Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. kolovoza 2021.
TRAN-2021-3-1/2

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

Oporavak broja putnika u drugom tromjesečju 2021.

U hrvatskim morskim lukama u drugom tromjesečju 2021. ukrcane su i iskrcane 5 432 tisuće putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2020. to je porast za 81,8%. U usporedbi s 2019., to je ipak pad od 41,9%.

Okolnosti izazvane širenjem bolesti COVID-19 u 2020. izravno su utjecale na pad prometa putnika i vozila u hrvatskim morskim lukama koji sada pokazuje oporavak.

Nakon šest mjeseci pauze, u drugom tromjesečju 2021. počeo je povratak putnika na brodovima na kružnom putovanju, 12 tisuća putnika, no u usporedbi s istim tromjesečjem 2019., promet je pao za 97,6%. U drugom tromjesečju 2021. ostvaren je i porast ukrcanih i iskrcanih vozila u odnosu na 2020., ali u usporedbi s 2019., na brodove se ukrcalo i iskrcalo 19,5% manje osobnih vozila i 78,6% manje autobusa.

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske porastao je za 10,2% u odnosu na isto razdoblje 2020., što je prouzročeno porastom prometa suhe rasute robe za 42,5% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 26%), dok je promet tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 51%) pao za 2,6%, u odnosu na isto razdoblje 2020.

Od pet luka koje ostvaruju 92% ukupnog prometa robe u morskim lukama, porast su u drugom tromjesečju 2021. ostvarile luka Ploče (57,7%), luka Rijeka (18,1%) i luka Split (18,1%).

Porast prometa putnika i robe u prvom polugodištu 2021.

U prvom polugodištu 2021., u usporedbi s istim razdobljem 2020., ukupan broj prispjelih brodova u morske luke porastao je za 30,3%, ukupan promet putnika za 40,7%, a ukupan promet robe za 12,5%.

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2020. I 2021.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

   Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. I. – VI. IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
I. – VI. 2021.
I. − VI. 2020.
Promet brodova, prispjeli broj  45 071  94 640  71 866  123 322 159,5 130,3
Promet putnika tis.  2 988  5 564  5 432  7 827 181,8 140,7
Promet robe tis. t  5 639  9 941  6 216  11 185 110,2 112,5

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

   Ukupan promet robe, t Indeksi
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
Omišalj 2 254 372 99,8
Ploče 1 031 290 157,7
Rijeka  999 322 118,1
Bakar  945 168 91,1
Split  517 826 118,1

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

      Promet putnika, ukupno Indeksi
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
Unutarnji promet putnika Indeksi
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
Međunarodni promet putnika Indeksi
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
Ukupno 5 431 611 181,8 5 416 758 181,4  14 853 848,7
Od toga            
Split  739 970 215,3  731 801 213,5  8 169 860,8
Zadar  474 089 163,8  474 065 164,2   24 3,3
Preko  419 380 155,4  419 380 155,4 - -
Supetar  342 848 216,7  342 848 216,7 - -
Cres  304 458 158,9  304 458 158,9 - -
Korčula 299 7632) 208,3 299 6362) 208,2   127 -
Jablanac  294 437 156,1  294 437 156,1 - -
Pula 265 6633) 237,2 265 6633) 237,2 - -
Krk  235 518 151,0  235 518 151,0 - -
Dubrovnik  195 301 205,9  189 149 199,6  6 152 4)
Biograd  192 122 152,0  192 122 152,0 - -
Šibenik  182 702 180,3  182 575 180,2   127 4)
Rab  179 750 160,1  179 750 160,1 - -
Novalja  150 213 161,2  150 213 161,2 - -
Stari Grad  120 376 198,3  120 376 198,3 - -
Rogač  91 270 176,8  91 270 176,8 - -
Rabac  84 671 204,3  84 671 204,3 - -
Makarska  84 070 215,2  84 070 215,2 - -
Ploče  71 173 190,6  71 173 190,6 - -
Trpanj  71 173 190,6  71 173 190,6 - -
Hvar  61 316 352,1  61 189 351,4   127 -
Sućuraj  60 562 196,0  60 562 196,0 - -
Vis  58 245 203,8  58 245 203,8 - -
Trogir  49 328 171,2  49 328 171,2 - -
Božava  46 306 147,7  46 306 147,7 - -
Vela Luka  46 224 175,3  46 224 175,3 - -
Sobra  37 219 201,2  37 219 201,2 - -
Poreč  19 812 57,7  19 812 57,7 - -
Rovinj  4 153 538,0  4 153 538,0 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.
4) Indeks je veći od 999.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2021.

    Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
Autobusi, broj Indeksi
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
Ukupno 1 172 195 166,9  3 786 297,6
Lučka kapetanija Pula  31 684 192,6   94 1)
Lučka kapetanija Rijeka  263 406 152,2  1 222 291,6
Lučka kapetanija Senj  177 421 157,7   490 192,2
Lučka kapetanija Zadar  239 898 148,7   294 319,6
Lučka kapetanija Šibenik  1 758 136,9 - -
Lučka kapetanija Split  306 232 196,5   491 261,2
Lučka kapetanija Ploče  21 970 185,8   63 1)
Lučka kapetanija Dubrovnik  129 826 185,4  1 132 367,5

1) Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti