Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. prosinca 2022.
RAD-2022-2-1/11

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U STUDENOME 2022.

U studenome 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 609 641, a od toga 753 189 čine žene. U odnosu na listopad 2022. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,7%, jednako kao i broj zaposlenih žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u studenome 2022. viši je za 1,2%, a broj žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

U studenome 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 397 595, a od toga 665 347 čine žene. U odnosu na listopad 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,6%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u studenome 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u studenome 2022. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica pao je za 0,3%.

Broj nezaposlenih u studenome 2022. u odnosu na listopad 2022. porastao je za 3,6%, a broj nezaposlenih žena za 3,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenome 2022. iznosila je 6,7%, a za žene 8,1%.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     X. 2022. XI. 2022. Indeksi
XI. 2022.
X. 2022.
XI. 2022.
XI. 2021.
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 732 538  822 548 1 725 830  819 495 99,6 99,6 100,6 100,7 100,0 100,3
Ukupno zaposleni 1 620 411  758 471 1 609 641  753 189 99,3 99,3 101,2 101,3 101,4 101,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 405 686  669 081 1 397 595  665 347 99,4 99,4 101,3 101,4 101,3 101,5
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  196 142  83 516  193 448  81 988 98,6 98,2 100,6 100,7 102,3 102,3
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 583  5 874  18 598  5 854 100,1 99,7 99,8 99,0 99,2 98,6
Nezaposleni3)  112 127  64 077  116 189  66 306 103,6 103,5 92,4 94,2 84,1 87,4
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,5 7,8 6,7 8,1                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za listopad i studeni 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U STUDENOME 2022.

     Broj zaposlenih u studenome 2022.2) Indeksi
XI. 2022.
X. 2022.
XI. 2022.
XI. 2021.
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 397 595  665 347 99,4 99,4 101,3 101,4 101,3 101,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 980  7 534 99,2 98,9 99,0 97,0 99,4 99,8
B Rudarstvo i vađenje  3 736   481 100,1 99,4 99,9 100,4 97,2 97,7
C Prerađivačka industrija  230 922  81 471 100,1 99,9 99,5 99,7 99,7 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 525  3 227 99,7 99,6 99,7 99,6 100,0 100,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 095  5 680 99,4 99,4 100,1 101,0 100,2 101,1
F Građevinarstvo  108 442  11 288 101,3 100,9 101,2 103,5 100,5 103,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 606  117 827 99,9 100,1 101,4 102,0 101,1 101,6
H Prijevoz i skladištenje  76 652  18 042 99,6 99,3 102,1 102,8 101,2 101,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  86 937  46 047 90,0 90,4 108,5 108,3 110,4 110,6
J Informacije i komunikacije  55 930  20 033 100,5 100,3 113,4 112,2 110,5 110,2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 853  25 384 100,3 100,3 99,3 99,2 98,9 98,9
L Poslovanje nekretninama  9 413  4 516 99,3 99,2 106,2 107,3 104,7 105,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  69 264  33 995 100,8 100,4 101,8 101,5 101,2 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  55 568  25 493 97,3 96,7 105,5 107,4 105,3 107,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 550  53 781 100,5 100,4 96,1 95,9 96,7 96,1
P Obrazovanje  124 460  99 608 100,9 101,1 101,4 102,0 102,0 102,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 374  82 308 100,5 100,6 99,6 99,4 100,9 100,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 215  15 358 99,4 100,2 101,2 101,9 101,2 101,3
S Ostale uslužne djelatnosti  20 073  13 274 98,8 101,2 93,2 90,6 91,9 89,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD STUDENOGA 2021. DO STUDENOGA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U STUDENOME 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti