Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 05. travnja 2022.
PSZ-2022-1-3

ISSN 1334-0557

PRAVNE OSOBE POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI ODLUKE U 2021.

U 2021. državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj donijela su odluke u povodu prijava za 653 pravne osobe – počinitelje kaznenih djela, što je za 7,6% manje prijavljenih pravnih osoba nego u 2020. Broj optuženih pravnih osoba u odnosu na prethodnu godinu manji je za 15,1%, a broj pravnih osoba proglašenih odgovornima za 20,4%.

U 2021. broj optuženih pravnih osoba iznosio je 73, a udio pravnih osoba koje su proglašene odgovornima iznosio je 53,4% (39 pravnih osoba).

U 2021. najzastupljenija su bila kaznena djela protiv gospodarstva. Udio prijavljenih pravnih osoba za kaznena djela protiv gospodarstva iznosio je 53,1%, optuženih 72,6%, a proglašenih odgovornima 69,2%.

S obzirom na pravne osobe koje su proglašene odgovornima, za jednu pravnu osobu izrečena je kazna ukidanja pravne osobe, dok su za ostale izrečene novčane kazne.

U odnosu na visinu izrečene novčane kazne, najučestalije su novčane kazne 10 001 – 20 000 kuna (15 pravnih osoba), a potom novčane kazne 20 001 – 50 000 kuna (13 pravnih osoba).

Za dvije pravne osobe sud je donio odluku o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelom.

1. PRAVNE OSOBE POČINITELJI KAZNENIH DJELA – PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I PROGLAŠENE ODGOVORNIMA

         2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Prijavljene 883 758 768 707 653
Optužene 121 99 77 86 73
Proglašene odgovornima 31 31 31 49 39

G-1. PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE PRAVNE OSOBE OD 2017. DO 2021.

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

       Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2021.
2020.
radnih odnosa i socijalnog osiguranja okoliša opće sigurnosti imovine gospodarstva intelektualnog vlasništva službene dužnosti
Ukupno 653 68 16 45 87 347 4 35 51 92,4
Odbačena prijava 503 58 8 15 81 261 4 33 43 86,0
Obustavljena istraga 10 - - 1 2 7 - - - 50,0
Podnesena optužnica 140 10 8 29 4 79 - 2 8 137,3
Neposredno 94 10 8 22 3 45 - 1 5 144,6
Bez kaznenog naloga 55 1 4 13 3 31 - - 3 157,1
Uz kazneni nalog 39 9 4 9 - 14 - 1 2 130,0
Poslije provedene istrage 46 - - 7 1 34 - 1 3 124,3

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

     Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2021.
2020.
radnih odnosa i socijalnog osiguranja okoliša opće sigurnosti imovine gospodarstva intelektualnog vlasništva službene dužnosti
Ukupno 73 5 4 5 1 53 - 2 3 84,9
Proglašeni odgovornima 39 3 2 3 - 27 - 2 2 79,6
Nisu proglašeni odgovornima 34 2 2 2 1 26 - - 1 91,9
Odbačaj 1 - - - - - - - 1 100,0
Obustava kaznenog postupka 27 2 1 1 1 22 - - - 112,5
Oslobađajuća presuda 3 - - 1 - 2 - - - 50,0
Odbijajuća presuda 3 - 1 - - 2 - - - 50,0
Kazne i druge mjere – ukupno 39 3 2 3 - 27 - 2 2 79,6
Novčana kazna  38 3 2 3 - 26 - 2 2 77,6
5 000 – 10 000 5 1 1 - - 3 - - - 125,0
10 001 – 20 000 15 1 - 1 - 13 - - - 71,4
20 001 – 50 000 13 1 1 1 - 8 - 1 1 65,0
50 001 – 100 000 2 - - 1 - 1 - - - 66,7
Više od 100 000  3 - - - - 1 - 1 1 300,0
Ukidanje pravne osobe 1 - - - - 1 - - - -
Oduzimanje imovinske koristi 2 - 1 - - - - 1 - 40,0

G-2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U POVODU KAZNENE PRIJAVE ZA PRAVNE OSOBE U 2021.

G-3. ODLUKE SUDOVA U POVODU OPTUŽBE ZA PRAVNE OSOBE U 2021.

G-4. UDIO POJEDINIH VRSTA KAZNENIH DJELA ZA PRIJAVLJENE PRAVNE OSOBE U 2021.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), podaci o prijavljenim i optuženim pravnim osobama te pravnim osobama proglašenima odgovornima prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (obrazac SP-1) i Statistički izvještaj za optuženu pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen (obrazac SP-2).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležna državna odvjetništva nakon donošenja konačne odluke te županijski i općinski sudovi koji sude u prvom stupnju nakon što je postupak pravomoćno završen. Jedinice promatranja jesu pravne osobe koje su počinitelji kaznenih djela.

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.) stupio je na snagu 24. ožujka 2004. U statističkim istraživanjima primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Dana 1. siječnja 2013. godine stupio je na snagu novi Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.). Navedenim zakonom, osim što su uvedeni novi i preinačeni postojeći opći instituti materijalnog kaznenog prava, propisan je i novi katalog kaznenih djela.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćene su sve prijavljene, optužene te pravne osobe proglašene odgovornima, kao počinitelji kaznenih djela.

Definicije

Prijavljena pravna osoba jest svaka pravna osoba prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen odlukom kojom je odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga ili podnesena optužnica.

Optužena pravna osoba jest svaka pravna osoba prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom suda o: odbačaju optužbe, obustavi kaznenog postupka, oslobađajućoj ili odbijajućoj presudi ili je pravna osoba proglašena odgovornom.

Pravna osoba proglašena odgovornom jest svaka pravna osoba za koju je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom suda kojom je pravna osoba proglašena odgovornom.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Gordana Finzir, Vesna Đikanović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti