Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. lipnja 2022.
RAD-2022-2-1/5

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SVIBNJU 2022.

U svibnju 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 592 190, a od toga 745 330 čine žene. U odnosu na travanj 2022. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u svibnju 2022. porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,7%.

U svibnju 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 371 550, a od toga 653 320 čine žene. U odnosu na travanj 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,0%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u svibnju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 2,0%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u svibnju 2022. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 3,8%, a broj zaposlenih žena za 4,3%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,5%.

Broj ukupno nezaposlenih u svibnju 2022. u odnosu na travanj 2022. pao je za 7,6%, a broj nezaposlenih žena za 7,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u svibnju 2022. iznosila je 6,5%, a za žene 7,8%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    IV. 2022. V. 2022. Indeksi
 V. 2022.
IV. 2022.
V. 2022.
V. 2021.
I. – V. 2022.
I. – V. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 692 143  803 317 1 702 028  808 352 100,6 100,6 100,0 100,4 99,4 99,7
Ukupno zaposleni 1 573 221  735 351 1 592 190  745 330 101,2 101,4 101,8 102,2 101,4 101,7
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 359 964  646 880 1 371 550  653 320 100,9 101,0 101,6 102,0 101,1 101,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  194 524  82 518  201 980  86 084 103,8 104,3 103,4 104,0 103,2 102,9
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 733  5 953  18 660  5 926 99,6 99,5 99,8 99,2 98,3 97,4
Nezaposleni3)  118 922  67 966  109 838  63 022 92,4 92,7 79,6 83,3 80,0 82,6
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,0 8,5 6,5 7,8                  

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za travanj i svibanj 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SVIBNJU 2022.

   Broj zaposlenih u svibnju 2022.2) Indeksi
V. 2022.
IV. 2022.
V. 2022.
V. 2021.
I. – V. 2022.
I. – V. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 371 550  653 320 100,9 101,0 101,6 102,0 101,1 101,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 565  7 539 100,4 101,6 99,6 101,1 99,5 101,0
B Rudarstvo i vađenje  3 715   484 100,5 100,6 97,0 97,4 96,0 96,6
C Prerađivačka industrija  231 052  81 430 100,0 100,5 100,1 100,0 100,2 99,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 490  3 219 99,8 99,9 99,8 100,2 100,1 100,6
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 855  5 606 99,8 99,9 99,9 100,9 100,2 101,0
F Građevinarstvo  107 714  10 966 100,9 101,2 101,1 103,9 100,7 104,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  208 750  116 294 100,2 100,4 101,3 101,9 101,1 101,7
H Prijevoz i skladištenje  74 335  17 446 100,4 101,2 100,9 101,8 100,3 100,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  79 007  41 993 113,1 113,7 116,0 117,1 107,5 108,2
J Informacije i komunikacije  51 041  18 602 100,9 100,9 107,5 108,1 106,8 107,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 008  25 501 100,0 99,9 99,1 99,1 98,9 99,0
L Poslovanje nekretninama  9 029  4 302 101,2 102,0 104,9 106,2 103,5 103,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  67 397  33 240 100,0 100,1 101,4 101,8 100,9 101,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  53 179  24 203 101,6 101,6 105,3 108,1 103,6 106,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 047  53 464 99,6 99,4 96,8 95,8 97,7 97,3
P Obrazovanje  123 991  98 740 100,0 100,0 102,4 102,8 102,3 102,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 300  82 337 99,7 99,7 101,6 101,3 102,3 102,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 482  14 963 100,9 101,0 101,1 101,5 100,8 100,9
S Ostale uslužne djelatnosti  19 593  12 991 99,8 99,2 91,5 88,4 93,5 91,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SVIBNJA 2021. DO SVIBNJA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SVIBNJU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti