Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 02. prosinca 2022.
NR-2022-3-1

ISSN 1334-0557

INVESTICIJE U 2021.

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i metodoloških usklađivanja podaci nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine. Podaci u odnosu na prethodnu godinu mogu služiti samo za praćenje trenda te za određene analitičke svrhe.                         

Odnos pojedinih vrijednosti kategorija prema prethodnoj godini 2020. i pojedini udjeli upućuju na sljedeći trend.                       

Vrijednost istraživanjem obuhvaćenog dijela bruto investicija u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu u 2021. pokazuje nominalni pozitivan trend od 6,5%. Nominalni pozitivan trend bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosi 5,5%.                

Najveći udio u financiranju/stjecanju investicija u dugotrajnu imovinu imaju vlastita sredstva i zajednička ulaganja, 46,5%.                  

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u bruto investicijama u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu imaju područja O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, 15,1%, i C Prerađivačka industrija, 13,8%, dok se prema skupinama vrsta imovine najveći dio ovih investicija, 48,6%, odnosi na građevinske objekte, prostore i građevine. Od ukupnih investicija, 91,5% jesu investicije u novu dugotrajnu imovinu.                            

Prema djelatnosti namjene investicija, s najvećim udjelom u bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja: C Prerađivačka industrija, 13,9%, F Građevinarstvo, 12,1%, i E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, 9,1%.                              

1. BRUTO INVESTICIJE

    tis. kuna
      2020. 2021.
Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu 59 287 164 63 118 769
Od toga: bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu 54 721 741 57 739 356

2. IZVORI FINANCIRANJA/STJECANJA INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2021.

              tis. kuna
Djelatnost investitora Ukupno Vlastita sredstva i zajednička ulaganja Financijski krediti i financijski najam - leasing Sredstva Europske unije Proračunska sredstva i sredstva ostvarena prema posebnim propisima Ostalo
  Ukupno 63 118 769 29 338 472 13 930 406 7 772 379 10 657 304 1 420 208
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 451 518 855 921 257 857 125 061 67 462 145 217
B Rudarstvo i vađenje 250 366 226 723 23 288 - - 355
C Prerađivačka industrija 8 740 032 6 192 775 2 182 201 239 743 17 725 107 588
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 229 284 2 491 882 194 270 106 897 1 531 434 704
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 559 713 902 445 293 956 2 054 739 1 231 248 77 325
F Građevinarstvo 5 221 875 1 204 118 1 443 093 980 218 1 545 906 48 540
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 267 157 4 552 944 1 669 763 40 914 2 165 1 371
H Prijevoz i skladištenje 4 120 666 1 259 898 1 425 974 943 843 480 353 10 598
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 240 468 1 612 654 583 464 2 461 23 992 17 897
J Informacije i komunikacije 4 553 873 3 644 357 553 286 185 166 60 852 110 212
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 3 812 979 1 960 829 1 848 290 - 22 3 838
L Poslovanje nekretninama 2 367 545 1 608 078 657 780 - 98 711 2 976
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 740 427 870 215 346 836 304 005 204 717 14 654
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 882 955 468 882 411 764 1 305 922 82
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 530 360 507 089 1 156 870 1 937 292 5 614 775 314 334
P Obrazovanje 988 273 172 334 22 633 313 189 438 472 41 645
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 111 256 279 259 756 292 358 564 653 003 64 138
R Umjetnost, zabava i rekreacija 862 858 453 120 76 281 138 409 178 972 16 076
S Ostale uslužne djelatnosti 187 164 74 949 26 508 40 573 36 476 8 658
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -

3. BRUTO INVESTICIJE U NOVU I RABLJENU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I VRSTAMA IMOVINE U 2021.

tis. kuna

Djelatnost investitora Ukupno Građevinski objekti, prostori i građevine Postrojenja i oprema s montažom Transportna imovina Biološka imovina Intelektualna imovina Ostala imovina
  Ukupno 63 118 769 30 644 481 17 823 842 6 539 259 553 830 3 537 167 4 020 190
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 451 518 317 442 513 746 89 689 479 123 11 439 40 079
B Rudarstvo i vađenje 250 366 9 820 115 476 39 603 18 78 848 6 601
C Prerađivačka industrija 8 740 032 2 000 011 5 571 810 423 100 50 487 358 369 336 255
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 229 284 1 482 276 1 564 524 51 784 - 113 092 17 608
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 559 713 3 928 323 289 252 279 694 256 29 359 32 829
F Građevinarstvo 5 221 875 3 801 263 722 224 392 377 704 14 064 291 243
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 6 267 157 2 787 667 1 633 645 660 239 2 003 141 369 1 042 234
H Prijevoz i skladištenje 4 120 666 2 508 509 423 749 995 274 181 88 662 104 291
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 240 468 1 379 182 545 041 53 837 7 405 38 314 216 689
J Informacije i komunikacije 4 553 873 291 275 2 434 921 11 142 - 1 371 566 444 969
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 3 812 979 309 439 609 736 2 087 744 - 730 694 75 366
L Poslovanje nekretninama 2 367 545 1 555 405 193 604 66 544 7 230 3 458 541 304
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 740 427 916 979 427 079 39 207 1 022 199 864 156 276
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 882 955 73 744 177 964 555 871 1 174 11 168 63 034
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 530 360 7 115 694 1 030 239 626 854 3 590 206 989 546 994
P Obrazovanje 988 273 438 745 499 360 13 542 459 12 453 23 714
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 111 256 1 254 597 735 577 69 723 5 36 168 15 186
R Umjetnost, zabava i rekreacija 862 858 394 683 296 210 38 560 173 83 031 50 201
S Ostale uslužne djelatnosti 187 164 79 427 39 685 44 475 - 8 260 15 317
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

4. BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I VRSTAMA IMOVINE U 2021.

                tis. kuna
Djelatnost investitora Ukupno Građevinski objekti, prostori i građevine Postrojenja i oprema s montažom Transportna imovina Biološka imovina Intelektualna imovina Ostala imovina
  Ukupno 57 739 356 29 341 611 17 311 849 5 576 172 546 790 3 534 524 1 428 410
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 384 943 305 493 500 737 74 135 478 560 11 433 14 585
B Rudarstvo i vađenje 210 631 9 791 99 249 22 382 - 78 848 361
C Prerađivačka industrija 8 159 876 1 841 346 5 384 080 344 048 44 635 358 144 187 623
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 206 420 1 473 917 1 560 928 48 835 - 112 889 9 851
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 511 121 3 917 731 281 195 258 035 256 29 359 24 545
F Građevinarstvo 4 619 080 3 711 294 595 211 270 184 400 14 062 27 929
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 5 092 087 2 592 177 1 566 086 536 125 2 003 140 374 255 322
H Prijevoz i skladištenje 3 758 386 2 504 389 394 121 741 225 181 88 594 29 876
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 029 238 1 339 262 543 487 43 417 7 405 38 210 57 457
J Informacije i komunikacije 4 461 794 230 744 2 414 895 9 617 - 1 371 566 434 972
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 3 411 704 212 460 608 774 1 828 595 - 730 545 31 330
L Poslovanje nekretninama 1 651 495 1 371 388 190 902 56 992 7 230 3 446 21 537
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 468 408 744 742 426 149 36 255 1 022 199 864 60 376
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 809 008 55 067 171 734 526 584 1 174 11 168 43 281
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 924 337 6 925 360 1 016 964 621 897 3 359 206 886 149 871
P Obrazovanje 961 974 416 919 495 937 12 938 417 12 344 23 419
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 072 188 1 223 812 731 878 68 083 5 36 168 12 242
R Umjetnost, zabava i rekreacija 838 858 387 711 290 072 36 188 143 82 364 42 380
S Ostale uslužne djelatnosti 167 808 78 008 39 450 40 637 - 8 260 1 453
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

 

5. BRUTO INVESTICIJE U NOVU I RABLJENU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI NAMJENE INVESTICIJA I VRSTAMA IMOVINE U 2021.

                tis. kuna
Djelatnost namjene investicija Investicije u novu dugotrajnu imovinu, ukupno Od toga Investicije u rabljenu dugotrajnu imovinu
građevinski objekti, prostori i građevine postrojenja i oprema s montažom transportna imovina biološka imovina intelektualna imovina
  Ukupno 57 739 356 29 341 611 17 311 849 5 576 172 546 790 3 534 524 5 379 413
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 581 363 465 901 493 992 90 910 507 954 9 465 82 061
B Rudarstvo i vađenje 693 340 351 600 204 759 25 184 - 110 931 50 683
C Prerađivačka industrija 8 014 706 1 709 267 5 378 326 346 035 17 783 351 376 616 532
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3 221 270 1 494 932 1 566 823 43 497 4 105 997 20 909
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 231 252 4 572 613 333 399 262 319 214 38 211 84 863
F Građevinarstvo 6 967 873 6 048 616 591 878 274 862 799 22 817 714 462
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 4 965 636 2 548 026 1 541 109 515 712 1 705 131 348 1 126 864
H Prijevoz i skladištenje 3 344 320 2 070 982 391 134 753 293 3 80 133 321 128
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 363 484 1 626 363 590 874 40 586 7 518 38 723 292 008
J Informacije i komunikacije 4 310 701 256 499 2 241 862 10 380 - 1 367 052 87 316
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 525 695 212 279 545 437 1 022 977 - 713 810 317 002
L Poslovanje nekretninama 2 077 686 1 810 778 192 065 36 233 7 050 8 190 745 392
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 985 265 308 400 378 700 25 136 315 192 283 202 470
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 829 242 177 629 254 343 1 357 980 1 255 14 400 165 444
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 459 371 878 676 683 451 597 294 667 173 222 303 229
P Obrazovanje 2 617 216 1 793 751 746 991 13 499 83 36 972 46 963
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 369 183 1 427 385 796 736 80 533 5 51 249 140 867
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 817 706 1 326 023 331 137 38 021 1 434 79 367 39 060
S Ostale uslužne djelatnosti 364 047 261 891 48 833 41 721 1 8 978 22 160
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

6. BRUTO INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA SJEDIŠTU INVESTITORA I LOKACIJI INVESTICIJSKIH OBJEKATA U 2021.

          tis. kuna
Županija Investicije prema sjedištu investitora Investicije prema lokaciji investicijskih objekata
ukupno u novu dugotrajnu imovinu u rabljenu dugotrajnu imovinu u novu dugotrajnu imovinu u rabljenu dugotrajnu imovinu
Republika Hrvatska 63 118 769 57 739 356 5 379 413 57 739 356 5 379 413
Zagrebačka 3 211 160 2 903 033 308 127 3 960 480 575 918
Krapinsko-zagorska 801 696 746 508 55 188 991 018 146 226
Sisačko-moslavačka 1 105 010 1 011 362 93 648 1 657 558 128 092
Karlovačka 735 269 674 516 60 753 1 350 788 106 187
Varaždinska 1 552 054 1 308 245 243 809 1 654 824 334 371
Koprivničko-križevačka 798 720 705 555 93 165 976 789 107 444
Bjelovarsko-bilogorska 1 302 170 1 257 225 44 945 1 695 200 84 039
Primorsko-goranska 4 223 985 3 743 631 480 354 5 269 986 451 486
Ličko-senjska 310 510 289 094 21 416 573 907 30 824
Virovitičko-podravska 606 503 573 520 32 983 681 191 44 019
Požeško-slavonska 543 644 484 824 58 820 568 068 62 324
Brodsko-posavska 761 167 697 993 63 174 1 032 286 90 973
Zadarska 1 975 251 1 789 126 186 125 2 279 847 267 795
Osječko-baranjska 2 074 751 1 920 521 154 230 3 029 328 234 490
Šibensko-kninska 988 623 899 868 88 755 1 266 644 131 521
Vukovarsko-srijemska 1 017 630 888 135 129 495 1 149 291 138 240
Splitsko-dalmatinska 3 836 243 3 414 288 421 955 4 861 493 534 924
Istarska 3 481 635 3 227 863 253 772 4 012 575 315 946
Dubrovačko-neretvanska 971 407 905 675 65 732 2 621 703 159 857
Međimurska 1 108 739 1 052 313 56 426 1 229 970 88 021
Grad Zagreb 31 712 602 29 246 061 2 466 541 16 407 925 1 346 716
Neraspoređeno - - - 468 485 -

7. BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA LOKACIJI INVESTICIJSKIH OBJEKATA I VRSTAMA IMOVINE U 2021.

            tis. kuna
Županija Investicije u novu dugotrajnu imovinu, ukupno Od toga
građevinski objekti, prostori i građevine postrojenja i oprema s montažom transportna imovina biološka imovina intelektualna imovina
Republika Hrvatska 57 739 356 29 341 611 17 311 849 5 576 172 546 790 3 534 524
Zagrebačka 3 960 480 2 489 959 1 026 718 222 131 28 772 119 508
Krapinsko-zagorska 991 018 593 618 310 705 56 551 5 001 7 189
Sisačko-moslavačka 1 657 558 826 266 664 185 53 173 63 976 28 516
Karlovačka 1 350 788 901 751 320 522 45 566 24 552 23 335
Varaždinska 1 654 824 936 406 482 393 151 500 33 939 18 464
Koprivničko-križevačka 976 789 509 117 300 527 54 314 25 379 68 441
Bjelovarsko-bilogorska 1 695 200 708 666 790 512 97 898 45 193 43 800
Primorsko-goranska 5 269 986 3 010 814 1 755 863 325 237 17 058 66 663
Ličko-senjska 573 907 359 958 143 954 26 309 29 940 4 432
Virovitičko-podravska 681 191 410 604 196 331 35 247 22 027 12 799
Požeško-slavonska 568 068 354 330 163 139 18 954 19 225 3 676
Brodsko-posavska 1 032 286 736 903 223 525 38 916 16 998 6 823
Zadarska 2 279 847 1 267 165 744 178 140 820 20 878 22 687
Osječko-baranjska 3 029 328 1 738 540 989 359 160 045 72 899 26 850
Šibensko-kninska 1 266 644 809 048 341 634 82 779 10 499 9 149
Vukovarsko-srijemska 1 149 291 779 193 227 839 66 135 47 467 12 053
Splitsko-dalmatinska 4 861 493 2 941 040 1 265 279 407 013 30 700 108 001
Istarska 4 012 575 2 477 737 1 205 395 197 928 14 951 60 338
Dubrovačko-neretvanska 2 621 703 2 246 551 281 662 45 648 6 819 8 299
Međimurska 1 229 970 659 784 454 984 75 076 5 396 21 671
Grad Zagreb 16 407 925 4 497 408 5 142 163 3 274 932 5 121 2 762 862
Neraspoređeno 468 485 86 753 280 982 - - 98 968

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i način prikupljanja i obrade podataka             

Izvor podataka o bruto investicijama jesu namjernim uzorkom prikupljeni i obrađeni podaci statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (obrazac INV-P) za 2021.

Grupiranje podataka istraživanja provodi se prema dva načela:

- organizacijskom načelu – prema sjedištu i glavnoj djelatnosti investitora

- načelu čiste djelatnosti i teritorija – prema lokaciji i djelatnosti namjene investicijskog objekta.     

Podaci su obrađeni prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.), na razini Republike Hrvatske i županija prema teritorijalnom ustroju koji je bio na snazi 31. prosinca izvještajne godine.   

Obuhvat i usporedivost  

Izvještajne jedinice jesu, za izvještajnu godinu, namjernim uzorkom izabrane pravne osobe u zemlji.              

Od 2013. istraživanjem su obuhvaćene sljedeće pravne osobe:

- veliki i srednje veliki poduzetnici, financijske i osiguravajuće institucije, proračunski korisnici            

- na osnovi vrijednosti dugotrajne imovine, namjernim uzorkom izabrani mali poduzetnici (od 2017. mali i mikro poduzetnici)               

- neprofitne organizacije – veći investitori.        

Polazni podaci za formiranje uzorka jesu prikupljeni i obrađeni podaci godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja preuzeti od Financijske agencije (Fine).        

Obrazac je 2014. revidiran i djelomično promijenjen zbog usklađivanja s revidiranim međunarodnim statističkim standardima i metodologijama, Europskim sustavom nacionalnih računa 2010. i UN-ovim Sustavom nacionalnih računa 2008. (European System of Accounts ESA 2010, System of National Accounts SNA 2008).

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i metodoloških usklađivanja podaci nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine.    

Podaci prikupljeni ovim istraživanjem prije svega služe kao jedna od ulaznih baza podataka za obračun kategorija ukupnih bruto investicija u fiksni kapital i regionalnih investicija i ne mogu se izravno koristiti za izračune udjela ukupnih bruto investicija u fiksni kapital i/ili sličnih udjela u odnosu na BDP i/ili druge makroekonomske kategorije ni kao ukupni podatak o bruto investicijama u fiksni kapital. Ti podaci mogu služiti samo za određene analitičke svrhe i za praćenje trenda u odnosu na prethodne godine.

Definicije i objašnjenja                    

Izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu obuhvaćaju sve iznose za investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, za izvještajnu godinu, odnosno načine stjecanja dugotrajne imovine bez obzira na to jesu li isplate izvršene ili nisu. Obuhvaćena su vlastita sredstva i zajednička ulaganja domaćih i inozemnih suinvestitora, financijski krediti i financijski najam – leasing, sredstva dobivena iz programa i fondova Europske unije, proračunska sredstva i sredstva ostvarena prema posebnim propisima i svi ostali izvori (imovina stečena bez naknade, kapitalni transferi u naturi, interna realizacija, izvršeni radovi u vlastitoj režiji i sl.).                       

Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu odnose se na ukupno ostvarene investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu domaćega i inozemnog podrijetla, dugotrajnu imovinu u vlasništvu i nabavljenu pod uvjetima financijskog leasinga. Ostvarene investicije jesu u tijeku izvještajne godine izvršene izgradnje i nabave imovine bez obzira na to jesu li završene i plaćene. Podaci su raščlanjeni prema glavnoj djelatnosti investitora i osnovnim skupinama vrsta imovine (tablica 3.) te prema djelatnosti kojoj su investicije namijenjene (tablica 5.).                   

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu dio su ostvarenih investicija i odnose se na izgradnju i nabave nove domaće i uvozne dugotrajne imovine, znatnija poboljšanja postojeće dugotrajne imovine te u izvještajnoj godini uvezene rabljene dugotrajne imovine, koja se tretira kao nova jer utječe na porast nacionalnog bogatstva zemlje.  Podaci su raščlanjeni prema glavnoj djelatnosti investitora i prema osnovnim skupinama vrsta imovine.                          

Dio podataka prikazan je i na razini županija (tablice 6. i 7.).                      

Pod stavkom neraspoređeno (po županijama) prikazan je dio investicija koje nije bilo moguće razvrstati na nižoj teritorijalnoj razini od razine Republike Hrvatske (npr. dio ulaganja u željezničke pruge, ceste, električne vodove, kabele, naftovode, plinovode i sl.).                    

Napomena

Detaljne Upute za ispunjavanje Godišnjeg izvještaja o investicijama u dugotrajnu imovinu i Obrazac INV-P za 2021. raspoloživi su u mrežnoj aplikaciji Državnog zavoda za statistiku, na poveznici https://podaci.dzs.hr/hr/obrasci/bdp-i-nacionalni-racuni/.

Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis.   tisuća
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marijana Dragičević, Višnja Dožić i Ljiljana Batan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti