Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 30. rujna 2022.
IND-2022-5-2

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2021. − privremeni podaci, rujan 2022.

 

U 2021. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su prodala poduzeća što su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) u Republici Hrvatskoj iznosi 153 350 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost prodaje veća je za 25 025 milijuna kuna, što iznosi 19,5%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 64 125 milijuna kuna, što je 41,8% od ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007., vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 119 894 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 29 142 milijuna kuna, u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 2 796 milijuna kuna, a najmanja je u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) i iznosi 1 518 milijuna kuna. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (29 142 milijuna kuna), a najmanja je u odjeljku 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (227 milijuna kuna).

G-1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

G-2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
  okoliša (samo odjeljak 36)

 

Udio prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda još je dominantan u Republici Hrvatskoj i iznosi 98,1% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok udio vrijednosti industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) iznosi samo 1,9% u 2021. Najveći udio proizvodnje za tuđi račun prisutan je u odjeljcima 15 (19,6%), 14 (13,5%), 24 (12,5%), 28 (10,3%) i u području C Prerađivačka industrija.

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ostvarili su Grad Zagreb, u iznosu od 25 493 milijuna kuna (20,8%) i Primorsko-goranska županija, u iznosu od 13 044 milijuna kuna (10,6%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, samo 260 milijuna kuna (0,2%).

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2021., kojim je obuhvaćeno 3 000 industrijskih lokalnih jedinica od pravnih osoba i obrtnika s deset i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2021. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. jest sljedeća: u području B obuhvaćeno je 1,8%, u području C 78,2%, u području D 19,0% i u području E 1,0% (samo odjeljak 36).

1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

tis. kuna

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2021.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Ukupno 153 350 021 150 456 675 2 893 346 64 125 344 61 887 124 2 238 220
B Rudarstvo i vađenje  2 795 805 2 795 805 - 90 264 90 264 -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 1 551 738 1 551 738 - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1 016 749 1 016 749 - 90 264 90 264 -
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 227 318 227 318 - - - -
C Prerađivačka industrija 119 894 213 117 000 867 2 893 346 62 919 843 60 681 623 2 238 220
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 24 329 897 24 161 852 168 045 6 336 933 6 275 840 61 093
11 Proizvodnja pića 5 632 543 5 623 151 9 392 1 128 071 1 128 071 -
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 284 230 123 475 160 755 51 721 51 721 -
13 Proizvodnja tekstila 1 106 617 1 019 098 87 519 844 087 770 698 73 389
14 Proizvodnja odjeće 2 182 273 1 790 347 391 926 1 768 764 1 448 988 319 776
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 032 332 1 465 820 566 512 1 781 345 1 246 212 535 133
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 802 684 5 776 545 26 139 3 659 168 3 659 168 -
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 4 054 931 4 054 354 577 2 164 665 2 164 643 22
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 3 177 028 3 151 932 25 096 1 445 103 1 444 143 960
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9 896 771 9 896 771 - 4 040 761 4 040 761 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5 074 154 5 046 547 27 607 2 892 951 2 886 146 6 805
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5 619 062 5 559 222 59 840 4 925 489 4 865 924 59 565
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5 632 687 5 607 165 25 522 3 306 402 3 299 354 7 048
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 8 576 100 8 551 843 24 257 4 628 010 4 628 010 -
24 Proizvodnja metala 2 850 301 2 488 123 362 178 2 526 022 2 165 086 360 936
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 9 741 590 9 512 563 229 027 6 175 679 6 064 589 111 090
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 627 823 1 594 503 33 320 1 160 688 1 127 368 33 320
27 Proizvodnja električne opreme 6 299 819 6 072 636 227 183 4 968 612 4 750 021 218 591
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  4 916 925 4 617 892 299 033 4 223 026 3 939 271 283 755
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 124 818 1 071 071 53 747 948 901 895 154 53 747
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 230 846 2 145 299 85 547 964 082 878 535 85 547
31 Proizvodnja namještaja 3 169 836 3 140 930 28 906 1 989 564 1 962 573 26 991
32 Ostala prerađivačka industrija 963 981 962 763 1 218 320 835 320 383 452
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 3 566 965 3 566 965 - 668 964 668 964 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 29 142 421 29 142 421 - 1 112 174 1 112 174 -
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 29 142 421 29 142 421 - 1 112 174 1 112 174 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 517 582 1 517 582 - 3 063 3 063 -
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 1 517 582 1 517 582 - 3 063 3 063 -

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2021.

G-4. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

G-5. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U INOZEMSTVO PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame 
  i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA I PO ŽUPANIJAMA U 2021.

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2021.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Republika Hrvatska − područja B i C1) 122 690 018 119 796 672 2 893 346 63 010 107 60 771 887 2 238 220
Zagrebačka županija 10 260 837 10 024 476 236 361 4 298 478 4 115 374 183 104
B Rudarstvo i vađenje  325 233 325 233 - - - -
C Prerađivačka industrija 9 935 604 9 699 243 236 361 4 298 478 4 115 374 183 104
Krapinsko-zagorska županija 5 183 163 5 032 763 150 400 3 538 582 3 418 071 120 511
B Rudarstvo i vađenje  122 955 122 955 - 4 635 4 635 -
C Prerađivačka industrija 5 060 208 4 909 808 150 400 3 533 947 3 413 436 120 511
Sisačko-moslavačka županija 5 793 294 5 655 311 137 983 3 314 294 3 177 919 136 375
B Rudarstvo i vađenje  119 024 119 024 - 10 10 -
C Prerađivačka industrija 5 674 270 5 536 287 137 983 3 314 284 3 177 909 136 375
Karlovačka županija 4 169 432 3 876 563 292 869 2 296 288 2 012 327 283 961
B Rudarstvo i vađenje  11 305 11 305 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 158 127 3 865 258 292 869 2 296 288 2 012 327 283 961
Varaždinska županija 11 091 893 10 587 785 504 108 6 573 253 6 129 587 443 666
B Rudarstvo i vađenje  200 844 200 844 - 34 113 34 113 -
C Prerađivačka industrija 10 891 049 10 386 941 504 108 6 539 140 6 095 474 443 666
Koprivničko-križevačka županija 5 179 647 5 158 936 20 711 2 574 316 2 554 292 20 024
B Rudarstvo i vađenje  693 629 693 629 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 486 018 4 465 307 20 711 2 574 316 2 554 292 20 024
Bjelovarsko-bilogorska županija 3 093 264 3 039 211 54 053 955 650 930 450 25 200
B Rudarstvo i vađenje  74 868 74 868 - - - -
C Prerađivačka industrija 3 018 396 2 964 343 54 053 955 650 930 450 25 200
Primorsko-goranska županija 13 044 071 12 983 269 60 802 5 803 703 5 743 196 60 507
B Rudarstvo i vađenje  20 915 20 915 - 324 324 -
C Prerađivačka industrija 13 023 156 12 962 354 60 802 5 803 379 5 742 872 60 507
Ličko-senjska županija 814 593 804 694 9 899 654 267 654 267 -
B Rudarstvo i vađenje  5 512 5 512 - - - -
C Prerađivačka industrija 809 081 799 182 9 899 654 267 654 267 -
Virovitičko-podravska županija 1 378 543 1 323 664 54 879 645 339 640 712 4 627
B Rudarstvo i vađenje  88 990 88 990 - 1 126 1 126 -
C Prerađivačka industrija 1 289 553 1 234 674 54 879 644 213 639 586 4 627
Požeško-slavonska županija 1 224 949 1 192 485 32 464 799 515 767 116 32 399
B Rudarstvo i vađenje  83 069 83 069 - - - -
C Prerađivačka industrija 1 141 880 1 109 416 32 464 799 515 767 116 32 399
Brodsko-posavska županija 3 737 656 3 648 232 89 424 2 409 755 2 343 749 66 006
B Rudarstvo i vađenje  30 022 30 022 - - - -
C Prerađivačka industrija 3 707 634 3 618 210 89 424 2 409 755 2 343 749 66 006
Zadarska županija 1 999 874 1 999 874 - 1 168 125 1 168 125 -
B Rudarstvo i vađenje  20 895 20 895 - 447 447 -
C Prerađivačka industrija 1 978 979 1 978 979 - 1 167 678 1 167 678 -
Osječko-baranjska županija 7 293 840 7 256 502 37 338 3 703 250 3 693 219 10 031
B Rudarstvo i vađenje  21 319 21 319 - - - -
C Prerađivačka industrija 7 272 521 7 235 183 37 338 3 703 250 3 693 219 10 031
Šibensko-kninska  županija 1 631 531 1 294 140 337 391 944 139 606 748 337 391
B Rudarstvo i vađenje  17 073 17 073 - 2 230 2 230 -
C Prerađivačka industrija 1 614 458 1 277 067 337 391 941 909 604 518 337 391
Vukovarsko-srijemska županija 2 271 758 2 161 021 110 737 1 240 849 1 168 671 72 178
B Rudarstvo i vađenje  8 261 8 261 - - - -
C Prerađivačka industrija 2 263 497 2 152 760 110 737 1 240 849 1 168 671 72 178
Splitsko-dalmatinska županija 5 013 788 4 984 764 29 024 1 582 752 1 582 752 -
B Rudarstvo i vađenje  126 261 126 261 - 29 890 29 890 -
C Prerađivačka industrija 4 887 527 4 858 503 29 024 1 552 862 1 552 862 -
Istarska županija 5 575 386 5 340 452 234 934 3 461 876 3 439 036 22 840
B Rudarstvo i vađenje  112 560 112 560 - 17 059 17 059 -
C Prerađivačka industrija 5 462 826 5 227 892 234 934 3 444 817 3 421 977 22 840
Dubrovačko-neretvanska županija 260 078 259 658 420 88 220 88 207 13
B Rudarstvo i vađenje  11 140 11 140 - 115 115 -
C Prerađivačka industrija 248 938 248 518 420 88 105 88 092 13
Međimurska županija 7 624 561 7 198 044 426 517 4 675 813 4 277 231 398 582
B Rudarstvo i vađenje  217 174 217 174 - 315 315 -
C Prerađivačka industrija 7 407 387 6 980 870 426 517 4 675 498 4 276 916 398 582
Grad Zagreb 25 492 537 25 420 888 71 649 12 213 691 12 194 002 19 689
B Rudarstvo i vađenje  11 799 11 799 - - - -
C Prerađivačka industrija 25 480 738 25 409 089 71 649 12 213 691 12 194 002 19 689
Slobodne zone 555 323 553 940 1 383 67 952 66 836 1 116
B Rudarstvo i vađenje  472 957 472 957 - - - -
C Prerađivačka industrija 82 366 80 983 1 383 67 952 66 836 1 116

1) Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom vrlo je razrađena u 2021. radi izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Distributivna područja električnom energijom znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi opskrbljivačima električnom energijom iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama predstavljalo veliko opterećenje. Stoga su podaci za 2021. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske. Zbog navedenog u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2021. ne mogu se iskazati podaci za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

G-6. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2021.

G-7. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2021.

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

3. PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2021.1)

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2020. Mjerna jedinica Prodaja industrijskih proizvoda Uvoz Izvoz Vidljiva domaća potrošnja
količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna
21.20.13.80 Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n. kg 4 651 800 3 554 865 12 663 277 5 741 473 5 772 988 4 077 570 11 542 089 5 218 768
10.13.14.60 Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka i krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi (isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova jela od jetre) t 58 793 1 710 437 10 284 173 631 7 686 208 335 61 392 1 675 733
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralne i gazirane) hl 3 076 843 1 673 117 1 335 998 442 916 1 123 530 327 370 3 289 311 1 788 663
27.11.41.80 Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA kom. 276 1 668 920 7 11 183 231 1 329 078 52 351 025
11.05.10.00 Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića) hl 2 395 612 1 662 307 1 183 148 398 014 546 258 195 652 3 032 502 1 864 669
16.10.12.50 Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize) m3 725 930 1 659 639 80 893 273 824 1 011 215 2 642 224 -204 391 -708 761
10.71.11.00 Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 % šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća) t 150 544 1 481 568 13 916 139 295 11 492 134 146 152 968 1 486 717
23.51.12.10 Portland-cement t 2 825 815 1 465 291 444 264 180 179 1 726 562 806 553 1 543 518 838 916
23.63.10.00 Gotova betonska smjesa t 5 096 147 1 111 089 56 216 4 075 880 5 092 128 1 110 424
10.51.11.42 Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l t 227 544 1 054 568 27 505 106 002 16 140 67 383 238 909 1 093 188

1) Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom formule: proizvodnja + uvoz – izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2021. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2021., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije (u nastavku teksta: EU-a).

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM osiguravaju detaljne informacije o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP 2021.), izvedene iz PRODCOM Lista 2021. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama kuna, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2021. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje deset selektiranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2021. (agregati proizvoda iz NIP-a 2021.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2021.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki selektirani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija deset proizvoda izvršena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2021.

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od deset zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da se za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 36.00) iz NKD-a 2007. osigura dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od deset zaposlenih, npr. male industrije kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

U istraživanju PRODCOM-a za 2021. obuhvaćeno je 3 000 poduzeća (pravne osobe i obrtnici) sa stopom odgovora od 98,27%, a procijenjenih obrazaca jest 1,73%.

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja ovih riječi jer u drugim kontekstima (npr. u različitim poglavljima Ljetopisa) mogu imati drugačije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže, odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama kuna, uglavnom kao naknada za izvršenu industrijsku uslugu. Bilježe se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2021.

NIP 2021. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2021., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.

NIP 2021. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira početkom svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a.

PRODCOM je kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Istraživanje PRODCOM osmišljeno je da osigura informacije o nacionalnim i tržištima EU-a i međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi se zabilježila međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2021.1) sadržava 3 800 obveznih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2021.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2021. (CN 2021) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturirana kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobila naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u "odjeljke" koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 i pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se bilježe ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali (ili su namijenjeni) daljnjoj preradi u lokalnim jedinicama istog poduzeća ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja, odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji gdje se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za deset najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2021. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2021. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2021. na razinu Kombinirane nomenklature 2021.). Za potrebe obračuna primijenjena je formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2021. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama kuna (vrijednosno).

1) Uredba Komisije (EU) br. 2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3) Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2021. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom Industrijska proizvodnja u 2021. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati, br. 1679. koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2023.

 

Kratice  
   
CPA Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima
  Europske ekonomske zajednice
CN Kombinirana nomenklatura
CT Carinska tarifa
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
hl hektolitar
kg kilogram
kom. komad
KPD 2015. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.
kVA kilovoltamper
l litra
m3 kubični metar
mm milimetar
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj 
  zajednici
NIP 2021. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2021.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona
tis. tisuća
uklj. uključujući

 

Znakovi  
   
- nema pojave
manje
manje ili jednako
više
= jednako

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj

 MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti