Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. listopada 2022.
NR-2022-2-2

ISSN 1334-0557

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA RAZDOBLJE 1995. – 2021.

Za podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) i temeljnim agregatima nacionalnih računa prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.) i kategorijama izdataka prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010) revidirane su vremenske serije podataka za razdoblje 1995. – 2021.

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100).

Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima kreće se u rasponu od -0,1 postotni bod do +1,6 postotnih bodova u cijelom razdoblju od 1995. do 2021. i čini u prosjeku rast od 0,1 postotni bod.

Ovom revizijom realne stope rasta promijenile su se u rasponu od -0,5 postotnih bodova do +2,8 postotnih bodova.

BDP s rashodne strane korigiran je u skladu s ukupnom korekcijom BDP-a s proizvodne strane.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

G-1. REALNE STOPE RASTA BDP-a, ODNOS PREMA ISTOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE

Revizija obuhvaća sljedeće elemente:

– reviziju podataka statistike državnih financija zbog promjena sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica i uključivanja određenih jedinica u obuhvat opće države

– reviziju procjene potrošnje fiksnoga kapitala opće države zbog provedbe metode stalne inventarizacije (PIM-a)

– reviziju poreza

– reviziju bruto investicija u 2019.

– reviziju podataka platne bilance.

Bruto domaći proizvod za 2020. − godišnji obračun

Bruto domaći proizvod realno je manji za 8,6% u 2020. u odnosu na 2019. Bruto dodana vrijednost realno je manja za 7,5% u 2020. u odnosu na 2019.

Na realni pad bruto domaćeg proizvoda najviše je utjecao pad bruto dodane vrijednosti u djelatnosti Prerađivačka industrija i u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala.

Na realni pad bruto domaćeg proizvoda s rashodne strane najviše je utjecao pad izdataka za konačnu potrošnju kućanstava te pad izvoza roba i usluga.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 2013. – 2021.

   2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.  2019. 2020. 2021.1)
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene
(tekuće),  mil. kuna
336 771 335 831 344 580 356 617 373 080 391 289 412 770 380 123      438 560
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene
(tekuće), mil. USD
59 022 58 412 50 214 52 415 56 336 62 323 62 330 57 501        68 917
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene
(tekuće), mil. EUR
44 467 44 014 45 282 47 363 50 010 52 776 55 677 50 461        58 287
Stanovništvo, godišnji prosjek broja
stanovnika, tis.2) 
4 254 4 236 4 208 4 172 4 130 4 091 4 067 4 047          3 958
Bruto domaći proizvod po stanovniku,
kune
79 166 79 280 81 887 85 479 90 337 95 649 101 487 93 921      110 803
Bruto domaći proizvod po stanovniku,
USD
13 874 13 789 11 933 12 564 13 641 15 235 15 325 14 207        17 412
Bruto domaći proizvod po stanovniku,
EUR
10 453 10 391 10 761 11 353 12 109 12 901 13 689 12 468        14 726
Prosječni godišnji tečaj HRK/USD3) 5,705883 5,749322 6,862262 6,803718 6,622397 6,278406 6,622347 6,610754 6,363565
Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR3) 7,573548 7,630014 7,609601 7,529383 7,460100 7,414111 7,413605 7,533080 7,524183
Realne stope rasta (%) -0,4 -0,4 2,5 3,6 3,4 2,8 3,4 -8,6 13,1
Implicitni deflatori BDP-a 100,8 100,1 100,1 99,9 101,2 102,0 101,9 99,9 103,2

1) Privremeni podaci 
2) Vidi Metodološka objašnjenja 
3) Izvor: HNB, Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

Kratice  
   
EUR euro
HRK hrvatska kuna
mil. milijun
tis. tisuća
USD američki dolar

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111, telefaks: (+385 1) 48 17 666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Jasna Medek, Patrik Pipp i Ingrid Omerzo


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 48 06 148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 48 06 148

Postavke pristupačnosti