Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. siječnja 2023.
RAD-2022-2-1/12

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U PROSINCU 2022.

U prosincu 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 613 807, a od toga 759 422 čine žene. U odnosu na studeni 2022. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,8%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u prosincu 2022. porastao je za 1,2%, a u jednakom postotku porastao je i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

U prosincu 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 403 404, a od toga 672 187 čine žene. U odnosu na studeni 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 1,0%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u prosincu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,3%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u prosincu 2022. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica porastao je za 0,1%.

Broj nezaposlenih u prosincu 2022. u odnosu na studeni 2022. porastao je za 1,4%, a broj nezaposlenih žena za 0,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2022. iznosila je 6,8%, a za žene 8,1%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     XI. 2022. XII. 2022. Indeksi
XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 725 830  819 495 1 731 623  825 945 100,3 100,8 100,7 100,6 100,1 100,3
Ukupno zaposleni 1 609 641  753 189 1 613 807  759 422 100,3 100,8 101,2 101,2 101,4 101,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 397 595  665 347 1 403 404  672 187 100,4 101,0 101,3 101,3 101,3 101,5
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  193 448  81 988  191 826  81 376 99,2 99,3 100,8 100,8 102,2 102,2
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 598  5 854  18 577  5 859 99,9 100,1 99,4 98,7 99,2 98,6
Nezaposleni3)  116 189  66 306  117 816  66 523 101,4 100,3 93,7 94,1 84,9 87,9
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,7 8,1 6,8 8,1                   

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za studeni i prosinac 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U PROSINCU 2022.

    Broj zaposlenih u prosincu 2022.2) Indeksi
XII. 2022.
XI. 2022.
XII. 2022.
XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 403 404  672 187 100,4 101,0 101,3 101,3 101,3 101,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 961  7 648 99,9 101,5 100,8 103,2 99,5 100,0
B Rudarstvo i vađenje  3 731   462 99,9 96,0 100,9 105,0 97,5 98,3
C Prerađivačka industrija  232 770  83 733 100,8 102,8 100,6 103,2 99,8 99,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 520  3 149 100,0 97,6 100,4 100,2 100,0 100,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 979  5 829 99,6 102,6 100,7 106,6 100,3 101,5
F Građevinarstvo  110 464  12 441 101,9 110,2 103,3 124,9 100,8 105,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  213 996  119 864 101,1 101,7 101,4 101,6 101,2 101,6
H Prijevoz i skladištenje  76 416  18 169 99,7 100,7 102,9 104,5 101,4 101,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  86 192  48 732 99,1 105,8 112,7 116,7 110,6 111,1
J Informacije i komunikacije  56 798  20 339 101,6 101,5 110,8 104,0 110,5 109,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 396  25 947 101,5 102,2 101,2 102,1 99,1 99,2
L Poslovanje nekretninama  9 346  4 431 99,3 98,1 106,3 108,0 104,8 105,6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  69 173  33 869 99,9 99,6 102,3 102,8 101,3 101,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  55 182  25 710 99,3 100,9 106,4 109,9 105,4 108,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 068  51 889 100,5 96,5 94,3 91,2 96,5 95,7
P Obrazovanje  124 336  99 592 99,9 100,0 101,3 102,1 101,9 102,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 014  81 676 99,7 99,2 92,8 90,6 100,2 99,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 141  15 436 99,7 100,5 103,2 105,0 101,3 101,6
S Ostale uslužne djelatnosti  19 921  13 271 99,2 100,0 94,6 93,2 92,1 89,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD PROSINCA 2021. DO PROSINCA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U PROSINCU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti