Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. studenog 2022.
RAD-2022-1-1/9

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA RUJAN 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2022. iznosila je 7 623 kune, što je nominalno niže za 0,7%, a realno za 2,2% u odnosu na kolovoz 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2022. iznosila je 10 325 kuna, što je nominalno niže za 1,3%, a realno za 2,8% u odnosu na kolovoz 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan 2022. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 12 580 kuna, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4 929 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za rujan 2022. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 17 857 kuna, a najniža je bila u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 6 378 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,2%, a realno je niža za 5,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za rujan 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 8,1%, a realno je niža za 4,2%.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2022. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je
7 588 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 7,1%, a realno niže za 2,5%.

Za razdoblje od siječnja do rujna 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 10 304 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 8,0%, a realno niže za 1,7%.

U rujnu 2022. bila su prosječno 174 plaćena sata, što je u odnosu na kolovoz 2022. niže za 4,9%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodeni prijevoz (183), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (159).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za rujan 2022. iznosila je 42,79 kuna, što je u odnosu na kolovoz 2022. više za 3,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 7,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za rujan 2022. iznosila je 57,97 kuna, što je u odnosu na kolovoz 2022. više za 3,1%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 8,0%.

Medijalna neto plaća za rujan 2022. iznosila je 6 500 kuna, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 547 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA RUJAN 2022.

      IX. 2022. I. – IX. 2022. Indeksi
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
Neto plaća             
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 623 7 588 99,3 107,2 107,1
Realna neto plaća po zaposlenome         97,8 95,0 97,5
Bruto plaća               
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 10 325 10 304 98,7 108,1 108,0
Realna bruto plaća po zaposlenome         97,2 95,8 98,3
Neto plaća po satu                
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 42,79 43,12 103,7 107,1 106,8
Realna neto plaća po satu          102,2 94,9 97,2
Bruto plaća po satu               
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 57,97 58,55 103,1 108,0 107,8
Realna bruto plaća po satu         101,6 95,7 98,1

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA RUJAN 2022.

      IX. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 971 6 265
Drugi kvartil (medijan) 6 500 8 547
Treći (gornji) kvartil  8 797 11 849
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA RUJAN 2022.

         IX. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  4 211 5 214
Drugi decil  4 745 6 047
Treći decil 5 210 6 636
Četvrti decil  5 841 7 537
Peti decil (medijan) 6 500 8 547
Šesti decil  7 310 9 759
Sedmi decil  8 246 11 094
Osmi decil  9 455 12 820
Deveti decil  11 827 16 550
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U RUJNU 2022.

            IX. 2022.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  720  7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  579  14
B Rudarstvo i vađenje  978  30
C Prerađivačka industrija  656  7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  514  4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  480  9
F Građevinarstvo  702  9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  600  4
H Prijevoz i skladištenje 2 548  12
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  779  10
J Informacije i komunikacije  916  4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  300  1
L Poslovanje nekretninama  610  4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  474  6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  591  25
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  482  3
P Obrazovanje  632  1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 077  14
R Umjetnost, zabava i rekreacija  693  2
S Ostale uslužne djelatnosti  693  5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA RUJAN 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA RUJAN 2022. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA RUJAN 2022. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

           Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
VII. VIII. IX. I. − IX. IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 945 8 969 8 909 8 779 99,3 107,2 105,0 97,8 95,0 95,5
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 945 8 969 8 909 8 779 99,3 107,2 105,0 97,8 95,0 95,5
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 8 993 8 997 9 015 8 865 100,2 110,4 108,3 98,7 97,9 98,5
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 9 083 9 142 8 979 8 878 98,2 105,0 103,0 96,7 93,1 93,7
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 564 7 496 7 583 7 392 101,2 105,3 102,6 99,7 93,4 93,4
P Obrazovanje 8 013 8 106 8 285 8 065 102,2 104,3 103,4 100,7 92,5 94,1
85 Obrazovanje 8 013 8 106 8 285 8 065 102,2 104,3 103,4 100,7 92,5 94,1
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 367 6 432 6 424 6 368 99,9 103,1 102,6 98,4 91,4 93,4
85.2 Osnovno obrazovanje 7 821 7 910 8 234 7 914 104,1 105,3 103,8 102,6 93,4 94,4
85.3 Srednje  obrazovanje 8 072 8 281 8 287 8 075 100,1 104,3 103,4 98,6 92,5 94,1
85.4 Visoko obrazovanje 11 094 11 075 11 433 11 113 103,2 104,7 103,7 101,7 92,8 94,4
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 5 876 5 893 5 978 5 935 101,4 105,7 105,2 99,9 93,7 95,7
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 8 047 7 652 7 970 7 793 104,2 101,4 98,6 102,7 89,9 89,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 9 271 9 327 9 062 9 171 97,2 105,7 104,2 95,8 93,7 94,8
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 974 10 014 9 714 9 868 97,0 104,9 103,4 95,6 93,0 94,1
86.1 Djelatnosti bolnica  10 460 10 510 10 120 10 364 96,3 105,1 103,5 94,9 93,2 94,2
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  8 978 8 961 8 929 8 869 99,6 104,4 103,3 98,1 92,6 94,0
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 9 184 9 275 8 945 9 000 96,4 104,7 103,0 95,0 92,8 93,7
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 490 6 628 6 468 6 446 97,6 105,9 104,3 96,2 93,9 94,9
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 6 106 6 333 5 958 6 034 94,1 104,0 104,0 92,7 92,2 94,6
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 7 006 7 120 7 052 7 001 99,0 105,3 103,9 97,5 93,4 94,5
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 6 094 6 214 6 044 6 032 97,3 106,4 104,8 95,9 94,3 95,4
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 622 7 786 7 632 7 609 98,0 106,2 104,2 96,6 94,1 94,8
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 844 6 911 6 829 6 708 98,8 111,5 109,9 97,3 98,8 100,0
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 526 5 621 5 714 5 551 101,7 108,7 104,6 100,2 96,4 95,2
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 950 7 010 6 907 6 793 98,5 111,7 110,3 97,0 99,0 100,4

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

          Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
VII. VIII. IX. I. − IX. IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
IX. 2022.
VIII. 2022.
IX. 2022.
IX. 2021.
I. − IX. 2022.
I. − IX. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 12 039 12 119 11 932 11 798 98,5 107,5 105,4 97,0 95,3 95,9
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 12 039 12 119 11 932 11 798 98,5 107,5 105,4 97,0 95,3 95,9
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 12 294 12 328 12 275 12 097 99,6 111,1 108,7 98,1 98,5 98,9
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 12 061 12 193 11 874 11 787 97,4 105,0 103,3 96,0 93,1 94,0
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  10 232 10 226 10 241 9 972 100,1 106,0 102,9 98,6 94,0 93,6
P Obrazovanje 10 919 11 104 11 110 10 865 100,1 104,5 103,5 98,6 92,6 94,2
85 Obrazovanje 10 919 11 104 11 110 10 865 100,1 104,5 103,5 98,6 92,6 94,2
85.1 Predškolsko obrazovanje 8 459 8 571 8 486 8 427 99,0 103,4 102,9 97,5 91,7 93,6
85.2 Osnovno obrazovanje 10 501 10 601 10 629 10 338 100,3 105,2 103,7 98,8 93,3 94,4
85.3 Srednje  obrazovanje 11 142 11 473 11 473 11 142 100,0 104,9 103,8 98,5 93,0 94,4
85.4 Visoko obrazovanje 15 653 15 952 16 143 15 696 101,2 105,0 103,8 99,7 93,1 94,4
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 7 828 7 861 7 966 7 902 101,3 106,5 105,9 99,8 94,4 96,4
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 11 013 10 460 10 784 10 562 103,1 101,0 98,1 101,6 89,5 89,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 735 12 818 12 322 12 541 96,1 106,0 104,4 94,7 94,0 95,0
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 821 13 876 13 325 13 616 96,0 105,1 103,5 94,6 93,2 94,2
86.1 Djelatnosti bolnica  14 582 14 630 13 942 14 368 95,3 105,4 103,6 93,9 93,4 94,3
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  12 316 12 335 12 172 12 137 98,7 104,7 103,6 97,2 92,8 94,3
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 12 438 12 616 12 065 12 207 95,6 104,6 103,2 94,2 92,7 93,9
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 8 405 8 612 8 282 8 299 96,2 106,3 104,7 94,8 94,2 95,3
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 7 813 8 167 7 565 7 702 92,6 105,0 104,8 91,2 93,1 95,4
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 9 105 9 278 8 969 8 992 96,7 105,0 103,8 95,3 93,1 94,4
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 809 7 985 7 690 7 706 96,3 106,8 105,1 94,9 94,7 95,6
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   10 249 10 486 10 097 10 123 96,3 106,7 104,7 94,9 94,6 95,3
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 9 047 9 169 8 958 8 806 97,7 112,3 110,6 96,3 99,6 100,6
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 248 7 388 7 524 7 277 101,8 109,9 104,9 100,3 97,4 95,5
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 9 192 9 305 9 058 8 919 97,3 112,5 111,1 95,9 99,7 101,1

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti