Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. prosinca 2022.
NR-2022-2-3

ISSN 1334-0557

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I STVARNA INDIVIDUALNA POTROŠNJA U STANDARDU KUPOVNE MOĆI U 2021.

Eurostat 15. prosinca 2022. objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) i stvarnoj individualnoj potrošnji (SIP-u) po stanovniku za 2021., iskazane standardom kupovne moći (SKM-om).

G-1. INDEKSI OBUJMA BDP-a I SIP-a PO STANOVNIKU U 2021. (EU-27 = 100)

Državni zavod za statistiku zajedno sa statističkim uredima ostalih europskih zemalja sudjeluje u Europskom programu usporedbe radi međunarodnog uspoređivanja fizičkog obujma svih kategorija finalne potrošnje BDP-a svih zemalja sudionica projekta.

Ovdje predstavljamo najnovije analize pariteta kupovne moći (PKM-a) i s njima povezanih ekonomskih pokazatelja (BDP i SIP) po stanovniku za razdoblje od 2019. do 2021. s naglaskom na posljednju referentnu godinu.

Rezultati Europskog programa usporedbe cijena i BDP-a pokazuju da BDP po stanovniku u Republici Hrvatskoj izražen u paritetu kupovne moći za 2021. iznosi 70% prosjeka 27 država članica EU-a, dok SIP po stanovniku u istoj godini iznosi 72% prosjeka EU-27.

Luksemburg, država s najvećim BDP-om prema SKM-u

Od država članica EU-a, najveći BDP po stanovniku prema SKM-u ima Luksemburg i njegova je razina više od dva i pol puta viša od prosjeka EU-27 te iznosi 268%, dok najnižu razinu BDP-a ima Bugarska i ona iznosi 57% prosjeka EU-27.

Najveća razina BDP-a po stanovniku u Luksemburgu dijelom je posljedica velikog udjela prekograničnih radnika u ukupnom broju zaposlenih. Iako prekogranični radnici sudjeluju u BDP-u, oni ne čine dio rezidentnog stanovništva koji je uključen u izračunavanje BDP-a po stanovniku.

Uobičajeno je da se BDP po stanovniku koristi kao pokazatelj razine blagostanja u državama, ali on nije jedini takav pokazatelj. Pokazatelj koji bolje odražava stanje blagostanja u kućanstvima jest SIP po stanovniku i homogenija je kategorija od razine BDP-a. No bez obzira na homogenost te kategorije još uvijek postoje znatne razlike među državama članicama.

SIP najmanji u Albaniji

SIP po stanovniku prema SKM-u među državama članicama EU-a u 2021. kretao se od 35% ispod prosjeka EU-27 u Bugarskoj do 44% iznad prosjeka EU-27 u Luksemburgu.

Osim Luksemburga, najveći SIP po stanovniku prema SKM-u ostvarile su Njemačka, Danska, Austrija, Belgija, Nizozemska, Finska, Švedska i Francuska, i to u rasponu između 10% i 20% iznad prosjeka EU-27.

Skupinu zemalja čija je razina SIP-a po stanovniku ispod prosjeka EU-27 čine Italija, Litva, Cipar, Irska, Slovenija, Češka Republika, Španjolska, Poljska, Rumunjska, Portugal, Malta i Estonija te se on kreće u rasponu od 2% do 20%.

Najnižu razinu SIP-a po stanovniku ima skupina zemalja koju čine Letonija, Grčka, Hrvatska, Slovačka, Mađarska i Bugarska, čiji je prosjek između 24% i 35% ispod prosjeka EU-27.

Uz 27 država članica EU-a u analizu su uključene i države članice Efte (Norveška, Island i Švicarska), države kandidatkinje za članstvo u EU (Turska, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija i Albanija) te država potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina).

U državama Efte u 2021. SIP se kretao između 19% i 26% iznad prosjeka EU-27, dok se u državama kandidatkinjama kretao između 31% i 61% ispod prosjeka EU-27, a u državi potencijalnoj kandidatkinji iznosio je 59% ispod prosjeka EU-27.

 

1. BDP I SIP PO STANOVNIKU U SKM-U, INDEKSI OBUJMA (EU-27=100) U 2019., 2020. I 2021., PREGLED PO DRŽAVAMA SUDIONICAMA

            indeksi obujma (EU-27 = 100)
Države1) SIP po stanovniku BDP po stanovniku
2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021.
EU-27 100 100 100 100 100 100
EA-19 106 105 104 106 105 105
Države članice EU-a            
Luksemburg 146 141 144 251 261 268
Njemačka 122 124 120 121 123 120
Danska 115 120 119 126 133 133
Austrija 117 116 117 126 125 123
Belgija 114 114 116 118 119 120
Nizozemska 113 115 115 127 130 130
Finska 111 114 112 109 114 112
Švedska 109 111 111 119 122 123
Francuska 109 110 111 106 104 104
Italija 100 97 98 97 94 95
Litva 93 95 97 84 88 89
Cipar 97 97 95 93 90 91
Irska 94 88 88 189 205 219
Slovenija 83 82 85 89 89 90
Češka Republika 85 85 85 93 93 92
Španjolska 91 84 85 91 83 83
Poljska 80 83 84 73 76 77
Rumunjska 78 81 84 70 73 74
Portugal 86 84 84 79 76 75
Malta 86 82 83 103 97 100
Estonija 76 79 80 82 86 89
Letonija 71 73 76 69 72 72
Grčka 77 74 75 66 62 64
Hrvatska 67 68 72 67 65 70
Slovačka 70 72 71 71 72 69
Mađarska 67 70 70 73 75 75
Bugarska 58 60 65 53 55 57
Ujedinjena Kraljevina2) 113 107 - 104 100 -
Države članice Efte            
Norveška 128 127 126 147 142 167
Island 114 119 119 126 119 119
Švicarska 123 122 119 153 154 155
Države kandidatkinje za članstvo u EU            
Turska 65 66 69 59 61 63
Crna Gora 60 59 60 50 45 48
Srbija 49 51 53 41 43 44
Sjeverna Makedonija 43 43 51 38 38 42
Albanija 38 39 39 30 31 32
Država potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU            
Bosna i Hercegovina (BiH) 41 41 41 32 33 33

1) Države su poredane po razini SIP-a po stanovniku u 2021. Države s jednakom vrijednošću poredane su prema protokolarnom redoslijedu.
2) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga su podaci koji se na nju odnose prikazani izdvojeno i to samo za 2019. i 2020.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o PKM-u, BDP-u i SKM-u, indeksi obujma i podaci o stanovništvu objavljeni su na Eurostatovoj internetskoj stranici u odjeljku National Accounts (including GDP), pododjeljku Annual national accounts, te u Eurostatovoj bazi podataka (Tables by themes, Economy and finance, National accounts (including GDP), Annual national accounts, GDP per capita in PPPs).

Eurostat također objavljuje PKM-ove i iz njih izvedene pokazatelje na mrežnoj stranici Statistics Explained (Economy and finance, Comparative price levels (PPPs)).

Definicije i objašnjenja

PKM-ovi su pokazatelji razlike u razini cijena u pojedinim državama. Oni označavaju koliko valutnih jedinica košta određena količina robe i usluga u različitim državama. PKM-ovi se mogu koristiti kao stope konverzije valuta za pretvaranje rashoda izraženih u nacionalnim valutama u umjetnu zajedničku valutu (SKM), čime se eliminira učinak razlika u razini cijena u pojedinim državama.

SKM je jedinica umjetne valute koja eliminira razlike u razinama cijena među državama. Na taj način jedna jedinica SKM-a kupuje istu količinu roba i usluga u svim državama. Ta jedinica omogućuje usporedbu obujma ekonomskih pokazatelja u državama. Agregati izraženi u SKM-u izvode se dijeljenjem agregata u tekućim cijenama izraženima u nacionalnoj valuti s pripadajućim PKM-om.

PPP i BDP u SKM-u rezultat su multilateralnoga statističkog istraživanja. Njegova je specifičnost u usporedbi s drugim statističkim istraživanjima to da rezultate izračunava međunarodni koordinator. Naime, nijedna od država sudionica ne može proizvesti rezultate samostalno. Druga specifičnost jest međusobna ovisnost rezultata među državama. Promjena podataka jedne države ne utječe samo na rezultate te države, nego utječe, manje ili više, i na rezultate drugih zemalja.

Rezultati se temelje na procjenama BDP-a za 2021. i posljednjim raspoloživim podacima o PKM-u.

PKM-ovi se koriste za generiranje indeksa cijena i obujma koji su potrebni za ekonomska istraživanja i analize koje uključuju usporedbe BDP-a i izdataka za BDP među državama. Indeksi obujma koriste se za usporedbu veličine ekonomije i razine materijalnog blagostanja ekonomija, potrošnje, investicija, državne potrošnje i ukupne produktivnosti. Indeksi cijena koriste se kako bi se usporedile razine cijena, strukture cijena, konvergencija cijena i konkurentnost.

Uz istraživanje i analizu, PKM i realni izdaci koji se dobivaju korištenjem PKM-a koriste se za izračun statističkih podataka. Međunarodne organizacije agregiraju realni BDP i njegove sastavnice za države kako bi se dobile ukupne vrijednosti za skupine zemalja, kao što je EU ili OECD. Međunarodne organizacije također koriste udjele država u svim ukupnim vrijednostima kao pondere kad se ekonomski pokazatelji, kao što su indeksi cijena ili stope rasta kombiniraju kako bi se dobili prosjeci za skupine država.

PKM-ovi se koriste i za administrativne svrhe. Europska komisija koristi se PKM-om kada alocira sredstva iz Strukturnih fondova državama članicama. Strukturni fondovi osnovani su kako bi se smanjile ekonomske razlike među državama članicama. Glavni pokazatelj koji određuje može li se regija prijaviti za dobivanje sredstava iz Strukturnih fondova jest regionalni BPD po stanovniku unutar države koji je deflacioniran korištenjem PKM-a. Međunarodni monetarni fond (MMF) koristi se PKM-om kada donosi odluku o kvoti svojih članica. Kvota države, između ostalog, određuje financijska sredstva koje je država obvezna uplatiti MMF-u.

Geografski podaci

Europska unija (EU-27) uključuje Belgiju, Bugarsku, Dansku, Češku Republiku, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Hrvatsku, Italiju, Cipar, Letoniju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Finsku i Švedsku.

Eurozona (EA-19) obuhvaća Belgiju, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Italiju, Cipar, Letoniju, Litvu, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Portugal, Sloveniju, Slovačku i Finsku.

Pravna osnova

- Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od prosinca 2007. o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju

- Uredba Komisije (EU) br. 2015/1163 оd 15. srpnja 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa osnovnih kategorija s obzirom na paritete kupovne moći

 

Kratice  
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Suzana Čajkušić i Mirjana Lepušić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti