Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 06. srpnja 2022.
OEN-2022-1-3

ISSN 1334-0557

JAVNA ODVODNJA U 2021.

 

U 2021. ukupna količina otpadnih voda iznosila je 356 547 tis. m3, što je neznatno povećanje (za 0,1%) u odnosu na 2020.

Od ukupne količine otpadnih voda 190 744 tis. m3 činile su vode iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti (povećanje za 0,6%), dok je ostalih voda (oborinskih i dr.) bilo 165 803 tis. m3.

Iz kućanstava je otpadnih voda ispušteno 2,0% više, a iz gospodarskih djelatnosti 2,1% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Pročišćenih otpadnih voda u 2021. bilo je 296 783 tis. m3, što je za 0,5% manje od ukupne količine pročišćenih otpadnih voda u 2020.

Nepročišćenih otpadnih voda bilo je 59 764 tis. m3, što je za 3,1% više u odnosu na prethodnu godinu.

Mreža javne odvodnje u 2021. iznosila je 13 664 km, što je za 1,6% više u odnosu na 2020.

Ukupan broj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 2021. iznosi 183. Povećao se broj uređaja za prvostupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje, dok se broj uređaja za drugostupanjsko pročišćavanje smanjio, i to za 4,5%.

Detaljniji podaci bit će dostupni 21. srpnja 2022. u bazi podataka.

1. PODRIJETLO, PROČIŠĆAVANJE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U 2020. I 2021.

tis. m3

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Otpadne vode – ukupno 356 149 356 547 100,1
Iz kućanstava 126 843 129 386 102,0
Iz gospodarskih djelatnosti 62 692 61 358 97,9
Ostale vode 166 614 165 803 99,5
Ispuštene pročišćene otpadne vode – ukupno 298 182 296 783 99,5
Prvostupanjskim uređajima 70 202 60 118 85,6
Drugostupanjskim uređajima 199 940 207 538 103,8
Trećestupanjskim uređajima 28 040 29 127 103,9
Ispuštene nepročišćene otpadne vode  57 967 59 764 103,1

2. MREŽA JAVNE ODVODNJE I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U 2020. I 2021.

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
Ukupna duljina mreže javne odvodnje, km 13 453 13 664 101,6
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 174 183 105,2
Broj uređaja za prvostupanjsko pročišćavanje 65 74 113,8
Broj uređaja za drugostupanjsko pročišćavanje 88 84 95,5
Broj uređaja za trećestupanjsko pročišćavanje 21 25 119,0

G-1. OTPADNE VODE U 2020. I 2021.

G-2. OTPADNE VODE 2020. I 2021. PREMA PODRIJETLU

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o javnoj odvodnji prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji (obrazac VOD-2K) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvještajne su jedinice javni isporučitelji vodnih usluga javne odvodnje. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 66/19. i 84/21.), javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje jest trgovačko društvo u kojem sve udjele ili dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele ili dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave ili ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Izvještaj popunjavaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 37.00 Uklanjanje otpadnih voda.

Obuhvat i usporedivost

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

Istraživanjem se dobivaju osnovni podaci o otpadnim vodama, njihovu pročišćavanju i ispuštanju te o mreži javne odvodnje i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Definicije

Javna odvodnja jest djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnog ispuštanja u površinske, podzemne vode i/ili more, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju s pomoću građevina javne odvodnje, te upravljanja tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje te odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama.

Otpadne vode jesu sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode.

Pročišćene otpadne vode jesu dio otpadnih voda koji se pročišćava prvostupanjski, drugostupanjski i trećestupanjski.

Prvi stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalnih i/ili kemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadnih voda uklanja najmanje 50% suspendirane tvari, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti BPK5 ulaznih voda (influenta).

Drugi stupanj pročišćavanja jest primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta za 70 – 90%, a koncentracija KPK za najmanje 75%.

Treći stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih postupaka kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija hranjivih tvari influenta za najmanje 80% ili se uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih tvari u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stupnja pročišćavanja.

Ispuštene otpadne vode sastoje se od ispuštenih pročišćenih i nepročišćenih voda. Vode se mogu ispuštati u podzemne vode, vodotoke, akumulacije, jezera i more.

Mreža javne odvodnje jest mreža zatvorenih uličnih kanala i kolektora koja služi za zajedničko odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (opći sustav) ili kao posebna mreža za odvođenje otpadnih voda, a posebno za odvođenje atmosferskih voda (separacijski sustav).

Ukupna duljina mreže javne odvodnje jest duljina zatvorenih uličnih kanala te cijevi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz naselja, bez priključaka i mreže po kućama.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda jesu uređaji kojima se pročišćavaju otpadne vode. Dijele se na uređaje za prvostupanjsko, drugostupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje.

 

Kratice  
   
BPK5 biološka potrošnja kisika
km kilometar
KPK kemijska potrošnja kisika
m3 kubični metar
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Aleksandar Žugić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti