Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. siječnja 2023.
RAD-2022-1-1/11

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA STUDENI 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2022. iznosila je 7 914 kuna, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 1,3% u odnosu na listopad 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2022. iznosila je 10 785 kuna, što je nominalno više za 2,5%, a realno za 1,6% u odnosu na listopad 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2022. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 12 377 kuna, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4 861 kune.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za studeni 2022. bila je u djelatnosti Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima, u iznosu od 17 735 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Zaštitne i istražne djelatnosti, u iznosu od 6 286 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,9%, a realno je niža za 4,9%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za studeni 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,8%, a realno je niža za 4,1%.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2022. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 632 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 7,3%, a realno niže za 3,0%.

Za razdoblje od siječnja do studenoga 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 10 368 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 8,2%, a realno niže za 2,2%.

U studenome 2022. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na listopad 2022. više za 4,2%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnostima Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu i Proizvodnja duhanskih proizvoda (182), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (159).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za studeni 2022. iznosila je 44,45 kuna, što je u odnosu na listopad 2022. niže za 1,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za studeni 2022. iznosila je 60,58 kuna, što je u odnosu na listopad 2022. niže za 1,4%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,8%.

Medijalna neto plaća za studeni 2022. iznosila je 6 687 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 803 kune.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA STUDENI 2022.

             XI. 2022. I. – XI. 2022. Indeksi
XI. 2022.
X. 2022.
XI. 2022.
XI. 2021.
I. – XI. 2022.
I. – XI. 2021.
Neto plaća                  
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune  7 914  7 632 102,2 107,9 107,3
Realna neto plaća po zaposlenome             101,3 95,1 97,0
Bruto plaća                  
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune  10 785  10 368 102,5 108,8 108,2
Realna bruto plaća po zaposlenome             101,6 95,9 97,8
Neto plaća po satu                 
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 44,45 43,43 98,2 108,0 107,1
Realna neto plaća po satu             97,3 95,2 96,8
Bruto plaća po satu                 
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 60,58 59,00 98,6 108,8 108,0
Realna bruto plaća po satu              97,7 95,9 97,6

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA STUDENI 2022.

           XI. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil   5 008  6 405
Drugi kvartil (medijan)  6 687  8 803
Treći (gornji) kvartil   9 192  12 434
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA STUDENI 2022.

             XI. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil   4 284  5 319
Drugi decil   4 779  6 177
Treći decil  5 313  6 781
Četvrti decil   5 988  7 718
Peti decil (medijan)  6 687  8 803
Šesti decil   7 540  10 066
Sedmi decil   8 588  11 593
Osmi decil   9 912  13 481
Deveti decil   12 365  17 406
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U STUDENOME 2022.

          XI. 2022.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno   801   10
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   549   13
B Rudarstvo i vađenje   488   17
C Prerađivačka industrija   677   8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija   624   9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   582   11
F Građevinarstvo   935   11
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   572   7
H Prijevoz i skladištenje  1 014   14
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   712   9
J Informacije i komunikacije   956   4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   868   2
L Poslovanje nekretninama  1 559   13
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   922   14
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   720   31
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   606   4
P Obrazovanje   854   2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 349   22
R Umjetnost, zabava i rekreacija   815   4
S Ostale uslužne djelatnosti  1 202   15

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA STUDENI 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA STUDENI 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA STUDENI 2022. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Marinka Radman Ćosić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti