Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 28. ožujka 2022.
TRAN-2022-1-3

ISSN 1334-0557

OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA U 2020.

Prikazani su detaljni podaci o vozilo-kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku.

Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu. Ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.

U 2020. vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 26 663 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2019. pad za 2,6%.

Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2020., osobna vozila ostvarila su 77,8%. Najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila ostvarila su osobna vozila pokretana dizelom, 65,3%.

Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih električnih osobnih vozila ostvareni vozilo-kilometri u toj kategoriji u 2020. pokazuju najveći porast u odnosu na 2019., za 113,9%. Slijede ih dizelska hibridna osobna vozila s porastom ostvarenih vozilo-kilometara od 110,3% u odnosu na 2019.

G-1. UDIO VRSTE GORIVA U OSTVARENIM VOZILO - KILOMETRIMA OSOBNIH VOZILA U 2020.

1. OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA PREMA VRSTI VOZILA, VRSTI GORIVA I STAROSTI VOZILA U 2020.

mil. vkm

        Ukupno Starost vozila
manje od 2 godine od 2 godine do ispod 5 godina od 5 godina do ispod 10 godina od 10 godina do ispod 20 godina 20 i više godina
Ukupno 26.663 3.132 4.100 6.086 10.987 2.358
M1: Osobna vozila 20.740 2.080 2.879 4.610 9.180 1.992
Benzin 6.216 755 555 796 3.211 899
Dizel 13.535 1.088 2.235 3.729 5.507 976
Električna vozila 41 32 6 3 0 0
Hibrid benzin 169 124 26 14 5 -
Hibrid dizel 43 33 5 5 - -
Ostala goriva 737 49 52 63 456 117
M2: Mini autobusi 16 0 2 4 9 1
Benzin - - - - - -
Dizel 16 0 2 4 9 1
Električna vozila 0 - - 0 0 -
Ostala goriva - - - - - -
M3: Autobusi 182 14 31 33 95 9
Dizel 177 14 30 33 92 9
Hibrid - - - - - -
Električna vozila - - - - - -
CNG 0 - - 0 - -
Ostala goriva 5 - 0 1 4 -
N1: Teretna vozila do 3,5 t NDM 3.240 747 655 745 938 155
Benzin  58 5 12 13 24 3
Dizel 3.159 740 640 727 901 151
Ostala goriva 23 2 3 5 13 1
N2: Teretna vozila između 3,5 t i 12 t NDM 293 18 26 53 137 58
Dizel 292 18 26 53 137 58
Ostala goriva 0 0 0 0 0 0
N3: Teretna vozila s više od 12 t NDM 1.775 217 460 586 441 71
Dizel 1.774 216 459 586 441 71
Ostala goriva 2 1 1 0 0 -
L1/L2/L6: Mopedi 114 10 16 17 58 14
Benzin 113 10 16 16 57 14
Električna vozila 1 0 0 0 0 0
Ostala goriva 0 - 0 0 0 0
L3/L4/L5/L7: Motocikli 245 38 28 37 121 20
Benzin 244 38 28 37 121 20
Električna vozila 1 0 0 0 0 -
Ostala goriva 0 0 0 0 0 0
T5: Traktori 58 7 3 2 9 37
Dizel 51 2 1 2 9 37
Ostala goriva 7 5 1 0 0 0

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Procjena ostvarenih vozilo-kilometara domaćih vozila dobivena je na temelju podataka o prijeđenim kilometrima vozila koja su pristupila tehničkim pregledima i broja registriranih vozila u Republici Hrvatskoj. Podaci o prijeđenim kilometrima dobiveni su na temelju podataka o stanju putomjera s redovitih tehničkih pregleda Centra za vozila Hrvatske za tri uzastopne godine za sva motorna vozila koja su bila  obvezna pristupiti tehničkom pregledu. Prijeđeni kilometri za svako pojedino vozilo izračunavaju se na temelju razlike stanja putomjera s posljednja dva tehnička pregleda. Prijeđeni kilometri za nova vozila za koja ne postoji podatak procjenjuju se primjenom metode imputacije.

Prosječan broj registriranih vozila u Republici Hrvatskoj dobiven je na temelju broja registriranih cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova u dvije uzastopne godine.

Definicije

Vozilo-kilometar jest mjerna jedinica koja označuje kretanje cestovnog vozila na udaljenosti od jednoga kilometra. Razmatra se stvarno prijeđena udaljenost. Uključena su kretanja praznih cestovnih motornih vozila. Jedinice sastavljene od tegljača i poluprikolica ili kamiona i prikolica računaju se kao jedno vozilo.

Cestovno vozilo jest vozilo koje se kreće na kotačima, namijenjeno upotrebi na cestama.

Cestovno motorno vozilo jest cestovno vozilo koje ima motor kao jedino sredstvo pokretanja i obično se upotrebljava za prijevoz osoba ili robe ili za vuču vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz osoba ili roba. Nisu uključena motorna vozila koja se kreću po pruzi.

Prema Prilogu I. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica, kategorije motornih vozila jesu sljedeće: M1 (osobna vozila), M2 i M3 (autobusi), N1, N2 i N3 (teretna vozila), L1, L2 i L6 (mopedi), L3, L4, L5 i L7 (motocikli) te T5 (traktori).

Domaće vozilo jest cestovno motorno vozilo koje je registrirano u Republici Hrvatskoj i ima registarske oznake Republike Hrvatske.

 

Kratice  
   
mil. milijun
NDM najveća dopuštena masa
t tona
vkm vozilo-kilometar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika 
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Korana Šakić Pokrivač


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

Postavke pristupačnosti