Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. studenog 2022.
RAD-2022-2-2/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U TREĆEM TROMJESEČJU 2022.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u rujnu 2022. u odnosu na kolovoz iste godine niži je za 4,0%, a broj žena za 4,7%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u sedam područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) do 18,4% (Rudarstvo i vađenje). Pad broja zaposlenih prisutan je u 12 područja djelatnosti u rasponu od 0,7% (Informacije i komunikacije) do 16,0% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane).

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je ostvaren u sedam županija i kreće se od 0,2% u Koprivničko-križevačkoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji do 0,6% u Zagrebačkoj županiji. Pad je prisutan u 12 županija i kreće se od 0,1% u Varaždinskoj županiji do 14,1% u Ličko-senjskoj županiji. U Karlovačkoj županiji i Gradu Zagrebu broj zaposlenih ostao je na razini iz kolovoza 2022.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2022.

   2022. Indeksi
VII. VIII. IX. IX. 2022.
VIII. 2022.
VIII. 2022.
VII. 2022.
Ukupno 215 022 214 129 205 478 96,0 99,6
Žene 92 689 92 347 87 963 95,3 99,6
Muškarci 122 333 121 782 117 515 96,5 99,5

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U RUJNU 2022., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

    Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Republika Hrvatska ukupno  215 022  214 129  205 478  197 440  196 553  187 813  17 582  17 576  17 665
  žene  92 689  92 347  87 963  86 063  85 735  81 369  6 626  6 612  6 594
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 630  10 652  10 537  10 630  10 652  10 537 - - -
  žene  3 718  3 726  3 673  3 718  3 726  3 673 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   196   201   238   196   201   238 - - -
  žene   51   52   79   51   52   79 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  26 291  26 086  25 637  26 291  26 086  25 637 - - -
  žene  9 912  9 866  9 652  9 912  9 866  9 652 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   190   192   195   190   192   195 - - -
  žene   38   38   38   38   38   38 - - -
F Građevinarstvo ukupno  23 482  23 432  23 565  23 482  23 432  23 565 - - -
  žene  1 802  1 784  1 741  1 802  1 784  1 741 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  23 492  23 440  22 350  23 317  23 266  22 176   175   174   174
  žene  10 965  10 958  10 352  10 798  10 792  10 186   167   166   166
H Prijevoz i skladištenje ukupno  16 110  16 046  15 599  16 110  16 046  15 599 - - -
  žene  1 908  1 918  1 803  1 908  1 918  1 803 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  38 334  37 741  31 699  38 334  37 741  31 699 - - -
  žene  19 468  19 181  16 252  19 468  19 181  16 252 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  3 922  3 920  3 894  3 922  3 920  3 894 - - -
  žene   848   849   854   848   849   854 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno  1 126  1 111  1 085  1 126  1 111  1 085 - - -
  žene   666   655   634   666   655   634 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   828   839   832   828   839   832 - - -
  žene   424   434   427   424   434   427 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  20 339  20 449  20 686  16 001  16 109  16 343  4 338  4 340  4 343
  žene  11 143  11 186  11 188  9 212  9 254  9 257  1 931  1 932  1 931
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  7 373  7 397  6 799  7 373  7 397  6 799 - - -
  žene  3 803  3 834  3 590  3 803  3 834  3 590 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 053  6 060  6 148   97   93   92  5 956  5 967  6 056
  žene   525   522   516   58   56   57   467   466   459
P Obrazovanje ukupno  1 453  1 470  1 478  1 453  1 470  1 478 - - -
  žene   801   814   822   801   814   822 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  12 068  11 990  12 002  7 517  7 456  7 475  4 551  4 534  4 527
  žene  9 931  9 858  9 873  6 821  6 760  6 781  3 110  3 098  3 092
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 577  3 588  3 424  1 514  1 522  1 357  2 063  2 066  2 067
  žene  1 323  1 327  1 263   631   633   577   692   694   686
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  17 558  17 537  17 381  17 060  17 043  16 884   498   494   497
  žene  13 826  13 822  13 720  13 567  13 566  13 460   259   256   260
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 753  1 732  1 693  1 753  1 732  1 693 - - -
  žene  1 438  1 422  1 392  1 438  1 422  1 392 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   247   246   236   246   245   235   1   1   1
  žene   99   101   94   99   101   94 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

    Republika Hrvatska
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  215 022  92 689  214 129  92 347  205 478  87 963
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 630  3 718  10 652  3 726  10 537  3 673
B Rudarstvo i vađenje   196   51   201   52   238   79
C Prerađivačka industrija  26 291  9 912  26 086  9 866  25 637  9 652
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   190   38   192   38   195   38
F Građevinarstvo  23 482  1 802  23 432  1 784  23 565  1 741
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  23 492  10 965  23 440  10 958  22 350  10 352
H Prijevoz i skladištenje  16 110  1 908  16 046  1 918  15 599  1 803
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  38 334  19 468  37 741  19 181  31 699  16 252
J Informacije i komunikacije  3 922   848  3 920   849  3 894   854
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  1 126   666  1 111   655  1 085   634
L Poslovanje nekretninama   828   424   839   434   832   427
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 339  11 143  20 449  11 186  20 686  11 188
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  7 373  3 803  7 397  3 834  6 799  3 590
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 053   525  6 060   522  6 148   516
P Obrazovanje  1 453   801  1 470   814  1 478   822
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  12 068  9 931  11 990  9 858  12 002  9 873
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 577  1 323  3 588  1 327  3 424  1 263
S Ostale uslužne djelatnosti  17 558  13 826  17 537  13 822  17 381  13 720
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 753  1 438  1 732  1 422  1 693  1 392
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   247   99   246   101   236   94

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zagrebačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 063  5 041  12 051  5 046  12 118  5 071
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   457   188   457   188   463   192
B Rudarstvo i vađenje   4   1   4   1   4   1
C Prerađivačka industrija  2 683   810  2 668   812  2 671   813
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   17   4   19   3   21   3
F Građevinarstvo  1 577   127  1 579   126  1 606   122
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 309   516  1 302   515  1 302   516
H Prijevoz i skladištenje   949   94   943   95   940   96
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 101   640  1 086   632  1 093   640
J Informacije i komunikacije   265   44   268   45   265   44
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   82   55   82   55   81   53
L Poslovanje nekretninama   32   17   33   17   31   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   859   501   870   505   872   503
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   304   125   302   123   305   122
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   41   15   47   16   50   17
P Obrazovanje   76   54   77   56   80   58
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   945   813   939   806   946   812
R Umjetnost, zabava i rekreacija   162   53   162   53   161   53
S Ostale uslužne djelatnosti  1 107   909  1 120   922  1 130   931
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   89   74   89   75   93   78
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Krapinsko-zagorska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 857  2 626  6 852  2 625  6 876  2 622
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   138   49   137   50   134   49
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 646   602  1 636   600  1 634   601
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo  1 430   108  1 434   110  1 452   103
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   731   302   733   303   737   300
H Prijevoz i skladištenje   764   80   771   79   775   80
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   657   456   661   461   662   463
J Informacije i komunikacije   64   14   64   14   62   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   39   21   39   21   40   22
L Poslovanje nekretninama   4   1   3   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   324   193   317   190   316   188
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   111   56   111   58   107   54
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   11   25   12   25   13
P Obrazovanje   28   13   27   12   27   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   331   278   325   272   326   275
R Umjetnost, zabava i rekreacija   37   12   38   12   40   13
S Ostale uslužne djelatnosti   505   415   507   415   512   419
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   13   16   13   16   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Sisačko-moslavačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 815  2 596  5 826  2 608  5 848  2 610
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   425   158   422   157   441   170
B Rudarstvo i vađenje   1 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   838   371   832   369   842   374
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   23   4   22   4   22   4
F Građevinarstvo  1 031   77  1 027   75  1 029   74
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   672   296   678   297   672   292
H Prijevoz i skladištenje   411   50   417   54   424   58
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   667   430   661   428   651   420
J Informacije i komunikacije   123   22   122   22   128   22
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   27   19   27   19   27   19
L Poslovanje nekretninama   5   1   6   2   6   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   406   259   416   267   423   267
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   176   99   186   108   175   100
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   29   12   31   11   30   10
P Obrazovanje   28   11   28   11   26   10
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   399   345   396   342   402   346
R Umjetnost, zabava i rekreacija   36   6   36   7   35   7
S Ostale uslužne djelatnosti   504   422   506   424   500   422
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   13   13   10   10   12   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Karlovačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 417  2 593  5 352  2 553  5 353  2 531
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   210   60   204   64   213   66
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   792   305   787   302   783   298
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   10 -   10 -   10 -
F Građevinarstvo   778   69   767   70   774   70
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   690   293   682   288   673   276
H Prijevoz i skladištenje   325   59   329   60   329   59
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   960   652   940   632   911   610
J Informacije i komunikacije   64   21   61   20   61   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   12   15   10   15   10
L Poslovanje nekretninama   2   1   2   1   2   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   357   210   350   206   366   211
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   123   73   118   70   123   72
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   14   10   19   9   17   10
P Obrazovanje   14   8   13   7   16   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   520   457   512   449   520   454
R Umjetnost, zabava i rekreacija   29   12   29   12   28   13
S Ostale uslužne djelatnosti   429   314   429   315   430   316
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   19   15   21   16   21   17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   63   22   63   22   60   19

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

     Varaždinska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 225  3 302  8 162  3 299  8 155  3 276
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   424   222   422   222   424   219
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 445   388  1 382   381  1 388   384
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo  1 096   61  1 104   62  1 113   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 074   601  1 066   597  1 059   590
H Prijevoz i skladištenje  1 295   107  1 288   107  1 280   101
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   592   404   591   400   582   390
J Informacije i komunikacije   133   24   137   25   136   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   25   34   25   33   24
L Poslovanje nekretninama   19   7   19   7   18   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   658   382   651   376   666   383
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   138   78   148   88   147   86
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   30   17   29   17   27   15
P Obrazovanje   15   9   16   10   17   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   507   419   513   424   510   423
R Umjetnost, zabava i rekreacija   66   34   64   31   61   29
S Ostale uslužne djelatnosti   667   501   667   503   665   504
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   20   17   20   18   18   16
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Koprivničko-križevačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 914  1 716  3 928  1 728  3 937  1 730
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   411   183   417   186   413   185
B Rudarstvo i vađenje   7   2   6   2   6   2
C Prerađivačka industrija   623   184   628   184   636   192
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   542   27   543   27   549   24
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   449   194   449   195   451   196
H Prijevoz i skladištenje   217   20   218   20   222   20
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   404   274   407   280   404   279
J Informacije i komunikacije   63   12   61   12   58   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   11   18   11   16   9
L Poslovanje nekretninama   5   2   5   2   6   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   330   187   332   187   333   189
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   73   29   80   33   79   35
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   17   10   16   9   16   8
P Obrazovanje   29   14   28   15   26   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   332   284   330   282   329   282
R Umjetnost, zabava i rekreacija   50   17   52   21   54   20
S Ostale uslužne djelatnosti   334   260   329   256   332   256
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   4   4   4   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1 - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Bjelovarsko-bilogorska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 037  1 806  4 022  1 793  4 037  1 801
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   676   250   678   252   675   252
B Rudarstvo i vađenje   34   15   34   14   35   14
C Prerađivačka industrija   762   249   763   249   772   250
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1   1   1   1   1   1
F Građevinarstvo   322   19   311   16   317   18
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   432   205   427   204   429   205
H Prijevoz i skladištenje   313   40   316   42   311   41
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   339   227   344   228   336   225
J Informacije i komunikacije   53   12   53   12   52   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   9   5   9   5   9   5
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   242   143   244   144   246   146
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   67   28   69   30   78   34
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   32   26   32   24   32   25
P Obrazovanje   24   12   25   13   24   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   391   335   373   319   378   320
R Umjetnost, zabava i rekreacija   35   9   36   9   34   9
S Ostale uslužne djelatnosti   279   210   281   211   282   212
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   13   15   13   15   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   7   5   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  20 058  8 385  19 920  8 313  18 464  7 601
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   649   143   643   140   603   121
B Rudarstvo i vađenje   34   4   35   5   33   3
C Prerađivačka industrija  1 666   548  1 653   542  1 576   506
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 027   153  2 017   151  2 046   142
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 073   916  2 058   908  1 900   815
H Prijevoz i skladištenje  1 132   157  1 127   157  1 034   131
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  4 539  2 166  4 401  2 100  3 391  1 640
J Informacije i komunikacije   360   90   359   89   364   90
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   93   69   91   67   91   67
L Poslovanje nekretninama   231   132   240   136   247   136
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 783  1 012  1 797  1 025  1 837  1 031
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   787   350   779   348   703   326
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 184   21  1 223   23  1 251   24
P Obrazovanje   117   79   119   81   120   83
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   889   697   891   699   882   694
R Umjetnost, zabava i rekreacija   336   118   339   119   295   102
S Ostale uslužne djelatnosti  1 692  1 332  1 689  1 332  1 646  1 311
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   434   384   426   377   413   366
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   30   14   31   14   30   13

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Ličko-senjska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 011  1 287  2 964  1 274  2 547  1 066
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   189   48   190   50   194   54
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   186   62   188   63   167   55
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   308   33   309   34   306   31
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   374   187   374   192   310   158
H Prijevoz i skladištenje   404   58   391   58   356   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 044   584  1 007   559   756   427
J Informacije i komunikacije   13   2   13   2   14   2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   14   19   14   17   13
L Poslovanje nekretninama   1   1   3   2   3   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   99   51   101   53   107   52
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   67   33   71   35   50   25
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   28   3   21   3   16   4
P Obrazovanje   10   4   9   3   9   3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   69   57   70   58   71   58
R Umjetnost, zabava i rekreacija   9   2   9   2   8   3
S Ostale uslužne djelatnosti   160   121   156   118   133   103
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   25   23   27   24   24   21
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 694  1 665  3 669  1 650  3 661  1 637
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   613   294   605   293   602   290
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   625   221   619   220   625   222
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   513   43   514   41   516   40
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   553   295   553   291   542   285
H Prijevoz i skladištenje   172   16   163   16   162   18
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   427   273   417   265   408   267
J Informacije i komunikacije   38   8   39   8   35   7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   9   4   9   4   9   4
L Poslovanje nekretninama   7   4   7   4   7   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   212   126   217   126   231   125
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   45   32   45   32   46   31
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   10   18   11   17   8
P Obrazovanje   8   5   8   5   10   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   191   158   192   158   189   156
R Umjetnost, zabava i rekreacija   12   5   12   5   12   5
S Ostale uslužne djelatnosti   239   166   238   165   237   163
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   4   5   4   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3 -   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 985  1 196  2 982  1 204  2 972  1 182
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   324   100   321   101   330   107
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   461   161   455   160   459   165
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo   421   31   419   27   429   28
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   390   165   385   162   380   158
H Prijevoz i skladištenje   242   20   237   20   237   18
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   348   190   358   199   345   186
J Informacije i komunikacije   55   6   58   6   56   6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   12   8   12   8   13   8
L Poslovanje nekretninama   12   7   12   7   12   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   182   98   187   102   184   97
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   44   23   44   23   47   26
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   65   61   67   63   58   54
P Obrazovanje   16   4   16   4   16   4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   143   110   138   107   140   107
R Umjetnost, zabava i rekreacija   52   38   52   38   50   37
S Ostale uslužne djelatnosti   215   172   217   175   212   172
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   2   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 185  2 663  6 171  2 653  6 155  2 644
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   417   153   458   155   463   157
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 190   477  1 151   474  1 141   475
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   11   2   11   2   11   2
F Građevinarstvo   729   57   728   59   731   59
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   763   368   767   371   774   372
H Prijevoz i skladištenje   663   80   654   77   655   78
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   728   411   719   406   713   404
J Informacije i komunikacije   64   12   66   13   68   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   28   15   27   15   27   14
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   412   219   415   222   410   216
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   147   87   151   89   148   85
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   22   11   25   12   20   11
P Obrazovanje   35   11   35   11   37   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   386   315   385   311   384   312
R Umjetnost, zabava i rekreacija   38   9   37   9   34   8
S Ostale uslužne djelatnosti   527   420   517   411   517   411
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   14   14   14   14   11   11
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Zadarska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 648  5 223  12 545  5 157  11 193  4 520
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   548   142   544   140   520   123
B Rudarstvo i vađenje   29   4   29   4   29   4
C Prerađivačka industrija  1 019   369  1 002   356   929   322
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   1   14   1   14   1
F Građevinarstvo  1 311   130  1 304   127  1 298   115
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 366   689  1 371   692  1 224   625
H Prijevoz i skladištenje   825   129   832   133   787   120
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 458  1 606  3 375  1 546  2 451  1 132
J Informacije i komunikacije   118   34   115   31   117   33
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   21   32   22   31   21
L Poslovanje nekretninama   40   18   42   19   40   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   898   503   912   508   911   504
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   499   267   511   271   424   235
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   714   37   689   37   715   35
P Obrazovanje   93   44   91   43   95   46
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   497   400   495   397   492   399
R Umjetnost, zabava i rekreacija   113   42   120   44   100   36
S Ostale uslužne djelatnosti   796   625   794   625   765   603
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   258   154   253   154   239   145
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   21   8   20   7   12   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 930  4 891  10 941  4 884  10 959  4 877
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 214   405  1 224   404  1 228   405
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 739   803  1 739   805  1 736   801
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   26   1   26   2   27   2
F Građevinarstvo  1 360   82  1 365   81  1 366   81
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 162   535  1 156   534  1 150   527
H Prijevoz i skladištenje   583   55   578   56   585   55
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 128   613  1 121   609  1 099   598
J Informacije i komunikacije   284   45   285   47   284   47
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   47   27   48   28   47   28
L Poslovanje nekretninama   23   14   21   12   23   14
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   889   486   908   485   919   483
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   186   114   182   110   191   117
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   80   61   75   59   79   63
P Obrazovanje   103   45   105   48   108   47
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   807   671   802   667   807   675
R Umjetnost, zabava i rekreacija   132   44   134   43   136   40
S Ostale uslužne djelatnosti  1 120   859  1 125   862  1 126   861
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   37   29   38   30   39   31
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   10   2   9   2   9   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  7 580  3 208  7 565  3 207  6 801  2 826
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   285   72   287   75   267   63
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   589   242   589   237   571   231
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   2   15   2   13   2
F Građevinarstvo   792   66   785   68   791   69
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   832   380   838   386   768   358
H Prijevoz i skladištenje   381   43   380   46   366   47
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 610  1 260  2 565  1 236  2 018   951
J Informacije i komunikacije   64   15   63   14   59   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   43   20   41   18   37   14
L Poslovanje nekretninama   39   17   37   17   34   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   458   265   469   270   467   265
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   323   155   330   162   276   133
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   165   16   187   16   181   17
P Obrazovanje   8   4   9   5   10   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   227   189   223   187   228   191
R Umjetnost, zabava i rekreacija   94   35   94   34   82   27
S Ostale uslužne djelatnosti   643   422   643   428   624   416
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   6   5   5   5   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4 -   4   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 507  2 877  6 524  2 883  6 540  2 872
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   839   296   842   299   842   297
B Rudarstvo i vađenje   38   16   40   17   37   16
C Prerađivačka industrija  1 103   505  1 095   509  1 086   499
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   9   2   9   2   9   2
F Građevinarstvo   789   61   798   62   799   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   844   383   848   384   854   385
H Prijevoz i skladištenje   365   50   364   50   371   48
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   779   412   787   410   779   399
J Informacije i komunikacije   92   19   92   19   92   19
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   23   10   23   10   23   10
L Poslovanje nekretninama   6   2   6   2   6   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   477   256   474   258   474   258
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   150   110   150   108   155   111
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   5   18   3   18   4
P Obrazovanje   35   14   35   13   38   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   366   315   367   315   373   318
R Umjetnost, zabava i rekreacija   44   11   46   12   54   18
S Ostale uslužne djelatnosti   496   384   498   384   499   384
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   29   25   29   25   28   24
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Splitsko-dalmatinska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  31 059  13 008  30 875  12 924  28 313  11 647
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   784   197   778   194   735   178
B Rudarstvo i vađenje   12   1   12   1   13   1
C Prerađivačka industrija  2 669  1 101  2 647  1 093  2 507  1 025
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   6   13   6   13   6
F Građevinarstvo  2 647   233  2 649   233  2 677   235
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  3 136  1 640  3 114  1 629  2 830  1 443
H Prijevoz i skladištenje  2 785   378  2 751   374  2 571   348
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  8 113  3 811  8 022  3 785  6 399  2 970
J Informacije i komunikacije   322   70   325   71   315   72
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   114   74   113   71   113   72
L Poslovanje nekretninama   106   50   106   52   96   46
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 014  1 133  2 037  1 141  2 035  1 136
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 374   681  1 352   669  1 154   598
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 383   74  2 394   72  2 416   69
P Obrazovanje   95   51   96   51   95   51
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 460  1 184  1 437  1 163  1 407  1 133
R Umjetnost, zabava i rekreacija   387   135   388   136   337   116
S Ostale uslužne djelatnosti  2 175  1 770  2 170  1 767  2 137  1 734
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   464   416   465   413   458   411
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   6   3   6   3   5   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Istarska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  20 843  8 679  20 744  8 664  18 917  7 819
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 058   310  1 054   308  1 014   293
B Rudarstvo i vađenje   15   4   15   4   15   4
C Prerađivačka industrija  1 655   549  1 671   554  1 577   517
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   1 -   1 -
F Građevinarstvo  2 718   202  2 702   195  2 700   189
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 615  1 233  2 619  1 241  2 395  1 144
H Prijevoz i skladištenje  1 207   212  1 212   216  1 129   182
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  5 601  2 763  5 507  2 729  4 267  2 136
J Informacije i komunikacije   199   48   202   51   195   48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   153   96   149   94   143   90
L Poslovanje nekretninama   134   70   135   73   133   74
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 882   941  1 891   949  1 925   957
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 039   509  1 042   515   932   471
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   196   22   193   23   184   23
P Obrazovanje   53   40   51   38   54   40
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   718   562   723   568   720   564
R Umjetnost, zabava i rekreacija   222   64   221   65   193   57
S Ostale uslužne djelatnosti  1 298  1 009  1 281   997  1 264   985
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   34   28   33   27   32   26
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   45   17   42   17   44   19

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Dubrovačko-neretvanska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  9 222  3 602  9 144  3 595  8 746  3 371
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   326   102   331   105   326   102
B Rudarstvo i vađenje   8   3   8   3   48   33
C Prerađivačka industrija   564   249   561   248   537   230
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   8   3   8   3
F Građevinarstvo   675   74   673   76   677   75
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   708   367   714   373   669   345
H Prijevoz i skladištenje   973   131   968   129   942   123
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 225  1 036  2 203  1 026  1 897   886
J Informacije i komunikacije   75   11   74   11   70   10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   149   80   145   77   135   70
L Poslovanje nekretninama   11   5   10   5   10   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 338   616  1 344   618  1 341   597
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   554   290   543   281   483   248
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   701   19   656   21   708   22
P Obrazovanje   19   12   22   15   17   14
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   220   160   221   161   225   165
R Umjetnost, zabava i rekreacija   121   47   119   48   113   47
S Ostale uslužne djelatnosti   485   354   482   352   482   356
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   48   37   48   37   44   34
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   14   6   14   6   14   6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Međimurska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 547  1 567  3 527  1 572  3 512  1 571
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   466   261   457   258   465   263
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   716   240   713   239   706   237
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   414   23   403   24   392   24
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   225   90   224   89   226   92
H Prijevoz i skladištenje   330   37   329   36   332   35
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   257   155   252   154   255   159
J Informacije i komunikacije   81   15   82   15   77   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   12   31   12   31   12
L Poslovanje nekretninama   12   3   12   3   12   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   292   158   289   157   293   159
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   104   68   112   75   109   72
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   14   9   12   8   11   8
P Obrazovanje   16   9   17   10   16   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   293   263   296   266   294   263
R Umjetnost, zabava i rekreacija   22   8   22   8   21   8
S Ostale uslužne djelatnosti   259   208   261   210   257   206
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   6   9   6   9   6
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2022.

(nastavak)

    Grad Zagreb
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  30 425  14 758  30 365  14 715  30 374  14 689
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   177   85   181   85   185   87
B Rudarstvo i vađenje   7   1   9   1   9   1
C Prerađivačka industrija  3 320  1 476  3 307  1 469  3 294  1 455
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   12   4   13   4   15   4
F Građevinarstvo  2 002   126  2 001   120  1 997   118
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  3 094  1 310  3 082  1 307  3 005  1 270
H Prijevoz i skladištenje  1 774   92  1 778   93  1 791   94
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 357  1 105  2 317  1 096  2 282  1 070
J Informacije i komunikacije  1 392   324  1 381   322  1 386   327
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   146   68   147   69   147   69
L Poslovanje nekretninama   129   69   130   69   133   68
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 227  3 404  6 228  3 397  6 330  3 421
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 062   596  1 071   606  1 067   609
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   276   75   283   73   277   76
P Obrazovanje   631   358   643   363   637   360
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 377  1 919  2 362  1 907  2 379  1 926
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 580   622  1 578   619  1 576   615
S Ostale uslužne djelatnosti  3 628  2 953  3 627  2 950  3 631  2 955
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   212   162   203   155   206   155
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   22   9   24   10   27   9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti