Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. srpnja 2022.
RAD-2022-2-1/6

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U LIPNJU 2022.

U lipnju 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 617 624, a od toga 758 255 čine žene. U odnosu na svibanj 2022. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 1,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u lipnju 2022. porastao je za 2,0%, a broj zaposlenih žena za 2,3%. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,8%.

U lipnju 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 387 654, a od toga 661 712 čine žene. U odnosu na svibanj 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u lipnju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,9%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u lipnju 2022. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 4,6%, a broj zaposlenih žena za 5,3%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica porastao je za 0,1%.

Broj ukupno nezaposlenih u lipnju 2022. u odnosu na svibanj 2022. pao je za 3,7%, a broj nezaposlenih žena za 1,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2022. iznosila je 6,1%, a za žene 7,6%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    V. 2022. VI. 2022. Indeksi
 VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 702 028  808 352 1 723 422  820 221 101,3 101,5 100,7 101,1 99,6 99,9
Ukupno zaposleni 1 592 190  745 330 1 617 624  758 255 101,6 101,7 102,0 102,3 101,5 101,8
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 371 550  653 320 1 387 654  661 712 101,2 101,3 101,9 102,2 101,3 101,7
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  201 980  86 084  211 340  90 610 104,6 105,3 102,9 103,3 103,2 102,9
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 660  5 926  18 630  5 933 99,8 100,1 99,9 99,8 98,5 97,8
Nezaposleni3)  109 838  63 022  105 798  61 966 96,3 98,3 83,8 88,4 80,5 83,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,5 7,8 6,1 7,6                       

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za svibanj i lipanj 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LIPNJU 2022.

    Broj zaposlenih u lipnju 2022.2) Indeksi
VI. 2022.
V. 2022.
VI. 2022.
VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 387 654  661 712 101,2 101,3 101,9 102,2 101,3 101,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 735  7 618 100,7 101,0 100,0 100,9 99,6 100,9
B Rudarstvo i vađenje  3 756   491 101,1 101,4 97,8 98,4 96,3 96,9
C Prerađivačka industrija  229 121  81 053 99,2 99,5 98,9 99,1 100,0 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 547  3 221 100,4 100,1 100,2 100,2 100,1 100,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 073  5 664 100,8 101,0 100,4 101,3 100,2 101,1
F Građevinarstvo  107 876  11 105 100,2 101,3 101,0 103,8 100,7 104,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  210 861  117 468 101,0 101,0 101,8 102,3 101,2 101,8
H Prijevoz i skladištenje  75 335  17 705 101,3 101,5 101,7 102,6 100,6 100,9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  88 140  46 661 111,6 111,1 119,3 119,6 109,7 110,3
J Informacije i komunikacije  54 042  19 513 105,9 104,9 113,0 112,3 107,9 108,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 986  25 491 99,9 100,0 98,9 99,0 98,9 99,0
L Poslovanje nekretninama  9 098  4 359 100,8 101,3 104,8 106,1 103,7 104,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  67 694  33 417 100,4 100,5 101,2 101,5 100,9 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  54 941  25 317 103,3 104,6 106,7 109,7 104,1 107,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  107 641  53 417 99,6 99,9 95,9 95,1 97,4 96,9
P Obrazovanje  124 029  98 819 100,0 100,1 102,2 102,7 102,3 102,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 157  82 206 99,9 99,8 100,9 100,7 102,1 101,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 989  15 194 101,9 101,5 102,3 102,3 101,1 101,1
S Ostale uslužne djelatnosti  19 633  12 993 100,2 100,0 90,6 87,7 93,0 90,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD LIPNJA 2021. DO LIPNJA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U LIPNJU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti