Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. rujna 2022.
RAD-2022-2-1/8

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U KOLOVOZU 2022.

U kolovozu 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 632 071, a od toga 761 915 čine žene. U odnosu na srpanj 2022. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,2%, a broj žena za 0,6%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u kolovozu 2022. porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

U kolovozu 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 399 289, a od toga 663 643 čine žene. U odnosu na srpanj 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u kolovozu 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u kolovozu 2022. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,4%, jednako koliko je pao i broj zaposlenih žena. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica pao je za 0,4%.

Broj nezaposlenih u kolovozu 2022. u odnosu na srpanj 2022. porastao je za 0,8%, a broj nezaposlenih žena za 1,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2022. iznosila je 6,3%, a za žene 8,0%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    VII. 2022. VIII. 2022. Indeksi
VIII. 2022.
VII. 2022.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 744 605  831 737 1 742 491  827 831 99,9 99,5 100,3 100,7 99,8 100,2
Ukupno zaposleni 1 635 034  766 570 1 632 071  761 915 99,8 99,4 101,3 101,4 101,5 101,7
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 401 357  667 931 1 399 289  663 643 99,9 99,4 101,2 101,3 101,3 101,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  215 022  92 689  214 129  92 347 99,6 99,6 101,8 102,3 102,8 102,8
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 655  5 950  18 653  5 925 100,0 99,6 100,1 99,7 98,9 98,3
Nezaposleni3)  109 571  65 167  110 420  65 916 100,8 101,1 88,0 93,0 82,0 85,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,3 7,8 6,3 8,0                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za srpanj i kolovoz 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U KOLOVOZU 2022.

     Broj zaposlenih u kolovozu 2022.2) Indeksi
VIII. 2022.
VII. 2022.
VIII. 2022.
VIII. 2021.
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 399 289  663 643 99,9 99,4 101,2 101,3 101,3 101,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 184  7 667 100,8 100,1 99,8 99,3 99,5 100,6
B Rudarstvo i vađenje  3 767   494 100,3 100,4 98,1 98,2 96,6 97,1
C Prerađivačka industrija  230 179  81 608 100,2 100,4 99,4 99,7 99,8 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 487  3 196 99,5 99,5 99,7 99,2 100,1 100,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 322  5 711 99,9 99,9 100,2 100,8 100,3 101,1
F Građevinarstvo  106 069  11 100 99,2 99,9 99,8 101,4 100,5 103,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  212 316  118 279 100,2 100,3 100,7 101,3 101,2 101,7
H Prijevoz i skladištenje  76 975  18 213 100,8 100,7 102,4 102,5 101,0 101,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  100 216  52 745 103,7 103,6 111,2 111,2 110,7 111,1
J Informacije i komunikacije  54 744  19 732 100,9 100,8 113,3 112,5 109,2 109,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 876  25 408 99,7 99,6 98,7 98,7 98,9 98,9
L Poslovanje nekretninama  9 439  4 534 100,5 100,8 105,4 106,2 104,2 104,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  68 372  33 726 100,7 100,5 101,4 101,6 101,0 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  57 773  26 718 101,9 101,6 107,0 108,7 104,8 107,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 080  53 488 99,6 99,6 95,5 94,6 97,0 96,4
P Obrazovanje  115 248  91 093 93,7 93,0 101,6 102,2 102,2 102,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 148  81 229 99,5 99,3 99,5 99,2 101,5 101,3
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 667  15 500 101,0 100,7 101,6 101,6 101,2 101,2
S Ostale uslužne djelatnosti  20 427  13 202 100,0 99,8 89,9 86,8 92,3 89,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD KOLOVOZA 2022. DO KOLOVOZA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U KOLOVOZU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti