Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. svibnja 2022.
RAD-2022-2-1/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U TRAVNJU 2022.

U travnju 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 573 221, a od toga 735 351 čine žene. U odnosu na ožujak 2022. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,0%, jednako kao i broj zaposlenih žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u travnju 2022. porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 1,7%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,6%.

U travnju 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 359 964, a od toga 646 880 čine žene. U odnosu na ožujak 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u travnju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u travnju 2022. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 2,7%, a broj zaposlenih žena za 3,1%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,3%.

Broj ukupno nezaposlenih u travnju 2022. u odnosu na ožujak 2022. pao je za 5,3%, a broj nezaposlenih žena za 4,9%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2022. iznosila je 7,0%, a za žene 8,5%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

   
   
III. 2022. IV. 2022. Indeksi
IV. 2022.
III. 2022.
IV. 2022.
IV. 2021.
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 682 517  799 715 1 692 143  803 317 100,6 100,5 99,7 99,8 99,3 99,5
Ukupno zaposleni 1 556 913  728 248 1 573 221  735 351 101,0 101,0 101,6 101,7 101,2 101,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 348 694  642 213 1 359 964  646 880 100,8 100,7 101,3 101,6 101,0 101,5
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  189 458  80 066  194 524  82 518 102,7 103,1 103,9 103,5 103,2 102,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 761  5 969  18 733  5 953 99,9 99,7 97,8 96,6 97,9 96,9
Nezaposleni3)  125 604  71 467  118 922  67 966 94,7 95,1 80,0 83,2 80,1 82,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,5 8,9 7,0 8,5                  

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2022.

  
  
Broj zaposlenih u travnju 2022.2) Indeksi
IV. 2022.
III. 2022.
IV. 2022.
IV. 2021.
I. – IV. 2022.
I. – IV. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
   Ukupno 1 359 964  646 880 100,8 100,7 101,3 101,6 101,0 101,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 456  7 422 101,2 101,2 99,0 99,7 99,4 100,9
B Rudarstvo i vađenje  3 696   481 99,4 100,4 96,5 96,8 95,7 96,4
C Prerađivačka industrija  231 144  81 008 100,5 100,6 100,5 99,9 100,3 99,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 513  3 223 99,9 100,0 100,1 100,5 100,1 100,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 897  5 613 100,6 101,1 100,4 101,5 100,3 101,1
F Građevinarstvo  106 769  10 839 101,4 101,7 100,9 104,3 100,6 104,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  208 306  115 817 100,7 100,8 101,5 101,9 101,1 101,7
H Prijevoz i skladištenje  74 047  17 243 101,1 100,9 101,1 101,2 100,2 100,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  69 877  36 947 105,8 106,0 106,3 107,1 105,3 105,8
J Informacije i komunikacije  50 568  18 436 100,8 101,0 107,2 108,0 106,7 107,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 009  25 527 100,3 100,2 99,1 99,2 98,8 98,9
L Poslovanje nekretninama  8 921  4 218 101,4 101,5 104,3 104,8 103,2 103,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  67 420  33 212 102,1 101,7 101,5 102,0 100,8 101,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  52 330  23 824 102,1 102,8 104,3 107,4 103,1 106,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  108 502  53 807 98,8 98,1 97,4 96,6 97,9 97,7
P Obrazovanje  124 034  98 768 100,3 100,3 102,2 102,6 102,3 102,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 596  82 587 99,9 99,9 102,2 102,1 102,5 102,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 237  14 817 100,5 100,5 100,9 100,9 100,8 100,8
S Ostale uslužne djelatnosti  19 642  13 091 99,5 99,5 92,7 90,3 94,1 92,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD TRAVNJA 2021. DO TRAVNJA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U TRAVNJU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
   

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti