REPRO osiguravaju detaljne informacije primarno za potrebe izrade tablica uporabe (inputa) stavljajući ih u relaciju s rezultatima PRODCOM-a o prodanim industrijskim proizvodima (outputu) kako bi se omogućilo analiziranje robnih tijekova u okviru input-output koncepata na detaljnoj razini sirovina/proizvoda (nomenklature NRMI 2016./NIP 2021.).

Svi podaci koji su ovdje prikazani dobiveni su agregiranjem pojedinačnih podataka o utrošku sirovina i materijala iz NRMI-ja 2016., koji je sastavni dio spomenutih statističkih standarda. Međutim, komentar glavnih rezultata istraživanja REPRO za 2021. (inputa) prikazan je u usporedbi s rezultatima istraživanja PRODCOM za 2021. (outputa) kako bi se naglasila svrha i cilj ovog istraživanja, osiguranje zajedničkog okvira s istraživanjem PRODCOM za potrebe analiza inputa-outputa na harmoniziranoj osnovi (iz područja nacionalnih računa).

U tablici 1. i grafikonu 3. prikazani su glavni rezultati o vrijednostima utroška sirovina i materijala po djelatnostima potrošnje (razina industrijskih područja i odjeljaka NKD-a 2007.) za Republiku Hrvatsku u 2021. Sirovine i materijali (uključujući usluge) mogli su prema podrijetlu biti nabavljeni na tržištu (domaćem ili stranom) od trećih osoba ili intermedijarnih proizvoda iz vlastite proizvodnje, a vrijednosno su iskazani po kupovnim cijenama. Regionalni pregled agregiranih podataka o vrijednosti utrošenih sirovina i materijala (uključujući usluge) za potrebe industrijske proizvodnje, također izražen u vrijednosti po kupovnim cijenama, prikazan je u tablici 2. i grafikonu 6. na razini županija.

Usporedivost podataka istraživanja REPRO

Od 2000. do 2003. istovrsni su se podaci u naturalnom izrazu prikupljali unutar Tromjesečnog istraživanja o utrošku sirovina i materijala te finalnog utroška energenata u industriji (IND-1K), a prije toga unutar zajedničkoga Mjesečnog izvještaja industrije (IND-1), na osnovi zajedničkih Metodoloških osnova za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1), dio tablice 2.1), za oba istraživanja te na osnovi prve verzije Nomenklature repromaterijala industrije (NRMI 1997.), koja je bila sastavni dio spomenute metodologije. Novim Statističkim standardima za istraživanje REPRO prikupljaju se podaci u godišnjoj dinamici počevši od izvještajne godine 2004. na razini revidiranih verzija NRMI 2004. i NRMI 2008., kojima se prikupljaju svi podaci o sirovinama i materijalima industrije. S obzirom na to da se sve tri nomenklature (NRMI 1997., NRMI 2004. i NRMI 2008.) temelje na strukturi istovrsne klasifikacije, verzijama KPD 1995., KPD 2008.2) i KPD 2015.2), izrađene su tablice veza i podaci su međusobno usporedivi na određenoj razini, u naturalnom izrazu (količinama), jer se u vrijednosnom izrazu prije nisu prikupljali.

Obuhvat i jedinice istraživanja REPRO

Izvještajne jedinice istraživanja REPRO o utrošku sirovina i materijala industrije za 2021. jesu sva trgovačka društva, obrtnici i druge pravne osobe te njihovi dijelovi s više od 10 zaposlenika koji su utrošili sirovine i materijale za potrebe industrijske proizvodnje unutar industrijskih područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koji su utrošili sirovine i materijale definirane NRMI-jem 2016. za industrijsku proizvodnju iskazanu u istraživanju PRODCOM za 2021., osim statističkih jedinica i njihovih dijelova koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – industrijskih lokalnih jedinica – uzeto je u obzir načelo županije. U slučajevima kad promatrana jedinica djeluje na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Obuhvat istraživanja REPRO o utrošku sirovina, materijala i energenata industrije za 2021. (inputa) identičan je obuhvatu istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji za 2021. (outputa) za potrebe analize robnih tijekova u okviru input-output koncepata na konzistentan i usporediv način. Stoga je obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije, energije i informacijskog društva te slijedi iste koncepte i kriterije obuhvata statističkih jedinica kao i Adresar za istraživanje PRODCOM.

Koncepti i definicije istraživanja REPRO

Koncepti i definicije koji se upotrebljavaju u ovom istraživanju REPRO preuzeti su uglavnom iz ESA-e 20103) i druge statističke terminologije EU-a ili UN-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja REPRO i nemaju smisao definitivnih značenja tih riječi jer u drugim kontekstima mogu imati drugačije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja REPRO kako bi ih oni ispravno interpretirali.

Nomenklatura NRMI 2016. – 2021.

NRMI 2016. sastavni je dio spomenutih Statističkih standarda za istraživanje REPRO i nalazi se u Dodatku 3. Hijerarhijski strukturirana Nomenklatura sirovina i materijala uklj. usluge, verzija 2016., namijenjena je za mjerenje godišnjeg utroška sirovina i materijala za potrebe industrijske proizvodnje u fizičkim mjernim jedinicama i vrijednosno. Verzija NRMI 2016., izrađena je posebno za utrošak u svakoj industrijskoj skupini djelatnosti (od 05.1 do 36.0) prema NKD-u 2007. Stoga prve tri brojčane oznake označuju industrijsku skupinu djelatnosti u kojoj se uobičajeno troši određena vrsta sirovina i materijala (uklj. industrijske usluge). Sljedećih šest brojčanih oznaka u šifri označuje sirovine i materijale NRMI-ja 2016., i to je zapravo stavka KPD-a 2015. Verzija NRMI 2016. izrađena je na osnovi verzije KPD 2015., a usklađena je na razini sirovina/proizvoda s Kombiniranom nomenklaturom 2021. (CN) EU-a i Carinskom tarifom Republike Hrvatske za 2021.4) preko tablica veza. Šifra sirovina i materijala iz NRMI-ja 2016. sastoji se od upisanih deset brojčanih oznaka, ali se za svaku pojedinačno iskazanu sirovinu i materijal iz NRMI-ja 2016. treba upisati jedanaesta brojčana oznaka koja upućuje na podrijetlo sirovine (vlastito, domaće ili strano) te je ispunjava izvještajna jedinica upisom u obrazac IND-21/REPRO. Raščlamba sirovina i materijala u NRMI-ju 2016. koje troši neka industrija za proizvodnju industrijskih proizvoda na razini skupina djelatnosti NKD-a 2007. zadana je okvirom KPD-a 2015., a uglavnom pokriva sirovine proizvodnih područja KPD-a 2015. od A do E (samo odjeljak 36). U iznimnim slučajevima stavke KPD-a 2015. dodatno su raščlanjene ako je bila riječ o sirovinama i materijalima koji su važni za određenu proizvodnju, a nisu prepoznatljivi unutar potkategorije proizvoda KPD-a 2015. Sveukupno ima oko 7 800 šifri sirovina i materijala s pridruženom mjernom jedinicom u kojoj se trebaju iskazati podaci o godišnjem utrošku sirovina i materijala.

Sirovine i materijali

Prema konceptu istraživanja REPRO, pojam sirovina i materijala definiran je prošireno i odnosi se na sva dobra koja imaju fizičku dimenziju ili industrijske usluge koje se pod posebnom šifrom i nazivom nalaze u NRMI-ju 2016., pod uvjetom da se upotrebljavaju kao inputi u industrijsku proizvodnju izvještajne jedinice gdje se mogu transformirati ili potpuno utrošiti u procesu proizvodnje. NRMI 2016. sadržava detaljne sirovine i materijale koji uključuju energente namijenjene transformaciji energije ili neenergetskoj potrošnji (isključujući one namijenjene finalnoj energetskoj potrošnji industrije), rezervne dijelove, sitni inventar, ambalažu, gume za vozila i drugi materijal za potrošnju prema svakoj industrijskoj skupini djelatnosti NKD-a 2007. (od 05.1 do 36.0).

Potrošnja sirovina i materijala u industriji

Potrošnja sirovina i materijala u industriji pokriva sve sirovine i materijale statističke jedinice nabavljene i utrošene u proizvodnom procesu za proizvodnju proizvoda u sektoru industrije. Bilježe se sirovine i materijali koji su vlastito proizvedeni (intermedijarni proizvodi izvještajne jedinice) ili nabavljeni na domaćemu i stranom tržištu (iz uvoza) te utrošeni za industrijsku proizvodnju u istome izvještajnom razdoblju. U istraživanju REPRO svaka pojedinačno utrošena sirovina i materijal prema NRMI-ju 2016. bilježi se u količinama (za utvrđenu mjernu jedinicu) i vrijednosno u tisućama kuna.

Vrednuje se po tekućim kupovnim cijenama istovrsnih sirovina i materijala u vrijeme ulaska u proizvodni proces, tj. kad se troše, a ne kad su nabavljeni/kupljeni i stavljeni u skladište (na zalihe). Potrošnja sirovina i materijala industrije usklađena je s definicijama ESA-e 2010 u dijelu koji se odnosi na intermedijarnu potrošnju5). Ne uključuje potrošnju fiksne aktive (zgrade, strojevi, oprema, zemljište) čija se potrošnja bilježi kao potrošnja fiksnoga kapitala.

Kupovne cijene

U vrijeme nabave kupovna cijena jest cijena koju kupac stvarno plaća za proizvode, a uključuje sve poreze i pristojbe osim PDV-a i ostalih odbitnih poreza na proizvode (npr. trošarine) te subvencija na proizvode. U kupovnu cijenu treba uključiti i bilo koji trošak prijevoza koji kupac plaća odvojeno na mjestu isporuke, a treba odbiti cjelokupni popust na količinu ili kupnju izvan sezone i kamatu ili naplaćenu uslugu u kreditnim aranžmanima ili neke naplate kao rezultat neplaćanja u roku. U istraživanju REPRO vrijednost utrošenih sirovina i materijala od industrije bilježi se po tekućim kupovnim cijenama istovrsnih sirovina i materijala u vrijeme ulaska u proizvodni proces (kad se troše), a ne kad su kupljeni (nabavljeni) i stavljeni na skladište (zalihe), a usklađena je s konceptom ESA-e 2010.

Proizvodi PRODCOM-a

Proizvod je posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju te za industrijske usluge, a definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP) i sastavni je dio istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji Republike Hrvatske. To istraživanje povezano je s proizvodnjom industrijskih proizvoda definiranih verzijom NIP 2021., dok će se za sljedeća istraživanja REPRO i nadalje upotrebljavati revidirane verzije NIP-a za svaku sljedeću izvještajnu godinu. Te verzije bit će dostupne na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, osim njihova objavljivanja u Narodnim novinama početkom svake sljedeće godine.

Vrijednost prodajne proizvodnje PRODCOM

Obračunava se na osnovi prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja čak i onda kad su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kad su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Tablice inputa-outputa

Tablice inputa-outputa jesu način prezentacije detaljne analize procesa proizvodnje i potrošnje dobara i usluga (proizvoda) i prihoda ostvarenoga u toj proizvodnji. Mogu imati oblik tablica ponude i uporabe ili simetričnih tablica inputa-outputa. Pojam je definiran u kontekstu ESA-e 2010.

Napomena svim korisnicima: Detaljne tablice rezultata istraživanja REPRO za 2021. bit će raspoložive u Statističkom izvješću br. 1697 Inputi sirovina i materijala u industrijsku proizvodnju u 2021. – detaljni godišnji rezultati. Podaci o finalnom utrošku energenata u industriji po vrstama koji su se istraživanjem REPRO za 2021. prikupili za potrebe statistike energije bit će sastavni dio Statističkog izvješća br. 1698 Energetska statistika u 2021.

 

1) Metodološke osnove za Mjesečni izvještaj industrije (IND-1) sadržavaju u dodatku NRMI 1997. Primjenjivale su se kao statistički standard Državnog zavoda za statistiku i za Tromjesečno istraživanje o utrošku sirovina i materijala te finalnom utrošku energenata u industriji (NN, br. 18/97.).

2) KPD 2015. kratica je za Klasifikaciju proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske (NN, br. 157/14.).

3) Europski sustav nacionalnih računa 2010. (Uredba EU-a br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013.) usklađen je sa SNA-om 2008. – Sustavom nacionalnih računa UN-a (ISBN 978-92-1-161522-7). U cijelom tekstu upotrebljava se kratica ESA 2010.

4) Carinska tarifa Republike Hrvatske (NN, br. 124/15.), verzija CT 2021., usklađena je s verzijom CN 2021. EU-a do osmeroznamenkaste brojčane oznake.

5) Usklađeno s definicijom Intermediate consumption iz ESA-e 2010 (3.69). Objašnjenje kratice ESA 2010 vidi u napomeni 3.

 

Kratice  
   
CN 2020. Kombinirana nomenklatura, verzija 2020.
CT 2020. Carinska tarifa, verzija 2020.
d. n. drugdje nespomenuto
ESA 2010 Europski sustav nacionalnih računa, verzija 2010.
EU Europska unija
KPD Klasifikacija proizvoda po djelatnostima
mil. milijun
mm milimetar
NIP 2020. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2020.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
NRMI Nomenklatura utroška sirovina i materijala
PDV porez na dodanu vrijednost
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
REPRO Godišnje istraživanje o utrošku sirovina,
  materijala i energenata u industriji
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi

 

Znakovi  
   
- nema pojave
ne raspolaže se podatkom
veće ili jednako
manje ili jednako

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti