Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. travnja 2022.
RAD-2022-2-1/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U OŽUJKU 2022.

U ožujku 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 556 913, a od toga 728 248 čine žene. U odnosu na veljaču 2022. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,5%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u ožujku 2022. porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

U ožujku 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 348 694, a od toga 642 213 čine žene. U odnosu na veljaču 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,5%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u ožujku 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2022. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,5%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u ožujku 2022. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,2%, a broj žena pao je za 0,2%.

Broj ukupno nezaposlenih u ožujku 2022. u odnosu na veljaču 2022. pao je za 3,7%, a broj nezaposlenih žena za 2,9%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2022. iznosila je 7,5%, a za žene 8,9%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

   
 
II. 2022. III. 2022. Indeksi
III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 675 860  798 051 1 682 517  799 715 100,4 100,2 99,4 99,7 99,1 99,4
Ukupno zaposleni 1 545 407  724 475 1 556 913  728 248 100,7 100,5 101,3 101,6 101,1 101,5
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 338 912  639 014 1 348 694  642 213 100,7 100,5 101,2 101,6 100,9 101,5
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  187 765  79 478  189 458  80 066 100,9 100,7 102,6 101,9 102,9 102,3
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 730  5 983  18 761  5 969 100,2 99,8 98,2 97,2 97,9 97,1
Nezaposleni3)  130 453  73 576  125 604  71 467 96,3 97,1 80,7 83,5 80,1 82,3
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,8 9,2 7,5 8,9                  

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču i ožujak 2022. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2022.

  
  
Broj zaposlenih u ožujku 2022.2) Indeksi
III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
   Ukupno 1 348 694  642 213 100,7 100,5 101,2 101,6 100,9 101,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 163  7 337 100,8 100,5 99,1 100,5 99,6 101,4
B Rudarstvo i vađenje  3 717   479 102,0 100,4 96,5 96,4 95,4 96,2
C Prerađivačka industrija  230 023  80 533 101,1 100,9 100,7 100,1 100,2 99,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 531  3 222 100,0 99,9 100,3 100,6 100,2 100,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 731  5 552 100,3 100,0 100,5 101,0 100,3 100,9
F Građevinarstvo  105 244  10 657 101,3 100,7 101,2 104,1 100,5 104,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  206 788  114 909 100,5 100,4 101,2 101,8 101,0 101,6
H Prijevoz i skladištenje  73 231  17 081 101,2 100,5 100,5 100,8 99,9 99,9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  66 053  34 849 99,9 99,8 104,1 104,4 104,9 105,4
J Informacije i komunikacije  50 146  18 261 101,5 101,6 107,0 107,7 106,5 107,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 894  25 465 100,0 100,1 99,0 99,2 98,7 98,8
L Poslovanje nekretninama  8 798  4 155 102,4 102,8 103,8 104,1 102,8 102,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  66 036  32 663 100,3 100,0 100,0 101,1 100,5 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  51 276  23 180 102,1 101,3 104,0 106,4 102,7 106,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 874  54 840 100,5 100,9 98,2 98,4 98,0 98,0
P Obrazovanje  123 663  98 456 100,4 100,4 102,4 102,9 102,3 102,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 669  82 662 100,1 100,1 102,5 102,4 102,6 102,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 112  14 750 101,0 100,8 101,2 101,2 100,7 100,7
S Ostale uslužne djelatnosti  19 745  13 162 101,1 100,9 94,1 92,1 94,5 93,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem. 
2) Privremeni podatak

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD OŽUJKA 2021. DO OŽUJKA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U OŽUJKU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice

 
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti