Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 18. veljače 2022.
RAD-2022-2-1/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SIJEČNJU 2022.

U siječnju 2022. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 553 539, a od toga 728 310 čine žene. U odnosu na prosinac 2021. broj ukupno zaposlenih pao je za 1,3%, a broj žena za 2,0%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u siječnju 2022. viši je za 2,5%, a broj žena za 2,6%.

U siječnju 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 347 071, a od toga 642 792 čine žene. U odnosu na prosinac 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 2,1%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u siječnju 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 2,5%, a broj zaposlenih žena za 2,7%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u siječnju 2022. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika viši je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,4%.

Broj nezaposlenih u siječnju 2022. u odnosu na prosinac 2021. porastao je za 4,2%, a broj nezaposlenih žena za 3,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2022. iznosila je 7,8%, a za žene 9,1%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

 

    XII. 2021. I. 2022. Indeksi
I. 2022.
XII. 2021.
I. 2022.
I. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 699 367  814 002 1 684 532  801 520 99,1 98,5 100,2 100,1
Ukupno zaposleni 1 573 652  743 339 1 553 539  728 310 98,7 98,0 102,5 102,6
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 364 713  656 696 1 347 071  642 792 98,7 97,9 102,5 102,7
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  190 242  80 704  187 751  79 557 98,7 98,6 103,2 102,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 697  5 939  18 717  5 961 100,1 100,4 97,6 96,7
Nezaposleni3)  125 715  70 663  130 993  73 210 104,2 103,6 79,2 80,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,4 8,7 7,8 9,1         

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za prosinac 2021. i siječanj 2022. privremeni su. 
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2022.

                                        Broj zaposlenih u siječnju 2022.2) Indeksi
I. 2022.
XII. 2021.
I. 2022.
I. 2021.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 347 071  642 792 98,7 97,9 102,5 102,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 913  7 591 101,9 104,4 102,6 104,9
B Rudarstvo i vađenje  3 743   481 101,6 104,8 95,5 97,0
C Prerađivačka industrija  227 601  79 958 99,7 98,9 101,3 100,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 456  3 219 100,3 103,0 100,0 101,1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 724  5 560 100,4 103,0 101,2 101,8
F Građevinarstvo  103 459  10 591 99,9 102,3 104,3 108,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  206 452  115 046 99,3 98,4 102,2 102,6
H Prijevoz i skladištenje  73 025  17 085 101,2 104,3 101,4 100,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  68 751  36 364 92,9 90,1 110,2 110,4
J Informacije i komunikacije  49 375  17 900 97,3 92,2 107,8 107,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 081  25 577 100,5 100,7 98,8 98,8
L Poslovanje nekretninama  8 752  4 145 103,0 106,1 106,7 106,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  66 494  32 717 100,6 101,9 104,1 105,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  50 780  23 056 100,3 101,3 104,9 108,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  110 854  55 069 96,0 96,8 98,3 98,2
P Obrazovanje  122 528  97 455 100,1 100,1 102,2 102,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 710  82 654 93,9 92,2 103,2 103,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 249  14 816 101,6 102,4 102,5 101,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 124  13 508 99,0 99,0 99,6 99,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SIJEČNJA 2021. DO SIJEČNJA 2022.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SIJEČNJU 2022.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti