Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. svibnja 2021.
TRAN-2021-3-1/1

ISSN 1334-0557

PROMET U MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

Blagi pad broja putnika u prvom tromjesečju 2021.

U hrvatskim morskim lukama u prvom tromjesečju 2021. ukrcano je i iskrcano 2 395 tisuća putnika. U usporedbi s istim razdobljem 2020. to je pad za 7,0%.

Okolnosti izazvane širenjem bolesti COVID-19 izravno su utjecale na pad prometa putnika i vozila i u unutarnjemu i u međunarodnom prometu u hrvatskim morskim lukama.

Svi putnici u prvom tromjesečju 2021. prevezeni su trajektima i putničkim brodovima, a na brodove se ukrcalo i iskrcalo 59,0% manje autobusa u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. U prvom tromjesečju 2021. nije ostvaren promet putnika na brodovima za kružna putovanja.

Porast prometa robe

Ukupan promet robe na razini Republike Hrvatske porastao je za 15,5% u odnosu na isto razdoblje 2020., što je prouzročeno porastom prometa tekućeg tereta (s udjelom u ukupnom prometu robe od 50%) za 8,0%, porastom suhe rasute robe za 36,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 26%) i porastom tona robe u kontejnerima za 17,1% (s udjelom u ukupnom prometu robe od 17%) u odnosu na isto razdoblje 2020.

Svih pet luka koje ostvaruju 92% ukupnog prometa robe u morskim lukama, zabilježile su porast u prvom tromjesečju 2021. Najveći porast prometa robe u usporedbi s prvim tromjesečjem 2020. zabilježile su luka Ploče (36,4%) i luka Rijeka (29,3%).

G-1. PROMET PUTNIKA PO TROMJESEČJIMA U 2020. I 2021.

G-2. STRUKTURA PROMETA ROBE U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

1. PROMET BRODOVA, PUTNIKA I ROBE U MORSKIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2020. 2021. Indeksi
I. – III. I. – III. I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Promet brodova, prispjeli broj  49 569  51 456 103,8
Promet putnika tis.  2 577  2 395 93,0
Promet robe tis. t  4 302  4 968 115,5

2. PROMET ROBE U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

   Ukupan promet robe, t Indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Omišalj 1 679 901 117,0
Rijeka 1 004 846 129,3
Ploče  799 718 136,4
Bakar  620 054 102,9
Split  495 856 109,0

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan godišnji promet robe veći ili jednak 1 mil. t

3. PROMET PUTNIKA U IZABRANIM1) MORSKIM LUKAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

    Promet putnika, ukupno Indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Unutarnji promet putnika Indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Međunarodni promet putnika Indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Ukupno 2 395 077 93,0 2 392 568 93,2  2 509 30,7
Od toga            
Split  377 540 92,7  375 031 93,1  2 509 54,5
Zadar  295 136 99,5  295 136 99,5 - -
Preko  269 054 98,9  269 054 98,9 - -
Supetar  200 077 98,0  200 077 98,0 - -
Korčula 152 1512) 81,1 152 1512) 81,1 - -
Cres  107 677 79,9  107 677 79,9 - -
Biograd  100 972 94,0  100 972 94,0 - -
Krk  89 127 80,8  89 127 80,8 - -
Jablanac  87 133 90,8  87 133 90,8 - -
Šibenik  65 416 100,4  65 416 100,4 - -
Rab  65 230 85,9  65 230 85,9 - -
Stari Grad  57 303 88,6  57 303 88,6 - -
Rogač  54 442 107,4  54 442 107,4 - -
Pula 44 6463) 142,4 44 6463) 143,1 - -
Dubrovnik  43 201 83,1  43 201 88,7 - -
Novalja  32 783 94,8  32 783 94,8 - -
Ploče  28 444 95,9  28 444 95,9 - -
Trpanj  28 444 95,9  28 444 95,9 - -
Makarska  27 484 96,0  27 484 96,0 - -
Trogir  23 942 107,2  23 942 107,2 - -
Vis  23 100 86,3  23 100 86,3 - -
Sućuraj  21 915 98,3  21 915 98,3 - -
Vela Luka  21 092 77,5  21 092 77,5 - -
Božava  19 741 108,9  19 741 108,9 - -
Hvar  18 063 70,2  18 063 70,2 - -
Rabac  17 361 76,3  17 361 76,3 - -
Sobra  12 348 80,9  12 348 80,9 - -

1) Luke koje su u prethodne tri godine ostvarile ukupan promet putnika veći ili jednak 200 000
2) Uključen je promet luke Orebić.
3) Uključen je promet luka Brijuni i Fažana.

4. UKRCANA I ISKRCANA PUTNIČKA VOZILA PO LUČKIM KAPETANIJAMA U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

    Osobna vozila, motocikli i prikolice, broj Indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Autobusi, broj Indeksi
I. – III. 2021.
I. – III. 2020.
Ukupno  481 528 101,6  1 444 41,0
Lučka kapetanija Pula  6 000 76,0   17 10,3
Lučka kapetanija Rijeka  99 931 91,9   580 40,5
Lučka kapetanija Senj  52 931 97,5   143 24,1
Lučka kapetanija Zadar  123 066 112,7   126 118,9
Lučka kapetanija Šibenik   606 117,0 - -
Lučka kapetanija Split  128 757 108,2   30 11,7
Lučka kapetanija Ploče  8 486 98,0   10 83,3
Lučka kapetanija Dubrovnik  61 751 94,0   538 56,3

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Detaljni mjesečni podaci od 2013. dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baza podataka ažurira se tromjesečno.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Statističko istraživanje o prometu u morskim lukama Državni zavod za statistiku provodi koristeći se podacima iz Hrvatskoga integriranoga pomorskoga informacijskog sustava. Državni zavod za statistiku preuzima od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dio baze podataka i dalje je statistički obrađuje.

Za evidentiranje dolazaka i odlazaka brodova upotrebljava se Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS) kao jedinstveno sučelje. U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o prometu robe i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Detaljna metodološka objašnjenja dostupna su u publikaciji "Metodološke osnove za statističko istraživanje Promet u morskim lukama", koja se nalazi i na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obuhvat

Podaci obuhvaćaju prispjele i otputovale brodove, ukrcane i iskrcane putnike te utovarenu i istovarenu robu i odnose se na rad svih javnih morskih luka u Republici Hrvatskoj.

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su svi brodovi domaće zastave i stranih zastava koji su uplovili u morske luke Republike Hrvatske ili otplovili iz njih, bez obzira na aktivnosti koje obavljaju u luci. Uključeni su brodovi u balastu.

Podaci o prometu putnika uključuju i putnike na brodovima za kružna putovanja na izletu te sadržavaju samo njihov iskrcaj.

Definicije

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Brod je plovilo čija je duljina veća od 12 m i tonaža veća od 15 BT ili je ovlašteno prevoziti više od 12 putnika.

Putnik je svaka osoba koja putuje na trgovačkom brodu. Operativno osoblje na zadatku ne smatra se putnicima. Putnicima se ne smatraju članovi posade koji nisu na dužnosti i ne plaćaju kartu, unatoč tomu što putuju brodom, te mala djeca.

Izlet putnika na kružnom putovanju brodom jest kratak posjet putnika na kružnom putovanju turističkoj atrakciji u luci, dok njihova kabina na brodu ostaje rezervirana.

Unutarnji promet putnika obuhvaća promet između dviju domaćih luka.

Međunarodni promet putnika obuhvaća promet između luke ukrcaja putnika u Republici Hrvatskoj i luke iskrcaja putnika u inozemstvu i obratno.

Roba podrazumijeva svaku robu koja se prevozi morem. Uključena su sva pakiranja i oprema kao što su kontejneri, izmjenjivi sanduci i palete. Uključena je roba prevezena kamionima, prikolicama i poluprikolicama. Isključen je pak prijevoz goriva na brod i zalihe broda, riba iskrcana iz ribarskog broda i brodova za preradu ribe, roba prevezena između različitih bazena ili dokova iste luke.

 

Kratice  
   
BT bruto tonaža
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
m metar
mil. milijun
t tona
tis. tisuća
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Lidija Pilat i Anita Stanković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti