Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 11. studenog 2022.
OEN-2022-1-1

ISSN 1334-0557

KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2021.

 

Opskrba vodom u 2021. iznosila je ukupno 45 097 184 tis. m3, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija zastupljeni s 0,1%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,9%.

U 2021. korišteno je 45 097 184 tis. m3 vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 99,0%, a za hlađenje 1,0%.

Ukupna količina upotrijebljene (otpadne) vode u 2021. iznosila je 20 112 tis. m3. Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 2,5% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,0%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,5%.

Ispuštenih pročišćenih otpadnih voda u 2021. bilo je 12 278 tis. m3.

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007., iz područja B Rudarstvo i vađenje ispušteno je 3,0% pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija 92,4%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 4,5%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 24. studenoga 2022. u Bazi podataka.

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire i dio podataka nije usporediv s prethodnim Priopćenjima.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2007. U 2021.

tis. m3

   Ukupno Javna vodoopskrba   Vlastiti vodozahvat
podzemne vode površinske vode i more
  Ukupno 45 097 184 11 366 73 282 45 012 536
B Rudarstvo i vađenje 2 632 274 620 1 738
C Prerađivačka industrija  57 346 11 012 8 335 37 999
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 45 037 206 80 64 327 44 972 799

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2021.

tis. m3

    Ukupno Za tehnološki proces Za sanitarne potrebe i ostale namjene
za proizvodnju za hlađenje
  Ukupno 45 097 184 44 651 220 439 052 6 912
B Rudarstvo i vađenje 2 632 786 1 697 149
C Prerađivačka industrija  57 346 20 713 29 983 6 650
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 45 037 206 44 629 721 407 372 113

3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2021.1)

tis. m3

    Ukupno Nepročišćene vode Pročišćene vode
  Ukupno 20 112 7 834 12 278
B Rudarstvo i vađenje 495 122 373
C Prerađivačka industrija  18 908 7 559 11 349
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 709 153 556

1) Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje, kao i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2021.

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2021. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m3 korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

 

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine zahvatile i koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda je da se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode su vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje, kao i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti