Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. travnja 2022.
OBR-2022-4-3

ISSN 1334-0557

SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI U 2021.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2021. akademski naziv stekao je 521 sveučilišni specijalist. Udio žena u tom broju iznosio je 345, odnosno 66,2%.

Među sveučilišnim specijalistima više je žena

Od ukupnog broja sveučilišnih specijalista, na Sveučilištu u Zagrebu poslijediplomski specijalistički studij završilo je 57,6%, na Sveučilištu u Rijeci 18,4%, na Sveučilištu u Osijeku 14,5%, na Sveučilištu u Splitu 5,2%, na Sveučilištu Sjever, Koprivnica 1,9%, na Libertas međunarodnom sveučilištu, Zagreb kao i na Sveučilištu u Puli – Pola po 0,8%, na Sveučilištu u Zadru 0,6% te na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,2% sveučilišnih specijalista.

Najviše je žena sveučilišnih specijalistica steklo akademski naziv na Sveučilištu u Zadru i na Libertas međunarodnom sveučilištu, Zagreb (100,0%). Zatim slijede Sveučilište Sjever, Koprivnica (80,0%), Sveučilište u Osijeku (78,9%), Sveučilište u Zagrebu (64,3%), Sveučilište u Splitu (62,9%), Sveučilište u Rijeci (60,4%) i Sveučilište u Puli – Pola (50,0%), dok na Sveučilištu u Slavonskom Brodu nije bilo ni jedne sveučilišne specijalistice.

Društvene znanosti − najzastupljenije je područje specijalističkih radova

U 2021. najveći je broj specijalističkih radova bio iz područja Društvene znanosti (40,7%), slijede područja Biomedicina i zdravstvo (38,0%), Tehničke znanosti (7,3%), Interdisciplinarna područja znanosti (6,5%), Biotehničke znanosti (3,8%), Prirodne znanosti (1,7%), Umjetničko područje (1,2%) te Humanističke znanosti (0,8%).

Najviše sveučilišnih specijalista jesu osobe u dobi od 30 do 34 godine

Prema godinama života, najviše sveučilišnih specijalista bilo je u skupini 30 – 34 godine (36,3%), a najmanje u skupini 50 i više godina (6,3%). U skupini do 29 godina bilo je 8,1%, u skupini 35 – 39 godina bilo je 25,1%, u skupini 40 – 44 godine bilo je 13,4%, a u skupini 45 – 49 godina bilo je 10,8% sveučilišnih specijalista.

Od ukupnog broja sveučilišnih specijalista, 93,5% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 6,5% izvan nje.

Sveučilišni specijalisti najviše su zaposleni u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Najveći broj sveučilišnih specijalista bio je zaposlen u području Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (28,6%), zatim u području Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (17,5%), u području Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, jednako kao i u području Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (po 9,8%), u području Obrazovanje (8,1%), u području Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (5,2%), u području Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (3,8%) te u području Prerađivačka industrija (2,3%). U ostalim područjima djelatnosti bilo je zaposleno 12,2% sveučilišnih specijalista, dok ih je 2,7% bilo nezaposleno.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Za 50,7% sveučilišnih specijalista troškove studija platio je poslodavac. Udio sveučilišnih specijalista koji su sami platili troškove studija bio je 46,6%, a 2,7% pripadalo je kategoriji ''ostalo''.

G-1. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU SPECIJALISTIČKOG RADA I SPOLU U 2021.

1. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA SVEUČILIŠTIMA TE ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU SPECIJALISTIČKOG RADA U 2021.

   Ukupno Žene Znanstveno i umjetničko područje specijalističkog rada
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 521 345 9 38 198 20 212 4 6 34
Sveučilište u Osijeku 76 60 - - 32 19 20 - 5 -
Sveučilište u Puli – Pola 4 2 - - - - 4 - - -
Sveučilište u Rijeci 96 58 - 1 36 - 59 - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 1 - - 1 - - - - - -
Sveučilište u Splitu 27 17 - - 16 - 7 4 - -
Sveučilište u Zadru 3 3 - - - - 3 - - -
Sveučilište u Zagrebu 300 193 9 36 110 1 109 - 1 34
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 4 4 - - 4 - - - - -
Sveučilište Sjever, Koprivnica 10 8 - - - - 10 - - -

G-2. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2021.

2. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA ZNANSTVENOME I UMJETNIČKOM PODRUČJU TE POLJU SPECIJALISTIČKOG RADA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2021.

 
 
Ukupno Dobne skupine
svega žene do 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 i više
Ukupno 521 345 42 189 131 70 56 33
Prirodne znanosti 9 9 1 2 4 - 2 -
Matematika 9 9 1 2 4 - 2 -
Tehničke znanosti 38 14 3 11 9 5 3 7
Arhitektura i urbanizam 8 4 1 2 - 1 1 3
Elektrotehnika 8 1 - 1 2 1 2 2
Građevinarstvo 4 3 - 3 1 - - -
Računalstvo 8 - 1 1 2 3 - 1
Strojarstvo 3 - 1 2 - - - -
Tehnologija prometa i transport 1 - - - 1 - - -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 6 6 - 2 3 - - 1
Biomedicina i zdravstvo  198 132 17 104 44 16 12 5
Temeljne medicinske znanosti 23 13 4 14 3 1 1 -
Kliničke medicinske znanosti 65 44 6 40 17 - 2 -
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 23 20 1 9 3 5 3 2
Veterinarska medicina 19 6 - 6 10 2 - 1
Dentalna medicina 23 11 1 12 3 2 4 1
Farmacija 45 38 5 23 8 6 2 1
Biotehničke znanosti 20 17 - 5 5 1 6 3
Poljoprivreda (agronomija) 1 - - - - - 1 -
Šumarstvo 1 1 - - 1 - - -
Nutricionizam 18 16 - 5 4 1 5 3
Društvene znanosti 212 136 18 58 61 41 21 13
Ekonomija 111 69 7 37 28 20 12 7
Pravo 21 16 - - 10 7 2 2
Politologija 39 23 7 12 9 6 4 1
Informacijske i komunikacijske 10 9 2 4 1 2 1 -
Psihologija 4 4 2 1 - 1 - -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 5 5 - 1 3 1 - -
Socijalne djelatnosti 4 3 - - 3 1 - -
Sigurnosne i obrambene znanosti 7 2 - 2 2 1 2 -
Interdisciplinarne društvene znanosti 11 5 - 1 5 2 - 3
Humanističke znanosti 4 2 1 - - 2 1 -
Teologija 4 2 1 - - 2 1 -
Umjetničko područje 6 5 1 2 2 - 1 -
Glazbena umjetnost 1 - - 1 - - - -
Interdisciplinarno umjetničko polje 5 5 1 1 2 - 1 -
Interdisciplinarna područja znanosti 34 30 1 7 6 5 10 5
Obrazovne znanosti 5 5 - 3 1 - - 1
Ostala interdisciplinarna polja 29 25 1 4 5 5 10 4

3. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA SVEUČILIŠTU NA KOJEMU SU STEKLI AKADEMSKI NAZIV, DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI TE SPOLU U 2021.

  Ukupno Sveučilište
svega žene Osijek Pula – Pola Rijeka Slavonski Brod Split Zadar Zagreb Libertas Sjever
Ukupno 521 345 76 4 96 1 27 3 300 4 10
Diplomirali u Republici Hrvatskoj 487 327 66 4 91 1 25 3 283 4 10
Diplomirali izvan Republike Hrvatske 34 18 10 - 5 - 2 - 17 - -
Bosna i Hercegovina 18 9 6 - 2 - 1 - 9 - -
Italija 2 2 - - 1 - - - 1 - -
Kosovo  2 1 1 - - - - - 1 - -
Njemačka 1 - - - - - 1 - - - -
Slovenija 3 2 - - 2 - - - 1 - -
Srbija  8 4 3 - - - - - 5 - -

G-3. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA NAČINU PLAĆANJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA U 2021.

4. SVEUČILIŠNI SPECIJALISTI PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA I SPOLU U 2021.

   Ukupno Način plaćanja poslijediplomskog studija
svega žene poslodavac osobno ostalo
Ukupno 521 345 264 243 14
Zaposleni 507 335 264 230 13
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 1 - 1 -
Rudarstvo i vađenje 1 1 1 - -
Prerađivačka industrija 12 9 3 9 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 20 8 15 5 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 3 2 2 -
Građevinarstvo 9 5 7 2 -
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 51 41 21 30 -
Prijevoz i skladištenje  11 5 7 4 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 2 3 2 -
Informacije i komunikacije 11 5 5 5 1
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 27 24 15 11 1
Poslovanje nekretninama 1 - - 1 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  51 21 26 22 3
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 91 60 37 53 1
Obrazovanje 42 35 9 30 3
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 149 101 107 38 4
Umjetnost, zabava i rekreacija 8 5 2 6 -
Ostale uslužne djelatnosti 11 7 4 7 -
Izvanteritorijalne organizacije i tijela 2 2 - 2 -
Nezaposleni 14 10 - 13 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade Statističkih listova za sveučilišne specijaliste (obrazac ŠV-80), koje ispunjavaju sveučilišni specijalisti pri stjecanju toga akademskog naziva.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćena su visoka učilišta na području Republike Hrvatske koja ustrojavaju i izvode sveučilišni poslijediplomski specijalistički studij u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko učilište jest ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Interdisciplinarni studijski programi izvode se iz više različitih znanstvenih područja. U izvođenju studija surađuje više visokih učilišta ili znanstvenih instituta.

Poslijediplomski specijalistički studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija.

Sveučilišni specijalist uz naznaku struke (univ. spec.) jest osoba koja je završila poslijediplomski specijalistički studij i izradila završni rad i/ili položila odgovarajući završni ispit (ISCED, 7. razina). Iznimno završetkom poslijediplomskoga specijalističkog studija u medicini, stomatologiji i veterini osoba stječe naziv sveučilišni magistar odnosno sveučilišna magistra uz naznaku struke ili dijela struke u skladu s nazivom studijskog programa koji se klasificira prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Kratice

ISCED Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja
NN Narodne novine

Znakovi

-

nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Jurić i Danijela Kurjaković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti