Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. listopada 2022.
RAD-2022-2-1/9

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U RUJNU 2022.

U rujnu 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 621 308, a od toga 755 562 čine žene. U odnosu na kolovoz 2022. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,8%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u rujnu 2022. porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

U rujnu 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 397 248, a od toga 661 714 čine žene. U odnosu na kolovoz 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u rujnu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u rujnu 2022. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 4,0%, a broj zaposlenih žena za 4,7%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,7%.

Broj nezaposlenih u rujnu 2022. u odnosu na kolovoz 2022. pao je za 4,2%, a broj nezaposlenih žena za 0,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2022. iznosila je 6,1%, a za žene 7,4%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    VIII. 2022. IX. 2022. Indeksi
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 742 491  827 831 1 727 104  816 315 99,1 98,6 100,4 100,5 99,9 100,2
Ukupno zaposleni 1 632 071  761 915 1 621 308  755 562 99,3 99,2 101,3 101,2 101,4 101,7
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 399 289  663 643 1 397 248  661 714 99,9 99,7 101,3 101,2 101,3 101,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  214 129  92 347  205 478  87 963 96,0 95,3 101,2 101,6 102,6 102,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 653  5 925  18 582  5 885 99,6 99,3 100,0 99,4 99,0 98,5
Nezaposleni3)  110 420  65 916  105 796  60 753 95,8 92,2 88,8 92,3 82,7 86,1
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,3 8,0 6,1 7,4                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za kolovoz i rujan 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U RUJNU 2022.

    Broj zaposlenih u rujnu 2022.2) Indeksi
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 397 248  661 714 99,9 99,7 101,3 101,2 101,3 101,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 169  7 625 99,9 99,5 99,5 98,4 99,5 100,3
B Rudarstvo i vađenje  3 718   483 98,7 97,8 96,9 96,6 96,7 97,0
C Prerađivačka industrija  229 906  81 395 99,9 99,7 99,5 99,7 99,8 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 433  3 197 99,6 100,0 99,2 98,9 100,0 100,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 170  5 710 99,4 100,0 99,7 100,9 100,2 101,1
F Građevinarstvo  106 561  11 225 100,5 101,1 100,2 102,7 100,5 103,4
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 696  117 791 99,7 99,6 100,8 101,0 101,1 101,6
H Prijevoz i skladištenje  76 578  18 178 99,5 99,8 101,8 102,1 101,1 101,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  100 157  52 614 99,9 99,8 110,8 110,5 110,7 111,0
J Informacije i komunikacije  54 976  19 739 100,4 100,0 113,7 112,7 109,7 109,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 832  25 374 99,9 99,9 98,8 98,6 98,8 98,9
L Poslovanje nekretninama  9 426  4 527 99,9 99,8 105,7 106,6 104,4 105,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  68 308  33 644 99,9 99,8 101,4 101,7 101,1 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  57 993  26 740 100,4 100,1 107,9 109,4 105,2 107,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 817  53 253 99,8 99,6 95,5 94,4 96,8 96,2
P Obrazovanje  114 611  90 602 99,4 99,5 101,9 102,5 102,1 102,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 179  81 234 100,0 100,0 99,3 99,0 101,2 101,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 517  15 376 99,5 99,2 101,6 101,6 101,2 101,3
S Ostale uslužne djelatnosti  20 201  13 007 98,9 98,5 89,1 85,6 91,9 89,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD RUJNA 2021. DO RUJNA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U RUJNU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti