Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. kolovoza 2022.
TRAN-2022-3-1/2

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

 

Porast broja putnika u drugom tromjesečju 2022.

U hrvatskim morskim lukama u drugom tromjesečju 2022. ukrcano je i iskrcano gotovo 8,5 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2021., to je porast za 55,7%.

Na trajektima i putničkim brodovima u drugom tromjesečju 2022. prevezeno je 8,2 milijuna putnika, što je više za 50,8% nego u istom razdoblju 2021. Porast putnika ostvaren je u svim većim lukama kao i u međunarodnom prometu. Na brodove se ukrcalo i iskrcalo 32,5% više osobnih vozila i 127,7% više autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2021.

Od ukupnog broja putnika u morskim lukama 255 tisuća iskrcano je s brodova za kružna putovanja te su, među ostalim, obišli luke Dubrovnik, Split i Zadar. S obzirom na to da je u drugom tromjesečju 2021. bilo samo 12 tisuća putnika na brodovima za kružna putovanja, nakon tog razdoblja primjetan je povratak brodova za kružna putovanja u hrvatske morske luke.

Porast prometa robe u drugom tromjesečju 2022.

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske porastao je za 14,5% u odnosu na isto razdoblje 2021., zbog porasta prometa suhe rasute robe, za 42,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 33%), te porasta tona robe u kontejnerima, za 22,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 14%) u odnosu na isto razdoblje 2021., dok je promet tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 40%) pao za 11,7%.

Od pet luka koje ostvaruju 90% ukupnog prometa robe u morskim lukama, porast je u drugom tromjesečju 2022. zamjetan u lukama Ploče (55,5%), Rijeka (19,4%), Bakar (2,4%) i Split (41,7%) u usporedbi s drugim tromjesečjem 2021.

Rast prometa putnika i robe u prvom polugodištu 2022.

U prvom polugodištu 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. ukupan broj prispjelih brodova u morske luke porastao je za 13,4%, ukupan promet putnika za 45,9%, a ukupan promet robe za 9,7%.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2021. I 2022.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. − VI. 2021.
Promet brodova, prispjeli broj  71 866  123 322  89 159  139 884 124,1 113,4
Promet putnika tis.  5 432  7 827  8 456  11 418 155,7 145,9
Promet robe tis. t  6 216  11 185  7 115  12 267 114,5 109,7

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

     Ukupan promet robe, t Indeksi
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Omišalj 1 900 950 84,3
Ploče 1 604 120 155,5
Rijeka 1 193 517 119,4
Bakar  967 801 102,4
Split  733 623 141,7

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Unutarnji promet putnika Indeksi
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Međunarodni promet putnika Indeksi
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Ukupno 8 455 510 155,7 8 162 723 150,7  292 787 2)
Od toga            
Split 1 238 845 167,4 1 142 981 156,2  95 864 2)
Dubrovnik  701 495 359,2  597 747 316,0  103 748 2)
Zadar  618 806 130,5  582 118 122,8  36 688 2)
Preko  494 859 118,0  494 859 118,0 - -
Supetar  494 715 144,3  494 715 144,3 - -
Cres  467 678 153,6  467 678 153,6 - -
Jablanac  458 430 155,7  458 430 155,7 - -
Korčula3)  441 022 147,1  433 913 144,8  7 109 2)
Pula4)  408 433 153,7  406 371 153,0  2 062 -
Krk  353 352 150,0  353 158 149,9   194 -
Rab  292 259 162,6  291 149 162,0  1 110 -
Novalja  241 719 160,9  241 719 160,9 - -
Šibenik  232 855 127,5  227 212 124,4  5 643 2)
Biograd  229 184 119,3  229 184 119,3 - -
Hvar  186 174 303,6  180 275 294,6  5 899 2)
Stari Grad  172 853 143,6  172 662 143,4   191 -
Rabac  155 837 184,1  155 837 184,1 - -
Makarska  126 106 150,0  126 106 150,0 - -
Rogač  101 084 110,8  101 084 110,8 - -
Trpanj  87 288 122,6  87 288 122,6 - -
Ploče  87 265 122,6  87 265 122,6 - -
Sućuraj  81 206 134,1  81 206 134,1 - -
Vis  76 851 131,9  76 287 131,0   564 -
Trogir  62 720 127,1  62 212 126,1   508 -
Vela Luka  62 570 135,4  62 570 135,4 - -
Božava  56 503 122,0  56 503 122,0 - -
Sobra  56 345 151,4  56 345 151,4 - -
Rovinj  30 183 726,8  19 042 458,5  11 141 -
Poreč  27 629 139,5  9 171 46,3  18 458 -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Indeks je veći od 999.
3) Uključen je promet luke Orebić.
4) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

      Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Autobusi, broj Indeksi
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Ukupno 1 552 931 132,5  8 620 227,7
Lučka kapetanija Pula  57 276 180,8   215 228,7
Lučka kapetanija Rijeka  384 688 146,0  2 965 242,6
Lučka kapetanija Senj  254 166 143,3  1 614 329,4
Lučka kapetanija Zadar  275 688 114,9   216 73,5
Lučka kapetanija Šibenik  2 220 126,3 - -
Lučka kapetanija Split  386 984 126,4  1 620 329,9
Lučka kapetanija Ploče  27 521 125,3   113 179,4
Lučka kapetanija Dubrovnik  164 388 126,6  1 877 165,8

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti