Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 26. ožujka 2021.
TRAN-2021-1-3

ISSN 1334-0557

OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA U 2019.

Prikazani su detaljni podaci o vozilo-kilometrima koje su ostvarila domaća vozila na teritoriju Republike Hrvatske i stranom teritoriju. Podaci se temelje na administrativnim podacima dobivenima od Centra za vozila Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova te procjenama Državnog zavoda za statistiku.

Obujam prometa izražen u vozilo-kilometrima važan je pokazatelj prijevoznog učinka vozila u cestovnom prometu. Ostvareni vozilo-kilometri indikator su utjecaja transportne djelatnosti na okoliš i jedan od važnih pokazatelja sigurnosti prometa.

U 2019. vozila registrirana u Republici Hrvatskoj ostvarila su 27 378 milijuna vozilo-kilometara, što je u odnosu na 2018. pad za 3,0%.

Od ukupno ostvarenih vozilo-kilometara u 2019., osobna vozila ostvarila su 78,4%. Najveći udio u ostvarenim vozilo-kilometrima osobnih vozila ostvarila su osobna vozila pokretana dizelom, 64,7%.

Zbog kontinuiranog porasta broja registriranih električnih osobnih vozila ostvareni vozilo-kilometri u toj kategoriji u 2019. pokazuju najveći porast u odnosu na 2018., za 131,0%.

G-1. UDIO VRSTE GORIVA U OSTVARENIM VOZILO - KILOMETRIMA OSOBNIH VOZILA U 2019.

1. OBUJAM CESTOVNOG PROMETA DOMAĆIH VOZILA PREMA VRSTI VOZILA, VRSTI GORIVA I STAROSTI VOZILA U 2019.

mil. vkm

    Ukupno Starost vozila
manje od
2 godine
od 2 godine
do ispod
5 godina
od 5 godina
do ispod
10 godina
od 10 godina
do ispod
20 godina
20 i više
godina
Ukupno 27 378 3 341 4 068 5 956 11 710 2 303
M1: Osobna vozila 21 463 2 206 2 913 4 600 9 791 1 952
Benzin 6 657   746   460   974 3 603   874
Dizel 13 895 1 332 2 385 3 529 5 686   961
Električna vozila   19   14   4   1   0   0
Hibrid benzin   98   63   21   10   4 -
Hibrid dizel   20   13   2   5 - -
Ostala goriva   774   38   41   81   498   117
M2: Mini autobusi   21   1   3   6   11   0
Benzin - - - - - -
Dizel   21   1   3   6   11   0
Električna vozila   0 -   0 -   0 -
Ostala goriva - - - - - -
M3: Autobusi   255   17   33   59   135   12
Dizel   250   17   33   56   133   12
Hibrid - - - - - -
Električna vozila - - - - - -
CNG   0 - -   0 - -
Ostala goriva   5 -   1   3   2 -
N1: Teretna vozila do 3,5 t NDM 3 207   811   621   671   959   145
Benzin    59   4   12   15   24   3
Dizel 3 127   806   607   651   922   141
Ostala goriva   21   1   2   5   13   1
N2: Teretna vozila između 3,5 t i 12 t NDM   315   25   27   56   152   55
Dizel   314   25   27   56   152   55
Ostala goriva   0 -   0   0   0   0
N3: Teretna vozila s više od 12 t NDM 1 683   219   429   504   466   64
Dizel 1 682   219   429   503   466   64
Ostala goriva   1   0   0   1   0 -
L1/L2/L6: Mopedi   114   8   12   18   62   13
Benzin   113   8   11   18   62   13
Električna vozila   1   1   0   0   0   0
Ostala goriva   0 -   0   0   0   0
L3/L4/L5/L7: Motocikli   261   51   26   41   124   19
Benzin   260   51   26   41   124   19
Električna vozila   1   0   1   0   0 -
Ostala goriva   0 -   0   0   0   0
T5: Traktori   59   3   2   2   9   43
Dizel   56   2   1   2   9   42
Ostala goriva   2   1   1   0   0   1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Procjena ostvarenih vozilo-kilometara domaćih vozila dobivena je na temelju podataka o prijeđenim kilometrima vozila koja su pristupila tehničkim pregledima i broja registriranih vozila u Republici Hrvatskoj. Podaci o prijeđenim kilometrima dobiveni su na temelju podataka o stanju putomjera s redovitih tehničkih pregleda Centra za vozila Hrvatske za tri uzastopne godine za sva motorna vozila koja su bila  obvezna pristupiti tehničkom pregledu. Prijeđeni kilometri za svako pojedino vozilo izračunavaju se na temelju razlike stanja putomjera s posljednja dva tehnička pregleda. Prijeđeni kilometri za nova vozila za koja ne postoji podatak procjenjuju se primjenom metode imputacije.

Prosječan broj registriranih vozila u Republici Hrvatskoj dobiven je na temelju broja registriranih cestovnih motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova u dvije uzastopne godine.

Definicije

Vozilo-kilometar jest mjerna jedinica koja označuje kretanje cestovnog vozila na udaljenosti od jednoga kilometra. Razmatra se stvarno prijeđena udaljenost. Uključena su kretanja praznih cestovnih motornih vozila. Jedinice sastavljene od tegljača i poluprikolica ili kamiona i prikolica računaju se kao jedno vozilo.

Cestovno vozilo jest vozilo koje se kreće na kotačima, namijenjeno upotrebi na cestama.

Cestovno motorno vozilo jest cestovno vozilo koje ima motor kao jedino sredstvo pokretanja i obično se upotrebljava za prijevoz osoba ili robe ili za vuču vozila koja se upotrebljavaju za prijevoz osoba ili roba. Nisu uključena motorna vozila koja se kreću po pruzi.

Prema Prilogu I. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica, kategorije motornih vozila jesu sljedeće: M1 (osobna vozila), M2 i M3 (autobusi), N1, N2 i N3 (teretna vozila), L1, L2 i L6 (mopedi), L3, L4, L5 i L7 (motocikli) te T5 (traktori).

Domaće vozilo jest cestovno motorno vozilo koje je registrirano u Republici Hrvatskoj i ima registarske oznake Republike Hrvatske.

 

Kratice  
   
mil. milijun
NDM najveća dopuštena masa
t tona
vkm vozilo-kilometar
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Korana Šakić Pokrivač


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti