Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 27. kolovoza 2021.
NR-2021-1-1/2

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA TROMJESEČNOG BRUTO DOMAĆEG PROIZVODA
za drugo tromjesečje 2021.

 

Procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za drugo tromjesečje 2021. objavljuje se prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007.

Tromjesečni BDP upućuje na kratkoročna gospodarska kretanja, dok je osnovna svrha obračuna tromjesečnog BDP-a izračun realne stope rasta.

Procjena pokazuje da je tromjesečni BDP u drugom tromjesečju 2021. realno veći za 16,1% u odnosu na isto tromjesečje 2020.

Sezonski prilagođeni tromjesečni BDP u odnosu na prethodno razdoblje pokazuje negativnu stopu promjene od 0,2%, a u odnosu na isto tromjesečje 2020. realno je veći za 16,1%.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD, REALNE STOPE RASTA I TEKUĆE CIJENE

    2020. 2021.
IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI.
Originalni podaci, realne stope rasta (%)          
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine -14,4 -10,1 -7,2 -0,7 16,1
Sezonski prilagođeni podaci, realne stope rasta (%)          
Odnos prema prethodnom razdoblju -14,9 5,9 4,1 5,4 -0,2
Odnos prema istom razdoblju prethodne godine -14,6 -10,1 -6,9 -1,0 16,1
Tekuće cijene, mil. kn          
Bruto domaći proizvod 86.176 101.329 92.995 91.738 103.519

U tablici 2. prikazane su realne stope rasta tromjesečnog BDP-a prema kategorijama izdataka na temelju originalnih podataka

2. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD PREMA RASHODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

   2020. 2021.
IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI.
Konačna potrošnja -9,8 -4,6 -2,6 -0,3 14,0
Kućanstva -14,0 -7,5 -4,5 -0,4 18,4
NPUSK -1,0 0,5 -0,8 -1,4 6,9
Država 1,7 3,0 3,1 0,2 4,0
Bruto investicije u fiksni kapital -14,7 -3,0 4,2 4,6 18,3
Izvoz roba i usluga -40,7 -32,3 -9,8 -0,9 40,9
Robe (fob)   -10,4 -3,0 8,6 8,3 35,2
Usluge -66,9 -45,3 -35,0 -18,6 56,3
Uvoz roba i usluga -27,5 -14,1 -7,6 -2,1 30,3
Robe (fob) -24,5 -9,9 -3,6 1,0 30,5
Usluge -42,2 -33,3 -25,9 -19,7 28,9
Bruto domaći proizvod -14,4 -10,1 -7,2 -0,7 16,1

U svim kategorijama BDP-a s rashodne strane vidljiv je realan rast. Rast BDP-a u drugom tromjesečju 2021., u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine, u najvećoj je mjeri prouzročen povećanjem osobne potrošnje i izvoza roba i usluga.

U tablici 3. prikazane su realne stope rasta tromjesečne bruto dodane vrijednosti (BDV-a) prema područjima djelatnosti NKD-a 2007. na temelju originalnih podataka.

3. BRUTO DODANA VRIJEDNOST PREMA PROIZVODNOJ METODI, REALNE STOPE RASTA, ODNOS PREMA ISTOM TROMJESEČJU PRETHODNE GODINE

%

     2020. 2021.
IV. ‒ VI. VII. ‒ IX. X. ‒ XII. I. ‒ III. IV. ‒ VI.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo -2,9 5,9 6,4 5,9 5,2
B, C, D, E Prerađivačka industrija, rudarstvo i vađenje te ostale industrije -8,5 -0,7 0,1 3,6 11,9
C Prerađivačka industrija -10,1 -1,6 0,1 4,1 13,3
F Građevinarstvo 0,3 5,3 4,3 8,8 16,0
G, H, I Trgovina, prijevoz i skladištenje, smještaj, priprema i usluživanje hrane -33,3 -24,4 -18,7 -4,4 37,5
J Informacije i komunikacije 2,0 6,9 1,4 4,0 6,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja -6,2 -4,9 -5,7 -4,2 5,1
L Poslovanje nekretninama -0,2 1,0 -3,5 -7,5 0,1
M,N Stručne, znanstvene, tehničke, administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti -11,9 -5,8 -10,7 -4,0 13,5
O, P, Q Javna uprava i obrana, obrazovanje, djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2,2 -0,3 -0,2 2,0 1,4
R, S, T, U Ostale uslužne djelatnosti -32,8 -8,6 -21,0 -14,2 33,7
BDV Bruto dodana vrijednost -12,0 -7,6 -5,8 -0,8 13,5

Prva procjena, prema originalnim podacima, pokazuje da je tromjesečna bruto dodana vrijednost (BDV) u drugom tromjesečju 2021. realno veća za 13,5% u odnosu na isto tromjesečje 2020. Najveći doprinos rastu ostvaren je u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo, Prijevoz i skladištenje, Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane te Prerađivačka industrija.

U Statistici u nizu objavljeni su podaci prema osnovnim kategorijama izdataka i područjima djelatnosti NKD-a 2007. u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine, stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100) te realne stope rasta.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

Datum objavljivanja prve procjene BDP-a za treće tromjesečje 2021. jest 26. studenoga 2021.

 

Kratice  
   
kn kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NPUSK neprofitne ustanove koje služe kućanstvima

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Nikola Motik, Ingrid Omerzo i Sanja Šmigoc


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti