Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 19. kolovoza 2022.
RAD-2022-2-1/7

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SRPNJU 2022.

U srpnju 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 635 034, a od toga 766 570 čine žene. U odnosu na lipanj 2022. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,1%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u srpnju 2022. porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,8%.

U srpnju 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 401 357, a od toga 667 931 čine žene. U odnosu na lipanj 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 0,9%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u srpnju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,7%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u srpnju 2022. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 2,3%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,3%.

Broj nezaposlenih u srpnju 2022. u odnosu na lipanj 2022. porastao je za 3,6%, a broj nezaposlenih žena za 5,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju 2022. iznosila je 6,3%, a za žene 7,8%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    VI. 2022. VII. 2022. Indeksi
VII. 2022.
VI. 2022.
VII. 2022.
VII. 2021.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 723 422  820 221 1 744 605  831 737 101,2 101,4 100,5 100,9 99,8 100,1
Ukupno zaposleni 1 617 624  758 255 1 635 034  766 570 101,1 101,1 101,6 101,8 101,5 101,8
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 387 654  661 712 1 401 357  667 931 101,0 100,9 101,5 101,7 101,3 101,7
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  211 340  90 610  215 022  92 689 101,7 102,3 102,0 102,4 103,0 102,9
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 630  5 933  18 655  5 950 100,1 100,3 100,2 100,5 98,8 98,1
Nezaposleni3)  105 798  61 966  109 571  65 167 103,6 105,2 87,0 91,9 81,3 84,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,1 7,6 6,3 7,8                       

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za lipanj i srpanj 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SRPNJU 2022.

    Broj zaposlenih u srpnju 2022.2) Indeksi
VII. 2022.
VI. 2022.
VII. 2022.
VII. 2021.
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 401 357  667 931 101,0 100,9 101,5 101,7 101,3 101,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 970  7 658 100,9 100,5 99,2 99,6 99,5 100,7
B Rudarstvo i vađenje  3 756   492 100,0 100,2 97,3 97,2 96,4 96,9
C Prerađivačka industrija  229 667  81 276 100,2 100,3 99,1 99,1 99,9 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 554  3 211 100,0 99,7 100,5 99,8 100,2 100,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 340  5 715 101,0 100,9 100,9 101,2 100,3 101,1
F Građevinarstvo  106 930  11 116 99,1 100,1 100,1 102,2 100,7 103,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 788  117 961 100,4 100,4 101,1 101,6 101,2 101,8
H Prijevoz i skladištenje  76 339  18 081 101,3 102,1 102,0 102,9 100,8 101,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  96 678  50 915 109,7 109,1 114,9 114,8 110,6 111,1
J Informacije i komunikacije  54 268  19 580 100,4 100,3 112,8 112,0 108,6 108,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 003  25 499 100,0 100,0 98,8 98,7 98,9 98,9
L Poslovanje nekretninama  9 389  4 498 103,2 103,2 105,7 106,9 104,0 104,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  67 924  33 544 100,3 100,4 101,1 101,4 101,0 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  56 680  26 306 103,2 103,9 106,6 109,5 104,5 107,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 546  53 729 100,8 100,6 96,0 95,1 97,2 96,7
P Obrazovanje  122 995  97 933 99,2 99,1 102,1 102,6 102,2 102,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 707  81 806 99,6 99,5 100,0 99,7 101,8 101,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 387  15 388 101,5 101,3 101,2 101,3 101,1 101,1
S Ostale uslužne djelatnosti  20 436  13 223 104,1 101,8 90,5 87,5 92,6 90,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SRPNJA 2021. DO SRPNJA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SRPNJU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti