Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 05. travnja 2022.
PSZ-2022-1-2

ISSN 1334-0557

MALOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI ODLUKE U 2021.

U 2021. državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj donijela su odluke u povodu prijava za počinjena kaznena djela za 1 000 maloljetnih počinitelja kaznenih djela, što je za 7,3% manje nego u 2020. U odnosu na prethodnu godinu, broj optuženih počinitelja pao je za 0,3%, a broj počinitelja kojima su izrečene kazne ili druge mjere za 1,5%.

U 2021. bile su 264 maloljetne osobe kojima su izrečene kazne ili druge mjere. Od toga je izrečeno 227 odgojnih mjera, odnosno 85,9%. U izricanju kazni ili drugih mjera maloljetnici se dijele na mlađe i starije. U odnosu na prethodnu godinu, broj osuđenih starijih maloljetnika (185) povećan je za 1,1%, dok je broj osuđenih mlađih maloljetnika (79) smanjen za 7,1%.

Starijim maloljetnicima izrečene su 3 kazne maloljetničkog zatvora (pad za 57,1%) te 34 pridržaja maloljetničkog zatvora (pad za 17,1%).

Najveći je broj počinitelja kaznenih djela protiv imovine, odnosno podignute su 554 prijave (55,4%) i 140 optužaba (47,1%).

1. MALOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA – PRIJAVLJENI, OPTUŽENI I OSUĐENI

   Prijavljeni Optuženi Osuđeni
ukupno ženske osobe ukupno ženske osobe ukupno ženske osobe
2020. 1 079 124 298 18 268 18
2021. 1 000 122 297 47 264 44
Indeksi
2021.
2020.
92,7 98,4 99,7 261,1 98,5 244,4

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

    Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2021.
2020.
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta zdravlja ljudi imovine krivotvorenja javnog reda
Ukupno 1 000 136 93 10 57 23 554 16 35 76 92,7
Ženske osobe 122 15 12 - 2 1 70 1 3 18 98,4
Podnesen prijedlog za izricanje kazne ili druge mjere  350 42 39 3 32 19 181 - 25 9 91,4
Postupak nije pokrenut 632 93 54 4 22 3 365 16 8 67 93,8
Prijavljeno djelo nije kazneno djelo 19 3 4 - 2 - 7 - - 3 79,2
Beznačajno djelo 9 - 1 - 1 - 4 - 1 2 50,0
Postoje okolnosti koje isključuju krivnju 63 11 6 - 12 - 30 - 1 3 157,5
Ne postoji osnovana sumnja 119 17 16 2 4 - 71 - 2 7 81,5
Razlozi svrhovitosti 417 62 27 2 3 3 248 16 4 52 93,5
Prijava nije vjerodostojna 5 - - - - - 5 - - - -
Pripremni postupak obustavljen 18 1 - 3 3 1 8 - 2 - 81,8
Prijavljeno djelo nije kazneno djelo 3 - - 2 - - 1 - - - -
Beznačajno djelo - - - - - - - - - - -
Postoje okolnosti koje isključuju krivnju - - - - - - - - - - -
Nema dokaza 11 - - 1 2 1 5 - 2 - 91,7
Državni odvjetnik odustao - - - - - - - - - - -
Razlozi svrhovitosti 4 1 - - 1 - 2 - - - 57,1
Mjere tijekom pripremnog postupka 87 4 13 1 4 1 53 - 6 5 86,1
Nadzor centra za socijalnu skrb 55 4 6 1 1 1 34 - 4 4 80,9
Privremeni smještaj u ustanovu socijalne skrbi 32 - 7 - 3 - 19 - 2 1 97,0

3. ODLUKE SUDOVA TE IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

     Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2021.
2020.
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta zdravlja ljudi imovine krivotvorenja javnog reda
Ukupno 297 35 29 1 31 27 140 4 11 19 99,7
Ženske osobe 47 - 3 - 4 3 31 - 1 5 261,1
Izrečene kazne ili druge mjere 264 26 28 1 29 24 123 3 11 19 98,5
Ženske osobe  44 - 3 - 4 3 28 - 1 5 244,4
Obustavljen postupak 33 9 1 - 2 3 17 1 - - 110,0
Razlozi svrhovitosti 11 4 - - 2 - 5 - - - 137,5
Državni odvjetnik odustao od izricanja kazne ili druge mjere 12 4 1 - - 1 6 - - - 109,1
Ostali razlozi 10 1 - - - 2 6 1 - - 90,9
Mjere tijekom pripremnog postupka 26 - 4 - 4 3 9 - 1 5 104,0
Nadzor centra za socijalnu skrb 14 - 2 - 2 2 3 - 1 4 93,3
Privremeni smještaj u ustanovu socijalne skrbi 12 - 2 - 2 1 6 - - 1 120,0
Izrečene kazne ili druge mjere – ukupno 264 26 28 1 29 24 123 3 11 19 98,5
Mlađi maloljetnici – svega 79 10 8 - 13 1 40 - 2 5 92,9
Ženske osobe 11 - 2 - 2 - 4 - - 3 366,7
Odgojne mjere 79 10 8 - 13 1 40 - 2 5 92,9
Mjere upozorenja 25 4 3 - 8 - 6 - 2 2 104,2
Mjere pojačanog nadzora 27 3 2 - 5 1 14 - - 2 84,4
Zavodske mjere 27 3 3 - - - 20 - - 1 93,1
Stariji maloljetnici – svega 185 16 20 1 16 23 83 3 9 14 101,1
Ženske osobe 33 - 1 - 2 3 24 - 1 2 220,0
Maloljetnički zatvor 3 - - - - - 2 - - 1 42,9
Odgojne mjere 148 14 17 - 13 20 65 2 8 9 109,6
Mjere upozorenja 63 8 5 - 8 8 22 - 6 6 128,6
Mjere pojačanog nadzora 65 6 7 - 3 11 32 2 2 2 98,5
Zavodske mjere 20 - 5 - 2 1 11 - - 1 100,0
Pridržaj maloljetničkog zatvora 34 2 3 1 3 3 16 1 1 4 82,9
Sigurnosne mjere 19 3 4 - 2 2 7 - - 1 158,3

G-1. PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE MALOLJETNE OSOBE U 2020. I 2021.

G-2. PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE MALOLJETNE OSOBE PO GRUPAMA KAZNENIH DJELA U 2021.

G-3. KAZNE ILI DRUGE MJERE IZREČENE PREMA MALOLJETNICIMA U 2021.

Stariji maloljetnici

Mlađi maloljetnici

G-4. PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE MALOLJETNE OSOBE OD 2012. DO 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), podaci o kriminalitetu maloljetnih prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen (obrazac SK-3) i Statistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pred vijećem pravomoćno završen (obrazac SK-4).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležna državna odvjetništva nakon donošenja konačne odluke te županijski i općinski sudovi koji sude u prvom stupnju nakon što je postupak pravomoćno završen. Jedinice promatranja jesu maloljetni počinitelji kaznenih djela, koji mogu biti počinitelji, supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji.

Dana 1. siječnja 2013. stupio je na snagu novi Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18., 126/19. i 84/21.). Navedenim zakonom, osim što su uvedeni novi i preinačeni postojeći opći instituti materijalnoga kaznenog prava, propisan je i novi katalog kaznenih djela.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su svi maloljetni počinitelji kaznenih djela – prijavljeni, optuženi i osuđeni – radi ispitivanja obujma i rasprostranjenosti kriminaliteta za područje cijele Republike Hrvatske.

Definicije

Kriminalitet u smislu statističkih istraživanja obuhvaća pojavu od podnošenja prijave za počinjeno kazneno djelo do okončanja postupka od strane državnog odvjetništva, odnosno pravomoćne odluke suda nadležnoga za maloljetnike.

Maloljetni počinitelj kaznenih djela jest osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela imala navršenih 14 godina, a nije navršila 18 godina života, prema kojoj postupak po kaznenoj prijavi nije pokrenut (odbačena prijava), pripremni postupak je obustavljen ili je podnesen prijedlog za izricanje kazne ili druge mjere. Kazneni postupak pravomoćno je završen odlukom kojom se postupak obustavlja ili se izriče kazna ili druga mjera.

Mlađi maloljetnik jest osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršila 14, a nije navršila 16 godina života i koja se ne može kazniti, nego joj se mogu izreći samo odgojne mjere.

Stariji maloljetnik jest osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršila 16, a nije navršila 18 godina života i kojoj se mogu izreći odgojne mjere, a uz uvjete predviđene Zakonom o sudovima za mladež i maloljetnički zatvor.

Prijavljena osoba jest maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojem je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen.

Optužena osoba jest maloljetna osoba prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je izrečena kazna ili druga mjera (maloljetnički zatvor ili odgojne mjere).

Osuđena osoba jest maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojem je izrečena kazna ili druga mjera: maloljetnički zatvor, pridržaj maloljetničkog zatvora ili odgojna mjera (sudski ukor, posebne obveze, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u odgojnu ustanovu, upućivanje u odgojni zavod i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu).

Stupanjem na snagu novog Zakona o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.) prestala je primjena dotadašnje odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj. U isto vrijeme počela je primjena nove odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Gordana Finzir, Vesna Đikanović, Ivana Maričić i Mario Vlajčević


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti