Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 25. ožujka 2022.
ZTI-2022-2-4

ISSN 1334-0557

PATENTI U 2021.

Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (u nastavku teksta: DZIV) u 2021. podneseno je 88 prijava patenata. Od toga je 77 prijava domaćih prijavitelja, a 11 stranih prijavitelja. Od ukupnog broja prijava domaćih prijavitelja, 68,8% patenata prijavile su fizičke osobe, a 31,2% pravne osobe. Kod stranih prijavitelja fizičke osobe imale su 72,7% prijava, a pravne osobe 27,3% prijava.

Najviše je prijava patenata iz područja općeg strojarstva

Promatramo li prijave patenata prema tehničkom području, u 2021. najveći udio prijava bio je u području općeg strojarstva (37,0%), slijedi područje kemije (30,1%), dok je najmanji broj prijava bio iz područja mjeriteljstva (9,2%).

Identifikaciju tehnološke baze patenata i sektor u kojem je njihova primjena najvjerojatnija omogućuje Međunarodna klasifikacija patenata (u nastavku teksta: MKP). Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, u 2021. najveći je udio patentnih prijava bio u području B Proizvodni postupci; transport (28,4%), a najmanji u području D Tekstil; papir (1,2%).

U 2021. priznato je 58 patenata u nacionalnom postupku. Od toga je 51 patent domaćih prijavitelja, a 7 patenata stranih prijavitelja. Od ukupnog broja priznatih domaćih patenata, 66,7% jesu patenti fizičkih osoba, a 33,3% patenti pravnih osoba. Kod stranih prijavitelja 85,7% priznati su patenti pravnih osoba, a 14,3% patenti fizičkih osoba.

Najviše je priznatih patenata iz područja općeg strojarstva

Prema tehničkom području, najveći udio priznatih patenata u 2021. bio je u području općeg strojarstva (35,8%), slijede područja mjeriteljstva (17,5%) i kemije (17,5%), dok je najmanji udio bio u području elektrotehnike (13,1%).

Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a, najveći udio priznatih patenata u 2021. bio je u području A Svakodnevne životne potrepštine (25,9%), a najmanji u području C Kemija; metalurgija (3,4%), dok u području D Tekstil; papir nije bilo priznatih patenata.

U 2021. u Republici Hrvatskoj u važenju su bila 12 183 patenta.

Dvije trećine patentnih prijava i više od tri četvrtine priznatih patenata odnosi se na domaće prijavitelje iz Jadranske Hrvatske i Grada Zagreba

Od ukupnog broja patentnih prijava domaćih prijavitelja u 2021. godini, 33,8% prijavili su prijavitelji iz Jadranske Hrvatske, a 32,5% prijavitelji iz Grada Zagreba.

Promatramo li priznate patente u 2021. godini, 39,2% priznato je prijaviteljima iz Jadranske Hrvatske, a 37,3% prijaviteljima iz Grada Zagreba.

G-1. PRIJAVE PATENATA U NACIONALNOM POSTUPKU PREMA KLASIFIKACIJSKOJ OZNACI MKP-a U 2021.

G-2. PATENTI PRIZNATI U NACIONALNOM POSTUPKU PREMA KLASIFIKACIJSKOJ OZNACI MKP-a U 2021.

1. PATENTNE PRIJAVE U NACIONALNOM POSTUPKU, 2017. – 2021.

    2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ukupno 159 136 211 129 88
Prijave domaćih prijavitelja 148 121 195 117 77
Fizičke osobe 122 102 137 77 53
Pravne osobe 26 19 57 40 24
Prijave stranih prijavitelja 11 15 16 12 11
Fizičke osobe 3 9 10 9 8
Pravne osobe 8 6 6 3 3
Prema tehničkom području1)          
Elektrotehnika 31 39 54 27 27
Mjeriteljstvo 16 24 59 33 16
Kemija 85 61 78 57 52
Opće strojarstvo 104 80 134 74 64
Ostala područja 55 46 76 46 14
Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a           
A Svakodnevne životne potrepštine 46 35 58 37 11
B Proizvodni postupci, transport 29 24 43 34 25
C Kemija, metalurgija 4 6 13 7 5
D Tekstil, papir - - 1 - 1
E Građevinarstvo, rudarstvo 16 15 21 9 8
F Strojarstvo, rasvjeta, grijanje, naoružanje, miniranje  28 28 27 14 12
G Fizika 13 14 21 16 12
H Elektrotehnika 14 10 24 10 9
Nepoznato 9 4 3 2 5

1) To je u skladu s tablicom podudaranja Međunarodne klasifikacije patenata Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbroj patenata prema tehničkom području može biti veći od ukupnog broja patenata zbog toga što jednom patentu može biti dodijeljeno više klasifikacijskih oznaka MKP-a.

G-3. PATENTNE PRIJAVE DOMAĆIH PRIJAVITELJA U NACIONALNOM POSTUPKU, 2017. – 2021. PREMA HR_NUTS 2021 – HR NUTS 21)

1) Podaci u grafikonu preračunani su za cijelu vremensku seriju prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 (NN, br. 125/19.).

G-4. PRIZNATI PATENTI DOMAĆIH PRIJAVITELJA U NACIONALNOM POSTUPKU, 2017. – 2021. PREMA HR_NUTS 2021 – HR NUTS 21)

1) Podaci u grafikonu preračunani su za cijelu vremensku seriju prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 (NN, br. 125/19.).

2. PATENTI PRIZNATI U NACIONALNOM POSTUPKU, 2017. – 2021.

    2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ukupno 86 71 83 67 58
Domaći prijavitelji 65 57 66 56 51
Fizičke osobe 52 48 51 45 34
Pravne osobe 13 9 15 11 17
Strani prijavitelji 21 14 17 11 7
Fizičke osobe 4 - 2 1 1
Pravne osobe 17 14 15 10 6
Prema tehničkom području1)          
Elektrotehnika 12 10 18 15 18
Mjeriteljstvo 14 10 10 9 24
Kemija 110 84 145 85 24
Opće strojarstvo 62 48 40 56 49
Ostala područja 33 25 43 32 22
Prema klasifikacijskoj oznaci MKP-a           
A Svakodnevne životne potrepštine 32 21 24 21 15
B Proizvodni postupci, transport  18 13 16 10 13
C Kemija, metalurgija 7 5 10 5 2
D Tekstil, papir - - 2 - -
E Građevinarstvo, rudarstvo 8 9 8 11 3
F Strojarstvo, rasvjeta, grijanje, naoružanje, miniranje 8 10 8 11 12
G Fizika 9 9 8 4 5
H Elektrotehnika 3 4 7 5 8
Nepoznato 1 1 - - -

1) To je u skladu s tablicom podudaranja Međunarodne klasifikacije patenata Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbroj patenata prema tehničkom području može biti veći od ukupnog broja patenata zbog toga što jednom patentu može biti dodijeljeno više klasifikacijskih oznaka MKP-a.

3. PATENTI U VAŽENJU U REPUBLICI HRVATSKOJ, 2017. – 2021.

    2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ukupno 8.201 9.260 10.365 11.335 12.183
Patenti1) 7.845 8.945 10.060 11.041 11.873
Konsenzualni patenti 356 315 305 294 283
Uporabni model - - - - 27

1) Uključeni su i europski patenti potvrđeni u Republici Hrvatskoj.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci su rezultat obrade podataka preuzetih od DZIV-a. On je tijelo državne uprave koje obavlja poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva. DZIV provodi postupke za priznanje prava industrijskog vlasništva (patenti, žigovi, tj. zaštitni znakovi, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti, topografije poluvodičkih proizvoda) te se bavi pratećom stručnom i zakonodavnom djelatnošću.

Podaci su dobiveni od DZIV-a prema definiranom skupu tablica i obrađeni su prema zadanoj metodologiji.

Svrha istraživanja i obuhvat

Metodološka osnova za provedbu istraživanja jest međunarodno prihvaćeni standard koji je postavio OECD i objavio u Priručniku za statistiku patenata.

Statistika patenata donosi informaciju o uspješnosti istraživanja, razvoja i inovacijske aktivnosti u odabranim područjima tehnologije. Broj patenata jedna je od mjera inventivne aktivnosti zemlje koja također pokazuje kapacitet iskorištavanja znanja i pretvaranja znanja u potencijalne gospodarske koristi. Na temelju MKP-a moguće je klasificirati patentne prijave i priznate patente u odabrana tehnička područja. Patenti se klasificiraju prema tehničkom sadržaju izuma u odgovarajuće razrede ili podrazrede. Klasifikacija obuhvaća osam tehničkih područja (označenih slovima A do H) podijeljenih u potpodručja koja se dalje dijele u razrede odnosno podrazrede.

Podacima prikazanima u ovom Priopćenju obuhvaćene su prijave patenata DZIV-u te patenti koje je on priznao u nacionalnom postupku.

Podaci su prikazani na razini Republike Hrvatske, dok su u grafikonima G-3. i G-4. dane petogodišnje vremenske serije na razini HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2, u skladu s novom Nacionalnom klasifikacijom statističkih regija 2021. (HR_NUTS 2021.; NN, br. 125/19.).

Definicije i objašnjenja

Definicije područja statistike patenata temelje se na međunarodnoj metodologiji – Priručniku za Statistiku patenata (OECD Patent Statistics Manual, 2009; izdavač: OECD, Pariz, 2009.).

Patent je isključivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekoga tehničkog problema. Patent se priznaje za izume koji se odnose na proizvod, postupak ili primjenu. Patent osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićena patentom, tijekom ograničenog razdoblja koje ne može trajati dulje od 20 godina od datuma podnošenja prijave patenta. Protekom tog vremena patent postaje javno dobro, svakomu dostupno na upotrebu.

Patentom se ne štiti ideja, nego konkretno rješenje nekoga tehničkog problema. Bitni uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina (tj. neočiglednost) i industrijska primjenjivost (tj. praktična primjenjivost u industrijskom opsegu).

Patent se ostvaruje prema teritorijalnom načelu, tj. vrijedi samo na teritoriju one države u kojoj je priznat. Patent se stječe priznanjem ovlaštenog tijela na temelju ispitivanja prijave patenta koja opisuje izum. Ovlašteno tijelo u Republici Hrvatskoj jest DZIV.

Postupak zaštite izuma patentom počinje podnošenjem prijave patenta, a provodi se u skladu sa Zakonom o patentu i Pravilnikom o patentu. Postupak se provodi u dvije osnovne faze: ispitivanjem sadržaja prijave do objavljivanja prijave u službenom glasilu DZIV-a i ispitivanjem nakon objavljivanja. Postupak može rezultirati ili priznavanjem patenta za predloženi izum, ako su zadovoljeni propisani uvjeti, odnosno odbijanjem zahtjeva za priznanje patenta, ako ti uvjeti nisu zadovoljeni.

Patentne prijave za potrebe ovog Priopćenja broje se u godini u kojoj su podnesene DZIV-u, dok se priznati patenti broje u godini u kojoj ih je priznao DZIV.

Konsenzualni patent jest poseban oblik patentne zaštite u Republici Hrvatskoj. Njegovo je osnovno obilježje da se priznaje bez potpunog ispitivanja, tj. na temelju sporazuma (konsenzusa) javnosti, ako protiv njega nema prigovora zainteresiranih strana. On može trajati najviše deset godina.

Uporabni model jest oblik zaštite izuma koji se registrira bez provedenog postupka potpunog ispitivanja uvjeta patentibilnosti. Tim modelom mogu se štititi samo oni proizvodi koji nisu iz područja biotehnologije te nisu kemijske i farmaceutske tvari. Njime se također ne mogu štititi izumi čije bi komercijalno iskorištavanje bilo protivno javnom poretku ili moralu. Uporabni model traje deset godina, računajući od datuma podnošenja prijave.

Postupak registracije uporabnog modela brži je, jeftiniji i prikladniji za jednostavnije izume te za izumitelje pojedince i mala i srednja poduzeća od zaštite patentom.

Definicije i objašnjenja preuzeti su s mrežnih stranica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo www.dziv.hr, na kojima je moguće naći više informacija.

 

Kratice  
   
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. – statističke regije 2. razine
NN Narodne novine
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
   
   
Znakovi  
   
nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matija Škegro Vdović i Vesna Furjan


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti