Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. veljače 2022.
TRAN-2021-3-1/4

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

Nastavlja se porast broja putnika i u četvrtom tromjesečju 2021.

U hrvatskim morskim lukama u četvrtom tromjesečju 2021. ukrcano je i iskrcano 3,6 milijuna putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2020., to je porast za 37,0%. U usporedbi s 2019., to je ipak pad od 17,9%.

U četvrtom tromjesečju 2021. nastavio se povratak putnika na brodovima za kružna putovanja, 74 tisuće putnika. Luke Split, Dubrovnik, Zadar, Korčula i Šibenik ostvarile su porast prometa putnika na brodovima za kružna putovanja u usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2020., kada nije bilo prometa brodova za kružna putovanja. U usporedbi s istim tromjesečjem 2019., promet putnika na brodovima za kružna putovanja pao je za 75,1%.

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske pao je za 8,7% u odnosu na isto razdoblje 2020., što je prouzročeno padom prometa tekućeg tereta za 24,2% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 42%) i padom suhe rasute robe za 1,6% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 30%).

U usporedbi s četvrtim tromjesečjem 2020., pad su ostvarile luke Omišalj (37,8%), Bakar (16,9%) i Split (8,3%).

Porast prometa u morskim lukama u 2021.

Od siječnja do prosinca 2021. u morske luke Hrvatske prispjelo je 24,7% više brodova nego u istom razdoblju 2020. Više od 27 milijuna putnika ukrcano je i iskrcano u hrvatskim morskim lukama u 2021., što je za 45,4% više u usporedbi s 2020. U usporedbi s razdobljem od siječnja do prosinca 2019., promet putnika pao je za 23,2% Ukupan promet robe u morskim lukama od siječnja do prosinca 2021. porastao je za 1,1% u odnosu na isto razdoblje 2020. te je iznosio 21,6 milijuna tona.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2020. I 2021.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

      Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
X. – XII. I. – XII. X. – XII. I. – XII. X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Promet brodova, prispjeli broj  54 827  249 012  60 056  310 434 109,5 124,7
Promet putnika tis.  2 663  18 787  3 648  27 323 137,0 145,4
Promet robe tis. t  5 926  21 410  5 410  21 644 91,3 101,1

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

      Ukupan promet robe, t Indeksi
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
Omišalj 1 321 290 62,2
Rijeka 1 193 092 112,0
Ploče 1 146 725 149,3
Bakar  716 093 83,1
Split  558 317 91,7

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

     Promet putnika, ukupno Indeksi
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
Unutarnji promet putnika Indeksi
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
Međunarodni promet putnika Indeksi
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
Ukupno 3 647 957 137,0 3 566 486 134,1  81 471 2)
Od toga            
Split  580 594 141,9  544 995 134,1  35 599 2)
Zadar  365 857 120,8  360 345 119,0  5 512 -
Preko  325 965 118,1  325 965 118,1 - -
Supetar  269 791 128,1  269 791 128,1 - -
Korčula 235 7373) 134,4 233 3833) 133,1  2 354 -
Cres  188 056 151,2  188 056 151,2 - -
Krk  150 256 147,2  150 256 147,2 - -
Dubrovnik  147 762 222,6  114 246 173,1  33 516 2)
Jablanac  135 319 146,7  135 319 146,7 - -
Pula 132 3074) 181,1 132 0124) 180,7   295 -
Šibenik  124 753 146,6  122 574 144,1  2 179 -
Biograd  124 091 110,5  124 091 110,5 - -
Rab  102 602 144,5  102 602 144,5 - -
Stari Grad  90 739 147,0  90 623 146,8   116 -
Rogač  65 398 110,1  65 398 110,1 - -
Novalja  52 099 152,4  52 099 152,4 - -
Makarska  45 981 138,6  45 981 138,6 - -
Ploče  42 465 127,9  42 465 127,9 - -
Trpanj  42 465 127,9  42 465 127,9 - -
Rabac  41 822 187,8  41 822 187,8 - -
Hvar  41 384 191,4  41 201 190,6   183 -
Vis  37 850 134,8  37 850 134,8 - -
Sućuraj  33 438 134,0  33 438 134,0 - -
Vela Luka  32 941 145,8  32 941 145,8 - -
Trogir  31 016 121,2  31 016 121,2 - -
Božava  25 449 116,9  25 449 116,9 - -
Sobra  19 323 130,5  19 323 130,5 - -
Rovinj  7 158 2)  6 768 2)   390 -
Poreč  1 732 300,7  1 732 300,7 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Indeks je veći od 999.
3) Uključen je promet luke Orebić.
4) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

      Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
Autobusi, broj Indeksi
X. – XII. 2021.
X. – XII. 2020.
Ukupno  730 778 132,8  4 652 178,6
Lučka kapetanija Pula  15 482 182,6   93 310,0
Lučka kapetanija Rijeka  156 142 138,4  1 943 185,0
Lučka kapetanija Senj  80 198 137,3   646 188,9
Lučka kapetanija Zadar  165 755 121,8   116 134,9
Lučka kapetanija Šibenik   904 108,9 - -
Lučka kapetanija Split  203 060 133,4   571 410,8
Lučka kapetanija Ploče  13 498 135,0   47 102,2
Lučka kapetanija Dubrovnik  95 739 134,1  1 236 135,7

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti