Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 06. srpnja 2022.
OEN-2022-1-2

ISSN 1334-0557

SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2021.

 

U 2021. u odnosu na 2020. ukupna količina zahvaćenih i preuzetih voda povećana je za 2,0%.

U 2021. bilo je 510 702 tis. m3 ukupno zahvaćenih i preuzetih količina vode. Iz podzemnih je izvora bilo zahvaćeno 406 295 tis. m3, iz površinskih voda 50 446 tis. m3, a preuzetih voda iz drugih vodoopskrbnih sustava bilo je 53 961 tis. m3.

Količina ukupno zahvaćene vode u 2021. veća je za 0,1% u odnosu na 2020., a preuzete vode za 21,5%. U javnoj vodoopskrbi gubici vode u 2021. iznosili su 201 572 tis. m3.

Količina ukupno isporučene vode iz javne vodoopskrbe u 2021. iznosila je 304 264 tis. m3, što je za 0,3% više u odnosu na 2020. Ukupno prodanih količina vode u 2021. u odnosu na 2020. više je za 0,5%. Najveći potrošač bila su kućanstva, koja su u 2021. utrošila 171 041 tis. m3 ili 71,7%.

Broj naselja obuhvaćenih mrežom javne vodoopskrbe u 2021. iznosio je 5 424, što je neznatno povećanje u odnosu na 2020.

Ukupna duljina mreže javne vodoopskrbe iznosila je 47 327 km, što je povećanje od 1,5% u odnosu na 2020.

Detaljniji podaci bit će dostupni 21. srpnja 2022. u bazi podataka.

1. OPSKRBA VODOM U JAVNOJ VODOOPSKRBI PREMA VRSTI IZVORA U 2020. I 2021.

tis. m3

     2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Ukupna opskrba vodom  500 489 510 702 102,0
Zahvaćene količine vode 456 068 456 741 100,1
Podzemna voda  414 350 406 295 98,1
Površinska voda 41 718 50 446 120,9
Preuzeta voda iz drugih vodoopskrbnih sustava 44 421 53 961 121,5
Ukupni gubici vode 197 273 201 572 102,2

2. ISPORUČENE VODE IZ JAVNE VODOOPSKRBE U 2020. I 2021.

tis. m3

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Isporučene vode - ukupno 303 216 304 264 100,3
Prodana voda - ukupno: 237 432 238 565 100,5
Kućanstvima  170 875 171 041 100,1
Gospodarstvu 66 557 67 524 101,5
Isporučena nenaplaćena voda 14 545 13 025 89,5
Isporučena drugim vodoopskrbnim sustavima 51 239 52 674 102,8

3. MREŽA JAVNE VODOOPSKRBE U 2020. I 2021.

 

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Naselja obuhvaćena mrežom javne vodoopskrbe 5 422 5 424 100,0
Ukupna duljina mreže javne vodoopskrbe, km 46 650 47 327 101,5

G-1. OPSKRBA VODOM U JAVNOJ VODOOPSKRBI PREMA VRSTI IZVORA U 2020. I 2021.

G-2. ISPORUČENE VODE IZ JAVNE VODOOPSKRBE U 2020. I 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o javnoj vodoopskrbi prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj vodoopskrbi (VOD-2V) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvještajne jedinice jesu javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 66/19. i 84/21.), javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe jest trgovačko društvo u kojem sve udjele ili dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele ili dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave ili ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Izvještaj popunjavaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Obuhvat i usporedivost

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, isporučenoj vodi i mreži javne vodoopskrbe.

Definicije

Javna vodoopskrba jest djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda radi ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjega korisnika vodne usluge ili do drugog isporučitelja vodnih usluga, ako se ti poslovi obavljaju s pomoću građevina za javnu vodoopskrbu, te upravljanje tim građevinama, ili isporuka na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.).

Opskrba vodom u javnoj vodoopskrbi jest ukupno zahvaćena količina vode podzemnih (podzemni izvori i izvori), površinskih voda (vodotoka, akumulacija voda i jezera) i preuzetih količina vode iz drugih vodoopskrbnih sustava.

Zahvaćene količine vode jesu ukupne količine zahvaćene vode iz svih izvora. Izvori vode mogu biti površinske i podzemne vode. Pod javnim izvorištima podrazumijevaju se sva kaptirana izvorišta odakle se zahvaća voda za potrebe javne vodoopskrbe kao što su podzemni vodonosnik, izvor, vodotok, akumulacija i jezero.

Isporučene količine vode uključuju vodu prodanu potrošačima (kućanstvima, gospodarstvu), drugim vodoopskrbnim sustavima, vodu za potrebe vlastitoga vodoopskrbnog sustava i količine nenaplaćene vode.

Ukupni gubici vode jesu stvarno ustanovljeni gubici u mreži javne vodoopskrbe nastali zbog kvara ili neispravnosti instalacija na mreži.

Duljina mreže javne vodoopskrbe sastoji se od duljine glavnog dovoda i duljine razvodne mreže.

Duljina glavnog dovoda jest duljina cijevi za dovod vode i osiguranje potrebnog pritiska.

Duljina razvodne mreže jest duljina vodoopskrbne mreže od rezervoara do potrošača (bez duljine priključka i mreže u zgradi).

 

Kratice  
   
km kilometar
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

 

Priredili:
Darko Jukić, Aleksandar Žugić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti