Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. veljače 2023.
RAD-2022-2-2/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2022.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u prosincu 2022. u odnosu na studeni iste godine niži je za 0,8%, a broj žena za 0,7%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u pet područja djelatnosti u rasponu od 0,2% (Ostale uslužne djelatnosti) do 3,6% (Obrazovanje). Pad broja zaposlenih prisutan je u 14 područja djelatnosti u rasponu od 0,3% (Informacije i komunikacije) do 16,7% (Rudarstvo i vađenje).

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, pad je prisutan u 20 županija i kreće se od 0,1% u Gradu Zagrebu do 2,9% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. U Brodsko-posavskoj županiji  broj zaposlenih ostao je na razini iz studenoga 2022.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2022.

    2022. Indeksi
X. XI. XII. XII. 2022.
XI. 2022.
XI. 2022.
X. 2022.
Ukupno  196 142  193 448  191 826 99,2 98,6
Žene  83 516  81 988  81 376 99,3 98,2
Muškarci  112 626  111 460  110 450 99,1 99,0

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U PROSINCU 2022., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII.
Republika Hrvatska ukupno  196 142  193 448  191 826  178 262  175 616  174 242  17 880  17 832  17 584
  žene  83 516  81 988  81 376  76 949  75 424  74 835  6 567  6 564  6 541
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 355  10 277  10 162  10 355  10 277  10 162 - - -
  žene  3 590  3 557  3 508  3 590  3 557  3 508 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   258   234   195   258   234   195 - - -
  žene   97   77   51   97   77   51 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  25 392  25 292  25 027  25 392  25 292  25 027 - - -
  žene  9 485  9 431  9 316  9 485  9 431  9 316 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   204   196   195   204   196   195 - - -
  žene   38   37   37   38   37   37 - - -
F Građevinarstvo ukupno  23 846  24 120  23 965  23 846  24 120  23 965 - - -
  žene  1 734  1 740  1 737  1 734  1 740  1 737 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  20 739  20 251  20 001  20 568  20 077  19 832   171   174   169
  žene  9 494  9 183  9 025  9 331  9 017  8 863   163   166   162
H Prijevoz i skladištenje ukupno  14 852  14 430  14 285  14 852  14 430  14 285 - - -
  žene  1 628  1 567  1 564  1 628  1 567  1 564 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  25 202  23 463  22 792  25 202  23 463  22 792 - - -
  žene  13 361  12 466  12 120  13 361  12 466  12 120 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  3 912  3 917  3 905  3 912  3 917  3 905 - - -
  žene   860   859   853   860   859   853 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno  1 040  1 010   989  1 040  1 010   989 - - -
  žene   603   590   566   603   590   566 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   800   806   810   800   806   810 - - -
  žene   414   410   411   414   410   411 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  20 884  21 270  21 553  16 534  16 911  17 213  4 350  4 359  4 340
  žene  11 191  11 299  11 407  9 260  9 358  9 471  1 931  1 941  1 936
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  6 126  5 738  5 662  6 126  5 738  5 662 - - -
  žene  3 343  3 147  3 109  3 343  3 147  3 109 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 334  6 276  6 109   85   87   88  6 249  6 189  6 021
  žene   484   484   499   52   54   54   432   430   445
P Obrazovanje ukupno  1 521  1 571  1 627  1 521  1 571  1 627 - - -
  žene   860   889   929   860   889   929 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  12 104  12 166  12 093  7 577  7 656  7 624  4 527  4 510  4 469
  žene  9 958  10 017  9 969  6 858  6 928  6 907  3 100  3 089  3 062
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 304  3 299  3 315  1 216  1 196  1 223  2 088  2 103  2 092
  žene  1 214  1 202  1 229   534   527   555   680   675   674
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  17 329  17 258  17 284  16 835  16 762  16 792   494   496   492
  žene  13 704  13 625  13 645  13 443  13 362  13 383   261   263   262
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 651  1 585  1 563  1 651  1 585  1 563 - - -
  žene  1 338  1 290  1 281  1 338  1 290  1 281 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   289   289   294   288   288   293   1   1   1
  žene   120   118   120   120   118   120 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

    Republika Hrvatska
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  196 142  83 516  193 448  81 988  191 826  81 376
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 355  3 590  10 277  3 557  10 162  3 508
B Rudarstvo i vađenje   258   97   234   77   195   51
C Prerađivačka industrija  25 392  9 485  25 292  9 431  25 027  9 316
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   204   38   196   37   195   37
F Građevinarstvo  23 846  1 734  24 120  1 740  23 965  1 737
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  20 739  9 494  20 251  9 183  20 001  9 025
H Prijevoz i skladištenje  14 852  1 628  14 430  1 567  14 285  1 564
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  25 202  13 361  23 463  12 466  22 792  12 120
J Informacije i komunikacije  3 912   860  3 917   859  3 905   853
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  1 040   603  1 010   590   989   566
L Poslovanje nekretninama   800   414   806   410   810   411
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 884  11 191  21 270  11 299  21 553  11 407
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  6 126  3 343  5 738  3 147  5 662  3 109
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 334   484  6 276   484  6 109   499
P Obrazovanje  1 521   860  1 571   889  1 627   929
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 104  9 958  12 166  10 017  12 093  9 969
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 304  1 214  3 299  1 202  3 315  1 229
S Ostale uslužne djelatnosti  17 329  13 704  17 258  13 625  17 284  13 645
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 651  1 338  1 585  1 290  1 563  1 281
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   289   120   289   118   294   120

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zagrebačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 141  5 073  12 173  5 087  12 097  5 086
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   453   183   461   187   459   185
B Rudarstvo i vađenje   4   1   4   1   4   1
C Prerađivačka industrija  2 692   814  2 693   821  2 658   823
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   22   3   22   3   22   3
F Građevinarstvo  1 599   118  1 620   119  1 605   117
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 304   514  1 300   511  1 293   507
H Prijevoz i skladištenje   947   99   938   97   927   96
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 073   626  1 084   626  1 082   632
J Informacije i komunikacije   274   49   266   45   264   46
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   81   53   78   51   81   53
L Poslovanje nekretninama   31   16   31   16   31   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   868   501   881   510   893   519
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   308   131   308   135   310   136
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   51   17   49   16   53   17
P Obrazovanje   81   59   82   59   86   62
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   951   812   952   813   928   796
R Umjetnost, zabava i rekreacija   159   53   163   52   159   51
S Ostale uslužne djelatnosti  1 143   943  1 140   941  1 145   947
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   96   80   97   83   93   78
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Krapinsko-zagorska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 896  2 624  6 940  2 653  6 816  2 541
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   135   50   137   52   136   51
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 638   604  1 647   608  1 533   505
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   8   3   8   3
F Građevinarstvo  1 453   99  1 481   106  1 476   99
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   733   302   732   301   728   301
H Prijevoz i skladištenje   785   81   778   81   781   81
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   657   457   658   462   641   450
J Informacije i komunikacije   64   14   63   13   67   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   40   22   40   22   38   20
L Poslovanje nekretninama   3   1   3   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   319   190   316   185   319   190
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   108   56   109   56   110   57
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   10   23   11   25   12
P Obrazovanje   26   12   29   14   35   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   326   274   332   281   331   281
R Umjetnost, zabava i rekreacija   41   13   43   14   44   15
S Ostale uslužne djelatnosti   519   423   524   430   524   430
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   13   16   13   16   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Sisačko-moslavačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 859  2 606  5 896  2 607  5 867  2 609
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   442   166   435   166   443   167
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   836   370   837   374   819   368
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   23   4   24   4   24   4
F Građevinarstvo  1 044   76  1 069   75  1 055   79
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   668   292   657   284   651   281
H Prijevoz i skladištenje   425   56   430   58   424   59
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   645   418   673   426   670   426
J Informacije i komunikacije   129   22   127   21   123   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   27   19   27   19   27   19
L Poslovanje nekretninama   6   2   6   2   7   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   428   267   430   269   433   268
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   173   98   173   98   178   101
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   29   11   31   12   29   12
P Obrazovanje   27   11   26   11   27   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   400   345   395   340   392   337
R Umjetnost, zabava i rekreacija   33   8   32   8   33   9
S Ostale uslužne djelatnosti   508   429   508   428   516   432
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   13   11   13   11   13   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Karlovačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 372  2 541  5 328  2 497  5 295  2 462
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   218   66   208   61   208   61
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   785   299   778   298   780   298
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   10 -   9 -   9 -
F Građevinarstvo   786   66   787   69   792   70
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   677   285   682   285   677   279
H Prijevoz i skladištenje   327   58   317   52   312   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   905   618   861   582   843   567
J Informacije i komunikacije   62   20   62   19   60   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   11   15   10   15   10
L Poslovanje nekretninama   2   1   2   1   2   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   377   214   385   213   392   215
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   119   73   121   73   117   69
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   16   8   18   8   20   8
P Obrazovanje   17   8   17   8   17   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   517   454   521   456   519   456
R Umjetnost, zabava i rekreacija   26   11   26   11   26   11
S Ostale uslužne djelatnosti   436   317   441   319   430   310
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   18   14   18   14   15   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   57   18   59   18   60   19

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Varaždinska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 192  3 318  8 230  3 308  8 208  3 312
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   429   225   422   221   418   216
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 388   386  1 400   385  1 405   390
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   2   1   2   1
F Građevinarstvo  1 120   62  1 140   64  1 128   63
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 048   589  1 044   580  1 033   574
H Prijevoz i skladištenje  1 274   103  1 268   105  1 250   103
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   588   401   589   400   596   404
J Informacije i komunikacije   135   27   136   27   136   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   32   23   32   23   32   23
L Poslovanje nekretninama   19   7   19   7   19   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   684   388   697   388   695   388
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   145   84   147   85   145   86
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   25   15   26   16   30   15
P Obrazovanje   17   9   18   10   22   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   515   426   516   426   517   427
R Umjetnost, zabava i rekreacija   62   31   67   30   69   31
S Ostale uslužne djelatnosti   681   519   682   518   685   521
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   18   17   20   18   21   18
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   4   5   4   5   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Koprivničko-križevačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 956  1 745  3 946  1 734  3 890  1 716
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   415   186   413   186   405   185
B Rudarstvo i vađenje   6   2   6   2   6   2
C Prerađivačka industrija   639   192   644   194   622   185
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   3   1
F Građevinarstvo   552   24   545   23   534   23
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   445   187   442   187   441   186
H Prijevoz i skladištenje   214   20   217   20   213   20
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   408   282   395   271   387   264
J Informacije i komunikacije   59   13   58   13   59   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   8   16   8   16   8
L Poslovanje nekretninama   5   2   5   2   5   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   338   193   340   198   339   194
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   80   38   83   39   84   40
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   10   7   13   7   13   7
P Obrazovanje   30   16   32   17   34   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   337   289   336   285   334   286
R Umjetnost, zabava i rekreacija   55   19   55   18   55   19
S Ostale uslužne djelatnosti   340   263   340   261   338   259
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   3   3   2   2   2   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Bjelovarsko-bilogorska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 070  1 835  4 063  1 821  4 007  1 801
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   674   254   681   254   673   254
B Rudarstvo i vađenje   36   15   34   15   34   15
C Prerađivačka industrija   803   271   804   268   795   270
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1   1   1   1   1   1
F Građevinarstvo   315   18   323   18   313   17
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   431   205   434   212   422   204
H Prijevoz i skladištenje   308   42   307   41   308   42
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   337   225   332   219   328   216
J Informacije i komunikacije   52   12   50   12   53   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   10   6   10   6   10   6
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   244   145   240   141   239   140
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   78   34   72   31   64   30
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   36   28   35   30   38   29
P Obrazovanje   24   12   24   12   24   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   378   322   383   325   373   316
R Umjetnost, zabava i rekreacija   30   9   31   10   31   10
S Ostale uslužne djelatnosti   288   217   282   211   282   213
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   14   12   9   8   8   8
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   7   5   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  16 989  6 899  16 674  6 728  16 516  6 681
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   570   113   574   118   553   108
B Rudarstvo i vađenje   34   3   31   3   31   2
C Prerađivačka industrija  1 515   473  1 502   466  1 488   460
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 101   144  2 099   139  2 079   136
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 657   698  1 605   666  1 607   662
H Prijevoz i skladištenje   932   100   902   91   906   95
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 355  1 199  2 136  1 081  2 033  1 016
J Informacije i komunikacije   368   93   371   96   370   96
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   89   64   90   66   94   67
L Poslovanje nekretninama   231   134   227   129   225   129
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 864  1 024  1 921  1 045  1 956  1 062
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   621   288   596   277   600   286
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 322   25  1 287   24  1 238   26
P Obrazovanje   119   83   119   83   124   85
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   888   701   898   709   895   710
R Umjetnost, zabava i rekreacija   264   94   271   91   275   95
S Ostale uslužne djelatnosti  1 622  1 294  1 608  1 277  1 616  1 285
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   402   354   402   352   392   346
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   33   15   33   15   32   15

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Ličko-senjska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 344   964  2 290   933  2 250   927
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   199   55   195   54   192   54
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   158   49   158   48   166   50
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   304   30   315   31   311   30
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   276   135   271   129   268   127
H Prijevoz i skladištenje   347   49   341   49   328   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   608   364   554   338   525   326
J Informacije i komunikacije   14   2   15   3   15   3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   14   16   13   16   13
L Poslovanje nekretninama   1   1   1   1   1   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   105   50   109   52   109   52
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   44   21   45   20   48   22
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   25   4   23   4   22   4
P Obrazovanje   10   4   12   4   12   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   70   57   69   57   69   57
R Umjetnost, zabava i rekreacija   8   4   10   4   10   4
S Ostale uslužne djelatnosti   132   104   132   106   133   106
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   21   18   18   16   19   17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   3   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 662  1 626  3 629  1 612  3 552  1 600
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   608   284   604   283   570   260
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   608   215   599   204   580   206
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3 -   3 -   3 -
F Građevinarstvo   527   40   505   41   482   42
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   546   290   545   288   549   296
H Prijevoz i skladištenje   165   19   168   18   163   16
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   395   258   395   257   399   259
J Informacije i komunikacije   36   7   37   7   38   7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   8   4   8   4   8   4
L Poslovanje nekretninama   7   4   7   4   7   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   232   123   227   126   228   126
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   50   34   46   30   47   31
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   15   8   21   10   17   10
P Obrazovanje   9   6   10   7   10   7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   190   157   191   159   188   156
R Umjetnost, zabava i rekreacija   13   6   12   6   12   6
S Ostale uslužne djelatnosti   241   166   247   165   246   166
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   4   4   3   4   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1 - -   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 986  1 191  2 992  1 191  2 986  1 210
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   338   115   346   112   340   110
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   461   161   449   157   444   156
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo   434   29   432   29   427   30
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   383   163   383   160   383   163
H Prijevoz i skladištenje   236   20   235   20   234   21
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   345   183   345   183   347   187
J Informacije i komunikacije   56   7   56   7   54   7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   13   8   14   9   15   10
L Poslovanje nekretninama   14   8   13   7   13   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   187   99   195   103   193   103
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   45   26   44   26   46   26
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   59   54   61   58   61   60
P Obrazovanje   17   5   20   7   18   5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   139   107   137   106   139   107
R Umjetnost, zabava i rekreacija   48   36   49   36   55   42
S Ostale uslužne djelatnosti   207   168   209   169   213   174
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   2   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 171  2 657  6 219  2 684  6 222  2 673
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   460   157   465   160   478   167
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 130   471  1 135   477  1 145   482
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   12   2   12   2   12   2
F Građevinarstvo   737   57   755   55   761   54
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   762   366   756   365   750   355
H Prijevoz i skladištenje   664   79   668   81   670   80
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   705   404   719   414   702   404
J Informacije i komunikacije   69   13   72   17   73   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   28   13   27   12   27   12
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   413   219   410   218   416   218
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   149   89   148   91   146   91
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   26   12   21   8   19   8
P Obrazovanje   37   12   40   15   40   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   390   317   396   323   391   319
R Umjetnost, zabava i rekreacija   33   6   34   5   34   6
S Ostale uslužne djelatnosti   533   426   537   427   537   431
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   12   12   12   12   10   10
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   5   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zadarska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 265  4 084  9 975  3 901  9 834  3 827
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   514   118   503   108   486   102
B Rudarstvo i vađenje   29   4   29   4   27   4
C Prerađivačka industrija   928   321   916   312   906   305
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   1   14   1   14   1
F Građevinarstvo  1 320   112  1 335   112  1 354   114
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 062   524  1 026   495   991   481
H Prijevoz i skladištenje   729   101   698   97   690   97
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 771   849  1 575   748  1 468   691
J Informacije i komunikacije   118   31   122   33   125   33
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   22   30   20   30   20
L Poslovanje nekretninama   39   17   41   17   40   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   934   511   965   515   994   527
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   380   215   353   194   348   186
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   705   32   699   33   698   35
P Obrazovanje   102   52   107   53   108   55
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   492   401   510   417   502   412
R Umjetnost, zabava i rekreacija   95   35   91   35   96   40
S Ostale uslužne djelatnosti   748   587   730   572   728   571
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   230   139   214   127   214   131
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   22   12   17   8   15   6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 963  4 890  10 977  4 885  10 958  4 891
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 206   398  1 208   404  1 207   410
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 744   805  1 738   803  1 733   803
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   29   2   29   2   28   1
F Građevinarstvo  1 359   85  1 371   86  1 352   86
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 139   522  1 139   515  1 138   513
H Prijevoz i skladištenje   591   54   595   55   588   56
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 103   590  1 089   580  1 089   578
J Informacije i komunikacije   280   47   279   46   281   46
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   47   28   47   28   45   26
L Poslovanje nekretninama   20   11   23   14   22   13
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   926   488   930   488   932   490
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   185   112   193   116   191   112
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   72   60   74   58   80   63
P Obrazovanje   111   50   112   51   114   51
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   827   690   838   698   836   696
R Umjetnost, zabava i rekreacija   135   40   131   39   129   40
S Ostale uslužne djelatnosti  1 141   877  1 139   873  1 146   876
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   38   28   33   26   36   28
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   10   3   9   3   11   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 873  2 373  5 629  2 238  5 579  2 197
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   241   49   233   45   225   42
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   549   216   531   209   528   211
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   2   14   2   14   2
F Građevinarstvo   820   68   822   69   829   68
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   638   299   608   283   601   273
H Prijevoz i skladištenje   327   40   311   33   308   31
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 329   640  1 192   573  1 119   541
J Informacije i komunikacije   54   13   54   12   54   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   36   13   33   12   31   10
L Poslovanje nekretninama   24   12   24   11   23   11
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   488   264   519   269   556   275
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   233   114   189   85   188   84
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   190   13   185   14   181   11
P Obrazovanje   11   6   11   6   11   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   226   189   227   190   232   193
R Umjetnost, zabava i rekreacija   74   26   69   23   70   23
S Ostale uslužne djelatnosti   609   404   597   397   599   399
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   6   4   6   4   6   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 510  2 844  6 532  2 859  6 467  2 849
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   842   298   826   290   825   297
B Rudarstvo i vađenje   37   16   39   16   40   18
C Prerađivačka industrija  1 091   498  1 092   506  1 080   503
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   1   8   1   8   1
F Građevinarstvo   791   60   803   61   773   61
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   844   371   846   375   823   360
H Prijevoz i skladištenje   380   48   389   54   388   56
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   771   397   777   404   764   393
J Informacije i komunikacije   91   20   94   19   95   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   23   10   23   10   22   9
L Poslovanje nekretninama   6   2   7   2   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   482   261   493   265   502   267
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   150   107   161   120   159   119
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   3   19   3   19   3
P Obrazovanje   35   15   34   14   33   14
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   372   319   359   306   360   309
R Umjetnost, zabava i rekreacija   40   8   39   7   41   8
S Ostale uslužne djelatnosti   498   386   493   382   500   387
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   28   23   27   23   26   22
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Splitsko-dalmatinska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  25 192  10 175  24 192  9 660  23 931  9 584
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   682   163   668   158   671   155
B Rudarstvo i vađenje   13   1   13 -   13 -
C Prerađivačka industrija  2 395   961  2 370   951  2 353   951
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   6   13   6   13   6
F Građevinarstvo  2 749   238  2 813   233  2 821   241
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 417  1 175  2 263  1 065  2 202  1 033
H Prijevoz i skladištenje  2 210   282  2 046   254  2 024   253
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  4 382  2 066  3 818  1 791  3 680  1 735
J Informacije i komunikacije   317   73   319   73   311   70
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   103   64   98   62   87   50
L Poslovanje nekretninama   91   44   89   42   92   43
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 039  1 134  2 111  1 165  2 212  1 201
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   896   511   752   447   734   430
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 512   57  2 490   54  2 386   57
P Obrazovanje   105   59   109   58   116   60
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 435  1 156  1 437  1 159  1 433  1 158
R Umjetnost, zabava i rekreacija   298   97   305   98   309   101
S Ostale uslužne djelatnosti  2 081  1 694  2 051  1 671  2 044  1 664
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   448   392   422   371   425   374
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   2   5   2   5   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Istarska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  16 746  6 751  16 273  6 481  16 110  6 395
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   971   270   954   262   947   253
B Rudarstvo i vađenje   14   3   14   3   12   3
C Prerađivačka industrija  1 508   477  1 487   458  1 481   454
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   1 -   1 -
F Građevinarstvo  2 731   190  2 757   194  2 743   189
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 001   940  1 884   875  1 846   847
H Prijevoz i skladištenje  1 002   142   961   130   932   130
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 916  1 499  2 619  1 355  2 572  1 339
J Informacije i komunikacije   196   46   188   41   188   40
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   128   79   120   74   119   72
L Poslovanje nekretninama   137   74   141   77   141   77
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 953   962  2 014   976  2 042   989
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   757   390   710   362   688   348
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   177   21   175   22   175   22
P Obrazovanje   58   43   62   46   64   47
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   725   567   722   568   714   561
R Umjetnost, zabava i rekreacija   186   57   184   57   176   54
S Ostale uslužne djelatnosti  1 218   953  1 212   941  1 204   933
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   29   23   29   24   27   22
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   38   15   39   16   38   15

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Dubrovačko-neretvanska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  7 930  2 986  7 243  2 650  7 031  2 548
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   308   91   295   84   286   83
B Rudarstvo i vađenje   67   51   46   32   11   5
C Prerađivačka industrija   513   210   490   195   481   188
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   8   3   8   3
F Građevinarstvo   696   77   707   70   709   71
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   601   310   553   279   544   271
H Prijevoz i skladištenje   876   108   765   100   750   95
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 380   661  1 096   515  1 026   486
J Informacije i komunikacije   66   9   68   11   69   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   118   60   109   59   103   54
L Poslovanje nekretninama   10   5   10   5   11   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 253   541  1 202   514  1 177   506
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   430   234   320   180   290   163
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   735   21   740   18   723   18
P Obrazovanje   18   15   20   16   20   16
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   227   167   227   168   229   169
R Umjetnost, zabava i rekreacija   106   42   95   39   94   36
S Ostale uslužne djelatnosti   465   346   449   335   457   340
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   39   29   29   21   29   22
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   14   6   14   6   14   6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Međimurska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 543  1 589  3 538  1 587  3 527  1 587
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   473   264   474   268   471   266
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   700   231   697   232   690   228
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   398   25   398   26   394   28
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   227   94   225   95   225   95
H Prijevoz i skladištenje   331   36   327   34   322   34
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   255   160   257   162   244   153
J Informacije i komunikacije   80   14   83   14   85   16
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   13   32   13   32   13
L Poslovanje nekretninama   11   2   12   2   12   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   306   163   304   162   311   163
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   107   74   106   72   118   84
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   9   6   10   6   12   7
P Obrazovanje   16   9   17   10   19   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   299   269   293   262   292   260
R Umjetnost, zabava i rekreacija   21   8   24   9   25   10
S Ostale uslužne djelatnosti   264   213   265   213   262   210
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   6   8   5   7   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Grad Zagreb
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  30 482  14 745  30 709  14 872  30 683  14 880
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   177   85   175   84   169   82
B Rudarstvo i vađenje   9   1   9   1   8   1
C Prerađivačka industrija  3 311  1 461  3 325  1 465  3 340  1 480
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   5   16   5   17   6
F Građevinarstvo  2 010   116  2 043   120  2 027   119
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 880  1 233  2 856  1 233  2 829  1 217
H Prijevoz i skladištenje  1 782   91  1 769   97  1 767   97
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 274  1 064  2 299  1 079  2 277  1 053
J Informacije i komunikacije  1 392   328  1 397   330  1 385   326
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   146   69   145   69   141   67
L Poslovanje nekretninama   133   68   135   67   140   69
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 444  3 454  6 581  3 497  6 615  3 514
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 068   614  1 062   610  1 051   608
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   278   72   276   72   270   75
P Obrazovanje   651   374   670   388   693   406
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 400  1 939  2 427  1 969  2 419  1 963
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 577   611  1 568   610  1 572   618
S Ostale uslužne djelatnosti  3 655  2 975  3 672  2 989  3 679  2 991
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   204   154   204   155   198   153
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   75   31   80   32   86   35

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti