Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 05. travnja 2022.
PSZ-2022-2-1

ISSN 1334-0557

POČINITELJI PREKRŠAJA PREMA VRSTI PREKRŠAJA U 2021.

U 2021. broj okrivljenih punoljetnih počinitelja prekršaja iznosio je 95 436, što je više za 16,1% nego u 2020., dok je onih koji su proglašeni krivima više za 19,4% nego u prethodnoj godini.

U 2021. broj okrivljenih maloljetnih počinitelja prekršaja iznosio je 1 885, što je manje za 2,1% nego u 2020., dok je onih koji su proglašeni krivima više za 5,9% nego u prethodnoj godini.

U 2021. broj okrivljenih pravnih osoba počinitelja prekršaja iznosio je  12 145, što je više za 4,3% nego u 2020., dok je onih koji su proglašeni odgovornima više za 10,7% nego u prethodnoj godini.

U 2021. broj okrivljenih odgovornih osoba počinitelja prekršaja iznosio je 9 087, što je manje za 13,5% nego u 2020., dok je onih koji su proglašeni krivima manje za 5,8% nego u prethodnoj godini.

Za punoljetne počinitelje prekršaja najveći broj prekršaja odnosio se na sigurnost prometa na cestama (49,8%), a kod maloljetnih počinitelja prekršaja najveći broj prekršaja odnosio se na javni red i mir i javnu sigurnost (54,0%). Kod pravnih osoba najveći broj prekršaja odnosio se na gospodarstvo (45,5%), a kod odgovornih osoba najveći broj prekršaja odnosio se na financije (51,4%).

1. POČINITELJI PREKRŠAJA

    Punoljetni Maloljetni Pravne i odgovorne osobe
okrivljeni proglašeni krivima okrivljeni proglašeni krivima pravne odgovorne
okrivljene proglašene odgovornima okrivljene proglašene krivima
2020. 82 186 67 067 1 926 34 11 639 7 935 10 505 7 696
2021. 95 436 80 070 1 885 36 12 145 8 788 9 087 7 253
Indeksi
2021.
2020.
116,1 119,4 97,9 105,9 104,3 110,7 86,5 94,2

G-1. OKRIVLJENE PUNOLJETNE OSOBE PREMA VRSTI PREKRŠAJA U 2021.

2. ODLUKE NADLEŽNIH PREKRŠAJNIH TIJELA I IZREČENE SANKCIJE PREMA VRSTI PREKRŠAJA U 2021.

       Ukupno Vrsta prekršaja
javni red i mir sigurnost prometa na cestama gospodarstvo financije
Punoljetne osobe          
Ukupno 95 436 26 350 47 565 8 615 12 906
Žene 16 934 4 480 7 769 2 599 2 086
Nisu proglašene krivima 15 366 4 984 6 904 3 007 471
Žene 3 975 1 244 1 539 1 047 145
Obustavljen postupak 435 142 134 70 89
Odbijajuća presuda 3 607 1 157 1 083 1 160 207
Oslobađajuća presuda 11 324 3 685 5 687 1 777 175
Proglašene krivima 80 070 21 366 40 661 5 608 12 435
Žene 12 959 3 236 6 230 1 552 1 941
Zatvor - ukupno 5 171 3 355 1 816 - -
Uvjetno 3 786 2 640 1 146 - -
Novčana kazna 70 050 17 358 35 493 4 825 12 374
Opomena 3 592 239 2 951 401 1
Proglašene krivima, a oslobođene od kazne 1 257 414 401 382 60
Primijenjena zaštitna mjera 12 753 2 284 10 461 3 5
Maloljetne osobe          
Ukupno 1 885 1 018 811 56 -
Ženske osobe 220 142 64 14 -
Nisu proglašene krivima 1 849 997 797 55 -
Ženske osobe 220 142 64 14 -
Obustavljen postupak 281 192 81 8 -
Nisu proglašene krivima, a primijenjena je odgojna i/ili zaštitna mjera 1 568 805 716 47 -
Proglašene krivima 36 21 14 1 -
Ženske osobe - - - - -
Maloljetnički zatvor - ukupno 9 5 4 - -
Od toga uvjetni zatvor 8 4 4 - -
Novčana kazna 27 16 10 1 -
Primijenjena odgojna mjera 1 564 802 715 47 -
Od toga uz zaštitnu mjeru 42 10 32 - -
Ženske osobe 171 108 51 12 -
Sudski ukor 1 361 656 658 47 -
Posebne obveze 191 142 49 - -
Upućivanje u centar za odgoj 12 4 8 - -
Primijenjena zaštitna mjera 53 17 36 - -
Ženske osobe 4 4 - - -
Od toga uz odgojnu mjeru 42 10 32 - -
Od toga uz kaznu 7 4 3 - -
Pravne i odgovorne osobe          
Ukupno - pravne osobe 12 145 390 957 5 527 5 271
Pravne osobe nisu proglašene odgovornima 3 357 100 313 2 283 661
Obustavljen postupak 882 12 14 447 409
Odbijajuća presuda 1 472 47 52 1 223 150
Oslobađajuća presuda 1 003 41 247 613 102
Pravne osobe proglašene odgovornima 8 788 290 644 3 244 4 610
Novčana kazna 8 216 272 555 2 835 4 554
Opomena 16 - 10 5 1
Proglašena odgovornom, a oslobođena od kazne 556 18 79 404 55
Primijenjena zaštitna mjera 2 - - 1 1
Ukupno - odgovorne osobe 9 087 137 374 3 902 4 674
Žene 2 309 20 47 1 040 1 202
Odgovorne osobe nisu proglašene krivima  1 834 49 116 1 357 312
Žene 454 8 8 352 86
Obustavljen postupak 147 2 1 41 103
Odbijajuća presuda 1 082 24 22 932 104
Oslobađajuća presuda 605 23 93 384 105
Odgovorne osobe proglašene krivima 7 253 88 258 2 545 4 362
Žene 1 855 12 39 688 1 116
Novčana kazna 6 875 75 213 2 266 4 321
Opomena 27 1 16 8 2
Proglašena krivom, a oslobođena od kazne 351 12 29 271 39
Primijenjena zaštitna mjera 1 - - 1 -

G-2. MALOLJETNE OSOBE PREMA IZREČENIM SANKCIJAMA U 2021.

Vrste izrečenih kazni

Vrste primijenjenih odgojnih mjera

Vrste primijenjenih zaštitinih mjera

G-3. PRAVNE I ODGOVORNE OSOBE PREMA VRSTI ODLUKE U 2021.

Pravne osobe

Odgovorne osobe

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), podaci o prekršajima punoljetnih, maloljetnih te pravnih i odgovornih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za okrivljenu punoljetnu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-1), Statistički izvještaj za okrivljenu maloljetnu osobu prema kojoj je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-2) te Statistički izvještaj za pravnu i odgovornu osobu protiv koje je prekršajni postupak pravomoćno završen (obrazac SPK-3).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležni općinski sudovi i nadležna tijela državne uprave, koja vode prekršajni postupak: porezne uprave, područni carinski uredi, lučke kapetanije, uprava zračnog prometa i financijski inspektorat.

Prekršajni zakon (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13, 110/15., 70/17. i 118/18.) stupio je na snagu 1. siječnja 2008., a u statističkim istraživanjima primjenjuje se također od 1. siječnja 2008.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su svi počinitelji prekršaja  (punoljetne i maloljetne osobe te pravne i odgovorne osobe) radi ispitivanja rasprostranjenosti prekršaja za područje cijele Republike Hrvatske.

Definicije

Prekršaji su ponašanja kojima se povređuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim pravom i zakonima, čija zaštita nije moguća bez prekršajnopravnog sankcioniranja, a ne ostvaruje se kaznenopravnom prisilom.

Prekršaji u smislu statističkih istraživanja obuhvaćaju pojavu od podnošenja prijave za počinjeni prekršaj do pravomoćnog okončanja postupka nadležnoga prekršajnog tijela.

Punoljetni počinitelji prekršaja jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale navršenih 18 godina života i protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene krivima.

Maloljetni počinitelji prekršaja jesu osobe koje su u vrijeme počinjenja prekršaja imale navršenih 14 godina, a nisu navršile 18 godina života i prema kojima je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili su proglašene krivima (maloljetnici od 16 do 18 godina kojima je izrečen maloljetnički zatvor ili novčana kazna).

Prema Prekršajnom zakonu (NN, br. 107/07., 39/13., 157/13, 110/15., 70/17. i 118/18.), rješenjem se prema maloljetnom počinitelju prekršaja primjenjuje odgojna mjera. U izreci tog rješenja navodi se samo koja se mjera primjenjuje, ali se maloljetni počinitelj ne proglašava krivim za prekršaj koji mu se stavlja na teret.

Odgovorne osobe počinitelji prekršaja jesu odgovorne osobe (direktor, šef računovodstva, blagajnik i dr.) u pravnoj osobi (trgovačko društvo, državno tijelo i sl.) protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene krivima.

Pravne osobe počinitelji prekršaja jesu domaće pravne osobe (primjerice trgovačka društva, državna tijela, sindikati i sl.) i strane osobe koje se prema hrvatskom pravu smatraju pravnim osobama, protiv kojih je prekršajni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je donesena odbijajuća ili oslobađajuća presuda ili su proglašene odgovornima.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Maja Martinac Turčinović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti