Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 21. srpnja 2022.
STAN-2022-1-1

ISSN 1334-0557

PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021.

Objavljuju se podaci o rođenim i umrlim osobama u Republici Hrvatskoj od 2012. do 2021. Za rođene i umrle osobe te sklopljene i razvedene brakove prikazuju se podaci na razini županija od 2017. do 2021., a podaci o prirodnom kretanju stanovništva u 2021. za gradove i općine.

Rođeni

U 2021. u odnosu na prethodnu godinu broj živorođene djece porastao je za 1,8%, tj. rođeno je 663 djece više nego u 2020. Ukupan broj rođenih u 2021. bio je 36 641 dijete, od toga 36 508 živorođene djece i 133 mrtvorođena djeteta. Od 36 508 živorođene djece, rođeno je 18 968 ili 52,0% muške djece i 17 540 ili 48,0% ženske djece.

Stopa nataliteta (živorođeni na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 9,4.

Umrli

U 2021. broj umrlih osoba porastao je u odnosu na prethodnu godinu, tj. umrlo je 5 689 osoba ili 10,0% više nego u prethodnoj godini. Od ukupnog broja umrlih osoba (62 712) u 2021. godini, 31 137 ili 49,7% bile su muške osobe, a 31 575 ili 50,3% ženske osobe.

Stopa mortaliteta (umrli na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 16,1.

U 2021. umrlo je 137 dojenčadi, odnosno 0,22% od ukupnog broja umrlih. Od ukupnog broja umrle dojenčadi, 72 ili 52,6% umrlo je u prvim danima života, tj. od 0 do 6 dana starosti.

Stopa umrle dojenčadi (broj umrle dojenčadi na 1 000 živorođenih) u 2021. iznosila je 3,8, a u prethodnoj godini 4,0.

Najmanja stopa umrle dojenčadi u 2021. bila je u Istarskoj županiji (1,2), a najveća u Ličko-senjskoj županiji (10,1).

Stopa prirodnog prirasta u 2021. u Republici Hrvatskoj bila je negativna i iznosila je -6,7 (-26 204 osobe). Negativno prirodno kretanje pokazuje i vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih), koji je iznosio 58,2. U svim županijama prirodni prirast bio je negativan, a najveći negativni prirodni prirast bio je u Gradu Zagrebu, i to -2 932, uz vitalni indeks od 73,3.

Pozitivan prirodni prirast bio je u 25 gradova/općina, a negativan u 530 gradova/općina i Gradu Zagrebu.

Sklopljeni brakovi

U 2021. sklopljena su 18 203 braka. Stopa sklopljenih brakova (sklopljeni brakovi na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 4,7.

Razvedeni brakovi

U 2021. bilo je 5 100 pravomoćno razvedenih brakova.

Stopa razvedenih brakova (broj razvedenih brakova na 1 000 stanovnika) u 2021. iznosila je 1,3.

Broj razvedenih brakova na 1 000 sklopljenih u 2021. iznosio je 280,2.

1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2012. DO 2021.

    Živorođeni Umrli Prirodni prirast Stope na 1 000 stanovnika Verižni indeksi
živorođeni umrli prirodni prirast živorođeni umrli
2012.  41 771  51 710 -9 939 9,8 12,1 -2,3   101,4 101,3
2013.  39 939  50 386 -10 447 9,4 11,8  -2,51) 95,6 97,4
2014.  39 566  50 839 -11 273 9,3 12,0 -2,7   99,1 100,9
2015.  37 503  54 205 -16 702 8,9 12,9 -4,0   94,8 106,6
2016.  37 537  51 542 -14 005 9,0 12,3  -3,41) 100,1 95,1
2017.  36 556  53 477 -16 921 8,9 13,0 -4,1   97,4 103,8
2018.  36 945  52 706 -15 761 9,0 12,9 -3,9   101,1 98,6
2019.  36 135  51 794 -15 659 8,9 12,7  -3,91) 97,8 98,3
2020.  35 845  57 023 -21 178 8,9 14,1 -5,2   99,2 110,1
2021.  36 508  62 712 -26 204 9,4 16,1 -6,7   101,8 110,0

1) Stopa prirodnog prirasta nije jednaka razlici stope živorođenih i umrlih zbog zaokruživanja podataka.

G-1. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA OD 2012. DO 2021.

G-2. ŽIVOROĐENI I UMRLI U 2021. PO ŽUPANIJAMA

2. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA OD 2017. DO 2021.

    Županija

Rođeni Umrli Prirodni prirast Brakovi Umrla dojenčad na
1 000 živorođenih
Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
ukupno živorođeni mrtvorođeni ukupno umrla dojenčad sklopljeni razvedeni
Republika Hrvatska 2017.  36 705  36 556   149  53 477   148 -16 921  20 310  6 265 4,0 68,4
  2018.  37 109  36 945   164  52 706   157 -15 761  19 921  6 125 4,2 70,1
  2019.  36 296  36 135   161  51 794   143 -15 659  19 761  5 936 4,0 69,8
  2020.  35 987  35 845   142  57 023   142 -21 178  15 196  5 153 4,0 62,9
  2021.  36 641  36 508   133  62 712   137 -26 204  18 203  5 100 3,8 58,2
Zagrebačka 2017.  2 730  2 717   13  3 588   14 -871  1 569   437 5,2 75,7
  2018.  2 762  2 754   8  3 590   5 -836  1 587   442 1,8 76,7
  2019.  2 751  2 740   11  3 475   9 -735  1 589   422 3,3 78,8
  2020.  2 802  2 794   8  3 890   15 -1 096  1 165   415 5,4 71,8
  2021.  2 844  2 830   14  4 428   12 -1 598  1 527   411 4,2 63,9
Krapinsko-zagorska 2017.  1 071  1 068   3  1 845   1 -777   643   145 0,9 57,9
  2018.  1 116  1 110   6  1 906   4 -796   564   181 3,6 58,2
  2019.  1 043  1 035   8  1 725   6 -690   609   140 5,8 60,0
  2020.  1 052  1 049   3  1 979   2 -930   513   124 1,9 53,0
  2021.  1 084  1 080   4  2 015   3 -935   565   132 2,8 53,6
Sisačko-moslavačka 2017.  1 237  1 229   8  2 440   6 -1 211   780   257 4,9 50,4
  2018.  1 229  1 215   14  2 518   9 -1 303   794   275 7,4 48,3
  2019.  1 228  1 222   6  2 440   8 -1 218   794   275 6,5 50,1
  2020.  1 204  1 201   3  2 608   7 -1 407   600   184 5,8 46,1
  2021.  1 184  1 176   8  2 685   4 -1 509   667   204 3,4 43,8
Karlovačka 2017.   951   947   4  1 871   5 -924   542   190 5,3 50,6
  2018.   963   962   1  1 933   2 -971   489   141 2,1 49,8
  2019.   935   933   2  1 833   11 -900   482   176 11,8 50,9
  2020.   909   904   5  2 076   3 -1 172   353   171 3,3 43,5
  2021.   863   860   3  2 316   2 -1 456   450   218 2,3 37,1
Varaždinska 2017.  1 408  1 400   8  2 254   7 -854   745   270 5,0 62,1
  2018.  1 441  1 435   6  2 179   2 -744   776   277 1,4 65,9
  2019.  1 445  1 439   6  2 230   3 -791   724   229 2,1 64,5
  2020.  1 347  1 339   8  2 454   7 -1 115   542   203 5,2 54,6
  2021.  1 434  1 425   9  2 764   5 -1 339   632   209 3,5 51,6
Koprivničko-križevačka 2017.   982   977   5  1 624   3 -647   528   182 3,1 60,2
  2018.  1 005   998   7  1 538   8 -540   482   175 8,0 64,9
  2019.   983   976   7  1 514   4 -538   550   201 4,1 64,5
  2020.   957   952   5  1 654   4 -702   362   114 4,2 57,6
  2021.   981   973   8  1 857   5 -884   442   184 5,1 52,4
Bjelovarsko-bilogorska 2017.   936   930   6  1 708   2 -778   554   186 2,2 54,4
  2018.   994   992   2  1 647   4 -655   546   180 4,0 60,2
  2019.  1 008   998   10  1 604   2 -606   580   159 2,0 62,2
  2020.   962   959   3  1 801   2 -842   432   156 2,1 53,2
  2021.   962   959   3  1 964   6 -1 005   479   162 6,3 48,8
Primorsko-goranska 2017.  2 166  2 157   9  3 951   9 -1 794  1 271   428 4,2 54,6
  2018.  2 137  2 126   11  3 772   8 -1 646  1 217   340 3,8 56,4
  2019.  2 060  2 057   3  3 746   4 -1 689  1 093   281 1,9 54,9
  2020.  2 070  2 064   6  3 981   9 -1 917   902   251 4,4 51,8
  2021.  2 156  2 154   2  4 588   8 -2 434  1 027   171 3,7 46,9
Ličko-senjska 2017.   378   377   1   855   3 -478   191   42 8,0 44,1
  2018.   367   361   6   846   2 -485   185   49 5,5 42,7
  2019.   373   368   5   867   3 -499   209   39 8,2 42,4
  2020.   372   368   4   894   4 -526   162   42 10,9 41,2
  2021.   395   395 -  1 030   4 -635   178   50 10,1 38,3
Virovitičko-podravska 2017.   649   646   3  1 164   1 -518   386   130 1,5 55,5
  2018.   695   690   5  1 079   2 -389   407   144 2,9 63,9
  2019.   635   632   3  1 144   1 -512   448   125 1,6 55,2
  2020.   654   654 -  1 177 - -523   324   125 - 55,6
  2021.   676   675   1  1 315   2 -640   408   109 3,0 51,3
Požeško-slavonska 2017.   613   611   2  1 005   1 -394   429   90 1,6 60,8
  2018.   600   600 -  1 016   1 -416   417   130 1,7 59,1
  2019.   606   603   3  1 045   4 -442   421   107 6,6 57,7
  2020.   610   608   2  1 073   1 -465   362   80 1,6 56,7
  2021.   575   572   3  1 222   1 -650   384   102 1,7 46,8
Brodsko-posavska 2017.  1 277  1 276   1  2 006   10 -730   825   227 7,8 63,6
  2018.  1 198  1 196   2  2 011   7 -815   850   230 5,9 59,5
  2019.  1 207  1 199   8  1 997   8 -798   837   213 6,7 60,0
  2020.  1 169  1 166   3  2 150   10 -984   619   182 8,6 54,2
  2021.  1 191  1 185   6  2 275   5 -1 090   723   186 4,2 52,1
Zadarska 2017.  1 537  1 532   5  2 159   6 -627   747   153 3,9 71,0
  2018.  1 546  1 535   11  1 982   8 -447   737   163 5,2 77,4
  2019.  1 551  1 543   8  1 938   1 -395   801   185 0,6 79,6
  2020.  1 526  1 523   3  2 148   3 -625   593   252 2,0 70,9
  2021.  1 598  1 591   7  2 437   5 -846   742   229 3,1 65,3
Osječko-baranjska 2017.  2 385  2 378   7  3 897   5 -1 519  1 491   518 2,1 61,0
  2018.  2 353  2 339   14  3 886   11 -1 547  1 525   487 4,7 60,2
  2019.  2 226  2 217   9  3 839   8 -1 622  1 470   485 3,6 57,7
  2020.  2 327  2 317   10  4 425   10 -2 108  1 179   369 4,3 52,4
  2021.  2 358  2 352   6  4 619   12 -2 267  1 343   404 5,1 50,9
Šibensko-kninska 2017.   770   766   4  1 532   1 -766   451   98 1,3 50,0
  2018.   800   795   5  1 471   5 -676   435   126 6,3 54,0
  2019.   806   805   1  1 457 - -652   460   91 - 55,3
  2020.   795   793   2  1 582   1 -789   322   107 1,3 50,1
  2021.   792   789   3  1 825   3 -1 036   397   83 3,8 43,2
Vukovarsko-srijemska 2017.  1 310  1 302   8  2 362   4 -1 060  1 004   257 3,1 55,1
  2018.  1 283  1 279   4  2 283   8 -1 004   908   202 6,3 56,0
  2019.  1 300  1 293   7  2 193   8 -900   817   261 6,2 59,0
  2020.  1 233  1 227   6  2 447   10 -1 220   680   206 8,1 50,1
  2021.  1 272  1 266   6  2 533   3 -1 267   831   244 2,4 50,0
Splitsko-dalmatinska 2017.  4 101  4 087   14  5 227   23 -1 140  2 288   733 5,6 78,2
  2018.  4 287  4 274   13  5 104   18 -830  2 170   587 4,2 83,7
  2019.  4 134  4 112   22  4 968   21 -856  2 207   520 5,1 82,8
  2020.  4 028  4 009   19  5 439   16 -1 430  1 792   497 4,0 73,7
  2021.  4 220  4 211   9  6 005   22 -1 794  2 158   468 5,2 70,1
Istarska 2017.  1 700  1 690   10  2 475   8 -785   870   309 4,7 68,3
  2018.  1 676  1 670   6  2 372   4 -702   802   328 2,4 70,4
  2019.  1 596  1 589   7  2 411   7 -822   752   290 4,4 65,9
  2020.  1 676  1 670   6  2 540   6 -870   569   278 3,6 65,7
  2021.  1 664  1 657   7  2 784   2 -1 127   646   252 1,2 59,5
Dubrovačko-neretvanska 2017.  1 210  1 208   2  1 379   4 -171   590   142 3,3 87,6
  2018.  1 196  1 192   4  1 321   8 -129   592   151 6,7 90,2
  2019.  1 184  1 179   5  1 271   9 -92   592   136 7,6 92,8
  2020.  1 220  1 215   5  1 363   5 -148   492   124 4,1 89,1
  2021.  1 204  1 199   5  1 628   6 -429   551   115 5,0 73,6
Međimurska 2017.  1 187  1 182   5  1 309   5 -127   507   173 4,2 90,3
  2018.  1 192  1 187   5  1 216   7 -29   552   145 5,9 97,6
  2019.  1 136  1 133   3  1 232   4 -99   518   171 3,5 92,0
  2020.  1 176  1 168   8  1 404   5 -236   372   128 4,3 83,2
  2021.  1 133  1 129   4  1 460   9 -331   382   144 8,0 77,3
Grad Zagreb 2017.  8 107  8 076   31  8 826   30 -750  3 899  1 298 3,7 91,5
  2018.  8 269  8 235   34  9 036   34 -801  3 886  1 372 4,1 91,1
  2019.  8 089  8 062   27  8 865   22 -803  3 808  1 430 2,7 90,9
  2020.  7 898  7 865   33  9 938   22 -2 073  2 861  1 145 2,8 79,1
  2021.  8 055  8 030   25  10 962   18 -2 932  3 671  1 023 2,2 73,3

3. PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA U 2021.

Županija  Živorođeni  Mrtvorođeni      Umrli    Umrla dojenčad Prirodni prirast Brakovi Vitalni indeks (živorođeni na 100 umrlih)
ukupno  0 – 6 dana  sklopljeni razvedeni
Republika Hrvatska  36 508   133  62 712   137   72 -26 204  18 203  5 100 58,2
Zagrebačka  2 830   14  4 428   12   4 -1 598  1 527   411 63,9
Gradovi                  
Dugo Selo   190 -   184 - -   6   114   25 103,3
Ivanić-Grad   128 -   229   1 - -101   63   23 55,9
Jastrebarsko   113   1   269   2 - -156   78   38 42,0
Samobor   363   3   551   2   1 -188   178   69 65,9
Sveta Nedelja   161 -   209   1 - -48   108   32 77,0
Sveti Ivan Zelina   145 -   234   1 - -89   85   10 62,0
Velika Gorica   587   4   825   1 - -238   315   70 71,2
Vrbovec   132 -   195 - - -63   64   18 67,7
Zaprešić   212 -   306   2   2 -94   117   51 69,3
Općine                  
Bedenica   11 -   23 - - -12   4   1 47,8
Bistra   56 -   86 - - -30   24   7 65,1
Brckovljani   58   1   83 - - -25   33   4 69,9
Brdovec   96   1   157 - - -61   48   7 61,1
Dubrava   41 -   95 - - -54   25   3 43,2
Dubravica   4 -   19 - - -15   4   2 21,1
Farkaševac   18 -   33 - - -15   6 - 54,5
Gradec   17 -   70 - - -53   14   2 24,3
Jakovlje   52 -   70 - - -18   15 - 74,3
Klinča Sela   53 -   78 - - -25   30   1 67,9
Kloštar Ivanić   60   2   88 - - -28   37   12 68,2
Krašić   7 -   45   1   1 -38   7   2 15,6
Kravarsko   21 -   26 - - -5   11 - 80,8
Križ   64   1   115   1 - -51   30   7 55,7
Luka   7 -   20 - - -13   4   2 35,0
Marija Gorica   18 -   34 - - -16   4   1 52,9
Orle   23 -   27 - - -4   8   1 85,2
Pisarovina   29 -   67 - - -38   15   3 43,3
Pokupsko   19 -   37 - - -18   13   1 51,4
Preseka   9 -   35 - - -26   6   2 25,7
Pušća   15 -   29 - - -14   10   2 51,7
Rakovec   10 -   20 - - -10   6   2 50,0
Rugvica   70   1   93 - - -23   28   8 75,3
Stupnik   39 -   46 - - -7   22   5 84,8
Žumberak   2 -   30 - - -28   1 - 6,7
Krapinsko-zagorska  1 080   4  2 015   3   3 -935   565   132 53,6
Gradovi                  
Donja Stubica   41 -   77 - - -36   26   5 53,2
Klanjec   36 -   44   1   1 -8   17   1 81,8
Krapina   104 -   178 - - -74   59   15 58,4
Oroslavje   49 -   85 - - -36   17   5 57,6
Pregrada   47 -   106   1   1 -59   20   4 44,3
Zabok   68 -   133 - - -65   30   7 51,1
Zlatar   55 -   95 - - -40   21   14 57,9
Općine                  
Bedekovčina   60 -   123   1   1 -63   29   11 48,8
Budinščina   23 -   49 - - -26   17 - 46,9
Desinić   21 -   49 - - -28   10   3 42,9
Đurmanec   41   1   47 - - -6   20   3 87,2
Gornja Stubica   51   1   75 - - -24   39   3 68,0
Hrašćina   12 -   23 - - -11   6   1 52,2
Hum na Sutli   34 -   72 - - -38   20   7 47,2
Jesenje   14 -   19 - - -5   11   2 73,7
Konjščina   30 -   65 - - -35   12   2 46,2
Kraljevec na Sutli   13 -   21 - - -8   9   3 61,9
Krapinske Toplice   54 -   95 - - -41   35   6 56,8
Kumrovec   6 -   25 - - -19   3   1 24,0
Lobor   17 -   40 - - -23   7   1 42,5
Mače   22   1   53 - - -31   12   3 41,5
Marija Bistrica   49 -   94 - - -45   30   5 52,1
Mihovljan   9 -   24 - - -15   9   4 37,5
Novi Golubovec   3 -   18 - - -15   2 - 16,7
Petrovsko   27 -   38 - - -11   14   5 71,1
Radoboj   24 -   69 - - -45   15   3 34,8
Stubičke Toplice   22 -   47 - - -25   7   2 46,8
Sveti Križ Začretje   67 -   81 - - -14   25   4 82,7
Tuhelj   20 -   37 - - -17   13 - 54,1
Veliko Trgovišće   34   1   86 - - -52   24   9 39,5
Zagorska Sela   3 -   15 - - -12   1 - 20,0
Zlatar-Bistrica   24 -   32 - - -8   5   3 75,0
Sisačko-moslavačka  1 176   8  2 685   4   1 -1 509   667   204 43,8
Gradovi                  
Glina   62 -   179 - - -117   33   4 34,6
Hrvatska Kostajnica   16 -   34 - - -18   7   1 47,1
Kutina   183 -   283   1 - -100   76   29 64,7
Novska   105   2   211 - - -106   69   23 49,8
Petrinja   180 -   369   2 - -189   90   26 48,8
Popovača   109 -   151 - - -42   41   13 72,2
Sisak   319   6   740   1   1 -421   208   79 43,1
Općine                  
Donji Kukuruzari   12 -   23 - - -11   6 - 52,2
Dvor   12 -   101 - - -89   9   4 11,9
Gvozd   8 -   83 - - -75   3   2 9,6
Hrvatska Dubica   9 -   39 - - -30   11   1 23,1
Jasenovac   8 -   39 - - -31   11   1 20,5
Lekenik   35 -   91 - - -56   24   4 38,5
Lipovljani   25 -   56 - - -31   18   5 44,6
Majur   7 -   25 - - -18   4   2 28,0
Martinska Ves   27 -   69 - - -42   18   6 39,1
Sunja   25 -   104 - - -79   21   2 24,0
Topusko   11 -   51 - - -40   8 - 21,6
Velika Ludina   23 -   37 - - -14   10   2 62,2
Karlovačka   860   3  2 316   2   1 -1 456   450   218 37,1
Gradovi                  
Duga Resa   72 -   192   1   1 -120   50   27 37,5
Karlovac   376   1   975 - - -599   177   97 38,6
Ogulin   96   1   223 - - -127   52   23 43,0
Ozalj   42 -   117 - - -75   24   7 35,9
Slunj   31 -   113   1 - -82   16   4 27,4
Općine                  
Barilović   22 -   48 - - -26   8   1 45,8
Bosiljevo   11 -   23 - - -12   2   1 47,8
Cetingrad   11 -   39 - - -28   6   2 28,2
Draganić   27   1   59 - - -32   10   7 45,8
Generalski Stol   16 -   61 - - -45   10   2 26,2
Josipdol   34 -   70 - - -36   29   10 48,6
Kamanje   12 -   11 - -   1   4 - 109,1
Krnjak   7 -   39 - - -32   3   4 17,9
Lasinja   5 -   37 - - -32   7   4 13,5
Netretić   17 -   64 - - -47   8   3 26,6
Plaški   18 -   50 - - -32   12   3 36,0
Rakovica   19 -   39 - - -20   9   3 48,7
Ribnik - -   12 - - -12   2 - -
Saborsko   2 -   15 - - -13   2 - 13,3
Tounj   9 -   28 - - -19   3   3 32,1
Vojnić   20 -   79 - - -59   8   15 25,3
Žakanje   13 -   22 - - -9   8   2 59,1
Varaždinska  1 425   9  2 764   5   3 -1 339   632   209 51,6
Gradovi                  
Ivanec   137   1   200 - - -63   45   15 68,5
Lepoglava   55 -   133   1   1 -78   28   6 41,4
Ludbreg   80   1   142 - - -62   32   13 56,3
Novi Marof   114   1   204 - - -90   51   9 55,9
Varaždin   338   2   772   2   1 -434   164   72 43,8
Varaždinske Toplice   47 -   100 - - -53   28   7 47,0
Općine                  
Bednja   24   1   75 - - -51   17   3 32,0
Beretinec   19 -   31 - - -12   4   2 61,3
Breznica   21 -   45 - - -24   12   2 46,7
Breznički Hum   10   1   29 - - -19   5   1 34,5
Cestica   59 -   73 - - -14   25   11 80,8
Donja Voća   21 -   43   1   1 -22   4   3 48,8
Gornji Kneginec   46 -   74 - - -28   17   5 62,2
Jalžabet   21 -   48 - - -27   19   6 43,8
Klenovnik   19 -   28 - - -9   11   7 67,9
Ljubešćica   15 -   26 - - -11   9   3 57,7
Mali Bukovec   11 -   42 - - -31   7   1 26,2
Martijanec   16 -   55 - - -39   11   4 29,1
Maruševec   42 -   111 - - -69   19   6 37,8
Petrijanec   83 -   77   1 -   6   22   3 107,8
Sračinec   26 -   60 - - -34   11   9 43,3
Sveti Đurđ   30   1   55 - - -25   14   1 54,5
Sveti Ilija   28 -   54 - - -26   9   1 51,9
Trnovec Bartolovečki   53 -   108 - - -55   20   9 49,1
Veliki Bukovec   13 -   18 - - -5   5   1 72,2
Vidovec   45 -   71 - - -26   25   3 63,4
Vinica   37 -   56 - - -19   14   5 66,1
Visoko   15   1   34 - - -19   4   1 44,1
Koprivničko-križevačka   973   8  1 857   5   2 -884   442   184 52,4
Gradovi                  
Đurđevac   87 -   141 - - -54   22   10 61,7
Koprivnica   230   3   405 - - -175   98   55 56,8
Križevci   185   2   320   1 - -135   98   61 57,8
Općine                  
Drnje   16 -   37 - - -21   4 - 43,2
Đelekovec   6 -   22 - - -16   5   2 27,3
Ferdinandovac   13 -   38 - - -25   11   4 34,2
Gola   33   1   47   1 - -14   10   2 70,2
Gornja Rijeka   14   1   45 - - -31   2   5 31,1
Hlebine   10 -   24 - - -14   5   2 41,7
Kalinovac   9 -   29 - - -20   9 - 31,0
Kalnik   12 -   20 - - -8   5   3 60,0
Kloštar Podravski   30 -   51 - - -21   16   1 58,8
Koprivnički Bregi   25 -   46 - - -21   13   3 54,3
Koprivnički Ivanec   14 -   25 - - -11   12   3 56,0
Legrad   14 -   41   1   1 -27   8   2 34,1
Molve   23 -   50 - - -27   8   2 46,0
Novigrad Podravski   26 -   47   1 - -21   8   3 55,3
Novo Virje   11 -   22 - - -11   4   2 50,0
Peteranec   21 -   47 - - -26   5   2 44,7
Podravske Sesvete   21 -   25 - - -4   6   2 84,0
Rasinja   21 -   59 - - -38   11   1 35,6
Sokolovac   20 -   64 - - -44   10   2 31,3
Sveti Ivan Žabno   48 -   87 - - -39   21   10 55,2
Sveti Petar Orehovec   41 -   85   1   1 -44   26   5 48,2
Virje   43   1   80 - - -37   25   2 53,8
Bjelovarsko-bilogorska   959   3  1 964   6   1 -1 005   479   162 48,8
Gradovi                  
Bjelovar   344 -   676   1 - -332   172   66 50,9
Čazma   65 -   139 - - -74   44   12 46,8
Daruvar   87 -   153   1 - -66   27   17 56,9
Garešnica   68 -   136 - - -68   33   18 50,0
Grubišno Polje   52 -   110 - - -58   23   10 47,3
Općine                  
Berek   14 -   23   1 - -9   3   2 60,9
Dežanovac   12 -   58   1   1 -46   15   1 20,7
Đulovac   47   1   38 - -   9   22   2 123,7
Hercegovac   13 -   43 - - -30   6   1 30,2
Ivanska   29   2   58   1 - -29   11   3 50,0
Kapela   28 -   45 - - -17   7   4 62,2
Končanica   14 -   54 - - -40   11   3 25,9
Nova Rača   24 -   53 - - -29   18   4 45,3
Rovišće   46 -   65 - - -19   27   2 70,8
Severin   6 -   10 - - -4   1   2 60,0
Sirač   5 -   38 - - -33   7   3 13,2
Šandrovac   16 -   47 - - -31   9   1 34,0
Štefanje   21 -   40 - - -19   4 - 52,5
Velika Pisanica   8 -   28 - - -20   7   1 28,6
Velika Trnovitica   7 -   15 - - -8   8   1 46,7
Veliki Grđevac   22 -   61   1 - -39   9   1 36,1
Veliko Trojstvo   21 -   60 - - -39   11   7 35,0
Zrinski Topolovac   10 -   14 - - -4   4   1 71,4
Primorsko-goranska  2 154   2  4 588   8   2 -2 434  1 027   171 46,9
Gradovi                  
Bakar   64 -   133 - - -69   33   1 48,1
Cres   19 -   41 - - -22   13   4 46,3
Crikvenica   75 -   191 - - -116   47   12 39,3
Čabar   17 -   60 - - -43   13   1 28,3
Delnice   47 -   101 - - -54   18 - 46,5
Kastav   81 -   133 - - -52   39   7 60,9
Kraljevica   33 -   57 - - -24   19   1 57,9
Krk   54 -   104 - - -50   26   6 51,9
Mali Lošinj   66 -   102   1 - -36   25   8 64,7
Novi Vinodolski   34   1   81 - - -47   23   1 42,0
Opatija   90 -   179 - - -89   47   6 50,3
Rab   71 -   147 - - -76   18   4 48,3
Rijeka   818   1  2 059   6   1 -1 241   394   61 39,7
Vrbovsko   17 -   97 - - -80   12   3 17,5
Općine                  
Baška   12 -   27 - - -15   4   2 44,4
Brod Moravice   4 -   19 - - -15   1 - 21,1
Čavle   71 -   98 - - -27   27   7 72,4
Dobrinj   17 -   38 - - -21   13   2 44,7
Fužine   9 -   27 - - -18   6 - 33,3
Jelenje   36 -   71 - - -35   17   2 50,7
Klana   14 -   25 - - -11   6   2 56,0
Kostrena   30 -   63 - - -33   19   1 47,6
Lokve   2 -   20 - - -18   3 - 10,0
Lopar   15 -   24 - - -9   5 - 62,5
Lovran   33 -   59 - - -26   13   2 55,9
Malinska-Dubašnica   31 -   54 - - -23   11   1 57,4
Matulji   95 -   162   1   1 -67   35   12 58,6
Mošćenička Draga   11 -   18 - - -7   8   1 61,1
Mrkopalj   7 -   18 - - -11   7 - 38,9
Omišalj   23 -   42 - - -19   12   2 54,8
Punat   13 -   37 - - -24   6   4 35,1
Ravna Gora   16 -   46 - - -30   5   2 34,8
Skrad   6 -   23 - - -17   4 - 26,1
Vinodolska općina   23 -   42 - - -19   17 - 54,8
Viškovo   193 -   154 - -   39   79   16 125,3
Vrbnik   7 -   36 - - -29   2 - 19,4
Ličko-senjska   395 -  1 030   4   2 -635   178   50 38,3
Gradovi                  
Gospić   123 -   240 - - -117   41   20 51,3
Novalja   47 -   54 - - -7   22   3 87,0
Otočac   79 -   213   2   2 -134   34   8 37,1
Senj   33 -   140   1 - -107   32   6 23,6
Općine                  
Brinje   21 -   94 - - -73   6   1 22,3
Donji Lapac   6 -   50 - - -44   3   2 12,0
Karlobag   5 -   30 - - -25   4   1 16,7
Lovinac   6 -   31   1 - -25   4 - 19,4
Perušić   24 -   59 - - -35   6   1 40,7
Plitvička Jezera   31 -   53 - - -22   17   6 58,5
Udbina   10 -   35 - - -25   7 - 28,6
Vrhovine   10 -   31 - - -21   2   2 32,3
Virovitičko-podravska   675   1  1 315   2   1 -640   408   109 51,3
Gradovi                  
Orahovica   41 -   74 - - -33   27   6 55,4
Slatina   127   1   190 - - -63   67   23 66,8
Virovitica   153 -   281   1 - -128   82   29 54,4
Općine                  
Crnac   10 -   36 - - -26   7   2 27,8
Čačinci   19 -   46   1   1 -27   16   1 41,3
Čađavica   19 -   42 - - -23   14   7 45,2
Gradina   23 -   71 - - -48   15   6 32,4
Lukač   20 -   66 - - -46   12   2 30,3
Mikleuš   11 -   22 - - -11   7 - 50,0
Nova Bukovica   12 -   31 - - -19   6   2 38,7
Pitomača   91 -   168 - - -77   64   17 54,2
Sopje   14 -   41 - - -27   14   3 34,1
Suhopolje   47 -   119 - - -72   37   4 39,5
Špišić Bukovica   39 -   73 - - -34   19   5 53,4
Voćin   37 -   23 - -   14   17   2 160,9
Zdenci   12 -   32 - - -20   4 - 37,5
Požeško-slavonska   572   3  1 222   1   1 -650   384   102 46,8
Gradovi                  
Kutjevo   55 -   98 - - -43   37   9 56,1
Lipik   45 -   108 - - -63   28   10 41,7
Pakrac   68 -   151 - - -83   35   13 45,0
Pleternica   89   1   188 - - -99   70   10 47,3
Požega   186 -   368   1   1 -182   119   40 50,5
Općine                  
Brestovac   26 -   72 - - -46   12   6 36,1
Čaglin   17 -   51 - - -34   7   2 33,3
Jakšić   31 -   57 - - -26   20   2 54,4
Kaptol   21   2   50 - - -29   24   6 42,0
Velika   34 -   79 - - -45   32   4 43,0
Brodsko-posavska  1 185   6  2 275   5   4 -1 090   723   186 52,1
Gradovi                  
Nova Gradiška   95   1   219   1   1 -124   44   20 43,4
Slavonski Brod   470   1   765 - - -295   263   91 61,4
Općine                  
Bebrina   35 -   40 - - -5   24 - 87,5
Brodski Stupnik   30 -   41 - - -11   17 - 73,2
Bukovlje   27 -   40   1 - -13   17   4 67,5
Cernik   24 -   54 - - -30   16   4 44,4
Davor   22 -   36 - - -14   8   2 61,1
Donji Andrijevci   34 -   56 - - -22   16   5 60,7
Dragalić   12 -   14 - - -2   8   1 85,7
Garčin   31 -   68 - - -37   20   6 45,6
Gornja Vrba   19 -   27 - - -8   15   2 70,4
Gornji Bogićevci   8 -   30 - - -22   11   2 26,7
Gundinci   22 -   33   2   2 -11   13   1 66,7
Klakar   21   2   33 - - -12   15   1 63,6
Nova Kapela   24 -   75 - - -51   13   3 32,0
Okučani   14 -   56 - - -42   19   6 25,0
Oprisavci   16 -   34 - - -18   10   5 47,1
Oriovac   46 -   89   1   1 -43   27   8 51,7
Podcrkavlje   20   1   49 - - -29   8   2 40,8
Rešetari   33 -   75 - - -42   25 - 44,0
Sibinj   48   1   116 - - -68   31   10 41,4
Sikirevci   16 -   27 - - -11   13 - 59,3
Slavonski Šamac   10 -   37 - - -27   11   3 27,0
Stara Gradiška   3 -   25 - - -22   7 - 12,0
Staro Petrovo Selo   35 -   81 - - -46   23   3 43,2
Velika Kopanica   24 -   55 - - -31   13   5 43,6
Vrbje   16 -   52 - - -36   16   1 30,8
Vrpolje   30 -   48 - - -18   20   1 62,5
Zadarska  1 591   7  2 437   5   3 -846   742   229 65,3
Gradovi                  
Benkovac   112   1   181   2 - -69   61   12 61,9
Biograd na Moru   56 -   79 - - -23   22   2 70,9
Nin   31 -   46 - - -15   15   1 67,4
Obrovac   37 -   68 - - -31   22   4 54,4
Pag   22 -   54 - - -32   11   7 40,7
Zadar   701   4   895   2   2 -194   264   145 78,3
Općine                  
Bibinje   50 -   58   1   1 -8   23   4 86,2
Galovac   12 -   14 - - -2   4   2 85,7
Gračac   21 -   76 - - -55   11   4 27,6
Jasenice   16 -   17 - - -1   6   2 94,1
Kali   14 -   23 - - -9   2 - 60,9
Kolan   12 -   11 - -   1   7   1 109,1
Kukljica   4 -   23 - - -19   3   1 17,4
Lišane Ostrovičke   6 -   9 - - -3   3 - 66,7
Novigrad   18 -   32 - - -14   18 - 56,3
Pakoštane   57 -   65 - - -8   28   3 87,7
Pašman   25 -   53 - - -28   15   1 47,2
Polača   12 -   28 - - -16   11   2 42,9
Poličnik   46   2   65 - - -19   24   1 70,8
Posedarje   34 -   62 - - -28   23   5 54,8
Povljana   3 -   7 - - -4   4   1 42,9
Preko   27 -   80 - - -53   14   3 33,8
Privlaka   12 -   35 - - -23   11 - 34,3
Ražanac   21 -   48 - - -27   13   4 43,8
Sali   9 -   47 - - -38   5   1 19,1
Stankovci   15 -   37 - - -22   6   2 40,5
Starigrad   19 -   30 - - -11   13   4 63,3
Sukošan   53 -   73 - - -20   25   1 72,6
Sveti Filip i Jakov   46 -   68 - - -22   29   8 67,6
Škabrnja   20 -   28 - - -8   6   1 71,4
Tkon   7 -   13 - - -6   3 - 53,8
Vir   28 -   50 - - -22   14   3 56,0
Vrsi   18 -   39 - - -21   16   3 46,2
Zemunik Donji   27 -   23 - -   4   10   1 117,4
Osječko-baranjska  2 352   6  4 619   12   5 -2 267  1 343   404 50,9
Gradovi                  
Beli Manastir   59 -   155 - - -96   35   17 38,1
Belišće   85 -   157 - - -72   43   10 54,1
Donji Miholjac   64 -   140 - - -76   36   20 45,7
Đakovo   201 -   412   1   1 -211   139   46 48,8
Našice   152 -   216 - - -64   76   25 70,4
Osijek   863   4  1 586   6   1 -723   466   157 54,4
Valpovo   86 -   159 - - -73   50   7 54,1
Općine                  
Antunovac   38 -   61 - - -23   17   4 62,3
Bilje   40 -   63 - - -23   26   12 63,5
Bizovac   26 -   68 - - -42   21   4 38,2
Čeminac   26 -   46 - - -20   14   6 56,5
Čepin   96 -   172   1   1 -76   68   14 55,8
Darda   58 -   98   2   1 -40   24   12 59,2
Donja Motičina   8 -   19 - - -11   6   2 42,1
Draž   13 -   58 - - -45   16   5 22,4
Drenje   17 -   63 - - -46   13   2 27,0
Đurđenovac   52 -   117 - - -65   31   7 44,4
Erdut   37 -   121 - - -84   26   7 30,6
Ernestinovo   25 -   33   1   1 -8   6   3 75,8
Feričanci   19 -   43 - - -24   8   6 44,2
Gorjani   13 -   21 - - -8   5 - 61,9
Jagodnjak   10 -   35 - - -25   9 - 28,6
Kneževi Vinogradi   23 -   84 - - -61   13   4 27,4
Koška   31 -   70 - - -39   20   6 44,3
Levanjska Varoš   8 -   22 - - -14   6   2 36,4
Magadenovac   14 -   34 - - -20   7   2 41,2
Marijanci   22 -   39 - - -17   9   1 56,4
Petlovac   10 -   36 - - -26   9   2 27,8
Petrijevci   29 -   59 - - -30   18   2 49,2
Podgorač   27 -   59 - - -32   10   1 45,8
Podravska Moslavina   13 -   21 - - -8   6 - 61,9
Popovac   9 -   44 - - -35   7   4 20,5
Punitovci   16   1   17 - - -1   15   1 94,1
Satnica Đakovačka   19 -   40 - - -21   9 - 47,5
Semeljci   36 -   56 - - -20   24   2 64,3
Strizivojna   21   1   34 - - -13   13   1 61,8
Šodolovci   10 -   28   1 - -18   7   2 35,7
Trnava   13 -   23 - - -10   9   1 56,5
Viljevo   16 -   31 - - -15   12   3 51,6
Viškovci   8 -   30 - - -22   3 - 26,7
Vladislavci   23 -   34 - - -11   8   3 67,6
Vuka   16 -   15 - -   1   3   1 106,7
Šibensko-kninska   789   3  1 825   3   1 -1 036   397   83 43,2
Gradovi                  
Drniš   40 -   134 - - -94   31   5 29,9
Knin   91   1   217   2   1 -126   53   6 41,9
Skradin   28 -   75 - - -47   16   2 37,3
Šibenik   384   2   698   1 - -314   157   51 55,0
Vodice   73 -   139 - - -66   40   8 52,5
Općine                  
Bilice   19 -   35 - - -16   9   2 54,3
Biskupija   4 -   32 - - -28 -   1 12,5
Civljane - -   3 - - -3 - - -
Ervenik   1 -   37 - - -36   1 - 2,7
Kijevo   1 -   13 - - -12 - - 7,7
Kistanje   22 -   58 - - -36   16 - 37,9
Murter-Kornati   14 -   31 - - -17   4   2 45,2
Pirovac   9 -   38 - - -29   7 - 23,7
Primošten   27 -   57 - - -30   6   2 47,4
Promina   5 -   30 - - -25   6 - 16,7
Rogoznica   19 -   51 - - -32   12   1 37,3
Ružić   11 -   45 - - -34   11   1 24,4
Tisno   22 -   62 - - -40   17   1 35,5
Tribunj   13 -   33 - - -20   5   1 39,4
Unešić   6 -   37 - - -31   6 - 16,2
Vukovarsko-srijemska  1 266   6  2 533   3   2 -1 267   831   244 50,0
Gradovi                  
Ilok   43 -   109 - - -66   27   5 39,4
Otok   50 -   89 - - -39   44   8 56,2
Vinkovci   303   2   440 - - -137   178   58 68,9
Vukovar   200   1   456 - - -256   115   50 43,9
Županja   91 -   140 - - -49   50   16 65,0
Općine                  
Andrijaševci   29 -   47   1 - -18   30   3 61,7
Babina Greda   27 -   50 - - -23   12   2 54,0
Bogdanovci   16   1   18 - - -2   4   3 88,9
Borovo   11 -   81 - - -70   14   11 13,6
Bošnjaci   28 -   47 - - -19   23   2 59,6
Cerna   44 -   72 - - -28   24   8 61,1
Drenovci   29 -   78 - - -49   26   4 37,2
Gradište   17 -   49 - - -32   13   3 34,7
Gunja   25 -   74 - - -49   20   5 33,8
Ivankovo   63 -   82 - - -19   41   11 76,8
Jarmina   18 -   36 - - -18   20   6 50,0
Lovas   7   1   16 - - -9   3   1 43,8
Markušica   8 -   46 - - -38   9   1 17,4
Negoslavci   6 -   27 - - -21   3 - 22,2
Nijemci   30 -   74 - - -44   24   6 40,5
Nuštar   36 -   69 - - -33   23   6 52,2
Privlaka   19 -   39 - - -20   20   3 48,7
Stari Jankovci   25 -   75 - - -50   24   11 33,3
Stari Mikanovci   25 -   46 - - -21   13 - 54,3
Štitar   15 -   20 - - -5   7   2 75,0
Tompojevci   4 -   25 - - -21   4   2 16,0
Tordinci   15 -   27   2   2 -12   4   1 55,6
Tovarnik   18 -   39 - - -21   5   4 46,2
Trpinja   27 -   92 - - -65   22   6 29,3
Vođinci   16 -   19 - - -3   10   2 84,2
Vrbanja   21   1   51 - - -30   19   4 41,2
Splitsko-dalmatinska  4 211   9  6 005   22   17 -1 794  2 158   468 70,1
Gradovi                  
Hvar   34 -   61 - - -27   10   6 55,7
Imotski   101 -   114 - - -13   64   4 88,6
Kaštela   374   1   458   1   1 -84   210   37 81,7
Komiža   8 -   24 - - -16   7   2 33,3
Makarska   131 -   156 - - -25   59   13 84,0
Omiš   143 -   205 - - -62   79   13 69,8
Sinj   261 -   280   3   3 -19   146   13 93,2
Solin   312   1   256 - -   56   111   36 121,9
Split  1 505   2  2 355   12   9 -850   760   235 63,9
Stari Grad   20 -   51 - - -31   8   1 39,2
Supetar   42   1   72   1 - -30   17   1 58,3
Trilj   71   1   118 - - -47   43   6 60,2
Trogir   115   1   170 - - -55   61   16 67,6
Vis   12 -   50   1   1 -38   6   4 24,0
Vrgorac   69 -   62 - -   7   28   3 111,3
Vrlika   10 -   41 - - -31   11 - 24,4
Općine                  
Baška Voda   16 -   36 - - -20   6   9 44,4
Bol   18 -   19 - - -1   4 - 94,7
Brela   9 -   17 - - -8   7 - 52,9
Cista Provo   11 -   53 - - -42   14 - 20,8
Dicmo   42 -   37 - -   5   9   1 113,5
Dugi Rat   75 -   82 - - -7   40   4 91,5
Dugopolje   43 -   45   1   1 -2   24   4 95,6
Gradac   28 -   32 - - -4   16   7 87,5
Hrvace   32 -   52 - - -20   14   1 61,5
Jelsa   36 -   68 - - -32   20   1 52,9
Klis   58 -   69 - - -11   31   5 84,1
Lećevica   3 -   12 - - -9   4 - 25,0
Lokvičići   3 -   14 - - -11   4 - 21,4
Lovreć   11 -   32 - - -21   8 - 34,4
Marina   41 -   84   1   1 -43   21   5 48,8
Milna   9 -   23 - - -14   9 - 39,1
Muć   43 -   68 - - -25   13   2 63,2
Nerežišća   7 -   17 - - -10   9 - 41,2
Okrug   22 -   56 - - -34   19   5 39,3
Otok   58 -   74 - - -16   30   5 78,4
Podbablje   56 -   52 - -   4   22   3 107,7
Podgora   12 -   35 - - -23   12   1 34,3
Podstrana   140   1   67   1   1   73   78   10 209,0
Postira   21 -   32 - - -11   5 - 65,6
Prgomet   2 -   17 - - -15   2 - 11,8
Primorski Dolac   6 -   16 - - -10   1 - 37,5
Proložac   32 -   49 - - -17   15 - 65,3
Pučišća   12 -   28 - - -16   5   3 42,9
Runovići   23 -   47 - - -24   13   2 48,9
Seget   37 -   68   1 - -31   22   2 54,4
Selca   13 -   41 - - -28   5   2 31,7
Sućuraj   3 -   8 - - -5   5 - 37,5
Sutivan   6 -   23 - - -17   5 - 26,1
Šestanovac   16 -   41 - - -25   12 - 39,0
Šolta   10 -   50 - - -40   6   2 20,0
Tučepi   10   1   22 - - -12   4   2 45,5
Zadvarje   4 -   5 - - -1   4   1 80,0
Zagvozd   13 -   25 - - -12   5   1 52,0
Zmijavci   22 -   16 - -   6   15 - 137,5
Istarska  1 657   7  2 784   2   2 -1 127   646   252 59,5
Gradovi                  
Buje – Buie   32 -   67 - - -35   19   9 47,8
Buzet   39 -   69 - - -30   17   3 56,5
Labin   78 -   184   1   1 -106   28   19 42,4
Novigrad – Cittanova   30 -   45 - - -15   15   7 66,7
Pazin   78 -   108 - - -30   30   20 72,2
Poreč – Parenzo   162 -   191 - - -29   52   30 84,8
Pula – Pola   416   2   783 - - -367   181   60 53,1
Rovinj – Rovigno   97 -   206 - - -109   44   7 47,1
Umag – Umago   108   1   160 - - -52   42   18 67,5
Vodnjan – Dignano   46   1   65 - - -19   21   4 70,8
Općine                  
Bale – Valle   10 -   24 - - -14   2 - 41,7
Barban   27 -   39 - - -12   10   3 69,2
Brtonigla – Verteneglio   15 -   19 - - -4   7   2 78,9
Cerovlje   11 -   22 - - -11   5   2 50,0
Fažana – Fasana   35 -   41 - - -6   11   2 85,4
Funtana – Fontane   9 -   11 - - -2   2 - 81,8
Gračišće   8 -   18 - - -10   4   2 44,4
Grožnjan – Grisignana   3 -   14 - - -11   3 - 21,4
Kanfanar   20 -   30 - - -10   6   2 66,7
Karojba   17 -   18 - - -1   6   2 94,4
Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenica   12   1   17 - - -5   6   3 70,6
Kršan   29 -   49   1   1 -20   7   7 59,2
Lanišće   2 -   1 - -   1   1 - 200,0
Ližnjan – Lisignano   42 -   46 - - -4   15   9 91,3
Lupoglav   5 -   11 - - -6 -   3 45,5
Marčana   44 -   69 - - -25   10   5 63,8
Medulin   43   1   100 - - -57   25   7 43,0
Motovun – Montona   6 -   15 - - -9   4   1 40,0
Oprtalj – Portole   8 -   13 - - -5   5 - 61,5
Pićan   14 -   24 - - -10   3   1 58,3
Raša   23 -   42 - - -19   2   4 54,8
Sveta Nedelja   20 -   45 - - -25   9   4 44,4
Sveti Lovreč   13 -   17 - - -4   3   1 76,5
Sveti Petar u Šumi   13 -   9 - -   4   3   1 144,4
Svetvinčenat   20 -   36 - - -16   5   4 55,6
Tar-Vabriga – Torre-Abrega   25 -   23 - -   2   7   3 108,7
Tinjan   14 -   28 - - -14   7   2 50,0
Višnjan – Visignano   20 -   32 - - -12   8   3 62,5
Vižinada – Visinada   16   1   19 - - -3   6 - 84,2
Vrsar – Orsera   15 -   26 - - -11   6   2 57,7
Žminj   32 -   48 - - -16   9 - 66,7
Dubrovačko-neretvanska  1 199   5  1 628   6   2 -429   551   115 73,6
Gradovi                  
Dubrovnik   469 -   585   1   1 -116   192   75 80,2
Korčula   47 -   85 - - -38   14   3 55,3
Metković   179   3   170   2   1   9   91   7 105,3
Opuzen   26 -   46 - - -20   18 - 56,5
Ploče   62 -   100   1 - -38   43   6 62,0
Općine                  
Blato   31 -   73 - - -42   17   4 42,5
Dubrovačko primorje   9 -   33 - - -24   5   1 27,3
Janjina   1 -   16 - - -15   2 - 6,3
Konavle   108 -   113 - - -5   41   1 95,6
Kula Norinska   8 -   17 - - -9   12   1 47,1
Lastovo   8 -   12 - - -4   3   2 66,7
Lumbarda   7 -   16 - - -9   4   1 43,8
Mljet   9 -   20 - - -11   5 - 45,0
Orebić   28 -   63 - - -35   15   3 44,4
Pojezerje   7   1   14 - - -7   5   1 50,0
Slivno   11 -   28 - - -17   11   1 39,3
Smokvica   9 -   11 - - -2   3 - 81,8
Ston   18 -   38 - - -20   9   1 47,4
Trpanj   4 -   11   1 - -7   2 - 36,4
Vela Luka   42   1   67   1 - -25   10   3 62,7
Zažablje   5 -   16 - - -11   4 - 31,3
Župa dubrovačka   111 -   94 - -   17   45   5 118,1
Međimurska  1 129   4  1 460   9   4 -331   382   144 77,3
Gradovi                  
Čakovec   282   1   333 - - -51   82   52 84,7
Mursko Središće   64 -   66   1 - -2   28   10 97,0
Prelog   72 -   115 - - -43   28   11 62,6
Općine                  
Belica   24 -   62 - - -38   10   1 38,7
Dekanovec   7 -   10 - - -3   1   2 70,0
Domašinec   11 -   28 - - -17   6   2 39,3
Donja Dubrava   16   1   35 - - -19   3   5 45,7
Donji Kraljevec   36 -   54 - - -18   12   3 66,7
Donji Vidovec   11 -   21 - - -10   7   1 52,4
Goričan   15 -   43   2   2 -28   12   1 34,9
Gornji Mihaljevec   11 -   20 - - -9   7   3 55,0
Kotoriba   30 -   32 - - -2   7   5 93,8
Mala Subotica   71   1   48   1 -   23   12   3 147,9
Nedelišće   152   1   146   2   1   6   35   11 104,1
Orehovica   63 -   37 - -   26   13   3 170,3
Podturen   43 -   52 - - -9   18   7 82,7
Pribislavec   49 -   39   1 -   10   13   2 125,6
Selnica   21 -   44 - - -23   17   2 47,7
Strahoninec   18 -   37 - - -19   14   5 48,6
Sveta Marija   19 -   26 - - -7   11 - 73,1
Sveti Juraj na Bregu   50 -   72   1   1 -22   23   4 69,4
Sveti Martin na Muri   13 -   44 - - -31   3   5 29,5
Šenkovec   30 -   27 - -   3   8   3 111,1
Štrigova   16 -   40   1 - -24   8   2 40,0
Vratišinec   5 -   29 - - -24   4   1 17,2
Grad Zagreb  8 030   25  10 962   18   11 -2 932  3 671  1 023 73,3

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Izvor podataka o rođenim i umrlim osobama te sklopljenim brakovima jesu državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih koje vode matičari za svako matično područje.

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1), o umrlima na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2), a o vjenčanima na Statističkom izvještaju o sklopljenom braku (DEM-3) za svaki upis u državnu maticu rođenih, umrlih ili vjenčanih.

Izvor podataka o razvedenim brakovima jesu registri i spisi općinskih sudova nadležnih za razvod braka, a prikupljaju se na Statističkom izvještaju o razvedenom braku (RB-1).

 

Obuhvat i usporedivost

Podaci vitalne statistike obuhvaćaju sve osobe koje su se rodile, umrle ili sklopile brak u određenoj kalendarskoj godini, a upisane su u državne matice rođenih, umrlih i vjenčanih. Statističkim istraživanjem o razvedenim brakovima obuhvaćeni su svi razvedeni brakovi čija je pravomoćnost presude nastupila u kalendarskoj godini.

Podaci vitalne statistike prikupljaju se i obrađuju u skladu s definicijom ukupnog stanovništva prema međunarodnim preporukama (UN, Eurostat, ESA i SNA). Ta definicija se u statističkim istraživanjima o rođenima i umrlima primjenjuje od 1998., a u statističkim istraživanjima o sklopljenim i razvedenim brakovima od 2000.

 

Definicije i objašnjenja

Živorođenim se djetetom smatra svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića. Ako dijete ubrzo nakon poroda umre, najprije se registrira kao živorođeno, a zatim kao umrlo dojenče.

Mrtvorođenim se smatra dijete rođeno, odnosno izvađeno iz tijela majke bez ikakvih znakova života, tj. ako nije disalo niti pokazivalo neki drugi znak života, a nošeno je dulje od 22 navršena tjedna trudnoće ili je imalo 500 grama ili više porodne težine. Izbacivanje mrtvog ploda koji je nošen manje od 22 navršena tjedna trudnoće, a ako je trajanje trudnoće nepoznato, a poznata je porodna težina, 499 grama ili manje, to se smatra pobačajem (abortusom), bez obzira na to je li riječ o spontanom ili namjernom prekidu trudnoće i ne registrira se u državnim maticama niti se ti podaci iskazuju u ukupnom broju mrtvorođenih.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

Umrlom dojenčadi smatraju se djeca koja su umrla prije navršene prve godine života.

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Sklopljeni brak jest zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca.

Razvedeni brak jest pravomoćnom presudom nadležnog suda raskinuta bračna zajednica.

 

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2021.

 

Kratice  
   
ESA Europski sustav nacionalnih računa
Eurostat Statistički ured Europske unije
NN Narodne novine
SNA Sustav nacionalnih računa
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Andrea Zebec i Tatjana Radić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti