Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 23. rujna 2022.
OEN-2022-1-5

ISSN 1334-0557

RAČUNI EMISIJA U ZRAK U 2020. – privremeni podaci

 

Prikazane su emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku od 2016. do 2020.

Ukupno ispuštene emisije stakleničkih plinova u zrak u 2020. smanjile su se u odnosu na 2019. U 2020. u usporedbi s godinom prije većina onečišćujućih tvari se smanjila, osim emisija NH3 i lebdećih čestica (PM10 i PM2,5) koje su porasle.

U 2020. najveće količine ispuštenih stakleničkih plinova bile su emisije CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 17 041,06 tisuća t (Gg), CO2 iz biomase        6 383,96 tisuća t (Gg), HFC 1 680 184,71 t (Mg) i CH4 141 560,71 t (Mg) u CO2-ekvivalentu. Od svih onečišćujućih tvari u 2020., CO je imao najveću emisiju, 217 182,99 t (Mg).

Konačni podaci bit će dostupni 13. siječnja 2023. u Bazi podataka.

1. EMISIJE U ZRAK1)

      2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 1 000 t (Gg) 18 502,67 19 159,12 18 006,74 18 118,27 17 041,06
CO2 iz biomase, 1 000 t (Gg) 5 970,35 5 906,57 6 057,52 6 228,14 6 383,96
N2O, t (Mg) 5 197,47 5 600,63 5 429,14 5 441,99 5 568,97
CH4, t (Mg) 152 378,32 150 793,90 145 045,70 143 471,07 141 560,71
HFC, t (Mg) CO2-ekvivalent 1 139 261,45 1 293 312,44 1 428 498,66 1 551 029,94 1 680 184,71
PFC, t (Mg) CO2-ekvivalent 0 0 0 0 0
SF6 NF3, t (Mg) CO2-ekvivalent 6 598,64 7 017,27 6 270,64 7 852,18 8 763,41
NOX, t (Mg) NO2-ekvivalent 54 394,35 54 886,53 49 671,44 48 532,07 45 812,24
SOX, t (Mg)  14 637,21 12 488,00 9 974,72 7 575,42 6 126,51
NH3, t (Mg)  29 143,13 32 183,33 32 678,54 30 584,20 31 554,65
NMHOS, t (Mg)  71 624,18 68 824,42 69 171,09 73 827,71 70 295,28
CO, t (Mg)  260 334,75 254 494,20 232 286,00 218 650,84 217 182,99
PM10, t (Mg)  43 639,06 38 095,59 42 442,73 34 722,86 51 408,80
PM2,5, t (Mg)  31 035,24 29 435,72 28 527,74 27 020,37 28 495,81

1) Kod proračuna emisija svake se godine koriste novi ažurirani nacionalni i međunarodni emisijski faktori prema preporučenoj metodologiji. Stoga podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja OEN-2021-1-5.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvori podataka za račune emisija u zrak jesu kompilacija podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Računi emisija u zrak jedan su od nekoliko fizičkih modula Eurostatova programa europskih ekonomskih računa okoliša. Obuhvaćeni su Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša.

Računi emisija u zrak prikazuju tokove plinovitih i čestičnih materijala ispuštenih u atmosferu koji nastaju kao posljedica gospodarskog djelovanja (proizvodne djelatnosti poslovnih subjekata i privatnih kućanstava) na način opisan u Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA).

Definicije

Emisije u zrak jesu fizički tokovi ostataka plinovitih tvari ili čestičnih materijala iz gospodarstva (procesa proizvodnje ili potrošnje) koje onečišćuju atmosferu. Emisije u zrak obuhvaćaju emisije stakleničkih plinova CO2, N2O, CH4, HFC, PFC i SF6 NF3 te emisije onečišćivača zraka NOX, SOX, NH3, NMHOS, CO, PM2,5 i PM10.

 

Kratice  
   
CH4 metan
CO ugljikov monoksid
CO2 ugljikov dioksid
EU Europska unija
NMHOS nemetanski hlapivi organski spojevi
Gg gigagram (1 gigagram = 1 kilotona)
HFC hidrofluorougljikovodik
Mg megagram (1 megagram = 1 tona)
NH3 amonijak
N2O didušikov oksid
NOX dušikovi oksidi
PFC perfluorougljikovodik
PM2,5 lebdeće čestice (manje od ili jednake 2,5 mikrona)
PM10 lebdeće čestice (manje od ili jednake 10 mikrona)
SF6 NF3 sumporni heksafluorid i dušikov trifluorid
SOX sumporovi oksidi
t tona

 

Znakovi  
   
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti