Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. prosinca 2022.
OEN-2022-1-7

ISSN 1334-0557

EKONOMSKI RAČUNI PROTOKA MATERIJALA, 2017. – 2021.

Prikazani su ekonomski računi protoka materijala koji obuhvaćaju domaće vađenje, uvoz i izvoz unutar zemalja EU-a i izvan njih te domaći i prerađeni output za Republiku Hrvatsku od 2017. do 2021.

U 2021. vrijednost neposrednog unosa materijala iznosila je 65 880 tis. tona (64,4% iz domaćih izvora i 35,6% iz uvoza), što je za 5,2% više nego u 2020.

Utrošak domaćeg materijala u 2021. iznosio je 44 967 tis. tona, što je za 4,2% više nego u 2020.

Uvoz materijala u 2021. iznosio je 23 428 tis. tona, odnosno povećao se za 16,4% u odnosu na 2020. Izvoz materijala iznosio je 20 913 tis. tona, što je povećanje za 7,3% u odnosu na prijašnju godinu. Fizička trgovinska bilanca u 2021. iznosila je 2 515 tis. tona.

1. DOMAĆE VAĐENJE1)

tis. tona

     2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ukupno2) 40 521 41 208 41 460 42 495 42 452
Biomasa 14 754 15 233 15 473 16 111 15 327
Nemetalni minerali 23 744 24 166 24 362 25 003 25 885
Materijali/nositelji fosilne energije 2 023 1 808 1 625 1 382 1 240

1) Kod proračuna tokova materijala svake se godine koriste novi izračuni prema preporučenoj metodologiji Eurostata. Stoga pojedini podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja OEN-2021-1-7.

2) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

2. UVOZ HRVATSKE UNUTAR ZEMALJA EU-a I IZVAN NJIH

tis. tona

       2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ukupno1) 18 890 18 890 20 139 20 130 23 428
Biomasa i proizvodi od biomase 4 232 4 388 4 689 4 510 5 016
Metalne rude i koncentrati, sirovi i prerađeni 1 991 2 122 2 352 2 437 2 779
Nemetalni minerali, sirovi i prerađeni 4 141 4 140 4 854 5 264 5 592
Materijali/nositelji fosilne energije, sirovi i prerađeni 7 370 7 003 6 944 6 649 8 591
Ostali proizvodi 1 155 1 235 1 294 1 246 1 415
Otpad uvezen radi konačne obrade i odlaganja 0 0 5 23 35

1) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

3. IZVOZ HRVATSKE UNUTAR ZEMALJA EU-a I IZVAN NJIH

tis. tona

      2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ukupno1) 17 841 17 469 17 601 19 488 20 913
Biomasa i proizvodi od biomase 7 416 6 937 7 433 7 617 8 254
Metalne rude i koncentrati, sirovi i prerađeni 1 359 1 398 1 477 1 533 1 892
Nemetalni minerali, sirovi i prerađeni 5 641 5 674 5 380 5 522 5 974
Materijali/nositelji fosilne energije, sirovi i prerađeni 2 859 2 907 2 723 4 246 4 028
Ostali proizvodi 558 542 578 558 750
Otpad uvezen radi konačne obrade i odlaganja 9 11 9 12 16

1) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

4. DOMAĆI PRERAĐENI OUTPUT1)

tis. tona

      2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Ispuštanja u zrak 26 568 25 803 31 637 25 513 25 101
Odloženi otpad na kontroliranim odlagalištima 1 815 1 639 1 616 1 452 1 593
Ispuštanja u vodu 49 47 40 40 45
Uporaba rasutih materijala2) 1 587 1 619 1 597 1 590 1 620
Gubici rasutih materijala 1 1 1 1 1

1) Kod proračuna tokova materijala svake se godine koriste novi izračuni prema preporučenoj metodologiji Eurostata. Stoga pojedini podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja OEN-2021-1-7.

2) Uporaba rasutih materijala obuhvaća uporabu mineralnih i organskih gnojiva, kanalizacijskog mulja, komposta i pesticida.

5. POKAZATELJI PROTOKA MATERIJALA U 2021.

tis. tona

     Domaće vađenje Uvoz Izvoz Neposredni unos materijala Utrošak domaćeg materijala Fizička trgovinska bilanca
1 2 3 4 = 1 + 2 5 = 4 - 3 6 = 2 - 3 
Materijali, ukupno1) 42 452 23 428 20 913 65 880 44 967 2 515
Biomasa i proizvodi od biomase 15 327 5 016 8 254 20 343 12 089 -3 238
Metalne rude i koncentrati, sirovi i prerađeni 0 2 779 1 892 2 779 887 887
Nemetalni minerali, sirovi i prerađeni 25 885 5 592 5 974 31 477 25 503 -382
Materijali/nositelji fosilne energije, sirovi i prerađeni 1 240 8 591 4 028 9 831 5 803 4 563
Ostali proizvodi 0 1 415 750 1 415 665 665
Otpad  0 35 16 35 19 19

1) Ukupno kod pojedinih vrijednosti ne odgovara zbroju stavki zbog iskazivanja brojeva u tisućama.

6. POKAZATELJI PROTOKA MATERIJALA, 2017. − 2021.1)

tis. tona

     2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
Domaće vađenje 40 521 41 208 41 460 42 495 42 452
Uvoz 18 890 18 890 20 139 20 130 23 428
Izvoz 17 841 17 469 17 601 19 488 20 913
Neposredni unos materijala 59 411 60 097 61 600 62 625 65 880
Utrošak domaćeg materijala 41 570 42 628 43 999 43 137 44 967
Fizička trgovinska bilanca 1 049 1 420 2 538 642 2 515

1) Kod proračuna tokova materijala svake se godine koriste novi izračuni prema preporučenoj metodologiji Eurostata. Stoga pojedini podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja OEN-2021-1-7.

G-1. POKAZATELJI PROTOKA MATERIJALA, 2017. – 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za ekonomske račune protoka materijala jest Državni zavod za statistiku.

Ekonomski računi protoka materijala jesu jedan od nekoliko fizičkih modula Eurostatova programa europskih ekonomskih računa okoliša. Obuhvaćeni su Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša.

Ekonomski računi protoka materijala (EW-MFA) bilježe protoke prirodnih unosa (domaće vađenje materijala) i proizvoda (uvoz, izvoz) s pomoću detaljne raščlambe na temelju otprilike 50 kategorija materijala. Za podatke o tokovima materijala u ovom Priopćenju upotrebljavale su se sljedeće glavne kategorije materijala:

  1. biomasa i proizvodi od biomase: usjevi i njihovi proizvodi, ostaci od usjeva i krmni usjevi
  2. metalne rude i koncentrati te njihovi proizvodi
  3. nemetalni minerali i njihovi proizvodi
  4. materijali/nositelji fosilne energije i njihovi proizvodi (ugljen, nafta, plin itd.)
  5. ostali proizvodi i otpad.

 

Definicije

Biomasa je biorazgradivi dio proizvoda, ostataka i otpadaka od poljoprivrede (uključivo s biljnim i životinjskim tvarima), šumarstva i drvne industrije te biorazgradivi dio komunalnoga i industrijskog otpada čije je energetsko korištenje dopušteno.

Minerali su prirodna homogena tijela stalnoga kemijskog sastava i utvrđenih fizičkih svojstava koji se javljaju ili u određenim geometrijskim oblicima (kristalima) ili bez određenih vanjskih obilježja.

Ruda je mineralni agregat iz kojega je tehnički moguće i ekonomski opravdano dobivanje metala i/ili drugih minerala koji se mogu upotrijebiti u industriji.

Koncentrati su produkti obogaćivanja ruda sa znatno povećanim sadržajem metala u odnosu na sadržaje u rudi i pogodni su za daljnju metaluršku preradu i dobivanje metala.

Nemetalne mineralne sirovine jesu one sirovine koje pri topljenju ne daju novu sirovinu, a obično su vezane za sedimentne stijene (kvarcne sirovine, gline, gips, sol, dolomit, fosforit, grafit, boksit i cementne sirovine).

Materijali/nositelji fosilne energije nastaju prirodnim putem ispod Zemljine površine tijekom dugog razdoblja od ostataka živih bića. Fosilna goriva neobnovljivi su izvori energije. Postoje tri glavna oblika fosilnih goriva: ugljen, nafta i prirodni plin.

Otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Otpadom se smatra i svaki predmet i tvar čije su sakupljanje, prijevoz i obrada nužni za svrhu zaštite javnog interesa.

Korištenje domaćeg vađenja (DEU) jest godišnja količina sirovina (osim vode i zraka) koja se dobiva iz prirodnog okoliša, a upotrebljava se u ekonomiji.

Utrošak domaćeg materijala (DMC) definira se kao ukupna količina materijala koja se izravno upotrebljava u ekonomiji.

Utrošak domaćeg materijala (DMC) = domaće vađenje + uvoz – izvoz

Neposredni unos materijala (DMI) = domaće vađenje + uvoz

Fizička trgovinska bilanca (PTB) računa se tako da se od količine uvoza izražene u fizičkim jedinicama oduzme količina izvoza izražena u fizičkim jedinicama na sljedeći način:

Fizička trgovinska bilanca (PTB) = uvoz – izvoz.

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
tis. tisuća

 

Znakovi  
   
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti