Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 30. lipnja 2022.
IND-2022-5-1

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2021. - privremeni podaci, lipanj 2022.

 

U 2021. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su u Republici Hrvatskoj prodala poduzeća koja su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) iznosi 154 002 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost prodaje veća je za 25 677 milijuna kuna, što iznosi 20,0%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 64 200 milijuna kuna, što je 41,7% od ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007., vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 120 589 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 29 094 milijuna kuna, u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 2 803 milijuna kuna, a najmanja je u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) i iznosi 1 518 milijuna kuna. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (29 094 milijuna kuna), a najmanja je u odjeljku 09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu (227 milijuna kuna).

G-1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

G-2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
  okoliša (samo odjeljak 36)

 

Udio prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda još je dominantan u Republici Hrvatskoj i u 2021. iznosi 98,1% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok udio vrijednosti industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) iznosi samo 1,9%. Najveći udio proizvodnje za tuđi račun zabilježen je u odjeljcima 15 (19,6%), 14 (13,6%), 24 (12,5%), 28 (10,3%) i u području C Prerađivačka industrija.

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ostvarili su Grad Zagreb, u iznosu od 26 222 milijuna kuna (21,3%) i Primorsko-goranska županija, u iznosu od 13 148 milijuna kuna (10,7%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, samo 259 milijuna kuna (0,2%).

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2021., kojim je obuhvaćeno 2 990 industrijskih lokalnih jedinica od pravnih osoba i obrtnika s 10 i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2021. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. jest sljedeća: u području B obuhvaćeno je 1,8%, u području C 78,3%, u području D 18,9% i u području E 1,0% (samo odjeljak 36).

1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

tis. kuna

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2021.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Ukupno 154 002 408 151 106 198 2 896 210 64 200 460 61 959 013 2 241 447
B Rudarstvo i vađenje  2 802 615 2 802 615 - 90 264 90 264 -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 1 551 738 1 551 738 - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 1 023 559 1 023 559 - 90 264 90 264 -
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 227 318 227 318 - - - -
C Prerađivačka industrija 120 588 691 117 692 481 2 896 210 62 994 959 60 753 512 2 241 447
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 24 324 331 24 156 286 168 045 6 335 159 6 274 066 61 093
11 Proizvodnja pića 5 632 354 5 622 962 9 392 1 128 376 1 128 376 -
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 284 230 123 475 160 755 51 721 51 721 -
13 Proizvodnja tekstila 1 106 617 1 019 098 87 519 844 087 770 698 73 389
14 Proizvodnja odjeće 2 182 255 1 786 954 395 301 1 768 764 1 445 741 323 023
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 028 274 1 461 801 566 473 1 777 287 1 242 154 535 133
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 801 560 5 775 421 26 139 3 658 791 3 658 791 -
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 4 054 731 4 054 654 77 2 164 645 2 164 643 2
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 3 176 968 3 151 872 25 096 1 445 103 1 444 143 960
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 9 896 771 9 896 771 - 4 040 761 4 040 761 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5 071 924 5 044 317 27 607 2 893 251 2 886 446 6 805
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5 562 180 5 502 340 59 840 4 904 412 4 844 847 59 565
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 5 617 663 5 592 141 25 522 3 302 367 3 295 319 7 048
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 9 376 440 9 352 183 24 257 4 637 013 4 637 013 -
24 Proizvodnja metala 2 850 301 2 488 123 362 178 2 526 022 2 165 086 360 936
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 9 739 700 9 510 645 229 055 6 186 742 6 075 652 111 090
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 580 032 1 546 712 33 320 1 160 688 1 127 368 33 320
27 Proizvodnja električne opreme 6 381 844 6 154 661 227 183 5 055 157 4 836 566 218 591
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  4 916 475 4 617 442 299 033 4 223 027 3 939 272 283 755
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 124 818 1 071 071 53 747 948 901 895 154 53 747
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 230 476 2 144 929 85 547 964 082 878 535 85 547
31 Proizvodnja namještaja 3 169 836 3 140 930 28 906 1 989 564 1 962 573 26 991
32 Ostala prerađivačka industrija 963 406 962 188 1 218 320 075 319 623 452
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 3 515 505 3 515 505 - 668 964 668 964 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 29 093 520 29 093 520 - 1 112 174 1 112 174 -
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 29 093 520 29 093 520 - 1 112 174 1 112 174 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 517 582 1 517 582 - 3 063 3 063 -
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 1 517 582 1 517 582 - 3 063 3 063 -

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2021.

G-4. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

G-5. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U INOZEMSTVO PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2021.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame 
  i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA I PO ŽUPANIJAMA U 2021.

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2021.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Republika Hrvatska − područja B i C1) 123 391 306 120 495 096 2 896 210 63 085 223 60 843 776 2 241 447
Zagrebačka županija 10 194 420 9 958 059 236 361 4 273 185 4 090 081 183 104
B Rudarstvo i vađenje  325 233 325 233 - - - -
C Prerađivačka industrija 9 869 187 9 632 826 236 361 4 273 185 4 090 081 183 104
Krapinsko-zagorska županija 5 183 163 5 032 635 150 528 3 538 582 3 418 071 120 511
B Rudarstvo i vađenje  122 955 122 955 - 4 635 4 635 -
C Prerađivačka industrija 5 060 208 4 909 680 150 528 3 533 947 3 413 436 120 511
Sisačko-moslavačka županija 5 782 894 5 644 911 137 983 3 314 294 3 177 919 136 375
B Rudarstvo i vađenje  119 024 119 024 - 10 10 -
C Prerađivačka industrija 5 663 870 5 525 887 137 983 3 314 284 3 177 909 136 375
Karlovačka županija 4 169 983 3 877 114 292 869 2 296 757 2 012 796 283 961
B Rudarstvo i vađenje  11 305 11 305 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 158 678 3 865 809 292 869 2 296 757 2 012 796 283 961
Varaždinska županija 11 088 112 10 583 976 504 136 6 578 125 6 134 459 443 666
B Rudarstvo i vađenje  200 844 200 844 - 34 113 34 113 -
C Prerađivačka industrija 10 887 268 10 383 132 504 136 6 544 012 6 100 346 443 666
Koprivničko-križevačka županija 5 173 441 5 152 730 20 711 2 570 691 2 550 667 20 024
B Rudarstvo i vađenje  693 629 693 629 - - - -
C Prerađivačka industrija 4 479 812 4 459 101 20 711 2 570 691 2 550 667 20 024
Bjelovarsko-bilogorska županija 3 093 264 3 039 211 54 053 955 650 930 450 25 200
B Rudarstvo i vađenje  74 868 74 868 - - - -
C Prerađivačka industrija 3 018 396 2 964 343 54 053 955 650 930 450 25 200
Primorsko-goranska županija 13 147 569 13 086 767 60 802 5 899 711 5 839 204 60 507
B Rudarstvo i vađenje  27 725 27 725 - 324 324 -
C Prerađivačka industrija 13 119 844 13 059 042 60 802 5 899 387 5 838 880 60 507
Ličko-senjska županija 821 136 811 237 9 899 654 267 654 267 -
B Rudarstvo i vađenje  5 512 5 512 - - - -
C Prerađivačka industrija 815 624 805 725 9 899 654 267 654 267 -
Virovitičko-podravska županija 1 378 543 1 323 703 54 840 645 339 640 712 4 627
B Rudarstvo i vađenje  88 990 88 990 - 1 126 1 126 -
C Prerađivačka industrija 1 289 553 1 234 713 54 840 644 213 639 586 4 627
Požeško-slavonska županija 1 224 949 1 192 485 32 464 799 515 767 116 32 399
B Rudarstvo i vađenje  83 069 83 069 - - - -
C Prerađivačka industrija 1 141 880 1 109 416 32 464 799 515 767 116 32 399
Brodsko-posavska županija 3 737 656 3 648 232 89 424 2 409 755 2 343 749 66 006
B Rudarstvo i vađenje  30 022 30 022 - - - -
C Prerađivačka industrija 3 707 634 3 618 210 89 424 2 409 755 2 343 749 66 006
Zadarska županija 1 997 268 1 997 268 - 1 168 125 1 168 125 -
B Rudarstvo i vađenje  20 895 20 895 - 447 447 -
C Prerađivačka industrija 1 976 373 1 976 373 - 1 167 678 1 167 678 -
Osječko-baranjska županija 7 282 789 7 245 451 37 338 3 701 263 3 691 232 10 031
B Rudarstvo i vađenje  21 319 21 319 - - - -
C Prerađivačka industrija 7 261 470 7 224 132 37 338 3 701 263 3 691 232 10 031
Šibensko-kninska  županija 1 631 937 1 294 546 337 391 944 139 606 748 337 391
B Rudarstvo i vađenje  17 073 17 073 - 2 230 2 230 -
C Prerađivačka industrija 1 614 864 1 277 473 337 391 941 909 604 518 337 391
Vukovarsko-srijemska županija 2 271 758 2 157 774 113 984 1 240 849 1 165 424 75 425
B Rudarstvo i vađenje  8 261 8 261 - - - -
C Prerađivačka industrija 2 263 497 2 149 513 113 984 1 240 849 1 165 424 75 425
Splitsko-dalmatinska županija 4 993 029 4 964 005 29 024 1 582 378 1 582 378 -
B Rudarstvo i vađenje  126 261 126 261 - 29 890 29 890 -
C Prerađivačka industrija 4 866 768 4 837 744 29 024 1 552 488 1 552 488 -
Istarska županija 5 550 548 5 315 614 234 934 3 454 744 3 431 904 22 840
B Rudarstvo i vađenje  112 560 112 560 - 17 059 17 059 -
C Prerađivačka industrija 5 437 988 5 203 054 234 934 3 437 685 3 414 845 22 840
Dubrovačko-neretvanska županija 259 212 258 792 420 88 220 88 207 13
B Rudarstvo i vađenje  11 140 11 140 - 115 115 -
C Prerađivačka industrija 248 072 247 652 420 88 105 88 092 13
Međimurska županija 7 632 062 7 205 545 426 517 4 680 167 4 281 585 398 582
B Rudarstvo i vađenje  217 174 217 174 - 315 315 -
C Prerađivačka industrija 7 414 888 6 988 371 426 517 4 679 852 4 281 270 398 582
Grad Zagreb 26 222 250 26 151 101 71 149 12 221 515 12 201 846 19 669
B Rudarstvo i vađenje  11 799 11 799 - - - -
C Prerađivačka industrija 26 210 451 26 139 302 71 149 12 221 515 12 201 846 19 669
Slobodne zone 555 323 553 940 1 383 67 952 66 836 1 116
B Rudarstvo i vađenje  472 957 472 957 - - - -
C Prerađivačka industrija 82 366 80 983 1 383 67 952 66 836 1 116

1) Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom u 2021. je vrlo razrađena zbog izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Naime, područja distribucije električne energije znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama uvelike opteretilo opskrbljivače električnom energijom. Stoga su podaci za 2021. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske, a u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2021. ne mogu se iskazati za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

G-6. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2021.

G-7. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2021.

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

3. PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2021.1)

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2021. Mjerna jedinica Prodaja industrijskih proizvoda Uvoz Izvoz Vidljiva domaća potrošnja
količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna
21.20.13.80 Ostali lijekovi koji sadržavaju pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n. kg 4 565 356 3 497 983 12 663 277 5 741 473 5 772 988 4 077 570 11 455 645 5 161 886
10.13.14.60 Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka i krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi (isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova jela od jetre) t 58 793 1 710 437 10 284 173 631 7 686 208 335 61 392 1 675 733
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralne i gazirane) hl 3 076 843 1 673 117 1 335 998 442 916 1 123 530 327 370 3 289 311 1 788 663
27.11.41.80 Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA kom. 276 1 668 920 7 11 183 231 1 329 078 52 351 025
11.05.10.00 Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića) hl 2 395 612 1 662 307 1 183 148 398 014 546 258 195 652 3 032 502 1 864 669
16.10.12.50 Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize) m3 729 377 1 654 698 80 893 273 824 1 011 215 2 642 224 -200 944 -713 702
10.71.11.00 Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5% šećera i ≤ 5% masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća) t 150 598 1 480 959 13 916 139 295 11 492 134 146 153 022 1 486 108
23.51.12.10 Portlandski cement t 2 825 815 1 465 291 444 264 180 179 1 726 562 806 553 1 543 518 838 916
23.63.10.00 Gotova betonska smjesa t 5 096 147 1 111 089 56 216 4 075 880 5 092 128 1 110 424
10.51.11.42 Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l t 227 544 1 054 568 27 505 106 002 16 140 67 383 238 909 1 093 188

1) Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom sljedeće formule: proizvodnja + uvoz - izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2021. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2021., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2021. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnosti B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije (u nastavku teksta: EU-a).

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM osiguravaju detaljne informacije o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP 2021.), izvedene iz PRODCOM Lista 2021. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama kuna, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2021. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje 10 selektiranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2021. (agregati proizvoda iz NIP-a 2021.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2021.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki selektirani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija 10 proizvoda izvršena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2021.

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od 10 zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su fizički izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da se za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 36.00) iz NKD-a 2007. osigura dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od 10 zaposlenih, npr. male industrije kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

U istraživanju PRODCOM-a za 2021. obuhvaćeno je 2 990 poduzeća (pravne osobe i obrtnici) sa stopom odgovora od 98,06%, a procijenjenih obrazaca je 1,94%.

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi daju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja tih riječi jer u drugim kontekstima mogu imati drukčije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže, odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama kuna, uglavnom kao naknada za izvršenu industrijsku uslugu. Bilježe se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2021.

NIP 2021. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2021., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.

NIP 2021. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira početkom svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a.

PRODCOM jje kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Istraživanje PRODCOM osmišljeno je da osigura informacije o nacionalnim i tržištima EU-a i međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi se zabilježila međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2021.1) sadržava 3 800 obveznih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2021.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2021. (CN 2021) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturirana kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobila naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u "odjeljke" koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 i pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se bilježe ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali (ili su namijenjeni) daljnjoj preradi u lokalnim jedinicama istog poduzeća ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja, odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji gdje se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za 10 najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2021. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2021. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2021. na razinu Kombinirane nomenklature 2021.). Za potrebe obračuna primijenjena je formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2021. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama kuna (vrijednosno).

1) Uredba Komisije (EU) br. 2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3) Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2021. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom Industrijska proizvodnja u 2021. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati, br. 1679. koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2023.

 

Kratice  
   
CPA Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima
  Europske ekonomske zajednice
CN Kombinirana nomenklatura
CT Carinska tarifa
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
hl hektolitar
kg kilogram
kom. komad
KPD 2015. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.
kVA kilovoltamper
l litra
m3 kubični metar
mm milimetar
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj 
  zajednici
NIP 2021. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2021.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona
tis. tisuća
uklj. uključujući

 

Znakovi  
   
- nema pojave
manje
manje ili jednako
više
= jednako

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti