Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. studenog 2022.
RAD-2022-2-1/10

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U LISTOPADU 2022.

U listopadu 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 620 411, a od toga 758 471 čine žene. U odnosu na rujan 2022. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,4%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u listopadu 2022. porastao je za 1,2%, a u jednakom postotku porastao je i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do listopada 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

U listopadu 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 405 686, a od toga 669 081 čine žene. U odnosu na rujan 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u listopadu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,3%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do listopada 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u listopadu 2022. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 4,5%, a broj zaposlenih žena za 5,1%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica pao je za 0,2%.

Broj nezaposlenih u listopadu 2022. u odnosu na rujan 2022. porastao je za 6,0%, a broj nezaposlenih žena za 5,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u listopadu 2022. iznosila je 6,5%, a za žene 7,8%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    IX. 2022. X. 2022. Indeksi
X. 2022.
IX. 2022.
X. 2022.
X. 2021.
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 727 104  816 315 1 732 538  822 548 100,3 100,8 100,4 100,6 99,9 100,2
Ukupno zaposleni 1 621 308  755 562 1 620 411  758 471 99,9 100,4 101,2 101,2 101,4 101,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 397 248  661 714 1 405 686  669 081 100,6 101,1 101,3 101,3 101,3 101,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  205 478  87 963  196 142  83 516 95,5 94,9 100,7 100,9 102,4 102,5
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 582  5 885  18 583  5 874 100,0 99,8 99,9 99,4 99,1 98,6
Nezaposleni3)  105 796  60 753  112 127  64 077 106,0 105,5 90,8 93,4 83,4 86,8
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,1 7,4 6,5 7,8                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za rujan i listopad 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LISTOPADU 2022.

     Broj zaposlenih u listopadu 2022.2) Indeksi
X. 2022.
IX. 2022.
X. 2022.
X. 2021.
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 405 686  669 081 100,6 101,1 101,3 101,3 101,3 101,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 201  7 617 100,1 99,9 99,0 97,6 99,5 100,0
B Rudarstvo i vađenje  3 734   484 100,4 100,2 99,9 101,5 97,0 97,5
C Prerađivačka industrija  230 794  81 541 100,4 100,2 99,5 99,9 99,8 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 574  3 241 101,0 101,4 100,0 100,2 100,0 100,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 252  5 717 100,3 100,1 100,2 101,3 100,2 101,1
F Građevinarstvo  107 085  11 190 100,5 99,7 100,1 102,0 100,5 103,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 905  117 768 100,1 100,0 101,1 101,2 101,1 101,6
H Prijevoz i skladištenje  76 972  18 162 100,5 99,9 101,8 101,8 101,2 101,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  96 577  50 913 96,4 96,8 109,8 109,7 110,6 110,9
J Informacije i komunikacije  55 666  19 968 101,3 101,2 114,3 113,2 110,2 110,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 740  25 310 99,8 99,7 98,8 98,8 98,8 98,9
L Poslovanje nekretninama  9 475  4 552 100,5 100,6 106,2 106,6 104,6 105,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  68 725  33 861 100,6 100,6 101,9 102,1 101,1 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  57 124  26 352 98,5 98,5 106,3 108,2 105,3 107,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 998  53 587 100,2 100,6 96,0 95,4 96,7 96,1
P Obrazovanje  123 332  98 529 107,6 108,7 101,4 102,1 102,1 102,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 841  81 851 100,6 100,8 99,6 99,4 101,1 100,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 384  15 327 99,5 99,7 100,9 101,2 101,2 101,2
S Ostale uslužne djelatnosti  20 307  13 111 100,5 100,8 90,2 87,2 91,7 89,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD LISTOPADA 2021. DO LISTOPADA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U LISTOPADU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti