Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. srpnja 2022.
KUL-2022-1-2

ISSN 1334-0557

KNJIŽNICE U 2021.

Obradom administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice dobiveni su podaci o knjižnicama koje su djelovale na području Republike Hrvatske u 2021.

Obuhvaćeno je 1 760 knjižnica, u koje su uključene jedna nacionalna, 102 visokoškolske, sveučilišne i znanstvene, 99 specijalnih, 316 narodnih, 879 osnovnoškolskih i 363 srednjoškolske knjižnice.

Od ukupnog broja knjižnica u 2021., njih 11% samostalne su knjižnice, 7% djeluje u sastavu druge knjižnice (podružnice), a 82% ih je u sastavu druge institucije, poduzeća ili obrazovnih ustanova.

Sve je veći broj knjižnica s pristupom internetu

Modernizacija knjižnica uvođenjem novih medija i tehnologija omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i informacija, pa integriranu čitaonicu ima 91% svih knjižnica, multimedijski odjel ima njih 65%, a 92% ih je opremljeno bežičnim internetom.

U knjižnicama su ukupno 4 192 zaposlene osobe, a od toga je 84% žena. U ukupnom broju zaposlenih osoba u knjižnicama stručno knjižnično osoblje ima udio od 90%.

Najbrojniji članovi narodnih knjižnica i posjetitelji knjižničnih događanja jesu djeca i mladi do 18 godina

Članstvo u knjižnicama imaju 1 148 954 osobe, a od toga je u 2021. godini 7% više aktivnih korisnika nego u godini prije, kada ih je bilo 75%. Žene čine 64% ukupnih korisnika narodnih knjižnica.

Od ukupnog članstva svih knjižnica 42% je članova osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica, a narodne knjižnice imaju udio od 39% članova. U narodnim knjižnicama djeca i mladi do 18 godina čine 40% članstva.

Promatrajući dobnu strukturu posjetitelja, u ukupnim posjetima knjižničnim događanjima i radionicama 69% polaznika mlađe je od 18 godina.

Virtualni posjeti knjižnicama − trend koji sve više raste među korisnicima

Zbog razvoja digitalnog društva u 2020. prvi je put postala jasno vidljiva tendencija virtualnih posjeta knjižnicama, a godinu dana nakon toga takav oblik posjeta knjižnicama iznosi 72% u ukupnom broju posjeta i raste uzlaznom putanjom te ima 3% veći udio nego 2020.

G-1. KNJIŽNICE PREMA VRSTI U 2021.

G-2. DODATNI ODJELI I USLUGE KNJIŽNICA U 2021.

1. KNJIŽNICE PREMA VRSTI, STATUSU I DODATNIM ODJELIMA U 2021.

Vrsta knjižnice Status Dodatni odjeli i usluge
ukupno samostalne u sastavu druge knjižnice u sastavu druge ustanove/ poduzeća čitaonice/ korisnička mjesta multimedijski odjel za slijepe i slabovidne internet/ WLAN za djecu i mlade igraonica bibliobus
Ukupno  1 760   188   123  1 449  1 598  1 139   44  1 624  1 558   440   9
Nacionalna   1   1 - -   1   1   1   1 - - -
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene   102   4 -   98   102   92   11   100 - - -
Specijalne   99   1 -   98   95   58   3   95 - - -
Narodne   316   181   123   12   205   193   21   205   316   126   9
Osnovnoškolske   879   1 -   878   847   514   4   866   879   280 -
Srednjoškolske   363 - -   363   348   281   4   357   363   34 -

2. OBRAĐENA KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA U 2021. (STANJE 31. PROSINCA 2021.)

Vrsta knjižnice Obrađena knjižna građa prema broju predmeta Obrađena neknjižna građa prema broju predmeta
knjige (svesci) novine (godište) časopisi (svesci) rukopisi i ocjenski radovi igračke i didaktičke igre ostala knjižna građa digitalizirana knjižna građa izvorno digitalna građa audiovizualna građa elektronička građa na prijenosnome mediju
Ukupno 28 215 570  235 019 2 767 879  584 752  20 380  553 092  118 217  309 366  788 735  200 270
Nacionalna 1 651 070  126 373  359 021  265 675 -  129 387  11 431  92 318  231 648  64 037
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene 5 725 350  51 028 1 254 845  305 469 -  161 488  44 088  182 977  34 340  86 214
Specijalne 2 071 531  21 731  966 014  13 608    105 959  44 957  28 019  15 816  8 015
Narodne 12 112 114  34 592  138 823 -  19 191  130 457  17 741  6 052  422 475  31 452
Osnovnoškolske 4 281 888   818  22 424 -   996  3 364 - -  63 177  6 672
Srednjoškolske 2 373 617   477  26 752 -   193  22 437 - -  21 279  3 880

3. KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE PREMA VRSTI KNJIŽNICE U 2021.

Vrsta knjižnice Ukupno Korištenje izvan knjižnice Korištenje u knjižnici Korištenje prema tipu građe izvan knjižnice
ukupno posudbi knjige i brošure e-knjige audiovizualna i elektronička građa te ocjenski radovi serijske publikacije ostalo
Ukupno 11 348 489 9 591 106 1 757 383 9 591 106 9 134 356  64 201  134 534  8 320  21 369
Nacionalna  104 828  8 119  96 709  8 119  8 119 - - - -
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  370 999  118 903  252 096  118 903 - - - - -
Specijalne  150 599  109 423  41 176  109 423 - - - - -
Narodne 7 857 550 6 973 863  883 687 6 973 863 6 767 748  64 201  122 864  8 320  10 730
Osnovnoškolske 2 409 636 2 002 725  406 911 2 002 725 1 985 445 -  9 854 -  7 426
Srednjoškolske  454 877  378 073  76 804  378 073  373 044 -  1 816 -  3 213

G-3. KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE U 2021.

G-4. KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE UNUTAR I IZVAN KNJIŽNICE U 2021.

4. MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE U 2021.

Vrsta knjižnice1) Međuknjižnična posudba Zahtjevi za elektroničku dostavu dokumenata
ukupno primljeni zahtjevi upućeni zahtjevi
ukupno riješeni ukupno riješeni ukupno riješeni ukupno riješeni
Ukupno  27 848  26 568  6 536  5 927  5 424  5 187  15 888  15 454
Nacionalna  2 963  2 756  2 182  2 023   781   733 - -
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  12 834  12 451  1 182  1 091  2 088  1 990  9 564  9 370
Specijalne  7 934  7 244  1 053   694   960   869  5 921  5 681
Narodne  4 117  4 117  2 119  2 119  1 595  1 595   403   403

1) U knjižnicama osnovnih i srednjih škola ne postoji međuknjižnična posudba, nego samo prinova te otpis knjižne i neknjižne građe. Zato one ovdje nisu obuhvaćene.

5. KORISNICI KNJIŽNICA PREMA AKTIVNOSTI U 2021.

Vrsta knjižnice Struktura korisnika knjižnica
ukupno učenici/studenti zaposlenici vanjski korisnici aktivni korisnici
Ukupno  696 981  538 600  127 321  24 121  474 641
Nacionalna  7 299 - - -  7 299
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  138 219  119 141  10 957  8 481  61 129
Specijalne  71 468 -  57 696  13 772  14 975
Osnovnoškolske  339 425  297 531  41 115   779  293 029
Srednjoškolske  140 570  121 928  17 553  1 089  98 209

6. KORISNICI NARODNIH KNJIŽNICA PREMA SPOLU, DOBI I AKTIVNOSTI U 2021.

Vrsta knjižnice Ukupno Muški Ženski Članovi prema dobnim skupinama Aktivni korisnici Novi korisnici
14 i manje godina 15 – 17 godina 18 − 64 godine 65 i više godina
Narodne knjižnice 451 973 163 465 288 508 146 422 34 654 227 507 42 940 382 941 64 114

G-5. STRUKTURA KORISNIKA KNJIŽNICA PREMA SPOLU U 2021.

G-6. KORISNICI KNJIŽNICA PREMA AKTIVNOSTI U 2021.

G-7. KORISNICI NARODNIH KNJIŽNICA PREMA DOBI U 2021.

7. POSJETI KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNIM DOGAĐANJIMA U 2021.

Vrsta knjižnice Posjeti knjižnicama i knjižničnim događanjima
posjeti knjižnicama knjižnična događanja radionice
ukupno fizički virtualni broj knjižničnih događanja posjeti knjižničnim događanjima broj posjeti
ukupno od toga djeca i mladi ukupno od toga djeca i mladi
Ukupno 39 526 536 9 182 016 29 345 358  33 045  25 501  899 661  622 954  18 100  337 438
Nacionalna 2 335 910  100 979 2 234 931   52 -  10 200 -   20   447
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene 5 245 640  673 001 4 573 339   185 -  13 732 -   405  6 208
Specijalne 2 177 899  86 201 1 091 836   165 -  8 347 -   139  1 440
Narodne 25 638 312 4 839 348 20 798 964  19 096  11 954  494 928  250 500  2 276  71 232
Osnovnoškolske 3 276 740 2 832 692  444 048  11 720  11 720  309 353  309 353  12 835  210 206
Srednjoškolske  852 035  649 795  202 240  1 827  1 827  63 101  63 101  2 425  47 905

G-8. POSJETI KNJIŽNICAMA U 2021.

G-9. POSJETI KNJIŽNIČNIM DOGAĐANJIMA U 2021.

8. ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA U 2021. (STANJE 31. PROSINCA 2021.)

Vrsta knjižnice Zaposlenici Stručno osoblje Ostalo osoblje
ukupno muški ženski ukupno knjižničari savjetnici viši knjižničari diplomirani knjižničari knjižničari pomoćni knjižničari studenti i ostalo knjižnično osoblje
Ukupno 4 192  690 3 502 3 755  81  200 2 349  224  623  278  437
Nacionalna  304  106  198  271  24  22  66  15  59  85  33
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  520  114  406  459  22  47  195  27  92  76  61
Specijalne  195  37  158  165  6  20  96  15  19  9  30
Narodne 1 824  304 1 520 1 511  25  108  730  138  446  64  313
Osnovnoškolske  940  88  852  940  2  2  891  19  3  23 -
Srednjoškolske  409  41  368  409  2  1  371  10  4  21 -

G-10. ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA PREMA SPOLU U 2020. (STANJE 31. PROSINCA 2021.)

G-11. ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA PREMA STRUČNOM ZVANJU U 2020. (STANJE 31. PROSINCA 2021.)

9. PRINOVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U 2021.

   Nacionalna knjižnica Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice Specijalne knjižnice Narodne knjižnice Osnovnoškolske knjižnice Srednjoškolske knjižnice
Knjige (broj svezaka) ukupno  18 232  77 340  15 669  575 098  118 196  40 769
  kupnja   426  23 527  4 647  291 590  90 617  29 733
  obavezni primjerak  14 722  22 109 -  3 607 - -
  dar  2 767  31 286  7 588  137 300  27 439  10 983
  zamjena   317   418  3 434  8 908   140   53
  otkup MK - - -  99 904 - -
  ostalo - - -  33 789 - -
Časopisi (broj svezaka) ukupno  7 637  16 262  6 116  5 777  4 547  2 231
  kupnja   33  2 705  1 131  3 739  3 648  1 728
  obavezni primjerak  6 630  5 411 -   124 - -
  dar   302  4 894  1 531  1 013   899   503
  zamjena   672  3 252  3 454   12 - -
  otkup MK - - -   38 - -
  ostalo - - -   851 - -
Novine (broj naslova) ukupno   214  1 952   416   679   190   51
  kupnja -   81   399   143   146   42
  obavezni primjerak   214  1 813 -   254 - -
  dar -   27   4   268   44   9
  zamjena -   31   13 - - -
  ostalo - - -   14 - -
Rukopisi i ocjenski radovi ukupno   108  11 355   22 - - -
  kupnja -  2 539   1 - - -
  obavezni primjerak - - - - - -
  dar   108  8 650   21 - - -
  zamjena -   166 - - - -
Ostala knjižna građa ukupno   745  4 157   77  4 060   335   652
  kupnja   15   189   16  1 034   208   452
  obavezni primjerak   375  1 512 -   854 - -
  dar   354  2 441   18  1 513   127   200
  zamjena   1   15   43 - - -
  otkup MK - - -   259 - -
  ostalo - - -   400 - -
Audiovizualna građa ukupno   598   763   565  9 810   650   430
  kupnja     54   461  6 370   381   357
  obavezni primjerak   592   430 -   127 - -
  dar   4   278   102  1 720   269   73
  zamjena   2   1   2 - - -
  otkup MK - - -   149 - -
  ostalo - - -  1 444 - -
Elektronička građa na prijenosnome mediju ukupno   773  2 063   445  1 004   38   81
  kupnja -   164   388   575   20   21
  obavezni primjerak   773   544 -   13 - -
  dar -  1 355   37   207   18   60
  zamjena - -   20 - - -
  otkup MK - - -   10 - -
  ostalo - - -   199 - -
Igračke i didaktičke igre ukupno - - -  1 513   335   25
  kupnja - - -  1 173   237   22
  dar - - -   207   98   3
  zamjena - - - - - -
  ostalo - - -   133 - -
Digitalizirana građa ukupno   968  5 858  2 365  1 277 - -
  unutar knjižnice   968  4 210  1 333   402 - -
  izvan knjižnice -  1 648  1 032   875 - -
Originalna digitalna građa ukupno  42 817  111 226  71 515  3 706 - -
  e-knjige   477  42 504  59 058  3 706 - -
  e-časopisi  1 876  37 746  11 185 - - -
  e-ocjenski radovi  28 189  27 392   423 - - -
  Drugi e-dokumenti  12 275  3 584   849 - - -

G-12. PRINOVA KNJIŽNE I DIGITALNE GRAĐE U 2021. – UKUPNO

G-13. PRINOVA KNJIŽNIČNE GRAĐE, OMJER FIZIČKE I DIGITALNE GRAĐE U 2021. - ČASOPISI

G-14. PRINOVA KNJIŽNIČNE GRAĐE, OMJER FIZIČKE I DIGITALNE GRAĐE U 2021. - KNJIGE

G-15. UKUPNA NABAVA KNJIŽNE GRAĐE KNJIŽNICA U 2021.

10. PRIHODI I RASHODI KNJIŽNICA U 2021.

kune

    Nacionalna knjižnica Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice1) Specijalne knjižnice2) Narodne knjižnice Osnovnoškolske knjižnice Srednjoškolske knjižnice
Rashodi ukupno 10 120 5985,00 7 393 0448,81 2 981 6374,56 33 602 3718,30 11 277 3668,20 5 283 8418,47
  nabava knjižne građe  370 1041,00 1 054 0201,54  385 0288,45 3 407 7360,97  702 1121,92  370 5314,09
  izobrazba knjižnog osoblja  17 5372,00  16 3614,28  5 2408,20  48 7992,68  12 2186,23  5 9462,23
  troškovi bruto dohotka zaposlenika 4 236 3407,00 6 110 9801,55 2 359 7859,12 22 619 3222,05 10 412 9857,83 4 812 6575,31
  ostali troškovi 5 496 6165,00  817 6831,44  231 5818,79 7 526 5142,60  150 0502,22  94 7066,84
Prihodi ukupno 10 394 0943,00 2 033 2510,66 - 36 606 6312,86 11 928 3706,23 6 384 6897,18
  prihodi iz proračuna/matične institucije3) 6 628 5126,00  435 4197,50 - 30 307 4978,74 11 064 6776,07 5 997 8180,17
  vlastiti prihodi 3 282 8586,00  172 0435,29 - 2 307 2115,59  93 4023,52  49 1899,53
  ostali izvori prihoda  112 6190,00  263 3762,21 -  573 7478,50  59 3676,86  23 1845,78
  prihodi za nabavu građe  370 1041,00 - - 3 418 1740,03  710 9229,78  314 4971,70

1) Prihod je u visokoškolskim, sveučilišnim i znanstvenim knjižnicama izražen tako da su samostalne knjižnice financirane iz vlastitih prihoda i ostalih izvora prihoda. U knjižnicama u sastavu visokih učilišta ili sveučilišta prihod je prikazan kao prihod matične institucije.
2) Specijalne knjižnice ne raspolažu podacima o prihodima, nego samo podacima o rashodima. Prihod specijalnih knjižnica dio je ukupnih prihoda matične institucije i knjižnica je dio nje te se ne iskazuje zasebno.
3) Prihodi obuhvaćeni ovim Priopćenjem odnose se na izravne prihode knjižnica iz svih razina proračuna Republike Hrvatske (centralnih, državnih i lokalnih tijela), prihode za nabavu građe, vlastite prihode te ostale izvore prihoda.

G-16. RASHODI I PRIHODI PREMA VRSTI KNJIŽNICA U 2021.

1) Specijalne knjižnice ne raspolažu podacima o prihodima, nego samo podacima o rashodima. Prihod specijalnih knjižnica dio je ukupnih prihoda matične institucije te se ne iskazuje zasebno.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o knjižnicama rezultat su obrade statističkih podataka iz administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK). Prema članku 6. stavku 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN, br. 17/19. i 98/19.), knjižnice su obvezne prikupljati statističke podatke o svom poslovanju i unositi ih u sustav jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u NSK u skladu sa standardima iz članka 12. stavka 2. navedenog Zakona.

Prikupljanje podataka iz administrativnih izvora u skladu je s preporukama Kodeksa prakse europske statistike za korištenje administrativnih i drugih podataka kad god je to moguće radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica te smanjenja troškova prikupljanja, obrade i objavljivanja statističkih podataka.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su sve knjižnice koje su postojale 31. prosinca 2021. u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Knjižnica je pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Vrste knjižnica prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda jesu nacionalna, visokoškolske, sveučilišne, znanstvene, specijalne, narodne i školske.

Specijalna knjižnica (stručna knjižnica) jest knjižnica koja pokriva jednu disciplinu ili određeno područje znanja. Naziv specijalna knjižnica u nekim se slučajevima koristi za knjižnicu koja ponajprije služi specijalnoj kategoriji korisnika (npr. bolesnicima) ili je usmjerena na određeni oblik dokumenta (npr. fonoteka, fototeka, filmoteka). Može biti javna, ako je osnivač Republika Hrvatska ili pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, te privatna, ako je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Administrativna jedinica jest knjižnica ili skupina knjižnica koje djeluju pod jednom knjižničnom upravom. Administrativna jedinica može se sastojati od središnje knjižnice i ogranaka, odnosno podružnica.

Samostalna knjižnica jest samostalna javna ustanova, odnosno registrirana pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Knjižnica u sastavu jest ustrojstvena jedinica ustanove ili druge pravne osobe koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Knjižnični ogranak/podružnica/područna knjižnica jest ustrojbeni dio administrativne jedinice knjižnice smješten na izdvojenoj lokaciji koji pruža usluge korisnicima.

Pokretna knjižnica (bibliobus) jest pokretni odjel knjižnice s posebno opremljenim i namještenim vozilom za neposredno dostavljanje građe i pružanje usluga korisnicima.

Korisnički prostor (neto korisnički prostor) jest iskoristivi prostor za korisničke usluge. Uključuje prostor za čitanje, učenje (individualno ili grupno), posudbu, upute i informacije te druge usluge, prostore u kojima korisnici samostalno koriste knjižnicu (posudba i vraćanje građe, automatsko razduživanje i zaduživanje) i područja za rekreaciju i komunikaciju/odmor i druženje, višenamjenske dvorane, prostore za osobe koje su se iznenada razboljele i ulazno predvorje/aula te područja s građom u otvorenom pristupu koja su sastavni dijelovi korisničkih službi.

Korisničko mjesto jest sjedeće mjesto za korisnika (isključuje se sjedeće mjesto za odmor).

Knjižnična građa jest svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivu materijalu ili u elektronički čitljivu obliku informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja proizveden u nekoliko primjeraka i namijenjen javnosti te rukopisi. Knjižničnom građom smatraju se i igre, igračke i slično ako su dio knjižničnog fonda.

Knjižna građa jest fizička knjižnična građa koju ima knjižnica, a nije u digitalnom obliku. Uključuje knjige, serijske publikacije, rukopise, ocjenske radove, brošure, didaktičke igre te ostalu knjižnu građu (karte, fotografije, reprodukcije umjetničkih djela i slično).

Fond je ukupnost građe knjižnice u svim formatima.

Knjiga je neperiodička tiskana publikacija od najmanje 49 stranica, bez omota.

Brošura je neperiodička tiskana publikacija od najmanje pet, ali ne više od 48 stranica, bez omota.

Časopis je periodička publikacija u više svezaka čije objavljivanje nije vremenski ograničeno, tj. koja se osniva s namjerom da se objavljuje u neograničenom broju svezaka. Objavljuje se u više ili manje redovitim vremenskim razmacima.

Svezak je fizička jedinica bilo kojega tiskanog djela ili rukopisa sadržanoga u jednom uvezu.

Novine su serijska jedinica građe koja se objavljuje u čestim razmacima, obično dnevno, tjedno ili polutjedno i izvještava o tekućim zbivanjima i temama od javnog interesa.

Rukopis je originalna građa pisana rukom ili na pisaćem stroju.

Ocjenski radovi jesu radovi koji su uvjet za završetak studija i stjecanje određenog naziva ili stupnja tercijarnog obrazovanja. U Republici Hrvatskoj uključuju doktorski rad ili disertaciju (na kraju poslijediplomskoga sveučilišnog studija), diplomski rad (na kraju diplomskoga i integriranoga diplomskoga i preddiplomskoga sveučilišnog studija) i završni rad (na kraju svih ostalih studija, no često označuje završni rad preddiplomskog studija).

Digitalizirana građa jesu preslike izvornika izrađene postupkom digitalizacije, odnosno pretvorbom u digitalni oblik. Digitalizirani mogu biti različiti oblici, poput teksta, audiograđe, videograđe itd.

Digitalna građa u izvorno digitalnom obliku jest građa koja je izvorno nastala u digitalnom obliku, npr. e-knjige, e-časopisi, e-novine i drugi digitalni dokumenti obrađeni i pohranjeni u repozitoriju ustanove.

Audiovizualna građa jest vrsta neknjižne građe koja se može upotrebljavati samo s pomoću neke sprave, poput projektora, čitača/čitala, naprave za povećavanje itd. U audiovizualnu građu ubrajaju se filmovi (filmske kasete, kutije, kolutovi i petlje), mikrooblici (mikrofilmovi, mikrolistići), videosnimke (videovrpce, videokasete, videokutije i videodiskovi), vizualne projekcije (dijafilmovi, dijapozitivi, prozirnice, stereografi i mikroskopski preparati) i zvučne snimke (gramofonske ploče, kompaktni diskovi, magnetofonske vrpce, zvučne kasete i zvučne kutije).

Elektronička zbirka jesu izvori u elektroničkom obliku kao dio knjižnične zbirke, izvorno digitalni ili digitalizirani.

Elektronička knjiga jest jedna ili više računalnih datoteka omeđenog sadržaja koje su dostupne javnosti na mreži (mrežna knjiga) ili u materijalnom obliku (na CD ROM-u i DVD-u).

Ostala knjižna građa jest sva druga građa osim knjiga, periodike, rukopisa, mikrooblika i audiovizualne građe. Uključeni su materijali kao što su karte, grafikoni, umjetničke reprodukcije, fotografije, tehnički crteži, igračke, multimediji i slično.

Prinova je dokument ili jedinica građe koja se dodaje zbirci u izvještajnom razdoblju.

Korisnik knjižnice (član knjižnice) jest svaka osoba učlanjena u knjižnicu kao korisnik građe i usluga u izvještajnoj godini.

Aktivni korisnik jest član knjižnice (upisani korisnik) koji je posjetio ili koristio knjižnicu ili usluge u izvještajnoj godini. Korištenje može obuhvaćati i korištenje elektroničkih usluga u knjižnici ili izvan nje.

Posjet je čin ulaska u prostore knjižnice ili pristupa mrežnim stranicama knjižnice kako bi se koristila jedna od usluga koje knjižnica pruža.

Fizički posjet jest čin ulaska korisnika u prostore knjižnice kako bi se koristila jedna od usluga koje knjižnica pruža.

Virtualni posjet jest individualni vanjski virtualni posjet mrežnim stranicama i katalogu knjižnice.

Izobrazba korisnika jesu programi izobrazbe s razrađenim planom predavanja radi usvajanja znanja i vještina za korištenje knjižnice te drugih informacijskih i tehničkih usluga. Može uključiti obilazak knjižnice uz stručno vodstvo, poduku o informacijskoj tehnologiji i mrežnim uslugama s obrazovnim sadržajima.

Radionica je aktivnost koju organizira stručni zaposlenik knjižnice za korisnike. Izobrazba korisnika definira se kao program ustanovljen s posebnim planom predavanja radi podučavanja korisnika za korištenje knjižnice te drugih informacijskih i tehničkih usluga. Obuhvaća i obilazak knjižnice uz stručno vodstvo te poduku o informacijskoj tehnologiji i mrežnim uslugama s obrazovnim sadržajima. Izobrazbe u sklopu projekta ubrajaju se samo ako je projekt namijenjen korisnicima knjižnice.

Knjižnična događanja jesu aktivnosti organizirane za korisnike s književnom, kulturnom ili društvenom namjenom, npr. posjeti autora, čitateljske skupine, književni susreti i izložbe.

Međuknjižnična posudba jest posudba dokumenta u materijalnom obliku (knjige) ili dostava dokumenta kao preslike iz jedne knjižnice drugoj koja nije pod istom upravom. Obuhvaća i elektronički posredovanu dostavu dokumenata.

Knjižničarski savjetnik jest osoba koja ima najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci nakon stjecanja zvanja višega knjižničara te stručna znanja kojima je stručno stečeno još najmanje 500 bodova u skladu s ''Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti''.

Viši knjižničar jest osoba koja ima položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara, najmanje pet godina rada u struci nakon položenoga stručnog ispita za diplomiranoga knjižničara te stručna znanja kojima je stečeno najmanje 400 bodova u skladu s ''Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti''.

Diplomirani knjižničar jest osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog Zakona, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od tri godine od dana zapošljavanja te položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara.

Knjižničar je osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, završen drugi studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva u roku od tri godine od zapošljavanja te položen stručni ispit za knjižničara.

Pomoćni knjižničar jest osoba koja ima završenu četverogodišnju srednju školu i položen stručni ispit za pomoćnoga knjižničara.

Ostalo knjižno osoblje jesu zaposlenici knjižnica koji nemaju stručno knjižnično zvanje.

Studenti su polaznici fakulteta koji honorarno rade u knjižnicama ili u sklopu pojedinih kolegija odrađuju praktičnu nastavu u knjižnicama.

Prihod knjižnice jesu financijska sredstva osigurana za redovitu djelatnost knjižnice.

Vlastiti prihod jest prihod koji ostvaruje knjižnica. Odnosi se na prihode dobivene od obavljanja usluga i/ili isporuke dobara na tržištu, poput prodaje vlastitih izdanja ili najma prostora, prihode od osnovne djelatnosti knjižnice, kao što su prihod od članarina i zakasnina, prihod od imovine (kamate) te prihod od pomoći i donacija.

Rashod knjižnice jest izdatak koji je nastao vođenjem knjižnice. Obuhvaća nabavu knjižne građe, bruto prihode zaposlenika, izobrazbu knjižničnog osoblja i ostale rashode knjižnice.

 

Kratice

CD ROM ispisni kompaktni disk ili optički disk − memorija sa stalnim sadržajem
DVD digitalni videodisk
ECTS Europski sustav prijenosa bodova
MK Ministarstvo kulture 
NN Narodne novine
WLAN bežična lokalna internetska veza
tis. tisuća

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti