Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. veljače 2023.
RAD-2022-1-2/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO OBRAČUNSKIM RAZDOBLJIMA U 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo polugodište 2022. iznosila je 7 735 kuna, a u prvom polugodištu 2022. iznosila je 7 568 kuna, što pokazuje da je prosječna mjesečna isplaćena neto plaća u drugom polugodištu 2022. nominalno viša za 2,2%, a realno niža za 4,1% u odnosu na prvo polugodište 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo polugodište 2022. iznosila je 10 524 kune, a u prvom polugodištu 2022. iznosila je 10 271 kunu, što pokazuje da je prosječna mjesečna bruto plaća u drugom polugodištu 2022. nominalno viša za 2,5%, a realno niža za 3,8% u odnosu na prvo polugodište 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za četvrto tromjesečje 2022. iznosila je 7 846 kuna, što je u odnosu na treće tromjesečje 2022. nominalno više za 2,9%, a realno za 0,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za četvrto tromjesečje 2022. iznosila je 10 684 kune, što je u odnosu na treće tromjesečje 2022. nominalno više za 3,1%, a realno za 0,3%.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA TROMJESEČJA I POLUGODIŠTA 2022.

   I. – VI. 2022. VII. – XII. 2022. VII. – IX. 2022. X. – XII. 2022. Indeksi
VII. – XII. 2022.
I. – VI. 2022.
X. – XII. 2022.
VII. – IX. 2022.
Neto plaća             
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 568 7 735 7 626 7 846 102,2 102,9
Realna neto plaća po zaposlenome          95,9 100,1
Bruto plaća              
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 10 271 10 524 10 366 10 684 102,5 103,1
Realna bruto plaća po zaposlenome           96,2 100,3

G-1. STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2022. PREMA NKD-u 2007., I. − VI. 2022. = 100

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti